(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "KURAN SOZLUGU - ISLAMIC TURKISH BOOK.pdf"

Kur'an-i Kerim Sozlugli 



(HjSol d\Ji}\ ^yte 



un - 2011 



Takdim 

Bu sozliikte Kur'an-i Kerim'de gegen kelimelerin tamamma yakini 
Kur'an'da kullanildiklan bigimleriyle yer almaktadir. Kelimelerin manalan 
hem koklerine hem de ayetlerde aldiklan anlamlara gore duzenlenmistir. 

Sozliigun ozellikleri asagida agiklandigi gibidir: 

- Kelimeler, Kur'an-i Kerim'de gegtigi sekliyle verilmistir. 

- Kelimelerin son harflerinin harekeleri gogu zaman dikkate 
ahnmamistir. 

- Sozluk, Arapga harf sirasmda duzenlenmistir. 

- Kitabm genel diizeni soldan saga seklindedir. 

- Bazi hallerde ayni kelimenin degisik yazihslan yan yana verilmistir. 

Aranan kelimenin bulunamamasi halinde asagidaki degisiklikleri yaparak 
yeniden araym: 

- Kelimenin basmda yer alan baglaclan ve benzeri harfleri (J »«-• 'j) 
gikarin, 

- Kelimenin sonunda bulunan zamirleri (^ ^ >U it >) gikarin, 

- Kelimenin basmda ve sonunda bulunun te'kid harflerini ( h 'J) 
gikarin. 

Buna ragmen bulunmayan kelimeler olursa kelimenin ortasmda veya 
sonunda gegen (ls ) veya ( ls) harflerinin yerine (I ) elif harfi koyarak veya 
bunun tersini yaparak tekrar araym. Gerekirse (J ) elif ve («■ ) hemze 
harflerini birbiriyle degistirerek arama yapm. 

Kullanilan kisaltmalar: 

Er: Eril (Miizekker) 
Ds: Disil (Muennes) 
Qg: Qogul 

Tesbit ettiginiz hatalan, eksiklikleri, fazlahklan asagidaki posta adresine 
bildirin: sedatust@vahoo.com 

TevfikAllah'tandir. 



Telif Hakki © Copyright: Ahmet Sedat Gstun, 201 1 
RevAA 



1 1 

135 m 

155 ^ 

220 i 

223 z 

234 c 

248 t 

260 ^ 

267 J 

272 j 

286 j 

291 o- 

313 (ji 

321 o~ 

331 (_H= 

335 J- 

341 J» 

345 g- 

366 £ 

373 lj 

399 J 

415 ^1 

430 J 

478 f 

527 j 

559 a 

564 j 

579 u; 



-mi? mi? 

ilahlanmizmi 

Edinir miyim JbJfe 



Git, gel, getir, ver 
Yemin etti 
isti§are etti 
Birbirinize emredin 
Guvenilen 



> 



Rablermi ^b'° 



^Ujl?. 



Teslim oldunuz mu, Musluman oldunuz mu 

Korktunuz mu 

§ukreder miyim jS3 



&JL^u\i. 



A, 



iftira mi Klj£ 

Kabul ettiniz mi °Jj^ 

Dogurur muyum jS\1 



Atildi mi -aJ 






Birilahmi 4j£ 

Emin mi oldunuz 






A_L^a 



Bize gel, getir lljl 

Bize getir _, \iJ[ 

Gelin lyK 



Getirin 



Banagelin 



Atalanniz 



-i ] J^ ] 



Bize getirin J ,; 



af 



& 



LS^' 



Gelin, gidin (ikil) uJ 

Onagidin (ikil) 



fr'« 



Ozamanmi liJ-lJu'i 

izin ver Oill 

iftira mi \&js\ 

Atildi mi, verildi mi -aJ^I 

Onderler, imamlar iiii 

Egerolursami ^j| 






Gergekten mi 

Gergekten biz mi lj«.i - &l 

Size haber vereyim mi tS&Q 

Secde eder miyim JbLill 

indirildi mi J^j^l 

Gergekten sen mi jjj J 

Gergekten siz mi X3j\ 

Babalar, atalar, cedler £ul 

Atalarm jjjd 



jJjUl - pT jtfl - ^Ui 



i , --».j 



Atalanmiz IL'UI - U jbl - U^UI 



Onlann atalan ^b'l - Lki\s\ - Lk sd 



Onlara ver 

Verin 

Verdiler 



^bl-p^bl-^Ajb! 



Babalan (d§, gg) ^'d 

Atalan m id 

Gelen, gelecek ol 

Ver ol 

Verdi d 

Sana verdi lid 

Size verdi li'ul 



^ 



Bana verdi Oul 



Bize verdi Ubl 



Bana verdi jd 

Bana verdi --jd 

Ona (er) verdi Sd 

Ona (d§) verdi Lad 

Onlara verdi iid 



ikisine verdi uiij 

verdi (d§) 



Edinirim Jl>J 

Bize ver id 



r?3 
iyl 



I aJ I — I aJl — I aJl 



Verirler (d§, gg) 



Size verdik 



&y 



Bana verin 

Onu verdiler 

Onlara (er) verin 

Onlara (d§) verin $£J 






* i 






Verdi 

Ver 

Sen verdin 

Ben verdim 

Gelen, gelir, gelecek 

Sana verdim 1 *JL£»; 



Alt 






Size verdim 

Verdiniz iip 

Onlara (d§, gg) verdiniz l^y^ 

Bize verdin Hip 

Bana verdin -3£ 

Onlara (d§, gg) verdin yg£ 

Sana verecegim (verenim) 1 *JLj 

Size verecegim (verenim) iJCj 



Crt 



Verdik Hi; 

Sana verdik *ins; 



f* 



Ona (er) verdik 



Onlara gelir, gelecek 



Segti, tercih etti, ustun kildi 



Ahiret, son 



Ona (ds) verdik \jt\l£ 



A 



Onlara verdik $&*> 

ikisine verdik uilii; 

Mutlaka onlara gelirim, sokulurum 
Ona gelir, gelecek 



A 



i 



A^j) 



p-te 



<\ 



Eserler, izler \*fi\ - J ij 

Onlarm eserleri, izleri ?-*$ - p-*j^ 

ikisinin eserleri, izleri Uj&jC 



j 



Seni ustun kildi ^y 

Gunahkar UJ! - ij 

Gunahkarlar ^J 

Ceza verdi 1^. 

Tutan, yakalayan, tutar, yakalar X*. 

Yakalayanlar ^j^. 

Onu alan, alacak ^Jl^ 
Son, ahiret 



y^-fr 



>l->l-^ 



Diger 

Diger iki jl^. 



5 ^- 



Sonumuz, sonuncumuz \±j>- 

Onun sonu 



Digerleri 

Sonrakiler, arkadan gelenler 

Yordu 

Adem 



Size bildirdim 
incitin, eziyet edin 
Eziyet ettiler 



Zarar verdi, rahatsizetti 
Eziyet ettiniz 






Digerleri Ojj^. 



Cf-S7 



r Sl - . 



ii — ,0 



Kulaklar oiil - Oil 

Kulaklanmiz lijli 

Onlann kulaklan igjli 

Ben izin veririm 51 

ilan etti, bildirdi jl 

Bildirdik \jS 

Sana bildirdik liuS 
Bildirdim 



.5 



J* 



ikisine eziyet edin Ui 



> 



cS^ 



jW 



Bize eziyet ettiniz l5 ji£p 



Rabler 4,1:3! 



Kuvvetlendirdi 

Azer 

Onu kuvvetlendirdi 

Yakla§an 



Yabanci dilde 



jj 



jj 



jj 



43 



J 



Secde eder miyim A^i 

Secde ederim jj^ 

Kizdirdi, ofkelendirdi cx^ 

Bizi kizdirdilar tj^L- 
Teslim oldunuz 



Bozulan 

Uzulurum, acinm 

Korktunuz 

§ukrederim jS3 






Ak§amlar Jl^> 



^^^ 



Ufuklar jli 

Batanlar 



ikrar ettiniz, kabul ettiniz ^jy 

Yiyenler OjlS"' 



.1, ..1. 



Aile, akrabalar, insanlar, ummet J| - J| - £j 

Nimetler ;vl - *V 



Binlerce J^i 

§imdi mi oS/ 

dogururum jj 1 

iki erkek mi Ji'J>^ 

Allah 4 

ilahlar ^ 

ilahlar x^\ - i^J 



Benim ilahlanm 

Yemin etti 

Mutlaka onlara emredenim, emrederim 



Iman etti, inandi, emin kildi 
Guvenirim, inaninm 
iman et 



Senin ilahlann iJd^J 

Sizin ilahlanniz ^iC^Jl-ii^J 



Bizim ilahlanmiz Hi^Jl - il^J 

Onlann ilahlan . *»* 



J 



Onu emredenim, emrederim i£ 

Emredenler Ojj^ 



i>* 



Jl 



Cf 



at 
iman ettik ijb 

Emniyet iginde l^ 

iman etti (d§) JLli 



iman ettim J_^ 

Emniyet iginde ii. 

Emin oldunuz *±j, 

iman ettiniz i±j» 

Size guvenirim l^Jj, 



Onlan emin kildi 
iman ettiler 
iman edin 



Emin olanlar, emniyet iginde olanlar 
Gelenler 






Emin olanlar, emniyet iginde olanlar O^L, 



u^t 



Kaynar su j 



j\l\ - it 



Saatler, vakitler 

Sen 

Siz 

Onlan uyardin *&*& 



(HO 



Gordu, hissetti, anladi 

Gordum, hissettim 

Gordunuz, hissettiniz 

Az once, demin Uj 



Kaynayan 

Sizi banndirdi, sigmdirdi ii1 j 






Banndirdilar Ijj 

Banndiran, sigmdiran ^j 

Sigmdirdi, sigmma sagladi ^\ - ^ j 

Sigmdirdik iL°j 

ikisini sigmdirdik UilL j 

Ayetler oU 

Ayetler, isaretler oi; 

Senin ayetlerin ^*Jui; 

Ayetlerimiz, isaretlerimiz UjU 

Bizim ayetlerimiz Uji;i - uju 

Onun ayetleri ajIJI - a;^ 

Onun ayetleri, isaretleri LgJU 

Benim ayetlerim vi;| - ^ji; 



iki ayet 



Suruler halinde 



Ayet, isaret, delil 2u 

Senin ayetin ^Jii; 



L^i 



Baba \j\ - ^ 

Ot, mera if 

Babamiz uju 



^ 



ibrikler, surahiler JjjU 

Babaniz, ataniz iS'i; 



10 



Allah'a mi jSjlT 

Agikladi jbi 

Atamiz, babamiz iM 

Onun babasi l\f\ 

Onlann babasi libi 

Babacigim cJ\ 

Uzuldu ji-Jj, 

icat etti, uydurdu, yaratti I j£\ 

Onu uydurdular LajpoI;! 



Soyu kesik 
Yol tut 



^ 



Arama, isteme ;Uu°l 



.» >i . 



13 JUxjI 



Istemeniz 

Arayin 

Aradilar, istediler 

Aradi, istedi 

Aranm 

Aradin ^Mll 

Onu denedi fy&\ 

Deneyin, imtihan edin \Jm 

imtihan edildi Jdf\ 

Denedi, smadi ^l- (ii|l 

11 



lyiler 

ibrahim 

Benim durmam, dinlenmem 

Dururum, dinlenirim 

Cuzzamh 



Mahrum edildi 



Mujdelendi 

Birinsan mi 

Bana mujde mi veriyorsunuz 



J. 0| 



Dua etti, niyaz etti 
Denizler 

Ebediyen, sonsuza kadar ill 

Yaratti, ba§latti ill 

Gosterdi, agiga vurdu ^!b°i 

Degi§tirdi JJu°i 

Ben degi§tiririm aJju'I 

iyile§tirdi \^y\ 

Temize gikanrim fj<\ 



*. j 



Temize gikanrim, iyile§tiririm \c, J 






Guglendirdi, belirledi, kararverdi y 

Karar verdiler 






W 



Mahrum edildiler IjJLJt 



I j^iol — ^iol 



12 



jjJol 



Mujdelenin 

Gozler I^L^JI - jL^J 



Gozleriniz 



Gordu, gozetti 
Gor 



Onlan gozet 



y, e s *, a - 



Gozlerimiz UjUkJI 

Onun gozleri (d§) Ujl^Jl 

Onlann gozleri ^ jL^li - ^jL^Jl - ^jL^Jl 

Onlann (d§, gg) gozleri ^jU^i 



j-^ji 



Gorduk U^i 



f-ft>^i 



Bo§a gikardi, iptal etti jiji 

Gonderdi mi 

Diriltilirim 

Gonder 

Gonderin 

Aranm, isterim 

Sizin igin aranm 

Kagti 

Birakti, baki kildi 

Daha kahci, baki 



I *5-*->\ 



JP 



* 01 



Cor 



Sabah, bakire \'j&>\ - j&\ 

13 



Dilsiz 



j&i 



Aglatti J$ 

Deve, bulut *^\ 

Omit kesti ^Jji 

Yut ^L;i 

Teblig etti, bildirdi ill 

Benim ula§mam ;£i 

Ula§inm, eri§im i£j 

Ula§tir £Ll 



•» ,^ 



Teblig ederim «i; 

Teblig ettim JJ& 



^/?i.i 



Size teblig ettim 

Size teblig ederim liCiL' 



^>f > 



Onu ula§tir UL;i 

Teblig ettiler ly&i 

Denedi, imtihan etti III 

i blis <>^l 



01 ,- Ol > 0| 



Ogul 

Benim igin bina et, in§a et I -j\ 

Ogullar ^\ - %x£\ - \ jui 

Ogullanniz j^lL'l - ^IL'I - f^j^l 

Ogullanmiz U!li (-U£li1 

14 



Onlann ogullan X*V&\ 

Onlann (ds, eg) ogullan «>$*&5 



Kiz, kiz evlat 
Kizlanm (ikil) 



in§a edin 
Oglum 
iki oglu (ikil) 



Onlann babasi 



J I - 4JJl 



LS^l 



Senin oglun ^JlL° 

Onun (er) oglu 



A -0, 



Onun (ds) oglu l^IJl 



Baba >J\ - li - ^i 

Reddettiler |j;i 

U! aJl — (—JIjJ! 

Onu kapilan Lgil jjl - L^i 



Kapilar tfl'JI- " 



Onun ana-babasi, ebeveyni I 



y. ] 



Baban £J\ 

Babamiz \jy\ 



^1 



ikisinin babasi Uijil 

Senin anan-baban, ebeveynin Jj^jjt 

Sizin ana-babaniz, ebeveyniniz 4-Njji 



Onun ana-babasi, ebeveyni aJ 



J aJ! 



15 



Reddetti 
Baba 



^ 



Ebu leheb (Alevin babasi) ^4J °J 



Beyaz 
Agardi 
Agardi (ds) 
Babaniz 

Reddettiler (ds, gg) 
Beyan ederim 



Onlann babasi 
Ver 



fr$ 



u^.\ 












Babamiz \Lj 

Onun babasi 



A^j) 



fe? 



Geldi lil 

Gelir misiniz OylJl 

Onu edinir misiniz aj jJblll 

Sana geldi l3\j( 

Size geldi ^i;! 

Emreder misiniz Oj^ll 

Bize geldi lilii 

Ona (ds) geldi liiji 

Onlara geldi JLiji 

16 



Tabi olma, uyma * U; 



Onu takip etti 
Ben ona tabi olayim 



* -i 



j»J1*-ji 



Takip etti 

Tabi olurum 

Takip etti, tabi oldu, uydu 

Uydu, takip etti 

Tabi ol 

Tabi oldun 

Tabi oldum 

Tabi oldunuz 

Bana tabi oldun <j£& 

Onlara tabi oldu ;|'^i 

Sana tabi olurum dliJi 

Sana tabi oldu && 

Siz ikinize tabi oldu \s&k£\ 

Bana tabi oldu j*£\ 

Ardi ardina getirdik HA^i 

Tabi olduk HA^I 

Size tabi olduk lihlAi;! 



Onlara tabi olduk Jhlliul 

Bana tabi oldu 












17 



Bana tabi olun 
Ona tabi oldular 
Ona tabi olun 
Onlan takip ettiler 
Onlara tabi oldular 



Onlara geldi 



Ona uy L^_j 

* a 

I * ° 

I * ^ 



Onlan takip etti 

Takip ettiler 

Takip edildiler, pelerine takildi 

Tabi olundular 

Tabi oldular 

Tabi olun 

Uyun, takip edin 

Sana tabi oldular 2} 



> if 






* -I 



> S, 






J **-«J 1 — 5-*-^' 



$-*■*->' 



Sj^Jl 






^yLjjl 



Binaedermisiniz 4 

geldi (ds) 



Edinir misin jb*11 

Bizi edinir misin UJbd;i 

Terk edilir misiniz dJ?yS\ 



Sana geldi Jjj$ 

Size geldi •JCifi 



jHRi 



18 



Benime mucadele eder misiniz ^JjtauJl 



Kilar misin 



Bizimle tarti§ir misiniz HljiuJl 

Benimle tartisir misiniz lytuJi 

Soyler misiniz ^jijjjft 

Edinme iU^I 

Edinmeniz ii'iUjI 

Ben edinirim JL>ji 



Benim edinmem LS\ 

Edindi, benimsedi JJJ[ 

(ds) edindi ojUjI 

Sen edindin oi^Jl 

Ben edindim oi^J! 

Siz edindiniz lii^jl 

Onu edindiniz t^JJJ\ 

Onlan edindiniz li^di^jl 

Mutlaka alinm, edinirim 51>j| 



Onu edinirdik alLUji 

Onlan edindik, tuttuk liui^Jl 

Onu edin, tut oLcjl 

Onu aldi, tuttu L&JUil 

Edindiler IjJl^jI, 

19 



* 



Edinin IjJb^l 

Seni edindiler lijJUjI 



Ister misiniz 



* 



Beni edinin ^j*^" 1 



.» 



Onu edindiler ojJl^jI 

Onu (er) edinin ajJb^Jl 

Onu (ds) edindiler UjJb^Jl 

Onlan edindiler liji^Jl 

Edin, tut (ds) ^Jb>j| 

Onlardan korkar misiniz ^jiJji 

Qaginr misiniz, dua eder misiniz OjpjuI 

Birakir misin ji;! 
Yasit tfjfl - 4>ljfl 

Nimetverdi t3^1 

Nimet verildi, simartildi <3if 

Size nimet verildi <S-^Jt 

Nimet verdik \slS 

Onlara nimet verdik iilii j?l 



Onlara nimet verildi 

Terk et I] 



• 2f 



, 0-* 

jJl 



Terk et (ds) *J jj 

Ister misin jj 



y" 1 



«Jj Jl 



20 



Degistirmek ister misiniz O^Jji^, 



Derlendi, toplandi, dolunay oldu 



Kork, sakin 



Benden korkun, sakmin 

Ondan sakmin 

En takvah 

Korundu, sakmdi, korudu 



c^ 1 



Sabreder misiniz Oj j^;i 

Kulluk eder misiniz OjliA;i 

§asiyor musun (ds) £&**<& 

Beni tehdit mi ediyorsunuz (ikil) ^jIjujI 

Bilir misiniz OjiiA;! 

Ogretir misiniz Ojiiji 



&\ 



En takvali lil 

En takvalmiz li'lili 

Oldurur musunuz O^iiLl 

Mukemmel yapti 'j£\ 



Saglam, muhkem 

Korunun, sakmin 

Sakinmalan 

Korundular, sakmdilar 

Der misiniz hj>y£ 






L^ 1 



21 



Sakindiniz (d§, gg) 



Cr*»\ 



Korkun, sakmin (d§, gg) 

Yaslandi 

Benim okumam 

Oku 

Ben okurum 

Onu okuyun 

Tamamladi 

Tamamlanm 

Banayardim mi edersiniz 

Anla§in 

Tamamla 

Tamamladin 

Tamamladim 

Tamamladik 

Onu tamamladik 

Onu (d§) tamamladi 

Onlan (d§, gg) tamamladi 

Tamamlayin 

Bize gel 

Haberverirmisiniz 

Bizi yasaklar misin 



of 



'J 

- i > 



IjVl 



*~*j) 



L,_^£^£^J ) 






S > S -I 
111 






ULgi;i 



22 



Hidayete erer misin l$j^\ 

Bizi helak eder misin US^il 



Geldiler 
Verildiler 

Getirdiler, yaptilar 
Verildiler 
Tavsiyelestiniz mi 
Ben tevbe ederim 



Onlara getirdik 



Sizi mukafatlandirdi 



\yP 






y ] 

Jj 

'jjI 



y ] 



Sana geldiler hy\ 



Dayaninm, yaslaninm \t 



y ] 









Ona geldiler 

Geldi 

Getirdi 

Geldiler (ikil) \J\ 

Sen geldin c^£\ 

Geldiler (ds, gg) ^j| 

Geldik \l£\ 

Sana geldik *Jn»ji 



r* 



Mukafatlandirdi, odiil verdi c>\!f\ 



fe& 



Onlan mukafatlandirdi i^'lji 



23 



Esya, mal fclft 

Tarla surdu -J& 

Kahnti s^ifi 

Surduler, aktardilar ijjifl 

Qakihp kaldiniz *ilsi5i 

Agirceza t,lfl 

Sabitledi, bagladi o^JI 



Sebat edin 

Sindirdi, yendi 

Vurup sindirdiniz 

Onlan vurup sindirdiniz 

Eser, iz 

Savurdular, tozgikardilar 

Benim izim, eserim 

Agirliklar 

Sizin agirliklanniz 

Onun (ds) agirliklan 

Onlarm agirliklan 

Agirlasti, agirgeldi (ds) 

llgin agaci 

Sonra mi 

Gunah 






li jjjjzj' 


} 


z$ 


4} 


SfiiS-CJii* 1 




Lgiuf 1 


^ufi-^u! 1 


dJK 1 


0, 








24 



Meyve verdi 



-oJ) 



Senin gunahm JjLJ 

Onungunahi 



Benim gunahim 



<Uj) 



ikisinin gunahi U^iil 



^ 



iki jlljl - Uj| 
iki tl; i£L 2 | - ji-5\ - l£l!l 

iki .Jh - ^i\ 

Qokgunahkar \xJ\-^J\ 

Bize mi geldin, getirdin ii£JU-l 

Getirdi, yoneltti ;u.| 

Onu (ds) yoneltti li^U-l 

Cevap verdi c3U-! 

Acisu U-U-l-r-U-i 

Korudu, sigmdirdi jU-i 
Cevap verdiniz 



Size cevap verildi 

Segti 

Sizi segti ^^-! 

Onu segti t 

Segti, derledi 

Derledin, segtin cu 

25 



ii 



Ucretle tuttu, ucretle gahsti 



Sugum 



f*i 



7> o 



C^- 



*J>JL?H 



Onu (ds) segtin 

Derledik, segtik 

Onlan segtik 

Soktu, gekti 

Sokuldu (ds) 

Kotuluk isledi 

Kotuluk islediler 

Toplandi 

Toplandi (ds) 

Toplandilar 

Kagindi 

Kagindilar 

Kaginin 

Ondan kaginin 

Benim bulmam JbJ 

Bulurum JU4 

Mezarlar olJU-i 

Daha yatkin jJU-j 

Mutlaka bulurum oJbs-l 



o4; 



>' 



Karsilik, ucret, odul, mukafat \*JA- * t 



j^ ] ~^ ] 



<^'>I 



26 



Gunah i§ledi 



r>' 



Sugi§ledik LLIji 

Sug i§lediler 

Ona aman ver 

Onun (er) ucreti, kar§ihgi 



Onlann ucreti, kar§ihgi 






' - • T 'i'i 



Onun (d§) ucreti, kar§ihgi U^-i 






Benim ucretim, kar§iligim (s^ 

Sizlandikmi Upji-I 

Cisimler *LU-1 

Onlann cisimleri, kaliplan i4JLl^-I 

Yapti mi Jj^-i 

Yapanm, kilanm -Mj^i 

Yapayim Jj^-j 

Yap, kil Jj^.| 

Yaptinizmi pii^t 

Yaptik mi llLu-l 

Bizi kil, bize ver llLU-l 

Mutlaka seni kilanm dilk^-i 
Beni kil, bana ver 



Onu kil, ona ver aLU-1 

Kilm, yapm, verin lji^-1 



27 



Ecel tayin etti, sure belirledi JjLi 

Sure tayin etti 'U-i 

-dan dolayi, icin J^i 

Tayin etti, belirledi JJLi 
Ecel, sure SU-l-^U-i 

Saldirdi ^JU-i 

Bagir, haykir cJJr\ 
Tayin ettin, belirledin 



Tecil edildi, ertelendi (ds) ^IjU-I 

Degnekvurun IjlU-l 



Onlara degnek vurun i_»jjUL*I 

Bizim ecelimiz, suremiz llU-i 

Onun (er) eceli, suresi lU-i-AU-i 

Onun (ds) eceli, suresi L^U- 1 - i^U-j 

Onlarm (er) eceli, suresi i^.\ 

Onlarm (ds) eceli, suresi ji& ~ Irf^ 

iki sure, iki ecel 

Birlesti 

Topladilar 

Toplayin, toplanin 

Hepsi, tamami dJi^Jr 

Hepsi, tamami 

28 



f~*S>r\ 






■* ° I 



Beni uzak tut 

Ceninler 

Yanas, meylet 

Kanatlar 

Agiga vurun 

Ucretler, karsiliklar, oduller, mehirler 



Onlann (er) ucretleri, karsiliklan 



- " I 



tcJL?H 






Sizin ucretleriniz, karsiliklanniz a J>j^ 






Onlann (ds) ucretleri, karsiliklan o*jj*>- 

icabet ederim, karsilik veririm 






icabet olundu, kabul edildi c-4^ 1 

icabet edin, uyun \j~?r\ 

Konusmalar, haberler iijaU-1 

Kusatti, gevreledi, kavradi iu-i 

Kusatti, gevreledi, kavradi (ds) diU-l 

Sevdi d^-j 

Ben severim jL^i 
Daha sevimli, daha sevgili JL^-I - jLi-t 

Sevdikleri, sevgili kullan o jli^i 

Rahipler *L^i 

Onlann rahipleri (5-*jl4*-l 

Sen sevdin ^.j 

29 



Ben sevdim <i-4^ 

Bosa gikardi, heder etti Ja^-i 



Benim anlatmam 
Sizden biri 



^T*-\ 



Yakti 
Yakti (ds) 
Omit etti, bekledi 

Tasidi, yuklendi 'X*^\ 

Yuklendiler ljki^-1 

Surukledi, kontrol altina aldi dlll^-l 

Mutlaka suruklerim <S^^ 

Bir, tek, bir kimse IJU-I - jU-I 



Bir, birisi (ds) |jl^.| 

ikisinden biri (ds) UilJU-l 

Onlardan biri (ds) ^^l 

Meydana getirdi iJ^-l 



p JU-(-p JU-I 



■^> 



Ikinizden biri U5 Jb-I 

Bizden biri LlU-| 
Onlardan biri ii^>-l - *ii>-l - (*-»*J^-l 

ikisinden biri Uj^j^-I - uJ>JU-i 

Bir, birisi (ds) ^j^.| 

Sakin, gekin °jjj~\ 

30 



Onlardan sakin li^JLi-l 

Sakinin bj^i 

Ondan sakinin ajj^-1 

Onlardan sakinin iijji^-1 



U^J^' 



^ 



J 3 -' 



En hirsh 

Hizipler, gruplar, topluluklar 

Hissetti 

ihsan, iyilik IjLiJ-j,- OLii 

Sandi mi c^S- 

iyilik etti, guzellestirdi ^J. 

Daha guzel, en guzel 

iyilik yap 

iyilik yaptmiz 

Onun en guzeli iLzJ-\ 

Onun en guzeli \^JA 

iyilik ettiler \pJA 

iyilik edin 1 jLJ4 

Hissettiler lyU-l 

Toplayin IjjJLU 

Saydi l^-I 

Onu (er) saydi oL^-i 

Onu (ds) saydi UL^-I 

31 



Onlan saydi *J>L^-I 

Saydi, hesapladi J^\ 

Engelledi, kapadi - r ^-i 

Engellendi, kapandi 

Engellendiniz 

Engellendiler 

Onlan engelleyin, hapsedin 

Korudu 

Evlendiler (d§, gg) 

Namusunu korudu (d§) 

Sayin 

Saydi 

Saydik \li^\ 

Bizonusaydik \\1l^\ 

Getirdi, haziretti y^\ 

Hazirladi, getirdi o^k^-l 

Hazirlandi, getirildi oj^-i 

ihata ettim, ku§attim cJa^-l 

ihata ettik, ku§attik li^-i 



Siki§tirdi, zorladi 



Gergek mi, hak mi 



> • i 






* 



S of 

erf**' 









^^-1 



».. 



^ 



Gozetin, koruyun \jal*-\ 



& 



o^ ] 



32 



Yerle§tirdi, gergekle§tirdi 
Daha fazla hak eden, daha layik 



Hukurn ver 



Helal kihndi 



Yukle 



J^> 



<J^ ] "U^" 1 



Qaglar, devirler, gok uzun sureler LUU-1 

Kum tepeleri J}&-\ 



i- „ > 



^ 



Destekledi, tahkim etti i£jj\ 

En hikmetli, en iyi hukmeden >£jJ\ 

Hukmederim *JZJ,\ 

Saglamla§tinldi, agiklandi c-ii^-f 

Helal kildi, bekletti, yerle§ti, gozdu fu.| 



W 



Kan§ik ruyalar -i^-l 

Onlarm ruyalan 4-pS^-i 

Helal kihndi jjLi 

Qoz ykf 

Helal kildik dLi-l 

Bizi yerle§tirdi liU-i 

Yerle§tirdiler I^U-I 

Yukler JU^-i 

Ahmed JuJ4 

Ben yuklerim, ta§inm ^LJ-i 



L^! 



33 



Sizi yuklerim, bindiririm iiCU^-1 

Kara, toz rengi iS'y-\ 

Diriltirim jJ\ 

Diriltti, ya§atti, hayat verdi U^-l 
Diri, canh (gg) ^1 - %\^\ - %\£\ 

Sizi diriltti tJ'^ 

Onu (d§) diriltti Uu^-l 

Onlan diriltti °J^p^ 

istila edildi, ku§atildi Jsl^>- 

Ya§atinm, diriltirim ^. 

Bizi ya§attm, dirilttin ^4^- 

Ya§attik, hayat verdik Hix^- 

Onu dirilttik, canlandirdik *^4^- 

Onu dirilttik, canlandirdik lilini 



.» 



Erkek karde? ^l_^l_^l 

Korkanm d>UI 

Size muhalefet ederim iiCiJU-1 

Erkek karde§imiz ui^-i 

Onun erkek karde§i i\£[ 

Onlarm erkek karde§i ii^-l 
Haberleriniz ^LAl-^jLAi 

Onun haberleri UjUAi 

34 



1* > 



Saygi duydu, boyun egdi 
Gonulden boyun egdiler 
Kiz kardes 

Segti jiiAl 

ihanet etti oiiAl 

Segtim 031A1 

Seni segtim dij^l 

Segti k UjxAl 

Onlan segtik lill^iAl 

Segti, has kildi /V^- 1 

Tartisti, gekistik - >»-l i 

Tartistilar |^ .^»4| 

Kiz kardesin .iKAf 
Art arda gelmesi, geliski, ihtilaf iSSbAl - u>Sta*l 

Uydurma jSbAl 

Birbirine kansti JaixAl 

ihtilaf edildi, aynliga dusuldu <1a1£^-I 



o >' o 



Ihtilaf etti, farkh oldu 

ihtilaf ettiniz 

ihtilaf ettiler iyl£^l 

Onun (er) kiz kardesi <uAi 

Onun (ds) kiz kardesi L^fAl - l^sAf 

35 



- • 



Iki kiz karde§ 

Gizli dostlar oiJiAl 

Hendek 2j^ 

Aldi, tuttu, yakaladi X*-\ 

Yakalandi jb4 

Yakalama IJlAi-JlAi 

Tuttu, yakaladi (d§) ol^-l 

Tuttum, yakaladim oi^-i 

Yakalama, yakalayi? aiAl 

j* * / 

Sizi yakaladi iSjJUM 

Yakaladiniz, edindiniz °S^\ 

Onu (er) yakaladi ajI^-I 

Onu (d§) yakaladim l^ji^-i 

Onlan yakaladi 4-jji^-l 

Onlan yakaladim ° gfl-^-i 

Tuttular, aldilar (d§, gg) oi^.| 

Yakaladik ili^-i 

Onu yakaladik, aldik olli^-i 

Onlan yakaladik, aldik iiui^-1 

Onu yakaladi ol^-l 

Onu yakalamasi l\X\ 

Onlan yakaladi iil^-i 



r** 



36 



Onlann yakalanmasi 4-aA^- 

Yakalandilar ijJUl 

Onu tutan, alan <bJb4 



Sonrakileri 
Harap etti, yikti 
Erteledi 
Erteledin 
Beni erteledin 



Qikardi 

Qikardi, ileri getirdi 

Qikar 

Benim gikanlmam 

Qikarihrim 

Qik 



S~ ] 



>f->» 



> 



Tehir etti, erteledi, sure verdi 

Diger, baska 

Diger (ds) 

Qikarma U-l^-l-r-l^-l-r-!^- 

Sizin gikanlmaniz iSU-l jAl 

Onlann gikanlmasi iJ^-ljAl 

Sonrakileriniz, arkaniz fa'J 1 - 






Bizi erteledin lif^-i 



C^ 1 

o ° I 

' /I 
c^ 1 



37 



Qikanldi 
Di§an gikardi 
Qikanldi 

Seni gikardi 

Qikanldiniz 

Seni gikardi 

Sizi gikardi 

Qikardik 

Bizi gikar 

Onlan gikardik 

Beni gikardi 

Beni gikar 

Onu gikardi 

ikisini gikardi 

Qikm 

Qikann 

Qikanldilar 

Sizi gikardilar 

Onlan gikann 

Onu deldin mi 

Erteledik, geciktirdik, tehir ettik 

Bizi ertele, geciktir 






a . o 



'•I 



di^-^l 









? s 



• i * ° I 



>y*\ 



U 



j=7 ] 



38 



Diger (d§) ^^ 

&y* 

- a- ' 



* 



indir 

Daha gizli 
Gizlerim 

Saklandi, gizlendi 
Gizlediniz 






i - ° l 



Rezil etti 

Rezil ettin 

Onu rezil ettin 

Sinin, kalin 

Azaltti yj. 

Ziyana ugrayanlar Ojj^- 

Ziyana ugrayanlar 

Korkun 

Benden korkun 

Onlardan korkmaniz 

Ye§il ^kAi 

Hata etti \jaX\ 

Hata ettiniz Ji^-i 

Hata ettik lili^-i 



o ' •. . I 



Ben onu gizlerim i^^-lf 



Dostlar i%±\ 



39 



Ebedi kildi HAi 

Onu ebedi kildi oolAl 

ihlasla yapti, has kildi C/ 2 ^^ 

Temizledik, halis kildik ll^Ls-i 

Onlan ihlash kildik liLLSalAl 

Halis kildilar ^.^i-li 

Qikar £jii 

Sozunden dondu o&\ 



Size olan sozumden dondum 
Sozunuzden dondunuz 



Kiz kardesler 



Onlann kiz kardesleri 






fiiti 



Sozumuzden dondiik liltl 

Benim yerime geg ^^ 

Vaadlerinden donduler l^iiAi 

Ben yaratinm JlAi 

Benim ona ihanet etmem liii 

Erkek kardes ^-l-Ul- -jii 



ij^-i 



Kiz kardesleriniz Xj( j^( - Xii^-i 



O^'-P 1 ' 



Dayilanniz pJlj^4 

Erkek kardesler ^>4- OljAl 

Sizin erkek kardesleriniz &\£-\ - &\£\- i$i\jA r 

40 



Bizim erkek karde§lerimiz lliljAl 



Onlann (er) erkek karde§leri 
Onlann (d§) erkek karde§leri 
Erkek karde§ler 
Senin erkek karde§lerin 
Onun erkek karde§leri 
Benim erkek karde§lerim 



Erkek karde§, karde§im 



p-^y^i p-^LpH - <+-& ] y : -\ 



4j t>-| 



L^y-i 



Senin erkek karde§in i]^. 

Onun erkek karde§i 



* *\ 






Onlann erkek karde§i 

Karde§leriniz ^.j^ 



^ 



Hayirhlar j^\ 

Senin erkek karde§in dJL*4 

Onun erkek karde§i <l^4 

Felaketli fci 

Odeme, eda etme 

icra etti 

Ati§ti, geki§ti 

Birbirinizle ati§tiniz 

Art arda gelip toplandi hj\l 



£bl 



3 W 






Art arda gelip toplandilar ^j^\ 



41 



Arkalar jb'Sl 

Batis jUSl 



Arkalanniz 



Reddetti 
Sakladi, depoladi 



Sokuldu 



Onlan sok 



'ol 



ro* 



Onlann arkalan lijlpl 



Onlann (er) arkalan ^ ^>l - ^ jU 

Geri dondu, geri gekildi 



-A 



Girdirdi, soktu J^. 

Soktu J^ 

Girdir, sok °J> 

Gir yi 



31 



il 



'*f 



'J- 



Si 



•» = , 



Girin (ikil) ^S 

Mutlaka sokanm ^L>. 



Si 



Bizi sok llLol 

Onu soktuk eliUSi 



•» i -- 1 ' ° i 



Onlan soktuk lillL^o 

Mutlaka sizi sokanm 



Ol 



,-. t -f 



Mutlaka onlan sokanm 

Beni sok _JU 



r*^ 



42 



Bilirim 



Onlan gagirdiniz mi 



43 






Sokun \jLst. 

Girin l^ii 



"if 



' a 



Sokuldular \J^ 

Ona girin U^lA 



'Sl 



Gir (d§) J± 

Benim bilmem 



'<$ 



j* 






Savin 

Bildirdi 

Sanabildirdi lii'p 



j* 



^ 






Size bildirdi 

Bildirdi 

Anladi, kavradi, yeti§ti, yakaladi *J-p 



<^l 



Ona yeti§ti, yakaladi <s 



^-Sl 



j 



g^ 1 



idris (AS) ^1 

Dua et, gagir i Si 



1 "i 



Istedi, iddia etti 

Onlan (d§) gaginn ?£p 



">\ 



/ Of 



Ben dua ederim 

Dua edin, gaginn, davet edin lyo 



^j-<JJjp^I 



Ben sizi gagiririm P ^ 



'Si 



Onlan gaginn 



Daha yakin, daha algak, az 



• * °i 



Bana dua edin 

Ona dua edin, onu gaginn ly^l 



f-ftyol 



Evlathklariniz li^lxpSi 

Onlarm evlathklan l^jLpo! 



Sav, savustur, savun 

Savunun 

Hatirladi ^s" 









Gostereyim, delil olayim jji 

Sana gostereyim ^JJl 






Size gostereyim li^J 

Saldi, indirdi, sundu ft 

Yaklasti, algaldi h 



J* 



Kugumsedi ja 

Taviz verdi, yagcilik yapti ^i 

Daha muthis 1 
Teslim edin 



iade etti, geri verdi, teslim etti ^ 

zaman (gegmis) I 

zaman (gelecek) \l 

Oyleyse, o zaman Lb 

44 



Yaydi * 

Yaydilar \£. 



Tattirdi 



Onlann eziyeti 
Bogazlanm, keserim 



Beni zikret, an 



"si 



Jbl 



Onu tattirdi Lgibi 

Onlara tattirdi *4*b! 

Bildiri 5lSI 



4ol 



Seni bogazlanm ii>JSI 

Mutlaka keserim <v*"4^ 

Onu bogazlanm vjJli\ 

Qeneler Olill 

Tattirdik Hill 

Sana tattirdik iilliSl 

Ona tattirdik olliil 

Zikrederim, ananm jfi 






SI 



Zikret, an ^5 j 

Sizi anayim (5-^3^- 



j* ji 



Zikrederler, anarlar (ds, eg) 035 S 



^ 



^ ji 



Onu anayim o^L 

Zikredin, anm IjjSi 






45 



SI 



SI 



Beni zikredin, anin <Jjp- 

Onu zikredin, anin *jj^- 

En du§kun, algak ^]S 

Zelil etti, algaltti £js 

Algak gonullu, a§agilanmi§, kuguk du§urulmu§ IjSI - JjS 

§unun gibi mi ^JJS 

En algaklar OS 

izin verdi OS 

Bildirdi, ilan etti ji> 

Bildir, ilan et 

Kulak j'S 

izin verildi 

izin ver OS 

izin 

izin verdin 

Onu dinledi aJ 

Onun izni 

Bilin 

Benim iznim 

iki kulagi 

Giderdi 

Git 



# s 

OS! 



OSI 



OSI- OSI 



IjiSI 

AijSI 
cu&SI 



^j»oi 



46 



ikinizgidin uil 



Giderdiniz, tukettiniz 
Gidin 



Eza, sikinti 



Onlan gordun mu 



istediler 



i! 



^ 



ikisine eziyet edin uj> o 



<J^I 



Eziyet ^il 

Gordun mu 



^j 1 

Seni gordun mu &&y} 

Sizi gordun mu S^llj\ 



pZitj 



Tahtlar, kerevetler ^b 

Aksam eve getirdi i. 

Niyet etti, istedi, irade etti S 

istediler (ikil) IS 

Beni irade etti, benim igin istedi -gS 



'J 



En rezillerimiz HJi 

isteyen mi, ister mi ^ 

Sana gosterdi 2] 

Size gosterdi %t 
Sana onlan gosterdi 
Bana gosterdi 

47 



L5l 



J' 



J' 



y 



y 



y 



y 



y 



y 



Arttirdi 



Dort 
Dort 
Kirk 
Daha gok, daha fazla 



§uphe ettiniz 



Yukseldi 



j' 



tfji 



Ona gosterdi 

Gosterdi 

Gordun mu cJyj 

Kendini gordun mu (dusundun mu) £&)'} 

Kendinizi gordunuz mu (dusundunuz mu) S&}'} 

Gordunuz mu iLV,! 

Rabler b^i-^^i 






Fiziki arzu X>°j\ 



£jj ] ~£jJ ] ~£jJ ] 



4joj) — A*Jjl 



o*?o' 



L5*j' 



§uphe etti 4»^ji 

§uphe etti c*tij\ 

§uphe ettiler l^ir,! 






Geri dondu, dinden gikti jj^i 

Geri donduler (ikil) ilr,! 

Donduler, dinden giktilar ijjj^i 
Razi oldu 






48 



Bekledi, gozetledi 
Gozetle, bekle 
Onlan gozetleyin 
Gozetleyin, bekleyin 



Cju 



Geri gonderdi, geri aldi 

Donerim 

Don, geri don 



Don (d§) 



Mutlaka seni ta§lanm 
Onu beklet 
Umun 



ji 



C^JSJ 



J\ 






8 ***• 



Onun kenarlan ^^-j 

Geri birakti 



I 0| 



I 



Bizi dondur HA^- 

Donun 



ji 



Beni geri dondurun ^y^j\ 



^Jf:^ 



Ayaklar *^j 

Ayaklanniz fi&'} - f^-j' 

Ayaklan ^31-^31 

Ayaklan (d§, eg) ^U-31 



-j' 



4j*- 



J' 



l^j! 



Rahimler iU-31 

Rahimleriniz 1SJU-31 

49 



Onlann rahimleri /vp^J 1 

En merhametli 



Merhamet et 



Sizi mahvetti 
Mahvetti, helak etti 
istedim, irade ettim 
istediniz, irade ettiniz 



Onlara nzikver 
Onlan nziklandinn 



f-^j' 






Bize merhamet et £**-j! 

ikisine merhamet et \^J-j[ 



PW 



&$ 



> 



j' 



istediler (ds, gg) oSjl 

istedik ijy 

Onu istedik Silijl 

Daha, en dusuk, algak Jy,l 

En dusukler Oji^l 

Rizikver j,yj 

Bize nzik ver Hij^l 



Sabitlestirdi, saglamlastirdi l-j 



Onu sabitlestirdi UL-3 

Sabitledi, oturttu 

Gonderdi 






LP 



J' 



50 



Gonder °L- 



Gonderildi 



Gonderildiniz 



Razi etti 
Emzirdi 
Emzirdi (ds) 
Emzirdiler (ds, eg) 
Sizi emzirdiler 



y 



O (ds) gonderdi 1A^°) 



Gonderdin ^L, 



y 



Gonderildim iL. 



> 



y 



a 



J' 



Gonderdik uL-31 

Gonderildik llL-j 



.» 



Seni gonderdik lillL- 



j' 



Onu gonderdik o\Sl^ j\ 
Onu gonder 4L3I 

Onu gonderirim IL3I 

Gonderdiler I^L-31 

Gonderildiler i^JL, 



y 



Bana gonderin OjL- 



j' 
Us, gozetleme Lu»jl 

Yeryuzu, dunya, toprak, yer, yurt t^ji - ^31 



1. =r 
^y 



£^j) 



'j' 



- . 01 






51 



Onu emzir (ds) 



4_JLy5j) 



Onlann yeri, yurdu 

Yerim, yurdum 

Razi oldunuz mu 

Otlatin 

Yonel, yakla§, yalvar 



Bana goster 
Korkuttu 
Benden korkun 
Benim ailem mi 



JL, 

'"j 1 



Sizin yeriniz, yurdunuz i5L> 

Yerimiz, yurdumuz LL>3 



£ • -\ 



Bin (emir) <4-^jl 

Binin U^jl 

Ters gevirdi, bas asagi etti Cr^'J 1 

Onlan bas asagi etti °A r -^°j 

Bas asagi atildilar \jjS°J 

Carp, vur yjr$ 

Ruku edin ^y^ji 

Ruku et (ds) ^31 

irem y^ 

Bize goster ijji 



<j>J 



_»j, 



c>* 



J' 



52 



Gugluk gikardi Jj^ 

Bana gosterin 

Gorurum 

Gosterdi 



Tahrik etti, oynatti 
Oyun, tahrik 



Arttirdi, gogaltti 

Arttirdilar 

Vazgegirildi 






istendi Ju 






isterim JLJ 






Size gosteririm i5o 

Gosterdik LLjl 

Sana gosterdik iiUJjT 

Sana onlan gosterdik ° ^Cir?' 



Onu gosterdik olij 



j' 



j' 



'j' 



Kaydirdi, saptirdi, dondurdu I ij 

Yuruttu 






.51.5 



JJ 









Hor gordu g^Sj I 

Arkam ^yj 

Yaklasti, aniden geldi Cjj\ 

Yaklasti (ds) cJ ' 



r 



53 



Daha temiz 

Kaydirdi, saptirdi 

Oklar 

Yaklastirdi 

Yaklastmldi 

Yaklastirdik 

Kaydirdi, dusurdu 

ikisini kaydirdi 

Esler 

Senin eslerin 

Sizin esleriniz 

Bizim eslerimiz 

Onun esleri 

Onlann esleri 

Onlann (ds, gg) esleri 

Benim arttinsim, arttirmam 

Mutlaka arttinnm 

Mutlaka sizi arttinnm 

Suslendi 

Mutlaka suslerim 

Benim sana sormam, istemem 

Benim size soranm, istemem 



jJU' 



jj' 



J3 



^3 






l%ljjl 






4^-1 « ,! — 4^r! « ,! — 4j?r 



■JJ 



JJ' 



^ ^ 



(H^-'JJ 1 _ p-P^Jj' _ (H^-'JJ 1 



O^-'JJ' 



Jbjl 



OJbj! 






143' 






54 



Kotuluk yapti, zarar verdi ;iil 

Kotuluk yaptilar iju-1 

Kotuluk yaptiniz iJL.1 

Esirler ^jL-l 

Masallar j*k^t 

Yuttu iyS 

Akitti, doktu J L.I 

Soranm, isterim £jU,| 

Sor ^]Ul 

Sana soranm dJjU,i 

Ona sor aJU-I 

Sorun I^Ul, 



Onlara sorun 



lijJlil 



Onlara (ds, eg) sorun, isteyin ^ijjU.1 

Otlatti *ui 

Bilezikler ^jU.! 

Sebep, yol, akraba 4>tpi 

Torunlar, kabileler i?Lpi 

Akitti, tamamladi i_pi 

Kiraladi, ucretle cahstirdi >^\ 

Ucretle tuttun oj^-liil 

3 

Onu ucretle tut o>-lIil 



5 ^- 1 



55 



Geciktirdi y-MZ>\ 

izin istedi oSlL*} 

Senden izin istedi iAJSliil 

Senden izin istediler iijiallil 

izin istedi, af istedi <V^— ! 

Agikladi, agiga gikti OUIJ-I 

Degistirme Jli^J-l 

Degistirmek istedi JjiI^I 

Kalm ipek j 






'JJT^ 



c^^"-"' 






I flji^JLw») 



Sevindi 

Sevinin 

Yansti 

Yanstilar (ikil) 

Yanstilar, kostular 

Yansm 

Ortundu yl^\ 

istisnayapti '^.°.i 

Kabul etti, cevap verdi cJU^I 

Cevap verdiler \y\J K l^\ 

Sigmdi, yakma gelmek istedi 3UJJ-I 

Sana sigindi iijU^-il 

Cevap vereyim, kabul edeyim 

56 



Kabul et 

Kabul ettiniz 

Kabul ettik 

Cevap verildi, uyuldu 

Cevap verin, uyun 

Sevdi, tercih etti 

Sevmek istediler, tercih ettiler 

Yoruldu 

Korudu JiiAiil 

Korumalan i^jii^iJ-i 

Hak sahibi oldu, hak etti J^i-il 

Hak ettiler (ikil) \lklZ>\ 

Hakim oldu, etkisi altina aldi 

Utanma 

Utandi, gekindi 

Sag birakin 

Qikardi 

Onu gikardi Lpr^AiJ- 

Kugumsedi, kuguk du§urdu 

Gizlendi 

Segti 

Onu segerim XZAklZ* 

57 






( -' 



I 

* . £ ° I 



Yerine birakti, halife etti 



Cjus^L^j) 



Derece derece yaklastirdi 

Emzirtti 

Qaldi 

Korku saldi 

Onlara korku saldilar 

Kaydirdi, saptirdi 

Onlan saptirdi 

May etti 

Su istedi 

Ondan su istedi 

Su istedi 

§ahit tuttu 

§ahit tutun 

Yardim igin bagirdi 

Zayifoldu, zayif goruldu 

Zayif gorulduler 

Beni zayif gorduler 

Yapabildi 

Yapabildiler 

Yapabildin 

Yapabildim 









'*Jj£il 



UJ_^J^M 



I a- i g . ■-" .^1 









58 



Yapabildiniz 
Yiyecek istedi 

Yiyecek istediler (ikil) Uijaiil 

Yapabildik liifJ-l 

Sigindi ImLm\ 

Yardim istedi Oliiil 

istedi, diledi ^iA£J«! 

Acele istemeleri ^4JUcii-il 
Acele etti 



-M ^ 0^0 



Acele istediniz 

Sigindi jiiii 

Sigin Liii 

iffet gosterdi, kagindi, korundu : .^-.'..i 

iffetli oldu, iffet gosterdi &iiZ>\ 

Ustun geldi JtAi^l 

Yasatti, omurverdi ^A£J«I 

Yerlestirdi, imara gorevlendirdi - r J t L^\ 

Sizi yerlestirdi, imara gorevlendirdi °S- 



u*^ i 



Yardim istedi 

Yardim dileyin 

Yardim istedi olifJ-l 

Ondan yardim istedi aJUIJ-I 

59 



Burundu, ortundu 
Burunduler 

istigfar, af dileme juLl^I 



Magfiret dilerim 

Magfiret diledi, bagislanma diledi 

Magfiret dile 

Magfiret diledin 



Kendini yeterli gordu, zengin oldu, kagindi 

Fetva istedi 

Zafer istedi, agilis istedi 

Zafer istediler, agilis istediler 

Onlara sor, fetva iste 

Qikardi, yerinden oynatti 

Yerinden oynat 









Mutlaka magfiret dilerim dyZcZ* 

Ondan magfiret dile 






* • • c ° I 






Magfiret dileyin 

Magfiret dilediler 

Ondan magfiret dileyin 

Benden magfiret dile ^^iiiil 

Kalmlasti Jaiiiil 



I tyojCL^) 






ur*^ 1 









r^ 



jSJLu« ! 






j jjSJLu« I 



Dogru oldu, dogru gitti iliii 



r 



60 



Dogru oldular, dogru gittiler Ijiliiil 

Onceden geldi, onden gonderdi ^jifJ-l 



Karar buldu, yerinde durdu 
Bolustu, kura gekti 
Dosdogru ol 




- ' "i. ° I 



Dosdogru olun (ikil) U-iiil 









Dosdogru olun 

Boyun egdi olSCiil 

Boyun egdiler \J\£lZ>\ 

Buyuklenme IjUS^-l 

Tekebbur etti, buyuklendi y&£Z,\ 

Buyuklendin o° r 5^iJ-i 

Buyuklendiniz 

Buyuklendiler 

Qogaldi, gokluk istedi 

Qok ettin 

Qok ettiniz, gok ugrastiniz 

Faydalandi 

Faydalandiniz 

Faydalandilar 

Yapisti, tuttu 

Yapis, tut 

61 






Dinledi 

Dinle 

Dinlediler 

Dinleyin 

Onu dinlediler 

Haber sordu I 

Sonug gikarti, tahlil etti _L 



May edin 

May etti 

Ayartti, sasirtti (ds) 



£ ° [ 









iX^u^ I 



Kaydetti 

Yardim istedi 

Ondan yardim istedi 

Sizden yardim istediler li'j 



7"C_^»\JJw^v' I 



0' 






Kurtardi, geri aldi Jiiiiii 

Nikahladi 



Qekindi 

Qekindiler 

May edildi Ujfiti 






. ' 



Onu ayartti ajj^-i 

Ayartti, sasirtti c^i^-l 

Esit oldu, durdu, oturdu l£j^4 

62 



Durdu, oturdu (d§) 



Esiraldi 



> aJou« I 



Tarn olgtu tJy-^\ 



Yakti, tutu§turdu jLs 






E§it oldu, durdu, oturdu iSy^ 

Yerle§tin, kuruldun 



Yerle§tiniz 

Omit kesti 

Omit kestiler 

Kolayla§ti 

Emin oldu, yakin elde etti 

Kanaat getirdi 

Ona kanaat getirdi \1L 






*jjjl^\ 



• JjJJL^j i 



d^-**-^*-'*-^ ' 



•■f •*»' o 



Benim secde etmem jbLil 
Secde ederim 
Secde et 

Secde edin IjJU^i 

Secde et(d§) ^jMZ>\ 

Seherler j\J^ZA 

ishak(AS) jl^-l 

Sihirmi +^J\ 

Kizdirdi, ofkelendirdi Sa^S\ 



s* ] 



63 



Yurut 

Sakladi, gizledi 



Sirlar 
Gizli gizli 
Onlann sirlan 



Gizledim, gizli soyledim 



Baglan, yapilan 
Sakladilar, gizlediler 
Saklayin, gizleyin 
Onu sakladilar 
Esirler 



s" ] 



>" 



Israil l^lj^l 



f*j>\'r*\ 



israf tiljJ-l, 

israfimiz HiljJ-l, 

Geceleyin yuruttu ^jj\ 

Sizi serbest birakayim £fij-*d 



J j>" 



En seri, en gabuk i yZ>\ 

israf etti, asti, asinhk yapti Cjy^\ 

Asm gittiler lyjj-i 

Onu sakladi U 






* •» - T 



C^ 



Yuruttu, seyahat ettirdi ,j^,\ 

Kurdu, bina etti 



cr^ ] 



64 



Kosun 



Parladi, sonuglandi, agardi, agti 



Size su verdik 






Kuruldu, tesis edildi 

Gug yetirdiler IjpU^J- 



i t*^»i 



Uzgun \U\ 

Uzuntii Ll-1 

Seferler, kitaplar j\lz,\- \j\lz>\ 

Seferlerimiz Ijjllil 



yLo«) 



Algak, en algak -MJj,i 

En algaklar <>i^ 

Vah, yazik j^\ 

Suladi, su verdi izl\ 

Dusurdu _kl^i 

Dusur j? ; °.j 
Suladik, su verdik 



r^~ 



Size onunla su verdik \yS\l^\ 

Onlara su verdik ^Hii^i 

Yerlestirdi 'j£S\ 

Yerles j^i 



Yerlestirdik \&S\ 

Onu yerlestirdik Sd§J-l 



65 



Yerlestirdim 

Yerlesin iy^J- 



Teslim ol 

Benim teslim olmam 



^ * 



Onlan iskan edin, yerlestirin 

islam, emniyet, bans Wj,| 

Sizin Islaminiz, Muslumanhginiz iSJ^U.1 

Onlann islami, Muslumanhgi *-pStil 

Silahlar ol^U-l 

Silahlanniz 



Onlann silahlan 

Gegmiste yapti cJ^Lil 

Gegmiste yapti cJLil 

Gegmiste yaptmiz iiiL-1 

Yolundan git, bindir, bagla JJlU-i 

Onu baglayin ojSUJ-l 



Yolundan git (ds) ^^ 

Teslim oldu, Musluman oldu Aza 






Teslim oldular (ikil) uiil 

Teslim oldum c^JU-i 

Teslim olduk iniil 

Teslim oldular Ijijbi 

66 



Teslim olun IjiJJ-i 

Sel gibi akittik llL-i 

isim, ad pi 

isimler l\xz>\ 

Onun isimleri ajUJ-I 

Onlann isimleri ^UJ-i 

Ismail 3**^l 

i?ittirdi *zS\ 

i?itirim i_^i 

l§it L*^\ 

i?it ^1 

Onlara isittirdi *&XZA 

l§itin Ijii-il 

Beni isitin j^A^J-l 

Besledi ^j^i 

ismi U-il 

En kotusu \jZ>\ 

Qarsilar jlpi 

Numune, ornek SjJ-i 

Siyah, kara >pi 



Karardi a 

Karardi (ds) JLo 

67 



' ° I 



Bilezik 



Uzuldu 
Esir 



j «->^l 



c£j-^' — '^r^' 



Yagmur istedi, yardim igin yalvardi oli^-l 

Dilerim £\i,i 

isaret etti ^iSi 

isaret etti JL31S1 

Ayn ayn, parga parga, bolukler halinde \j\ll\ 

§iddetlendi, kuvvetlendi Ifjli 

§iddetlendi cuii.1 
Onu satin aldi 



r^\ 



Satin aldi fS s J^\ 






Satin aldilar 

Alev aldi, parladi, tutustu (agardi) 

§ikayet etti J£^ 

igerdi, iginde bulundurdu 

igerdi 

istedi, arzu etti, cam gekti 

istedi, arzuladi 

Kiskang, cimri 

Gug, rust IS, 






4^t^>) 



i > 



Dana siddetli, en siddetli lil - lil - lil 



68 



Qok getin, kati, sert i\l^\ 



§ermi, kotulukmu 
Kotuler, §erliler 



igirdi 
igirildi 
igin (emir) 
ig (emir, d§) 
Geni§let 



J! > 



Kuvvetlendir Sjl^ 

Guglu gagimz iiMiLi 

Guglu gagi alii 

ikisinin guglu gagi uilil 
Kustah 






>-' 



JlJ-,1 



?artlar Uy^\ 

Onun §artlan L^Lljii 

Ku§luk, sabah JI>M 



I * M 



I f>y£>\ 



<J.r*\ 



C^ 



Parladi, aydinlandi jji,i 

Parladi, aydinlandi dJ^il 



Ortak ko§tu 1] 

Benim ortak ko§mam 1] 



>" 



Jl 



^1 

Ortak ko§anm l^ii 

Benim ortak ko§mam j^i,f 

69 



Ortak ko§tun cJ"ji.l 

Ortak ko§tunuz °J^y^\ 

Bana ortak ko§tunuz byJS'yti 



Korktu 



Daha zor, daha getin 
Zorlanm 



En §aki, bedbaht 



°. ° 



Ortak ko§tuk Ms -J* 



s" ] 



"L. o 



Onu ortak kil o --• 

Ortak ko§tular IjS'jii 

Adaletsizlik yapti J^i 

Onlann killan, yapagilan Ujlii,! 
Bildirdi, §uuruna vardirdi 



Korktular (d§, gg) ^ilil 



(j— 1 



En azgmlar lii,j 

En azgmlan liliil 



C5^' 



Benim §ukretmem ^S3i 

§ukrederim jS3i 



•^ > 



§ukret ^S3 

§ukredin ljjS3 



§ikayet ederim ^SLii 

Urktu, burkuldu, sikildi TuJ,i 



70 



Urktu ojU-^l 

Sevindi c^S\ 

§ahitler l\^X\ 

§ahit tuttu j^i.1 

Ben sehadet ederim j^J,i 



Size isabet etti 



Jl ^ 



Ben sahit tutanm x$& 

§ahitol jl^J, 



Jl o o 



Ben §ahit tuttum ojl^I 

Onlan sahit tuttum l^°X^K\ 

Onlara sahit oldu ^ij^i-i 

§ahit oldular mi IjJ^-il 

§ahittutun ljlgJ.1 

§ahitolun \/^>\ 






Aylar 

Esya, seyler ;Li,i 

Onlarm esyalan p^L^i 

Gruplar, hizipler & tJLi 

Sizin hizipleriniz i£s\il\ 

Onlarm hizipleri m-^lJ^ 

isabet etti, basina geldi C>\^A 

isabet etti dJU»l 



(jiu;u»l 



71 



Ona isabet etti ^L'U?i 

Onlara isabet etti &j12>\ 

Onlann parmaklan *4^U^i 

Sana isabet etti dX>l^\ 



Size isabet etti 



isabet ettiniz, basina getirdiniz 

Oldu, sabahladi 

Oldu 

Oldunuz 

Oldular 

Sabret 

Ne kadar sabirhlar 

Sabredin 



(jioU»l 



Ona isabet etti aj'L^I 

Ona (ds) isabet etti l^L^l 

Onlara isabet etti *4jU»I 

Aksam JL^I-JL^I 

Meylederim 1^4,1 

Tan, sabah r*4-M 






i* ^ I 



I a^t^S) 






isabet ettirdik, basina getirdik Hl^i 

Onlara isabet ettirdik, basina getirdik lilii^l 

Arkadaslar, halk, topluluk 4>U^i 

72 



Onlann arkadaslan i^lA^i 

Qikti, aldi, serbest birakti jjl^I 

ilan et, beyan et I JL^i 

Daha dogru jl^i 

Sadaka veririm Jjl^I 

Dogru soyledin mi cJl^i 



Israr etti 
Agiryuk 



Onlann yukleri 
Israr ettiler 






Uzaklastir, sav &j*>\ 



r*^\ 



> 



Benim yukum (Sj^l 

Avlandi Slk^l 

Avlanin ij^iU,%i 

Sabretti j^*4>l 

Sabirh ol ° U.> t 

Yardim igin bagirdi 'rj*£>\ 

Segti lik^l 

Seni (ds) segti iilik^l 

Onu segti ©lik^l 
Segti ^yikvsl - (jaK^I 

Segtim c..Aak^l 

73 



Seni segtim 

Segtik liiik^l 



Onu segtik alliik* 



Isindi 



^\ 



Jk^l 



Yapti, yaratti, gelistirdi *ik^l 

Yetistirdim, hazirladim c^iv?l 

Seni yetistirdim dJdAi^>l 

Yukseltti jj^\ 



>^l 



Daha kuguk 

Zincirler >u>i 

Sizi segti ^ll>l 

0*01 






Segti, tercih etti 
Hos gor 
Hos gorun 

Kok, dip J^i 

Sulbler, zurriyetler Zj%^\ 

Soyunuz, zurriyetiniz pi>%^\ 

Namazin mi l)o%Z>\ 

Islah, duzeltme l*-SU»t- r-SU»t 

Onun islahi \^%^>[ 

Mutlaka sizi asanm 



lestirdi, islah etti, duzeltti il^i 



74 



Islah et l]S\ 

Islah ettiler (ikil) LjJL^I 

Islah ettik UAJUi 

Islah ettiler ly^i 

Islah edin lyj^i 

Koku Lgi^i 

atese girin L&jL^j, 

Atese soktu, yakti 1^1 

Sagiretti *_^i 

Sagir -^i 

Onlan sagiretti °J£j*\ 
Putlar \1\U>\ -*{\L2>\ 

Putlanniz l£s\L2>\ 

Yap, imal et -L>l, 

Sesler olj4»( 

Sesleriniz z>s\jj*\ 

Onlann sesleri %^\"yA 

Onlann yunleri Lgilj4>i 

Kokleri LgJj^l 

isabet ettiririm ^^t 

Aksam SL-^f 

Aydinlatti ^i 

75 



Aydinlatti o*U>( 

Zayi etti, kaybetti I L^i 

Zayi ettiler, kaybettiler IjpL^I 

Guldurdu dU^I 



Zorda kaldiniz, mecburoldunuz 






' •» * i 

aJ -s^l 



Vur, misal ver 

Vurun, misal verin 

Onu dovun, ona vurun, misal verin 

Onlan (ds, gg) dovun, misal verin jijj^l 

Taza rru etti , ya I va rd i } r^\ 

Zorladi jU °;A 

Zorda kahrsa, mecbur olursa jU .>t 






Onu zorlanm * jU .>t 

Kat kat iSli^l 

Daha zayif di^l 

Kansik iuj?! 

Kotii niyet jli^i 

Kotii niyetiniz i5Jli^»l 

Kotii niyetleri *4j£-M 

Hatada birakti, saptirdi fp»i 

Hatada birakti, saptirdi *L>( 

Daha sapik fp^i 

76 



Sapanm *p,| 

Bizi saptirdilar (ikil) liSU»l 

Saptirdiniz (Uli^l 

Saptirdilar (ds, gg) ^iL>! 

Bizi saptirdi llL>l 
Mutlaka onlan saptinrim 



Koy, bastir, gek 

Zayi ederim, kaybederim 



Beni saptirdi A^\ 

Onu saptirdi aL>i 

Onlan saptirdi >^M 

i „ 
Saptirdilar \^\ 

„ a , 
Bizi saptirdilar U^U?I 



rt-W 3 ' 



*-^y?1 



itaat etti e. iW 

itaat ettiler y^lLi 

Bize itaat ettiler UjplLi 

Ona itaat ettiler ajplil 

Gucij yetti jlLi 

Taraflar, kenarlar, uglan CJ\jo\ 

Onun etrafi, kenarlan \^\j&\ 

Atin y~M 

Onu atin o^-^Ll 

77 



itaat etti 



£Ll 



Doyurma, yiyecek verme *uL> 



itaat ettiniz 
Onlara itaat ettiniz 



Azdirdi 



r 






Doyurdu, besledi iiLi 

Onu doyurdu ^J*Li 

Onlan doyurdu AV-^ 

Doyurun \ji^\ 

itaat ettiler (ds, eg) ^Li 

itaat edin (ds, eg) ^A^l 

itaat ettik lI^Ll 

Size itaat ettiler (ds, gg) iiClAi?l 



- 



Daha azgin it! 

Azdirdim oJp^l 

Onu azdirdim 41ia1?I 

Sondurdu tlLl 

Qocuklar ^JliLi 

Onu sondurdu liliLl 

Anlatti, agikladi ilU( 

Ulasti mi, yukseldi mi; Benim ulasmam, yukselmem «Jl^i 

Ulasinm, yukselirim LLUi 

78 



Bilgi edindi, anladi, yukseldi *iLi 

Muttali oldun, anladin c^AlLl 

Huzur buldu, mutmain oldu 5ULl 

Mutmain oldunuz, guven buldunuz liJuil 



Size zafer verdi 



Daha zalim 



L>.' 



Tatmin oldular IjfuJUl 



Sil siipiir t>-*M 

Umitederim i^>\ 

, 

Daha temiz 
Tarn temizlenin 

Tavirdan tavira Ijl^j 

Ugursuzsaydi j|Li 

Ugursuzluga ugradik tj^il 

itaat edin lj**kt 

Bana itaat edin j£J»I 

Zafer verdi - J &>\ 






so s 

Karardi, zulmetti lUil 



jUfel 



Zannederim, inaninm 1^| 



/ji 



Seni zannederim ^ilii. 



-«■? 



Onu zannederim t& 



Agti, agikladi, bildirdi, gosterdi ^_U 



79 



Onu gosterdi a ^>\ 

Geri getirdi, geri verdi SLpI 

Sigmdirdi Sli-I 

Yardim etti OLpI 

Ona yardim etti ajIpI 

Benim tapmam 1£| 

Tapanm, kulluk ederim j& 

Tap, ibadet et l£ 



Tapin 

Bana ibadet edin 

Ona ibadet edin 

ibret aldi 

ibretalin 



Bana tap U^^ 

Ona tap oltpl 



IjJLJj 



^ jJLiP! — JjJLiP! 



* * ,< 






Hazirladi jl^pI 

Saydi l£p| 

A§in gitti c£^l 

Hazirladi oJdpl 

Hazirladik liJdpi 

Haddi a§tilar, saldirdilar ijjipl 

Saldirm iji£p| 

80 



Sizi terk ederim 
Onlan terk etti 



Haddi a§ti, saldirdi ^36^ 

Haddi a§tik liJJip 

Ozur diledi, mazeret gosterdi jl& 

Seni garpti 2}| ~p 

Qarpti ^fi, 

itiraf etti 

itiraf ettik 

itiraf ettiler \j*j& 

Uzak dururum £j j£p 

Terk etti, aynldi, uzak durdu 

Terk ettim, uzak durdum 

Onlan terk ettiniz lijiiJ jip 



jl-» 






Uzak durun, terk edin ^ j^ 

Sizi terk ettiler, biraktilar ii^J j£p 



Beni terk edin, birakin j^ijxp 

Yapi§ti, tuttu f^2£p 

Sanldilar, yapi§tilar 

Sanhn, yapi^in 

Surukledi Jip 

Surukleyin Jss- 

81 



a q -.^ « & 



Onu surukleyin lJss-\ 

Umre yapti y^j>\ 



Bildirdi, buldurdu 

Haberdar ettik U 



Aciz mi oldum 



Acele mi ettiniz 



T* 



Kutukler JUJ.1 

Ho§a gitti, cezbetti cJ^\ 

Sizin ho§unuza gitti (d§) i£±j£.\ 

Senin ho§una gitti 1)lJ*s>\ 



Sizin ho§unuza gitti (er) 

Aciz birakti, kagti u£\ 



> y>xSA 



Acele ettirdi "M^ 






Seni acele ettirdi dlkJ^i 

Yabanci li^^i-J^J^i 



Yabancilar 

Hazirladi j&i 

Hazirlandi IpI 

Du§manlar i\&\-i\Js>\ 

Sizin du§manlarmiz iSj 






Hazirlandi ojlp 

Adalet ederim £Jj£ 



82 



Adil olun i^jjJM 

Hazirhk yaptilar Ijj^l 

Hazirhk yapin IjIpI 

Azap ederim ^Xc 

Mutlaka ona azap ederim *&js> 

Ona azap ederim Zls- 

Onlara azap ederim ° glVc 



Bedeviler 



Onlann yuz gevirmesi 

A'raf 

Topal 



^ 



.» 



p-fct 



\p\ 



Yuz gevirme L>!j£l 






Yuz gevirdi &'$ 

Yuz gevir, vazgeg u^y^ 






Yuz gevirdiniz 

Yuz gevirdiler, vazgegtiler ij-^J^ 



? > 



Yuz gevirin, vazgegin \yp]e\ 

§eref verdi, azizkildi JpI 

Daha aziz, daha kiymetli jp| 
Daha §erefli, daha guglu YyA - lyA 

Kasirga j^s-[ 

Sikanm (§arap) *^\ 

83 



isyan ederim, kar§i gelirim ^^\ 

Onlara verilir \ja*i 

Verdi Lp| 

Verdik \i^.\ 

Sana verdik Bllii-pl 

Sana ogiit veririm iijkpi 

Size ogiit veririm iS&pf 

Yuceltti, buyuttu i&\ 

Daha buyuk *)£\ 
Affet 



Onlan cezalandirdi 



Benim bilmem 
Bilirim 



dipt 



Bizi affet d^ ^| 

Affedin \J^\ 

Okgeler ^lipi 

Okgeleriniz ^UpI 

Okgelerimiz ILlipi 
Cezalandirdi, kar§ihk verdi 



tO-API 



p4^ 



Daglar ^pI 



(dpi 



Daha iyi bilen, en iyi bilen ^1 

Bil jjipl 



84 



Bilin i^sipi 

ilan etti, agiga vurdu ^fei 

ilan ettim cJ&| 

Agiga vurdunuz iiilpl 

Ustun olanlar (gg) ojIpI 

Daha yuksek, ustun IpI 

isler, ameller, faaliyetler Vupl - £]UpI 
isleriniz JCJUp( - jJ3u.pI - jjdupi 



Amcalanniz 



Kor, ama 



islerimiz IIJUpI 

Onlann isleri, amelleri ^UpI - ^UpI - ^UpI 



p^.Upl 



Benim yapmam 'kpf 

Yapanm, islerim *\zs-\ 

Yap, isle °^J>\ 

Yapm, isleyin i^UpI 



^1 



Uzumler IjIIpI-^Hp! 

Boyunlar jUpI 

Onlann boyunlan X-$\£\ - J$&>\ 

Sikintiya soktu, zorladi oIpI 

j, 

Sizi sikintiya soktu *££IpI 

Onun katinda mi £jllpI 

85 



And veririm, ahit veririm s£\ 

Benim ahitlesmem s£\ 

Sigimrim ij&\ 

Kusurlu yapanm, ayiph yapanm ^_^l 

Onu kusurlu yapanm fe^ 

lade edilirler Ij-i^l 

Ismarlanm, sigindinrim Jl^p! 

Onu sana sigindinrim UJl^pI 
Gozler ^I-^ipI 



Onlarm (er) gozleri 



Onu bogduk 






Gozleriniz p^# j - r^~ 

Gozlerimiz UlLp 



p-H^ 1 - (4^ - (44^ 



Onlarm (ds) gozleri j&4^ 

Bana yardim edin <Jy^ 

Giybetetti 0\£-\ 

Avugladi &s*\ 
Yikandi, gusletti 



> o > 



Aynlm, gidin IjAp 

Kiskirtti, tahrik etti, kanstirdi <_£^p| 

Suda bogdu j^M 
Bogduk 



86 



Onlan bogduk ^Hi^p 

Boguldular \ J * J £. 



Kan§tirdi <_^i 

Kan§tirdik 



* 



Yikanin, yikayin IjLM 

Orttu, sardi JzX\ 

Kaplandi, ortuldu c4~*f 

Kapladik \lils-\ 

Onlan kapattik, orttiik lilii-LM 



w 



a .?? pi 



Algalt, indir 

Karardi, zayifladi Cr^ 

Bagi§la y£[ 

Gaflete du§urdu jiM 

Gafil biraktik, ahkoyduk liiiM 

Kelepgeler, halkalar, bukagilar VSte-l - £jS£l 

Mutlaka galip gelirim, yenerim 

Kahn ol, sert ol Jalp 



o .» 



o > 



Gozunu yumdu, tenezzul etmedi fy 2 ^ 

Zengin kildi, ihtiyagsiz kildi Hp( 

Onlan zengin kildi iillpi 

Fayda verdi (d§) olpi 

Zenginle§tirdi, kurtardi, fayda verdi J£\ 

87 



Fayda veririm, savanm A] 

Zenginler l\^A\-i\^l\ 

Azdirdi ^^p! 



Beni azdirdin 



i^rO*' 



Azdirdik \X/yA 

Sizi azdirdik 
Onlan azdirdik 
Mutlaka onlan azdinnm 






Ba§ka mi jip 

Of ^ 



o^ -^ 0„ 



Kalpler, sineler Sj^I - Sjnil 
Onlann kalpleri (% _gjjL&ST - l$a£\ 

Ganimetverdi ^lii 

Sizi segti mi *t\lj&\ 

Akti, akin etti, dondu -^lil 

Ayildi, kendine geldi Jlil 

Yalanci, iftiraci lilil 

Emin mi oldu <Ji\ 

Emin mi oldunuz JL-lii 

Emin mi oldular l^i-lii 

Size haber vereyim mi *£*£& 

Sen mi cJlil 

88 



Sizmi 

Batih mi 

Azabimizi mi 

Nimeti mi 

Bunu mu 

inanir misiniz 

Gider misiniz 

Fetva verdi, hukum verdi 

Onu edinir misiniz 

A? 

Feda etti, fidye verdi 
Feda ettiler, fidye verdiler 
Feda etti, fidye verdi 
iftira, uydurma 
Onu uydurdu 
iftira etti, uydurdu 
Ben uydurdum 
Onu ben uydurdum 
Biz uydurduk 
Omit eder misiniz 
Kulluk eder misiniz 
Ondan suphe mi edersiniz 



- A/, 



3 



4J 4 Jj>tXJ3) 


' * 1 

° '-. 
IjJLiil. 

t\y£\ 





* >0 '"•I 



o ' 






4j « )L«J3) 



89 



Sihirmi 



Daha fasih, guzel konusan 



4, 



LS^' 



Bize fetva ver, gozum bildir tlii' 

Bizi helak eder misin 

Bana fetva verin 

Zannetti mi 

Zannettiniz mi 

Hukmu mu 

Gordun mu 

Gordunuz mu 






Doktu, yagdirdi, bosaltti I ^ii 

Bosalt, dok, yagdir I Ji 

Bosaltayim, dokeyim I Jf 

Ayir JjSf 



>™' 



Genisleyin lyLiil, 

ifsad etti, bozdu i^ji 

Onu ifsad ettiler, bozdular UjJLil 






Dokuldu, hizlagitti j^il 

Cinsi temas c^Ukll 

Kaynasti, kansti, katildi, gegti .kii - J^ii 






Yayildiniz, daldiniz 

Uzadi mi JU^' 



90 



isyan mi ettin 

Yap y£[ 

Yapm \j£[ 

Yorulduk mu ^^ 

Ba§ka mi ^£\ 

Ufuk 

iftira etti, uydurdu, geri gevirdi 

Qevrildi 

Yalan, uydurma, iftira 

Hernezaman mi 

Sizin iftiraniz 

Batti, kayboldu, yok oldu Ji! 

Degil mi *$ 

Batti iJi 

Bacardi, kurtuldu ~2i 

Olmadi mi 



Kim 









iiil 




dAif 


&i 


t-dUi 






(H^*l" 





Ne uil 



c^ 1 



Dallar oilil" 

Kilar miyiz 



Vurur muyuz ,_^ l»!>t 

Onlarmi 



(H^l 



91 



Bolukler, gruplar 



Onlann agizlan 



Ismarlanm, birakinm 



ikametiniz, oturmaniz 



Sozler, laflar 
Gorndii, kabre koydu 



Yuzunu don 



C^ 1 



Boluk boluk U-ljii 

Agizlar 6 \^\ 

Agizlanniz isLftljii 



p-$A\j3\ 



Benim ba§armam jy\ 



&? ] 



iginde mi, var mi i 

Akin edin 



f^ 2 -^ 



Yapti, kildi, ayaga kaldirdi »lii 

Kilma, kilmma >M\ 



p^lil. 



Onu kildi oisi 

Kildilar, dogru tuttular i^ui 






Onu kabre koydu a ^i! 

Yuzunu dondu, yoneldi jJl 



^ 



Yuzunu dondu (d§) oi^i 

Yoneldik lliJi 

Yoneldiler i^kii 

92 



Ates aid i />4^i 

Vakti belirlendi cjsf 
Savasti, birbirini oldurdu 
Savastilar, birbirini oldurduler 

Atildi, asti, kendini atti +^*l 

Uydu, taklit etti c£^l 

Ona uy «ji^ 

Yaklasti 4^1 






Yakla§ 

Yaklasti 

Gunah isledi ^^l 

Kazandiniz (3^1 

Onlan kazandiniz Ujiil^il 

Oldureyim °JiSI 

Oldurdun mu cJii! 

Seni oldururum iJU&l 

Mutlaka seni oldururum dlliiSI 

Oldurun fj&f 

Onu oldurun a^iiSI 

Onlan oldurun *ijii5l 

Ayaklar *loil 

Ayaklanniz li^lJii 

93 



Ayaklanmiz 

Eskiler 

Onu koy, birak 

ikrar etti, kabul etti 

Okuyun 

Okuttu 

Oku 

Daha yakm 

Onlann en yakinlan 

Yakin akrabalar 

Yakm akrabalar 

Kabul ettiniz, ikrar ettiniz 

Kabul ettik, ikrar ettik 

Odung verdi, borg verdi 

Borg verdiniz 

Borg verdiler 

Borg verin 

Yakm mi 

Adil oldu 

Adil, daha adil 

Adaletli olun 

Yemin etti 





V}\ 

% » 

s s 

i *> A 

I *> °l 






ljU...SI 



94 



Yemin ederim, kasem ederim 
Yemin ettiniz 
Yemin ettiler 






Birakti, son verdi 

Anlat 

Obur ucu, uzak, en uzak 

icra et 



Dana az 







Urperdi, titredi j^iil 

Uzak L^Ji 

Olgulu ol l^il 





Hukmunuzu uygulaym IjJsSt 

Uglar, bucaklar, smirlar Jj^\ 

Onun sinirlan lAjljJl 
Mutlaka keserim 



Kesin 

Mutlaka otururum O-aASI 

Oturun IjliSI 

Kilitler £)iisi 

Onun kilitleri L^Jliil 



Benim demem 

Tasidi Jji 



JJ5I--J5I 



95 



Kalemler 



pi\ 



Onlann kalemleri *4-^ii 

Tasidilar cjj( 

Tuttu, durdu *iii 

Tut >j&\ 



Hosnut etti 



r? 



Kil, gevir, dosdogru yap 

Kildin ^jj\ 

Kildiniz >*zi\ 

Kildilar (d§, gg) ^J 



J* 



Memnun etti, ikna etti 

Gonulden baglan j rds 



^ 



Kuvvetler, kuvvet alacak seyler 0I5SI 

Onun kuvvetleri \^\^>\ 

Benim demem J^SI 

Derim, soylerim 1}J\ 
Daha dogru, en dogru »jii - Vpi 

Dosdogru kilin, ayaga kaldinn l>M^ 

Olurum *J| 

Buyukler, ileri gelenler y\^\ 

Neredeyse yapacagim l\^\ 

Qok yiyenler 0^Jl5l 

96 



Oldu mu Oisl 

Yiiceltti yg\ 

Daha buyuk, en buyuk y£\ 

Onu buyuttuler, buyuklugunu anladilar %j&\ 

Olgerek aldi Ji£S"i, 

Olgtuler \j>\zt\ 



Yaz (emir) 

Bizi yaz 

Onu yazin l_^lt\ 

Yazdirdi v^l 

Onlan yazdirdi 



iktisap etti, kazandi 

iktisap etti, kazandi 

iktisap ettiler, kazandilar (ds, gg) 

iktisap ettiler, kazandilar 

Qogaldi jg\ 

Qok, daha gok, en gok j£\ - jg\ 

Qogalttin, ileri gittin 03^1 

Qogunuz ^y£\ - $£'j&\ 

Onlarin gogu ^ )t\ - ^)t\ - ^*)t\ 

Qogalttilar, ileri gittiler hJ^ 

Cimrilikyapti <_S^1 

97 



Yalanladiniz mi *&&\ 

ikram, comertlik, yucelik a-^\ 

Zorlama '*\'j>\ 

Onlann (d§, gg) zorlanmasi 04*^1 

ikram etti, §ereflendirdi mjfi 

En comert, en kerim, en §erefli yjf\ 

En §erefliniz °S^j>\ 

Bana ikram etti r^J^ 

Ona ikram etti ^5"l 

Deger ver, ikram et (d§) tjtJ^ 

Zorladi l^f\ 

Zorlandi oj'i 

Zorladin cJ*^si 

Bizi zorladin lil&^si 
Onlan giydirin 

Ag, kaldir, gider £jj~t\ 



Sizin kafirleriniz mi J**\jk\ 



Benim inkaretmem -j^\ 

Nankorluk ederim, inkar ederim 4^\ 

inkaret, inanma jisi 

inkar mi ettin ojifTi 



inkar mi ettiniz 



^ 



98 



uj i* yt 



Orterim OjiTl 

Ne kadar inkarci tyJ6"\ 



Yedi 



o > ° > 



Inkaredin ^j^ 1 

Kefil etti, birakti jisl 

Onu bana birak L^IiSi 



^ 



Yemis jii 

Yediler (ikil) Stfl 

Yeme, yiyis S^l 

Benim konusmam Jsi 

Konusurum pg*\ 

Onu yedi aIsI 

Onun yenilmesi, yemisleri i\t\ 
Onun yenilmesi, yemisleri \^t\ - Lgisi 

Onlarm yenmesi rS-^i 

Yediler i^i 

Tomurcuklar, kabuklar, salkimlar *uii 

Onun salkimlan L^>uii 

Tamamladi, mukemmel kildi M^ii 

Kemale erdirdim oLii 

Dogustan kor ^ii 

Olurum, benim olmam a J?\ 

99 



Sakladi, gizledi ffi 

Bannaklar, ortuler tilisi 

Ortuler SiTl 

Sakladiniz, iginizde tuttunuz LLlf\ 

Kadehler, bardaklar 4>*js1 

Benim olmam l)jf\ 

Mutlaka olurum <V?^ 

Duzen kuranm JLsi 

Mutlaka duzen kuranm £>±S\ 

Dikkat edin S/l 

Geri durdu, ba§aramadi S/l 

Akrabahk ^i 

-den ba§ka, harig ty 

Allah'tan ba§ka Ai ^ 

igin, yapmamasi igin ^ oiS/i 

Olmazsa V OiSfi 

?imdi o^l 

Okuma bilmeyenler rr&^ 

?imdi oSfl 

Yumu§atti oS/i 

Anlayi?, akil ^UJl 

Azaltti i£J| 

100 



Dolasti o&\ 

Arkaya bakti oiiil 

Birbirine dolasti cJkil 
Karsilastilar (ikil) 



Yuttu 



Kattiniz 



Aldi, kaldirdi, topladi _ki£Ji 

Onualdi AJ^iiJl 



j^iil 



Onu yuttu ^iiJl 

Karsilasti i£j| 

Karsilasti, bulustu, birlesti iiJl 
Karsilastimz 



Aradi, istedi <>^ 

Arayin \^A\ 

Eksilttik mil 

Onlan eksilttik lilliS 

Ki o (ds), ki onlar (akilsiz gogul) rj| 

Haktan sapma, ilhad ^uJl, 

Israrla isteyerek, yuzsuzlukle tiUJl, 

Sapti, bozdu jjJl 

Kavusturdu, birlestirdi, katti J^Ji 






Kattik \12>S\ 



101 



Beni kat 






En sert 

Ki o (er) 

Ki onlar (er) 

Ki onlar (ikil) 

Rabbine mi 

Yapi§tirdi, birle§tirdi, bagladi 

Bagladik 

Onu bagladik 

Onlan bagladi 

Degil misin 

Degil miyim 

Diller, lisanlar 

Dilleriniz 

Onlarm dilleri 

Onlara lanet et 

Onlan lanetle 

Bo§ §eyler konu§un 

Gurultu edin 

Yakinla§tirdi, birle§tirdi, bagladi 

Bin (sayi) 

Birbirine dola§mi§, sarma§ dola§ 






ij^\ 



Cf-^ 



ciU\ 



Q 



2ULJI 



ii!i-ijJi-i^Ji 



102 



Buldu ^j| 

Birle§tirdin ^j}\ 

Buldular \pS\ 



Buldu 



J* 



Buldular (ikil) uitf 

Iki bin -iiJi 

Bulduk HiiJi 

At, birak jj| 

Atti liil 

Lakaplar ^liii 

Onu atti aiili 

Onu (d§) atti L&lill 

Atti (d§) cJli 

Onu at 2lSJT 

Onu at igSli 
Attilar 



jiJI 



Atin \j& 

Atildilar \$ 



Attilar 

Onu atin ij£\ 

Atti, yerle§tirdi ijl 

At (emir) j& 

103 



Atildi -J& 

Atin (ikil) Lift 

Onu atin (ikil) \\J&\ 

Attim c4i!l 

Attik it? sit 

Onu at ajA\ 



Sizin mi 



Olmadi mi 



Gormedin mi? 



fi\ 



Ki onlar (d§, gg) ^Ui 

Ki onlar (d§, gg) ^Sui 

Ki onlar (ikil) OlILl 

Allah ^1 

EyAllah'im! *_$)\ 



fjt 



Ac i gekti iJi 



ifJi 



Yapmadi mi "Jj^jiji 

Olmayacagmi mi Jl 

Olmayacakmi o'l 

Yumu§attik lift 

ilah l^Jl-^L 

Oyaladi, ahkoydu l^Jl 

Sizi oyaladi ^^S 

104 



Oyaladi, ahkoydu M| 
Senin ilahin ll^[-l\^i[ 
Sizin ilahiniz Ph^[~ Ph$[ 

Onlar igin mi i^Jl 

llham etti i^Jl 

Ona ilham etti Lf^Ji 

Bizim ilahimiz LLJJl, 

Onun ilahi ^ 

iki ilah ^Jj_ 

Levhalar - \p\ 

Renkler OljJi 

Renkleriniz X^\jH\ 

Onun renkleri ajIjJI 

Onun renkleri LgiljJf 

Binlerce ^1>^J| 

-a dogru Jl 

Bana sty 

ilyas (AS) j,Lty 

ilyas(AS) <>^l 

Degil mi j^ji 

Elyesa (AS) ^J| 

Sana (er) ^[ 

105 



Sana (ds) diiJl 



Size 



Yoksa, veya 
Aradi, yoneldi, geldi 
Anne 



fM 



Siz ikinize \&&\ 

Elim, acikh, elemli UJ1-I4JI 

Bize HiJl 

Ona (er) ^[ 

Ona (ds) [£&[ 



Onlara 

Onlara (ds, gg) ^J! 

Bugun ^jj| 



r 

-e gore, -e gelince til 



Eger, ne ... nede.. til, 

Cariyeleriniz j&sW 

Oldurdu oU! 

Onu oldurdu ajUI 

Yoksa ne iStfl 



i« 



Emreden S^l 

Onunde, onu »U1 

Onder, kitap, yol UUj, - *Uj, 

106 



Oniinde ^Ul 

Onderleri (*-fr?^l 

Emanetler olfol 

Emanetleriniz iSjUUI 

Onlann emanetleri iS-fc^f 

Emanet iuui 

Onun emaneti Aifol 
Kuruntular ^Ui-*JU1 

Kuruntulanniz liouUI 



Onlann kuruntulan 1 gj ;1 ^ 









Cariye 

Topluluk, ummet, zaman 

Tumsek ll^i 

Aynldi jli^ 

Aynlm, gekilin Ijj^l 

imtihan etti, smadi j=^*\ 

Onlan (d§, gg) imtihan edin -1jL>Jj>[ 

§uphe etti Lflr^l 

E§yalanniz, mallanniz 

Size bo§anma bedeli vereyim 

Onu faydalandinrim 

Sizin ummetiniz 

107 



- is „ * 



4jCL«) 



lisJL^I 



Doldun (ds) 

Bizi oldurdun 

Misaller, ornekler 

Sizin misaliniz 

Onun, onlann misali 

Onlann benzerleri 

En akillilan 

Yardim etti 

Mesafe, uzakhk, sure, mesafe 

Size imkan verdik 

Onlara imkan verdik 

Size imdat etti, verdi 

Emretti 

Em ret 

En aci 

is, konu, emir 

Kisi 

Kisi 

Kisi, adam 

§asilacak is 

Kadm, kan 

iki kadm 






A I . 01 



JL.I 



IJL.I- JL.I 



r* 



UiJ^I 



r* 



loJ^I 






y 



$ 



& 



\y\ - y\ 






\y\ 

\y\ 

c~>\y\ — o\y\ 



108 



Senin kann diiiyl 

Onun kansi 

Benim kanm 

iki kadin 

Emrettin 

Emrettim 

Emrolundun 

Emrolundum 

Sana emrettim 

Bana emrettin 

Onlara emrettin 

Size emretti 





— Aj\y>\ 




Jy? 




Cj* v r s 




CJ°y\ 




<L°y\ 




s * 




cL>y\ 




* i 




^y) 




dli^i 






Sizin i§iniz, emriniz A ' £\ - £ $\ - XS J>\ 

Bize emretti \ly\ 

Emrettik 

Emrolunduk 

i§imiz, emrimiz 

Ona emretti 

Onun emri 

Onun (d§) emri 

Onlara emretti 

Onlarm i§leri, emirleri 

109 







U^l 






\lyj 


\jy» 


\-\iji\ 


-\l£\ 




6jA 


— oy») 




\j>y>\ - 


- La 'y\ 

^y\ 


r*^'- 







Emrettiler 
Emrolundular 



Yuruyun 

Gegin 

Gegiririm 



\yy\ 



h^ 



i§im yj^i 

Dun ^l-^i 

Tutma, yakalama iiUJI 






Aksamladi 

Mesh edin iy^JI 

Tuttu JjL^l 

Tuttu, durdurdu ll^S\ 

Tut JJl^I 



Tuttunuz 

Tuttular (ds, gg) ^S\ 

ikisini tuttu k\<H.-a\ 

Onlan (ds, gg) tutun 



Kansik ~\1S\ 






L^*' 



Yagdi >ii 

Yagdir ^ 

Yagmura tutuldu o^l 

Yagdirdik U 

110 



Bagirsaklar i\sS\ 

Onlann bagirsaklan xMszti 



Umitetti, umdu 



Umit 



Yazdirdi 



Atti 

Emniyet, guvenlik 



* , >,> 



Annen (d§) £&\ - dJ^I 

Durun, bekleyin ly&if 

imkan verdi £j£S\ 



P 



Yazdirdi fy\ 



Sui-^i 



Fakirlik j^ 

Doldururum 5SU! 

Malikim JJlUi 

Bo§ emellere du§urdu hi 



J* 



Muhlet veririm J^i 

Muhlet verdim c-iiil 



Ummetler, milletler, topluluklar LUil - 

Emniyette oldu, guvendi 






r" 






Emniyet 

Yoksa kim 

Emniyet, ban§, guvenlik \£\ 



"I 






<UL*I 



111 



Guvendim 

Size guvendim 

Emin oldunuz 

Dag it, ver 

Temennisi, kuruntusu 

Mutlaka onlara kuruntu veririm 

Annesi 

Annesi (d§) 



Mallanniz 



Olurum 
i§ler, emirler 
Okuma bilmeyen 
Oldururum 









(*-&-^-* 



> if *-f > 2-* 
4^9) — 4_«l — 4^9 



> , ',-» 



Anneler ol^ 

Anneleriniz 






p-^4-*' ~ p-f 



Onlann anneleri 

Sure verdi, muhlet verdi 

Onlara muhlet ver 

Oluler lll^i-olj^ 

Mallar, zenginlikler S\y\ -*^\y 



j^-SOi a-«l — (i-SOl 1/9) — (i-SOl 1/9 



Mallanmiz lUl^l-tUlj^ 

Onlann mallan f-Pi^ - M^ j^ - 4-|i^ 









LS* 



112 



Emin, guvenilir ?^| 

Okuma bilmeyenler hj^\ 

Ki, -masi igin 01 

§ayet, eger, degil 0! 

Ki, -masi igin ji 

Mutlaka, gergekten 0! 



iman edermiyiz 



Zamani geldi 
Size haber veririm 
Onlara haber ver 



cstr 



Ben lil 

Ki biz lil 

§uphesiz biz $ 

Saatler, kaplar ;ui 

Tevbe etti, dondu, yoneldi c3UI 

Yoneldiler i^ui 
Di§i, dialer iftfl - ilil 



^ 



Insanlar j*ui 

insanlar i.lii 

Yaratiklar M 

Parmak uglan 'L.UI 

Vakti alii 



J 






h x ? ] 



113 



Bana haber verin . 

Haber verdi Lji 

Haberler IjLj(-£LjI 



Sizin haberleriniz 






i 



Onun haberleri L^jLjI 

Sana haber verdi liksi 



Jl -J" c 



Onlara haber verdi i&Lj 

Buyuttu c-4 

Buyuttu (d§) oi^ 

Sizi buyuttu 

Bitirdik, buyuttuk 

Onu buyuttu 

Akti, akitti, fi§kirdi 

Fi§kirdi 

Bozdugunu bildir JL>| 

Gonderilmeleri (*4^vl 

Gonderildi, ayaklandi £~*4\ 

Uygun oldu, yara§ti 

Yoneldik llii 






Peygamberler £lJ 

Sen (er) 
Sen (d§) 

114 



intikam aldi 
intikam aldik 
Siz (er) 



iki di§i 
Sizi kurtardi 



Qekildi, geri Qekildi JL^Ji 

Qekildi, uzakla§ti ol^l 

Sagildi, du§tu 

Sagildi, dagildi 

Yayildi 

Dagihn, yayihn 

Yard i m etti, zafer kazandi, intikam aldi 

Yard i m et 

Zafer kazand ilar 

Bekledi, gozetti 

Gozet, bak, bekle 

Gozetleyin, bekleyin IjjJa^l 

intikam iiUi 



I *jjijj\ 






Ij^aUl 



j^ftiil 



*JO) 



-» <•! 



Siz ikiniz (ikil) uii 

Son verdiler, kagindilar 
Son verdi, kagindi 
Di§i 



so) 






pUJI 



115 



Bizi kurtardi UUjI 

Onu kurtardi SuJl 



Onlan kurtardi ^iUJl 

Kurtardi 






J*ri 



p Ujl^I 



Sen bizi kurtardin 

incil 

Kurtardik 

Sizi kurtardik 

Onu kurtardik 

Onlan kurtardik 

Kurban kes 

Biz mi 

E§ler, ortaklar, denkler 

Qaginr miyiz, dua eder miyiz IjpjJi 

ikazetti, uyardi jjui 

Uyar )jj| 

Uyanldi ^Jui 

Uyardin o)lli 

Uyardim ojil 

Sizi uyardim ii^jil 





lilll^JI 


3>Jl, 


ji .1 


bill 



Onlan uyardin ,{7)1; 

Siz uyarmam igin r^jl 



116 



Bana indir 



> 



Sizi uyardik ktfrjti 

Onlan uyardi iijil 

Onlan uyar li^jji 

Uyarm ijjjji 

Uyanldilar Ijjju 

Akh giderildi, sarhos oldu Cjy\ 

indirdi, agikladi JjJi 

indir °^J\ 

indirildi, vahyedildi Jjlf 

indirdin cJjjl 

indirdim cJjii 

Siz onu indirdiniz iyJSy\ 

indirdik liijji 

Onu biz indirdik i\lSy\ 



Onu biz indirdik liUJjJl 



indirildi JLJ 



c*b 



j" 



Onu indirdi aJjjI 






Insan 

Nesebler, soylar ^Lu 



«« 



Insan jljI 

Onu bana unutturdu IjlJi 



117 



Jl *f 



Onu unutturdu a Lu 

Onlara unutturdu liLui 

Unutturdu •!! 



Size unutturdular 



Diriltti, kaldirdi 



Onu diriltti 

Kaldirdi, birle§tirdi 

Kalkm 

Yardi, yanldi, ayirdi 

Yanldi 



Secde eder miyiz 

Siynldi, gegti, gikti iLJi 



(p]^i 



insan k~jl 

Yaratti, in§a etti, buyuttu lLm 

Uretme, yaratma £i£j| 

Yaratti niz liliji 

Sizi yaratti litiji 



s 



Yaratti k UUjI 

Onu yarattik SllLsjl 

Onlan (d§, gg) yarattik ^iuiljl 

Onu yaratti litiil 



_uol 



Dirilttik tf>sji 






> -J 0> 



118 



Dikili ta§lar ,\\.-}?{\ 

Yardimcilar I^UkJl- jUkJl 

Yardimcilanm c^jL^i 

Dogrul, giri§, ugra§, i§e koyul ^~^\ 

Sustu, sessiz oldu d-^Jl 

Sessizolun 

Benim nasihat etmem 

Nasihat ederim 

Yard i m et 



Bana yardim et 
Yardim edin 



I aJLy2J) 



7W2JI 
/ - .| 



Dondu, aynldi, gitti <3y^[ 

Savu§tular ly>^ ? L 

Bize yardim et \\»**ft 



Yedirir miyiz *J^\ 

Konu§turdu jjj| 

Bizi konu§turdu lliji 

Gitti, aynldi, yola gikti jljji 

Yola giktilar (ikil) uijaJl 

Yola giktimz iislkil 

Gidin, firlayin IjlikJl 

Yola giktilar IjlikJl 

119 



Sure verdi j£\ 

Bakayim ^j| 

Bak, bekle j&\ 

Bize bak t^jill 

Bana sure ver \Jj$ 

Bakin, bekleyin IjjiJl 

Bize bakin lijjfcl 

Hayvanlar, sigirlar lilift-fUJl 

Hayvanlanniz jj^lill - ^uJl 

Onlann hayvanlan *4JUul 

Nimet verdi ijj( 

Nimetler jtf( 

Nimet verdin cjull 

Nimet verdim cjull 

Nimet verdik 

Onun nimetleri 

Ona nimet verdi L^jJ 

Basini salladi <v*aJ 

Burun ^ 

infak, harcama jii; 

Harp ganimetleri ^Jul 

Yanldi.fiskirdi y^2 

120 






Fi§kirdi 
Uflerim 
Ufleyin, korukleyin 



Kendiniz 
Kendimiz 
Kendileri 
Kendileri (d§, gg) 



Harcadi, infaketti 
Sarf ettin, infakettin 
infak ettiniz 
infak ettiler 
infak edin, harcayin 



■ , ^ tjSJ ! 



* *..t 



Gegin gidin Ijiil 



3#\ 



Sefere gikin 

Killer, canlar, kendileri *j& 









Kopma fUkil 

Koptu, kinldi 



■) ■/» £ 1 1 



Dagildi /^il 

Akin ettiler 



^ 



^tfj! 



Yanldi, agildi daUl 

Qatladi ojkii! 






Yanldi, agildi, dondu, donu§tu Jlili 



121 



. ' 0' 



Kurtardi Ji; 



Sizi kurtardi 
Eksilt, noksanlastir 



Nikahladi 



Ki siz 



it&\ 



> > 



u*» ] 



Agirhgi goktu, gatirdatti j^£\ 

Yikilmak uzere oldu t/*&\ 

Dondu, geri dondu ^Jiill 
Dondunuz 

Donduler \jt&\ 

Ki sen £$ 

Muhakkak sen ££\ 

Muhakkak sen (ds) dli! 

Bozarak \5\£j\ 

Bukagilar S/li^l 



£p\ 



Sana nikah edeyim dl^jl 

Nikah edin ly^j! 



i •* > s~ r. 



Onlan (ds, eg) nikahlayin 

Dustu, sondu, bulaniklasti j&\ 

Bulaniklasti 1jj&\ 

En girkin j£5\ 

inkaretti j£S\ 






122 



Muhakkak siz 



Sizi men ettim 



Muhakkak onlar 



Muhakkak onlar (ds) 






Sizi ona zorlar miyiz Ujii3 jill 

Ki UJl 

Ancak, yalniz UJl 

§uphesiz o u Si = UJl 

Ki biz Hii 

Muhakkak biz \£\ 



y£! 



4jI 



Muhakkak ben 
Kio 

Muhakkak o (er) aIi 

Yasakla <J| 

Ki (ds) L$!i 

§uphesiz (ds) l^jl 

Yikildi, dagildi 31^]! 
Nehirler ^I^jI-jL^I 






ikinizi men ettim ui^Jl 

Ki onlar 



Ki ikisi U-JjI 



Muhakkak ikisi U-JjI 






123 



Nereden, nasil, nigin 

Ki ben 

§uphesiz ben 

Yonelirim, donerim 

Donun, yonelin 

Kaplar, kadehler 

Bunlarmi sSip>\ 

A§agiladi oiil 

Beni algaltti Ji&i 



Sarsti 



Beni birak 
Onlan birak 



oil 






jiJl 



Alt! 



d~Al 



Benim vermem 

in JaJ^ 

inin (ikil) ij? ; &t, 

inin ljla--*L 

Hidayet buldular \jAlX[ 

Dogru yolu buldu c£^-*l 

Hidayet buldum cJ^-*l 

Hidayet buldunuz t£^\ 



J^I 



Titre§ti, sarsildi ojl&l 

Uzakla§tir, def et yZJd 






124 



Onlan (ds, eg) yalniz birakin jj>jj*J>l 

Sana yol gosteririm *5jl»T 

Size yol gosteririm «t^\ 

Bizi ilet LluI 

Onlan iletin lijl&l 

Daha dogru yolda ^3X\ 

Sana yol gosteririm iJujil 

Size yol gosteririm iSo 



Silkelerim 



Adina kesti 



JLal 



Bu mu IJlaI 



5^1 



Boyle mi iIsCaI 

insanlar, akrabalar, ehil *Li{ 



'Jil 



Adina kesildi fuf 

Hilaller if 

Helak etti, yok etti iiUi 
Senin ehlin, ailen jjiUi - ^JlUi 

Helak ettim cJCUi 

Onu helak etti (ds) a&JX\ 
Sen onlan helak ettin 
Aileleriniz 

Helak ettik n£Ui 

125 



Onu helak ettik UHSCUl 

Onlan helak ettik lillSCUi 

Beni helak etti /v^Jtf 

Helak edildiler ijSCUl 



Onlan kaygiya du§urdu 
Hevalar, arzular 
Sizin hevalanniz 
Onlann hevalan 



Yikti, devirdi 
Ve degil mi 
Veya 



Ehlimiz 111*1-111*1 

Onunehli Aiil - aIaI - aI*I 

Onun (d§) ehli L^Ui - l^i - \^X\ 
Onlann ehli, akrabalan 



Onlann (d§) ehli 

Ehlimiz, ailelerimiz U^UJ 

Benim ailem, ehlim \£\ 

Ehliniz, aileleriniz sS^&\ 

Onlann ehli, akrabalan (%-fr*^ 

Onlarmi 



S.lj*1 



I -* •" i ° 



Daha kolay o j*l 






126 



Yonelen 
Yonelenler 






Orterim, gomerim cSj'jl 

Sizi sigindirdi A"\^\ 



Yanik, igli, yumusak kalpli, gok ah eden 



Onlara verildi 
Onlara o verildi 
Verildi 
Verildi (ds) 
Sana verildi 
Size verildi 
Onu sana verdim 
Mutlaka bana verilir 



ij) 



Sigmdi g^i 

Tesbih etti c> ji 

Tuyler, killar jUji 

Onlarm yunleri UjlJjl 

Tesbih edin, gmlaym . ji 

Verildi oj! 

Direkler, kaziklar bb" 






* - f 



GsL?' 



f 






Bize verildi Hj 






Putlar l5lfj(-0lfjl 



127 



Bagladi 

Korktu, gekindi 

Kosturdu 

Kosturdunuz 

Vahyetti, ilham etti 

Vahyolundu 

Vahyettim 



Sizi varis kildi 



Onunde gitti, goturdu 



- " °\ 

s- 



Vahyettik Lii^ji 

Vadiler 












Onlann vadileri 

Eziyet edildiler 

Eziyet edildi £ij| 

Bize eziyet edildi liijf 

Tutusturdu, yakti <_$ jji 



Mirasgi kildi 

Varis kilindiniz 

Ona varis kilmdiniz liUif 






Mirasgi kildik Hjjjl 

Ona mirasgi kildik lillfjjf 

Varis kilindilar 



f * 



"jy 



128 



Onlerinden gitti 

Yukler 

Onun yukleri ^jOj 



Onlann yukleri 



Ortalan, mutedilleri 



§asirdimzmi 



Yukleri, esyalan 



^jjl 



jljjl-jljjl 



pjljjl 



Sevketti, yoneltti & j j| 

Sevk et 
Beni sevk et 






Orta, mutedil J^ j! 



p \\* >«])\ 



Bana tavsiye etti (J^j 

I ° 

£^j 



Tavsiye etti 

Katkida bulundu 

Sokuldular 

Sakladi, yigdi ^j 






j,J4^pjl 



Tehdit etti j£ ji 

Nasihat ettin mi oip ji 

Sakladi, yigdi iji 



(*-^**rj 



Tarn olg <_> 



* [ 



r^J' 



Yerine getireyim <_j 



.» 



J' 



Odedi, yerine getirdi ijl 



129 



K0§tU r^j\ 

Olguyu tarn yapin, yerine getirin lyji 



icra etti 



Tarn olarak odeme 



Atti, du§urdu 



Evlatlanniz 



^y 



Odedi, yerine getirdi \^\ 



^y 



Ben yerine getiririm jj 

Tutu§turdu, yakti Jiji 

Tutu§tur Isji 

Tutu§turdular Ijlijl 






ilk, birinci £j ji 

§unlar, onlar (er/d§) lid J 

i?te siz f&4J 

Degil mi Vjl 

Ki onlar (eg) ^ ji 

Ki onlar (d§, gg) oS/ jl 
Qocuklar, evlatlar £v jl - ^ ji 



^SfjI-ji'SSfjI-^Sfjl 



Onlann evlatlan ^S^ jl - ^Jo^ jl - ^^ jl 

Onlarm (d§, eg) evlatlan o*^Vjl 



J' 



Oncekileri 

ikisinin birincisi UJtyj 



130 



Soktu, girdirdi ~Jji 



Olmadi mi 



rtf 



Oncekilerimiz HJji 

Eger Jj\ 

Sahipleri \j]J 

ilkler, oncekiler o^ji 

Daha yakin, daha ustun, layik jji 

ilk, birinci (ds) Li 

Sahipleri \J\ 

Anlayis sahipleri ^UJ^I Jji 

Dostlar, veliler ^LJji-^ldji 

Onun dostlan ^LJji - 1 jLJ ji 
Onlann dostlan ^LJji- ^jUJj! 



i. >i 



Dostlanniz r&M$ ~ p j^j 



M 



Onlann velileri (*-*j^j1 

Daha layik, daha yakin iki kisi oLJji 

Ve degil mi ^A ji 

ilkler, oncekiler Oji 

En zayif ^i ji 

Sigmin l^jl 

Sigmdi ^ji 



Sigmdik 11° 



J' 



131 



Evet 



cS 



Hangi, hangisi ^l_^l_^l 

Yalniz tn 

Hangisi olursa \f\ 

Donusleri ° few 

Seni, sana 2fy 

Sizi, size jJ'W 

Gunler Ul5-*lji 

Evli olmayan kadin Jb'i-UUI 



i^ 1 



J". .? 



Size emreder mi A 'jiUI 

Ne zaman 01jV 

Bizi, bize litn 

Onu, ona «l^ 

Onlan, onlara iitn 

Beni, bana ^^ 

isterler mi, ararlar mi hjc^f\ 
Verme, veris g,\L\- i&[ 

Ey (ds) \^£\ 

Sever mi 4-^ 
Sanarmi 
Sanarlarmi 

Eller aJi 

132 



Destekledi jg 

Destekledim cjX[\ 

Seni destekledim dAjJtfl 

Seni destekledi liJui 



Sizi destekledi 



Sizin elleriniz 



Umitedermi 



Kesin olarak inandi 



^'4 



Destekledik UJui 

Onu destekledik oliJui 

Onu destekledi Ysi\ 

Onlan destekledi lijtfi 

Eller c^i-^oJI 






Bizim ellerimiz ILaJ! 

Onlann elleri *-$j4>I - ,1 gl- 1 !' 

ikisinin elleri U41aJI 

Onlann (ds, gg) elleri j&4 - j&4 

Ortakkosarlarmi djtjlf) 






t-* 



Size vaad eder mi S ju;i 

Uyanik itll'l 



c^J 



Eyke <&> 

Hanginiz Kj 



133 



Ulfet, ahstinlma <-$%\, 

Onlann iilfeti, alistmlmasi *-$%[ 

Hangisi u5 

Yeminler, saglar, sag eller OUJ! 

iman liUJ - OUJI 



Yeminleriniz 
imaniniz 



Sag taraf 
Nerede? 



Eyup 

Sever mi, ister mi 






Onun imam 4jUjI,-4jUjI 

Onun (ds) imam ^^->L- I^jUjI 

Onlann imam M^tl- p-fel- (i-S^l 

Onlann (ds, gg) imam ^UJ- ^4jUj! 

Onututarmi iSL-JL?! 



u^ 1 _ t^- 1 



Hangimiz li|i 

Her nerede UUI 

Ey 



4jI 



Ey \$ 

Onlann hangisi i^fj 






134 



lie, iginde, -de, -den 

Kuyu 

Ne kotii 

Ne kotudur o ki 

§iddetli 



Babil 



Yaraticiniz 







cr^- 



Ugradi £U 

Zayif, zavalh ^j\j 

Ugradilar y^ 

Kapi c^U 



M 



En iyi hukum veren *^»-^ 

Tuketen i^-i; 

Ziyaretgi, bedevi ^U 

Bedeviler OjiU 

Basit £iU 

izniyle jib 

O'nun izniyle ^jlb 

Yaratici, yaratan J^jIj 



p^>' 



Soguk SjU 

Agik, giril giplak, agikga SjjlJ 



135 



Ortaya gikanlar, gikacaklar jjjU 

Bereketlendirdi, mubarek kildi lijU 

Bereketlendirdik \&'£> 

Dogan, dogarken u>jU 

Dogan, dogarken Spji; 

Zorluk, cezalandirma, kuvvet, du§manhk litf - ^U 

Yoksulluk, zorluk, darhk £ui; 

Asik (yuz), uzuntulu Sj— U 

Uzatan .k^U 

Uzatanlar Ijja-tf 

Uzatanlar Ojk^b' 

Yuksek oUL»b' 



Gucunuz 






ismiyle, adiyla ^b 
Gucumuz li^U-liiU 

Onun gucii litf 

Onlann gucCi *4-it 

Kadinlara yakla§in j*M^. 

Arkada§lan, toplulugu <_>U*4>L 

Batil, yanh§ y^u 

Batil olarak, bo§ yere SU?U 

Gizli ^i; 

136 



Gizlice 

Gizlisi, igyuzu 

Uzakla§tir 

Olguyu a§arak 

Kahci, baki 

Kahci olanlar, baki olanlar, kalacaklar 

Kahci, baki olan 

Geri kalanlar 

Durum, hal, mesele 

Ahirete 

Seherlerde 

Takva ile 

Onunla (d§) 

Hakile 

Dini 

Onunla (er) 

Onlarla (er) 

Elgiye, elgi ile 

Sayfalan 

Sabirla, sabn 

Tagutu 

Ula§an, eri§en, ula§acak 



if 





jJjJIj 



c^JJb 



jjJUL; 



i^pUaJb 



137 



Ula§an, eri§en, ula§acak (d§) ^Jb' 

Ona ula§an, ula§acak djJU 



Kalem ile 



Ona ula§anlar, ula§irlar ojAJb' 

Gaybe, gorunmeyene <-4*k 

Ona ula§anlar, ula§irlar 4-jJU 



1^4 



Kitaba, kitap ile ^li£Jl> 

Allah'a, Allah ile <usb 

Muminlere 

Pergemden ^L^liJlj 



j»j*cUIj 



Yildizlarla 

Onlann halleri, i§leri i^Ji; 
Ana-babaya ^jjLUjJIj 

Geceleyin jJu 

Gune, gunune -jilb 

Onde *UL; 

§unun igin Ob 

§undan dolayi, giinku ol> 

Qunku biz iTb 

Qunku siz ^jL 



Qunku biz UjL 

Qunku o aTl 



138 



Qunku onlar »_JjL 

Hangi &l 

Ayetlerimizi Hjtfb 

Ah§ veri§ yaptiniz i*m\j 

Biatlanni (d§, gg) al j&Si 
Saglannda ° gJUjL 

Yaydi £j 

Uguncu ile cJlL 



Benim tasam 



Cimrilik etti 



J* 



Denizler jUo 

Ta§lan SjU^o 



^ aO^ ' 



Deniz, buyuk nehir 

iki deniz d\y^> 

iki deniz d-'JA 

Hamd ile jj^ 

Uydurukbirdeveadi YjtpA 

Du§uk, az LdJj - 



J .-o~^- 



-& 



Cimrilik ^ 

Cimrilik ettiler i^Lj 

Ba§ladilar Jju 

Size ba§ladilar & jA 

139 



Gorundu, ortaya gikti \1 

Ba§latti, yaratti \x> 

Aceleye getirerek tyjb 

Onun evini a j |jb 

Size ba§ladi ffi'A 

Ba§ladik tjiJj 

Ortaya gikti oJb' 

Bedir ^Ju 

ilk tpl 

Degi§tirdi Jo; 

Bedel, kar§ihk olarak *yjj 

Degi§tirdik ujju 

Onlan degi§tirdik *-»h!aj 

Onu degi§tirdi ajjJ 

Onu degi§tir aH, 

Degi§tirdiler I^Jl; 

Beden 5l 

Buyukba§ kurbanhk Oaj 

Senin bedenin ^JlsJj 

Q6I jju 

Orneksiz yaratan ij jj 

Sahip oldugu oil, 

140 



i§te boylece ^JJJu 

Onlarin gunahini *-&^. 

Sahip olana ^Ju 
Kara, toprak 



iyilik, fazilet, dogruluk 

Beri oldular, uzak oldular 

Karada 

Uzak 

Uzak (gogul) 

ihtar, uyan 

Verenler, iade edenler 

Onu beraat ettirdi 

Rabbine 

Rabbinize 

Onlarin rabbine 

Onun rahmetiyle 

Dolu (yagi§ cinsi) 

Soguk 

Faziletli 

One gikanldi 



Ji-Ji 

i s 

rfi4 

, 

r). 



Perde, engel lAjj; - i yj> 



Gorunduler 



1 *"' 



141 



Elgisi ile ^y^y. 

Elgim ile J>j^y. 

Parladi, gozu almdi, kamasti jj 

§imsek jg 

Onun §im§egi &£ 

Bereketler c^'j, 

Onun bereketleri *£&£ 

Delil olijj 

iki delil OUUjj 



Deliliniz 



Burglar l^-jjj — ijjj 

Uzak, sugsuz \Lj - lis}, 

Uzak olanlar, sugsuz olanlar bjkj 

Yaratilanlar, halk tfj 

Parga parga t*J 

Sergi ti^Uu 

Yola, yol ile J^ 

Pargalandi JLii 

Kasmi gatti, yuzunu asti ^j 

Yaydi, genisletti, uzatti _k^j 

Genislik Jajj 

Uzattin cja-^j 

142 



Genislik, buyukluk 4^4 

ismiyle, adiyla 
Mujde ver, mujdele 
Mujdelendi 



Onu mujdele 
Onlan mujdele 
Onu mujdelediler 



Gordu (ds) 









y^. 









§er ile 

insan, beser 

Mujde 

Mujdeniz 4-^>^ 

Seni mujdeledik liUjIj 

Onu mujdeledik i\jyL> 

Onu mujdeledik LaU^L' 



* 






Mujde (jyiJ 

iki insan 






Bir sey ile 

Mujde veren i^jsj - *j& 

Gozler, gorusler, deliller y\ .y< 

Onlan ahkoymalan » *.!.>>■ 

Goz 



j-^ 



143 



Gordum o>^' 

Gozun Qj*aj 



Onun gozu 



Goren 
G6ru§, basiret 



Birkag, 3 ila 9 



a 



j^3j 



Geni§lik, buyukliik %j^_ 

Onun sogani l^JUaj 



1* 



Ticaret mallan 4pUk> 

Ticaret mallanmiz li£pUk> 



Onlann ticaret mallan ^4£pUk> 

Zarar ile 



^2J 



*^2J — /*-s^> 



Onun koruyuculan I^jEjUsj 

Sirda§ 2J\Jaj 

Boburlenerek fi; 

Boburlendi ojjaj 
Yakalama lIJsj - /\tjaj 

Yakalama iijaj 
Yakaladmiz 

Bizi yakaladin lliijaj 

Batil oldu, bo§ oldu ji; 

Sakh oldu, gizli oldu i' 

144 



Karm, gobek ^ 

Onun karm ^i' 

Benim karnim -In 

Karmlar Ojii 

Onun kannlan Ajjii 

Onun (d§) kannlan ^jK 



Onlann kannlan 
Zulum He 






Ad kavmine ^Ut. 

Kaldirdi, uyandirdi, diriltti, gonderdi 









Gonderme, dirilme, diriltilme 

igi di§magikanldi 

igi di§magikanldi 

Diriltilmeniz 

Bizi diriltti, kaldirdi \SlZ 

Gonderdik, dirilttik 



f 



Sizi dirilttik is [hZ 






Onlan dirilttik, gonderdik 

Onu diriltti, gonderdi 

Uzakhk J& 

Sonra j&>- lk>- Ak> 

Uzak olsun LUJ 

145 



Uzak geldi o j& 

Uzaklasti ojjj 

Senden sonra iiai; 



Sizden sonra 



Sizin bazilanniz 



15> *X*j 



-den sonra \jijJo 

Ondan sonra oaA; - SJ& 

Ondan (ds) sonra liji; - IaJlA; 

Onlardan sonra f*-*^ 

Onlardan (ds, eg) sonra <S*^ 

Benden sonra ^j^; 
Senin izzetin igin 

Zor, giig, guglii ^ 

ismeti, namusu ^kxj 

Bazi \S^_- j^jc_-^J2jo_-^2jo_ 

^ , 0- A" * o- *S -, 0- 



Bazilanmiz \l^aS6 

Onun birkismi 






Onun (ds) birkismi \^^ - \^ok> - \^jok> 

Onlann bazilan 



> -5 o-- > 1 0' 



Koca, es ^ 

Put ad i SUu 

Kocasi L.g_u; 

146 



Kocam JJ6 

Ahdi, sozu j^o 



istediler, aradilar, haddi a§tilar 
Azdi, istedi, aradi, haddi a§ti 
A§in gidildi 
A§inhk 



Azgmhginiz 
Onlann azgmhgi 



Sigirlar, inekler 



<kj!?2 t*J 



>* S > >t >> 



■$ 



Sivrisinek 

Onlann (d§, gg) kocalan 

Uzak |JL«; - jLj 

Deve jjo 

Fuhu§ sXk> 

Katirlar JlL 

Haddi a§ti (d§) 



4_1*j 



Aniden 

Kin £l^L' 












iffetsiz, asi t^J 

A§inlikla LL' 



v >1 



H^ 4 



GuciJ yeter J ^lL 

Sigir, inek *ji; 



»X 



147 



Sigir, inek 
Qahhkyer 
Onun sebzeleri L^iL' 



Dilsiz 



^. 









Ajt^JSj 



Baki kaldi, geriye kaldi 
Bakiye, geriye kalan 
Bakiye, geriye kalan 
Duz arazide 

Seni, sana, senin igin ^Ju 

Yeter, kafi gelir s^^v 

Agladi (ds) ^ 

Mekke & 

Korpe ^i> 

Sabah, erken, evvel l^j 

Kufurlerinden dolayi ^J^>. 

Hepsini, tamammi *JSj 

Konusmamla ,v^So 

Sizi, size, sizin igin iiC 



IXSo — *j^j — 4-^; 



Aglayarak fe$^ 

Aksine, hayir, fakat °j; 

imtihan, deneme %%-i% 

imtihan, deneme !JL' 

148 



§ehirler ^ 

Teblig, duyurma, bildirme \X% - * % 

§ehir, belde ill; - j& 

Belde SjJj 



Onlan imtihan ettik 
Evet 



Ne igin 



Eri§ti, ula§ti i£ 

Bildir, teblig et ii 

Ula§tilar (ikil) uL; 

Ula§ti, eri§ti (ds) JLj£ 

Ula§tin cJ& 

Ula§tim JJ& 

Bildirdin cJ& 

Ula§tilar (d§, gg) ^IL; 

Ula§tik Uii; 
Bana ula§ti 



Ula§tilar \JSs 

imtihan ettik t; jL' 






Ula§an, etkili ijLi; 

Geceyi Jii 



n 



Neden dolayi, gunku, §u sebepten u_. 



149 



Suyu ^Uj 

Kandillerle i^L^j 



Bagi§lama ile 



Sizin kizlanniz 



Ogullar 
Ogullanm 



o y&^^j 



irademizle US&j 

Kim ki ^ 

Bina etti 11 

Bize 11 

Bina ustasi £Uj 

Bina £11 

Kizlar, kiz evlatlar oil 



Senin kizlann ^Jjll 



lisjll 



Kizlanm ril 

Parmak uglan oil 

Onun parmak uglan 4ill 

Onu bina etti Ull 

Nimetile c^j- "^Jcj 






Ogullan 

Bina ettiler Ijl 

Ogullar 0^; 



^ 
& 



150 



§a§mp kaldi 



Guzellik 



Onlan, onlarla (d§, eg) 

Guzel 

Hayvan 

Bir vadiye 

Helak, imha, yokolma 

Sizi yerlestirdi 






Ogulcugum 

Binalar lilxli- OLli 

Onun binalan aJuU 



Onlann binalan &\~1 - (4^ 



Ogullar 

Bina ettik 

Onu bina ettik U 



O^i 



4_JLj 



Oglu 

Onunla, onu ^ 

Onunla, onu (d§) L$j 



t -^-> 



Buhtan, iftira i;i»|j - 5li$i 



5*^! 



Onlann hidayetleri iil^ 

Onlan, onlarla i_^ 

Onlan, onlarla (ikil) U_^ 



of, 

y- 



151 



Belirledik, yerlestirdik U 



Vahsi, helaki hak eden 



Beni, bana, benimle 



Yumurta 
Beyaz 



Ahs-veris, satis 
Ahs-verisiniz 



y- 



hy. 



Mubarekkilmdi ±]jj 



&~& 



Gecelerken t;L; 

Beyan, bildiri, agiklama OUj 

Onun agiklanmasi ajUj' 

Geceledi, geceleyin kurdu, planladi ^J£_ 

Ev, mesken lii; - JLij 

Senin evin &z°j 



4Xl> 



Onun evi 

Onun (ds) evi 

Benim evim ^£ 

Elden, el ile j^ 

Senin elinde, senin elin ile ijj^ 

Onun eliyle, onun elinde ojl^ 






Beyaz %\^ 

Kiliseler 



*JJ — *Jj — *JL; 






152 



Agik 

Beyan et, agikla 
Arasmda 
On, onunde 



Evleriniz 






Onlerinde ° g:- 1 :'^!: 

Onunde 4^ij& 

Agikladik d& 

Apagik ayetler, deliller <1>\1£ 

Onu agikladik iv& 
Apagik ayet, delil 









Seninle arasmda £i^ - &£ 

Aranizda 

Aramizda 

Onunla (er) arasmda 

Onunla (ds) arasmda, onlarla arasmda 

Onlarm (er) arasmda 

ikisinin arasmda 

Onlarm (ds) arasmda 

Agikladilar 

Benimle arasmda 

Evler 17 jj - 



f-fr*^ ~(H^ 



1^4. 



)j^L> 



LS# 



tij — < > ill 






153 



Evleriniz (d§, gg) cfej£ 

Evlerimiz \sjjg 

Onlann evleri <*4o-£ ~ r£>y£ 



Onlann (d§, gg) evleri 



154 



u*iJ* 



Bizi sorumlu tutarsin 

Beni sorumlu tutarsin 

Vermeniz 

Verirsiniz 

Onlara (ds, eg) verirsiniz 

size verilir 

Onu verirsiniz 

Verirsin 

Tercih edersiniz 

Teslim etmeniz 

Verirsiniz, teslim edersiniz 

Eziyet vermeniz 

Eziyet verirsiniz 

Bana eziyet edersiniz 

Onlan tahrik eder 

Qevrilirsiniz 

Emrolunursun 

Emrolunursunuz 

iman etmesi 

iman edersin 

inanmaman 



\jX>-\jj 



f of 

' i °i 









li 



yy 



^y 



^&3 



- i * 









OjSo 



j^ 






Oj>jJ 



i^J" 1 






155 



Kesinlikle inamrsin 
iman etmeniz 
inanirsiniz 
Banndinr 



'■ * °i 
(J f^> t) 



Onu banndinr Ajyj 

Tevbe eden kadinlar oLjIj 

Tevbe eden erkekler Ojistf 

Tevbe etti, tevbeyi kabul etti, dondu c,\j 

Tevbe ettiler (ikil) Ul; 

Tabi olan «jb" 

Tabi olanlar <>*^ 

Tevbe ettiler i^i; 

Tabut, sandik ojjIj 

Reddeder (ds) _ft 

Bize gelirsin, gelir (ds) UjU 

Mutlaka bana getirirsiniz <y^ 

Onlara gelir i_^\j 

Gelmeniz \J\j 

Gelirsiniz OyL" 

Bize gelirsiniz \lljfe 

Bana gelirsiniz \J\j 

Gelirsin, gelir (ds) tL" 

156 



Gelirsin, gelir (ds) -j\j 

Size gelir jjZJ\j 

Bize gelir u_jL" 

Mutlaka size gelir iSCiuI; 



Onlara gelir ^kjl- - i^jl- 



Bana ucretle gahsirsin ijj*^ 



a 

Gunaha sokma \xJ\j - ^_jl" 



v * ° ' 



Tutarsin, yakalarsin, tutar, yakalar (ds) Jl^u 

Tutman, tutmasi jj.]j 



Sizi yakalamasi li'I^-l" 



Onu tutar ©Jls-Ij 

Onlan tutar liiAU 

Tutmaniz, edinmeniz IjJlAU 

Tutarsin iz Dji^-l" 

Onu tutarsmiz ajjJlAU 

Onu tutarsmiz Lgiji^-L" 



Onu tutmaniz U «jl£U 






Erteledi, tehiretti jAL" 

ilan etti, bildirdi hV\J 

Kere, defa vp 

Terk eden l^b" 

Terk edenler, terk edecekler \J>"j3 

157 



Terk edenler, terk edecekler < ' p 

Uzulmen jX" 

Esirahrsiniz Ojj^li 

Uzulursunuz \yj\3 



* 1 .?' 



Qevirirsin, vazgegirirsin, vazgegirir (ds) Jjiil; 

Bizi gevirmen IXS^l" 

Yersin, yer (ds) ysl; 

Yemen °|il; 

Onu yersin iM 

Yemeniz ljlS"U 



Yersiniz Ojisl; 

Onu yersiniz UjlSl; 

Allah adma, Allah'a and olsun jjjtf 

Elem gekersiniz OjiJU 

Okuyanlar oLJtf 

Emredersin, emreder (ds) jiU 

Sana emreder *J jit; 

Bize emredersin, emreder li jib" 

Onlara emredersin, emreder ^i^Ii 

Emredersiniz Ojjil" 

Bize emredersiniz HljjiU 

Bana emredersiniz ijjj^ 

158 



Emredersin (ds) jij^ 

Bize guvenirsin, guvenir (ds) \h\j 

Emanet edersin aI^g 
Tevil, agiklama, yorum %.$- Aift 
Onun tevili aLJj - 'aLJj - aLjI" 

Omit kesmeniz IjjJJl; 

Tevbe et, tevbemizi kabul et cJ 

Kurusun, kurudu £j 

Bos, yikim ^U; 

Helak, yikim \j^3 

Mubarektir ii^U; 

Onlara (ds, gg) yaklasmamz jij^\J 

Ahs-veris yaptmiz *i*M 

Kurusun, kurusun JLi; 
Tevbe ettim, dondum 
Uzulmen 

istemeniz, aramaniz 
istersiniz 
istersin, ister (ds) 






* - - 

■ i.o~ 






Kendini ada, yonel °JjL; 

Tevbe ettiniz, dondunuz 



* i 



Yonelis %j^j 



159 



Eksik vermeniz 
Eksik verirsiniz 

Cimrilik yapmaniz IjLii; 

Cimrilik yaparsiniz Oji^i; 

Agiklamr, gosterilir 1l" 

Degistirmesi Jj^; 

Donusturur, degistirir £jli 

Donusturulur, degistirilir £)jLJ 

Agiga vurmaniz ijii; 

Agiga vurursunuz Ojlii 

Onu agiga vurursunuz ^j^" 



Agihpsagildi 

Agihp sagilma, suslenme 



> > > 



Onu agiga vurmaniz ajjll" 

Agar, agiga vurur (ds) <_£ jx 

Donusturme, degistirme *%^ - A>^" 

Sagip savurman a J& 

Sagip savurma I^J^j 

iyilestirirsin [^^j 






Uzaklastilar 

Uzaklasti 

Uzaklastik if,^., 



•3^ 






160 



Agihp sagildilar (ds, gg) cAj? 

Kinp gegirdik \jy£ 



Onlara iyilik edersiniz 



Takip etti, tabi oldu 
Tubba kavmi 



Tabi oldunuz 
Muhakkak diriltilirsiniz 
Diriltilirsiniz 






Iyilik etmeniz 

iyilik ettiniz Ojj^" 



». nJ s ** 



Agarsm J2J4; 

Onu agman i^U/.°r 

Tehlikeye atmasi 'L^j 
Gulumsedi 



Mujdelemen 

Mujdelersin 

Mujdelersiniz ^3*j~4 






J .8 



Gozunu agma 

Gorursunuz 

iptal etmeniz Ij%4j 



Jj^J 






1 » -* 



iptal edersiniz, bosa gikanrsiniz OjikL" 



c^ 



Tabi olarak t*ij 






(J aJlJt^J 



161 



Sana tabi oldu ^UJ 

Tabi olduk HA^" 



Bana tabi oldu 
Tabi oldular 
istemen, araman 
istemeniz 
istersiniz 



Haddi asar (ds) 
Birakir, baki kilar(ds) 



Onlan sasirtir 
Yuklenmen 



Yerlestiler (ikil) 






Onu istersiniz \&j*? 



^ 



> 



u& 



Aglarsmiz OjSCl" 

Ulasman, ulasmasi (ds) ik? 

Ulasmaniz \J^j 

Dener, sinar (ds) l^k; 

imtihan edilirsiniz ojki 

Denenir, sinanir L; 



. o * 



Bina edersiniz ' ,: 

§asirtir 



Hazirlarsm, yerlestirirsin \sy$ 



Iff-j^j 



162 






Yerle§in 

Yuklenmen 

Ziyan olur, batar 

Agiklama IjL^- 

Yok olmasi (ds) jlJ 



Aganr (ds) 



Uyman, tabi olman 
Uyman, tabi olman 



'JJj^ 



# 






a*^ 



Arka gikan U^_j 

Agiga cikti, agiklandi 'Jlz 

Agiklandi jiJ 

Agiga gikti (ds) c \\? 

Mutlaka size agiklanir '{P& 

mutlaka size agiklanir *&4? 

Arastirm i^j&j 

Degistirmeniz I^Jj4i; 






Tabi olmaniz jUJL" 

Bana tabi olman ^iJL- 

Takip edersin, eder (ds) L^l; 



Takip etmeniz 

Tabi olursunuz 

Bize tabi olmaniz u 

163 






(J **-«-^J 



**-«-J 



Edinirsiniz 



Ardi ardma 



Sakmmaniz 



164 



o« 



Ziyan 

imha, yok etme f^JL- 

Uzaklasir (ikil) i&*£ 



Edinmen jb*l" 

Edinirsin, edinir (ds) Ji>JL" 






Edinmeniz ljjb*i; 






(J j>Aj>tXj 



Onu edinirsiniz AjjJb^;' 

OgCit alirsmiz OjjTJf; 



_ O „ ( „ 



isy^ - yj^i 



Terk edersin, terk eder (ds) iijL" 

Onu terk etmen aS'jL" 

Terk edilmeniz \J>'jz 

Terk edilirsiniz bjt^j 



Aynliga dusmeniz ljSji£; 

Tefekkur etmeniz \yj>Jc3 

Tefekkur edersiniz jj j^jch 

Ters doner ^JJ6s 






I yuj 



Korunursunuz, sakinirsiniz by& 

Buyuklenmen 



Karsilarlar UiL" 



Tarla surer 

Yalvarmaniz 

Yalvanrsiniz 



Onlarla karsilasirlar liliiL" 

Okursun ji*j - J*5 

Okumaniz \j\3j 

Okursunuz O^iL- 

Okunur JjS 

§uphe edersin c£j^" 
Arzu etmeniz 

Gizli konusmaniz \y^ 

Akin akin iner £j 

ikinizin tevbe etmesi b'y; 

Onlan vefat ettirirler 4-»li^" 

Donmeniz ljj^£; 

Sabitlestirme t^JL" 

Kinama 4-iJs 

Onlan yakalarsin ^4 









Ijjl^ 



Ojj**J 



Mucadele edersin cJ^uJ 

Mucadele etmen D-?Uj 

Seninle mucadele eder (ds) iii^uJ 

Mucadele etmeniz l^taUJ 

165 



Benimle mucadele etmeniz ^JjtauJ 

Yalvanrsin jUJ 

Ticaret S^Uj 

Ticaretleri ■< g'j 1 ^ 7 

Cihad edersiniz Oji&uJ 

Kagmmaniz IjIjlKj 

Bulman l*j 

Bulursun, bulur (d§) jUj 

Mutlaka bulursun 5l*j 

Bulmaniz IjjUj 



Bulursunuz 



Akar 



(J « Jj^O 



Onu bulmaniz SjjUj 

Sug islersiniz hyjJ 



O •• *. 



c£>*^ ~l£j : * u 



Akarlar (ikil) 01>_/*J 

Eslestirilirsiniz ^jj^" 

Karsihgi verilir c£J^" 

Karsiligmi verir c£j*»J 
Arastirmaniz 

Yapman Jj^i 

Yaparsm n«^j 

Yapman °]JUi 

166 



Bizi yapman llLuJ 

Beni yapman 



Acikman 



Sevmeniz 
Seversiniz 
Onu seversiniz 



Yapman iz ljl«*J 

Yaparsmiz 0^i«*J 

Onu yaparsmiz %Jjt£j 

Tecelli etti, kendini gosterdi L*J 






Toplamaniz, bir araya getirmeniz 

Sesini yukseltmen 

Sesinizi yukseltmeniz 

Cahillik edersiniz Oji^J 



A^ 






^y*J 



i r . * 



Mucadele edersiniz, gekisirsiniz Oj^-Uj 

Bizimle gekisirsiniz III jil>J 



Benimle gekisirsiniz lytuJ 

--4 -- 

Birbirinizi tesvik edersiniz 0^>Uo" 

ikinizin konusmasi u/jJUj 

Agirlanirsiniz Ojj^i 



^ . a o „ 



ikisini alikoyarsiniz U4jj^j 

Yok olmasi Ut4 .t 



' •» i 






167 



Onlan seversiniz i^iji^J 

A§agi, alt cJJ-ciJ 

Senin altinda iii£>j 



* - £ 



Onun altinda 

Onun (d§) altinda L^j - L$i>J 






Onlann altinda 

Benim altimda 

Soylersin, soyler (d§) 

Qekinirsiniz ^jj^" 

Ekersiniz Ojij^J 



Haris olman, istemen 

Hareket ettirmen Sj« "* 

Haram kilarsm 

Haram kilmaniz 

Ararlar 

Hurriyet verme 

Huzunlenmen 

Huzunlenmeniz 

Huzunlenirsiniz 

Huzunlenmen (d§) 

Hissedersin 

Sanarsm 

168 






y - 



\ *'» - 



Sanman 
Onlan sanarsin 



Onlan sanarsin 



Onu sanmaniz 



Hukum verirsin 



^ ^ s ° " 



>■ *> , y _ 



Onu sanarsin L^A; 



> 5 - - 



Onu sanarsmiz aj 



^ 






.. 



Bize haset edersiniz UjjldA; 

Hislerinizle arastinn 

iyilik yapmaniz, geginmeniz 

Onlan kinp gegirirsiniz 



> i 



* * i*' 



Hasrolunursunuz, toplanirsiniz &j*1jJ 

Korur /r^°" 

Namuslu Li>J 

Siz korumasi » <r.^4 .? 

Korudunuz, sakladiniz Ojls^ 






Onu saymaniz, sayip bitirmeniz 

Onu (ds), onlan saymaniz lij^J 

Kusatman, anlaman Ja>J 



$& 



Hukum vermeniz IjiiC^; 

Hukum verirsiniz OjI>UJ 

Yerlesir, iner fuj 

169 



Helal olur Jj^j 

Bozma, gozme il>j 

Tira§ etmeniz l^iuJ 

Hurmetsizlik etmeniz I^Uj 

Yuklemen J^^" 



Yuklersin 



Onlan bindirmen 



0^°" 



Yuklemen °X^ 

Bize yuklemen llk^j 

Onu ta§ir aLJ^j 



^4-LA; 



Yuklenirsiniz hjLjJ 

Yeminini bozman 



. ' « 



Degi§iklik, donu§me %_p«j - Aiy^ 



J~ 



<e^o 



Ya§atirsin, hayat verirsin 
Selamlama 

Onlann selamlamalan ^M^ 

Kagarsin JL>J 

Kavramaniz 'jK-' 

Ya§arsiniz OJ^i 

Du§manhk 4-£Ui 

Bana hitap etmen ^ilsUJ 

Korkarsin d>UJ 

170 



Korkmaniz (ikil) uUj 

Gizlemen JLiUJ 



Onlardan korkarsiniz 



Yikihr 

Qikanlman 

Qikman 

Qikarsm, gikar(ds) 

Qikman 

Qikarman 

Qikanrsm 



Korkarsin <VLsJ 

Korkmaniz lyUj 

Korkarsiniz OyUj 



^4-»yL>J 



Onlardan korkmaniz lajH^j 

Korkman (ds) ^j\^ 

Onlarla kansmaniz lijkJUj 

Saygi duysun c^-JJ 

ihanet edersiniz OjjWj 
Qekismeniz 



Qekisirsiniz j 

ihtilaf edersiniz 



* 



j 



5- : 



> ° i 
Bizi gikarman H^-yL" 

171 



Qikmaniz 

Qikarmaniz 

Qikarsmiz O^ij^L" 

Qikarihrsiniz dj^y^J 

Qikanrsiniz djA-j^J 



Yirtman, delmen 



Saygi duyman, urpermen 



Korkarsiniz 
Onlardan korkarsiniz 
Ondan korkmaniz 
Onlardan korkmaniz 



■* * ° i 



* * ° i 



Onu Qikarmaniz 

Onlan (ds, eg) Qikarmaniz 

Sagmalarsiniz dj£y*5 



(J)j>*J 



o f 



Bizi rezil etmen u p^ 

Beni rezil etmen <Jj^> 









Beni rezil etmeniz 

Eksiltmeniz 

Ziyan, kayip ^_ Jj 

Korkarsin lLL" 

Ondan korkarsin oLLL" 



*_U^>cJ 



Korkmaniz \jUj 



o ■* • *, . •* 



a^OtJ 



« . • J • " 



172 



Korkarsin 

Yumu§ak soylemeniz (d§, gg) 



Korkman 

Gizlemeniz 

Gizlersiniz 



Korkutarak 
ihanet etmeniz 






Onu kapar <iWJ 

Onu yazarsin aWj 



-J > 

(J ajL><J 



Onu gizlemeniz U *i/ 



Onu gizlemeniz ojjbL" 

'OS 

a > 



Gizli kahr 

Gizler 

Hafifletme 

Bo§aldi di^i 

Ebedi ya§arsmiz OjluL" 

Sozunden donersin £a}JJ 

Ondan donulmez ^LbL" 

Yaratirsin JLL- 

Yaratirsiniz O^iuL" 

Onu yaratirsmiz aj^IuL" 



Sr^ Jp*"^ 






Korkutma U»y^ 

173 



Bilirsiniz 
Bilirsin 



istersiniz 



Segersiniz ^jjl^" 

Ona yetisti 4^31 jj 

Borglandiniz J^^ 

Derin dusundu ^ 

Biriktirirsiniz ^jj 5 ^ 

Sokman UlI; 

Mutlaka girersin rj^-^> 

Girmeniz IjIAjj 

Ona girmeniz U^jj 

Ders gorursunuz OjJ^A; 

Yetismesi, idrak etmesi ii^jj 

Ona yetisir aS' ,jj 






Qagirman, dua etmen, dua etmesi (ds) i jj 

Onlan gagirman li*^ 

Qagirmaniz, dua etmeniz i^pj; - ^pjj 

Qaginrsmiz Ojpjj 



(J ajP JJ 



Qaginlirsiniz ojpjj 

Bizi gagirmaniz U^pju" 

Bizi gaginrsiniz Uj^pju" 

174 



Beni gaginrsiniz jj^i-jj 

Onu gaginrsiniz ajjpjj 

Onlan gaginrsiniz °J^y-^ 

Qaginhr J^jj 

Atmaniz, vermeniz, rusvet vermeniz l^jjj 



Sarkti 

Yikar, mahveder 



Birakmamz 



Birakirsiniz 



J* 



Ys 



Yikma, mahvetme ^^" 

Yagcihk yapasin, yumusak davranasm t*jj 

Donerler ^jJL" 

Onu dondurursunuz L^JjJjJJ 

Kesmeniz, bogazlamaniz lySji; 

Birakir jl; 

Birakmasi 3I; 



OjJb" 



Beni birakman ^°jjj 

Onlan birakman &j^> 



Ojji; 



Onu savurur ojjJu" 

Onu birakmamz Ujjl; 

Ogut aldi, dusundu, hatirladi -^jj 

Anarsin, zikredersin £jj 

175 



Hatirlatildi ^fi; 

Hatirlatma, ogut l-f°j& 

Ogut aldilar, iyice du§unduler IjjTi; 

Anmaniz, zikretmeniz Ijj^i; 

Ogut ahrlar, iyice du§unurler OjjTi; 

Ogudum, hatirlatmam (Sj^^ 



Tatmaniz 
Gormen 
Gorurler (ikil) 
Kaburga kemikleri 
Birbirini gordu 



Miras 



i, .> 



Zelil edersin, algaltirsin l]jj 

indirilmi§, egilmi§, zelil edilmi§ Sui; 

Gitmen ^Jbl; 

Gitmen cJ^Jj 

Gitmeniz Ijiii; 



jjiAJL? 



Gidersiniz 

Geger, vazgeger ^JiJu- 

Men ederler (ikil) oiSji" 



I a5 « JJ 



Birbirini gordu ^ij; 



Toprak tf| -j - 



y) 



176 



Riza ile 

Anlastilar, nzalastilar 

Anlastimz, nzalastiniz 

Bogaz, girtlak Q>y) 



Sen beni gorursun 



Sen onlan gorursun 

§ehvetle arzular (ds) 

Bekledi, firsat bekledi 

Bekleme 

Beklediniz 

Bekleyin 

Beklersiniz 



Mirasgi olmaniz 
Dondurulursun, dondurulur (ds) 
Dondurmeniz 
Dondurursunuz 
Dondurulursunuz 



^y 



^y 



Sen onu gorursun \ y 



J 















Oj^sjy 



y^y 



§uphe etmeniz \y\j 

Arkaniza donmeniz \jx;°) 

Tane tane, agir agir %^y 



> 



\yj 

c^y 
r^y 

j y&?y 

". * - i 



Onu dondurursunuz \^y\^ a ) 



177 



Geri birakirsin 



Bana merhamet etmen 
Merhamet olunursunuz 
Reddedilmesi 



Dondurulursunuz 



Helak olursun 
Beni helak edersin 
Rizik verirsin 



5 i * °- 



.• * .- 



Onlan dondurursunuz 

Sarsihr _ 

Beni taslamamz dyJr°) 



f*j> 



Umman, umit etmen 

Ummaniz, umit etmeniz 

Umarsiniz 

Onu ummaniz *&£'} 






Oji>" 



^y 



Bize merhamet etmen \UJ-°) 



jj£s>-y> 






istersiniz (ds, eg) hlj 



dj>'j 



Asagi duser ^j 



> 



t* - 



Ondan riziklandinlirsiniz ^&y) 

Razi olursun 1^3; 

Ondan razi olursun \\^°) 

Ondan razi olursun liL^; 

178 



Razi olmaniz 
Razi olursunuz 



istersiniz 

Yukseltilmesi 

Yukseltmeniz 



Qikarsm, yukselirsin 



Terk ettiniz, biraktiniz 



Vyp'ji 



jj^?y> 



Ondan razi olursunuz Lgij-^jj" 

Razi olursun 



^y 



dj^y 






Tutman, uyman cJ>°) 



j>y 



Terk etti Qjj 

Mutlaka binersiniz, gegersiniz $*£ ' j, 

Binmeniz \£>'} 

Binersiniz ^y^ °) 

Ona binmeniz U^if '') 

Terk ettim \Lt$ 



s 



Onu terk ettiniz \j*yj£ 'j 

Kagmaniz \^at e ) 

Terk ettiler, biraktilar (ds, eg) 'jz ' -) 

Yanasirsin, meyl edersin t<y; 

Terk ettik \ltj 

Onu terk ettik UHS"^; 

179 



Yanasmamz, meyl etmeniz \y^ °) 

Onu terk etti ^ -j 

Onlan terk etti yfi "} 

Terk ettiler \£'} 



Atarsin, atar (ds) 
Onlara atar 



Sarar 



Onlan sarar 

Gormeniz 

Gorursunuz 



Onlan gorursunuz 



Gorursun 



Seni terk ettiler '&J? 



J 



^y 



Beni gormen o>" 

Baglanip beslenir hjp^y 



J*>" 



Bana gugluk gikarman ij^*) 

Onu sarar ^-i*>" 






Mutlaka gorursunuz 5 jj? 

Mutlaka onu gorursunuz ^j>" 

Onu gorursunuz ^j>" 



S^J> 



Onu gorursunuz U 



jy 



^>" 



Aksam getirirsiniz d^) 



180 



istersin, ister (ds) JL j 

'• •* •* 

CAS 



istersiniz 
Gorursun (ds) 
Bana gosterirsin 



Ziyaret eder 

Arttirman 

Arttinr 



Temizlersin 
Onlan temizlersin 



Ji-s 



Olup durursun (V ile) £j 



S 



jys 

Horgordu ^Sj; 



JS 



Yuklenirsin, yuklenir (ds) 

Bitirirsiniz, buyutursunuz ^j^jS 

Onu buyutursunuz %j*jy 

Sanarsmiz dy^y 

Kaydirman I jj 

Temize gikarmaniz i^s j; 

Temizlenir ty 



Js 






Kaymasi ^J 

Qikmasi, yok olmasi Jij; 

Aziklanin h*JS 

Zeval bulmasi, yok olmasi Jjj; 

181 



Zeval bulmalan, yok olmalan (ikil) ^jj; 

Beni arttinrsiniz ^SjJuJ 

Birbirinden aynhrlar \jfc y 



Sizi uzer 

Sorulursun, sorulur 
Bana sorman 



Onlan uzer 






— . wLwu^j * wUoc^o 



Onlardan istersin, sorarsin «&^ 

Sormaniz \jlzt 

Sorulursunuz Ojildi 

Usenmeniz I J&zs 



j^ftJJU 



Onlan uzer ^jji 

Soru§tu, birbirine sordu jiui 

Sorustular Ojliui 

Dokulmesi .LslJ 

Sorman JLsj 

Sorarsin, istersin £)ulj 

Sorulursun, sorulur ^jLii 

Mutlaka sorulursunuz <S^" 



-JLU — OLiJ 



Bana sorman, benden istemen 

Onlardan istersin, sorarsin a-JJLsj 

istemeniz, sormaniz I^JLsj 

182 



Sorarsiniz, istersiniz o^JLii 

Sorulursunuz o^JLu 

Usenmeniz l^iLij 

Tesbih edersin i^j 

Tesbih edersiniz dj^J 

Onu tesbih edersiniz 

Geger 

Sovmeniz 

Onun tesbih etmesi 

Onlann tesbih etmesi 

Geri kalirsiniz 



Gucun yetmesi 
Gucun yetmesi 



CrT^ 






i 



Izin istemeniz lyuULsi 



£ 



Degismek istersiniz j^Jjl; 
Belli olmasi 

Sakmirsiniz, gizlenirsiniz ^jj^ 

icabet edersiniz ^ 



'A 



Qikarmaniz 

Qikanrsmiz o^i^ll 

Onu hafifge tasirsmiz l^jji^l 

Emzirtmeniz 






183 



Gucunuzun yetmesi 



Gucunuz yeter 

Acele istemen 

Acele istersiniz 

Onu acele istemeniz 

Istigfar edersin, bagislanma dilersin 

istigfar etmen, bagislanma dilemen 

istigfar edersiniz, bagislanma dilersiniz 

Yardim istersin 

Yardim istersiniz 

Sorman, fetva istemen 

Fetih istemeniz 

Fetva istersiniz (ikil) 

ileri gegersiniz 

Paylasmaniz 

Buyukluk taslarsin 

Buyukluk taslarsiniz 

Qok bulursun 

Dinlersin 

Dinlersiniz 

May edersin 

May edersiniz 



J 



(J tl5»tJLLJU 









*i 8 * • „ •• 

(J yJijC^Mj 



J 



Jl 



u y> 



*# 






J 









184 



Sevindirir, igini agar 

Gizlersin 

Sahverirsin 

Sahverirsiniz 

israf etmeniz 

Gizlersiniz 

Birakma 



Dokuz 
Doksan 



Yerle§meniz \jpjj 

E§itolur, birolur ^ 

Secde etmen 

Secde edersin 

Secde etmeniz 

Buyulemen 

Buyulenirsin, sihirlenirsin 

Bizi buyulemen lIjA-si 

Buyulenirsiniz hj^^J 



J 






8 . •* 



May etmeniz 

May edersiniz Ojj^i 



-J 






I ai -do 
' •» i 

Gucunun yetmesi Aja-si 



Dokuz ulsj - ijj 



U a*JU 



185 



LS*~° 



Qah§ir, ko§ar (d§) 

Dokersiniz OjSddJ 

Du§er Jalsi 

Du§urulur Jaiij 

Sulanir idj 

Sular l5 I^j 

Dinlenirsin, sakinle§irsin i>^" 

Meskun olmasi °J>^ 

j, 

Dinlenmeniz, sakinle§meniz lySLdJ 

Dinlenirsiniz, sakinle§irsiniz OySdj 

Gitmeniz IjSCJLjj 

Selam vermeniz l^iLJ 

Selamete erersiniz, Musluman olursunuz Ojildi 

Selam, teslimiyet 

§itmen 

§itirsin 

§ittirirsin 

§itirsiniz 

§itmeniz 

§itirsiniz bjii-ii 

sim verildi i^J 

sim verme ^jj 

186 









Degi§meniz 
§ikayet eder (d§) 
ister, i§tihasi geker 



a-do 



* i y ~ 



> S .- - 



4^i 



Cennette bir pmar 

Karanr 

Duvan a§ar 

Duvan a§malan 

Duzeltilirler, yerle bir edilirler c5 j^i 

Yurur *^J 

Otlatirsiniz 

istersin £Lii 

istersiniz Ojjll; 

Benzedi aJlL" 

Benzedi c4jLL" 

Du§manhk ettiniz, muhalefet ettiniz OjSLsj 

Dani§ti, isti§are etti jjlii 

Dani§ma, isti§are jjlii 



^ 



LS^^ 



Onu cam geker <u$iij 

Donup kahr, belerir a^JL" 

igersiniz Ojj>sj 

§irk ko§man liyL" 

§irk ko§arsin iiyU 

187 



§irk ko§man 

§irk ko§maniz 

§irk ko§arsiniz 

Zulmetmen, a§m gitmen 

§uur edersiniz, anlarsiniz 

Pargalanir 

Gugluk gekmen, sikinti gekmen 

§ukredersin 

§ukretmeniz 

§ukredersiniz 

Sevindirmen 

§ahit olman, gormen 

§ahit olursun, gorursun 

§ahit olman, gormen 

§ahit olursunuz, gorursunuz 

Bana §ahit olmaniz 

Yayilmasi 

Benimle arkada§hk yapman 

isabet etmesi 

Olmasi 

Olur 

Olmalan 






I «5 j-^J 

«o^£J 



'si' 



7* ; ./? t 
/ o i 

7* ; ya i 



188 



Olurlar 
Sabredersin 
Sabretmeniz 
Sabredersiniz 



j 



Size isabet etmesi 
Onlara isabet etmesi 



Dondurulme 
Dondurulmesi 



j^2J 



ljj^2J 



(L)jj^2J 



Sana isabet etmesi l\i^J 



p^J 



> * 

M 



Sadaka vermesi Jjl^; 

Tasadduk etti, sadaka verdi ilc^ 

Tasadduk et, sadaka ver Jjl^; 

Tasadduk etmeniz, sadaka vermeniz iyJuk; 

Tasdik edersiniz, dogrularsiniz Oylsk; 

Qevirirsiniz, engellersiniz Ojl^ 

Bizi gevirmeniz UjjL^; 

Yonelirsin cils^" 

El girpma ^jl^; 

Tasdik, dogrulama j*>-C^" 

Savman, gevirmen, bertaraf etmen ZJ^ 

Qevrilirsiniz Oyj-^i 






*— Hj^ 



Isinirsiniz O^ik^" 



189 



Tirmanirsiniz 
Ovunerek donmen 



Hos gorursun 
Hos gormeniz 
Vasiflandinrsiniz 



Yetistirilmen 



Onlara isabet etmesi 
Onlara isabet eder 



(J « Jj«-^2J 
* - i 



Meyletmen i^j - ^ iI.^t 

Vasiflandinrsin 



> • o i 
s * , 

i a ■ i ^ 1 " 



Uzatir, ulasir ^Lj 

Namaz kilman "LJ 

Islah edersin, duzeltirsin 41^; 

Islah etmeniz, duzeltmeniz °\y>l^J 



Atese girer L^- 

Atilma ixL^; 



*J_y2J 



Yaparsiniz j^iL^; 

Orugtutmaniz 

isabet eder 






K ■ ■ -^ > 



Size isabet etmesi 

Mutlaka isabet eder hu-~* 

Bize isabet etmesi \--.J 






190 



isabet etmeniz 
Vanr, doner 



* 4i 



Gunesten yanarsin 
Vurmaniz, misal vermeniz 
Yalvardi 



Onazarar vermeniz 
Dogurmasi, koymasi 
Dogurur, koyar (ds) 
Birakmaniz 
Birakirsiniz 



^-" *-**■ 



Zarara ugratilma ^Uk; 

Zarara ugratilmalan jjUk; 

Onlann (ds, eg) zarara ugratilmalan ji/jl^J 

Gulersiniz o^fx^L; 



cj^^ 



.» 



)jJj^U 



Yalvararak Icj.^T 



l^p^k; 



Yalvarmamz 

Zarar verirsiniz 

Ona zarar verirsiniz aj * ' 



* *. ~ 



> > > ' 



> ' i 



i > 1 _ 

1 aJt^SJ 



jji^2J 



Yanilmasi, sasirmasi (ds) *Li; 

Saptinrsin *Lij 



Sapmaniz I^L^; 

Sapikhk, higlik JJ-^" 



191 



Sikistirmamz \y*M 

Ona ayak basmaniz U^ii; 

Onlara ayak basmaniz °J^J)^ 

Gegti, birbirini takip etti, uzadi <J jUaj 

Kovman ^i; 



Onlan kovman 
itaat etmen 
Yedirirsiniz 



Onlan temizlersin 






Ona itaat etmen UjJ 

ikisine itaat etmen U4AjJ 

Asmaniz \y^ 

Dogar, yukselir, gikar i&; 

Qikar, yetisir, yukselir iljaj 
Mutmain olmasi, huzur bulmasi 



Mutmain olur, huzur bulur 

Omit edersiniz o^A^U; 



Temizlersin 

Temizlenirler (ds, gg) 



r" ' 



> .- > 



^^ 



Tertemiz yapma ^.^Lt 

Gonullu yapti & jjj 

Ugursuzluga ugradik ^y^ 

192 



Uyarsin, itaat edersin ijj 

Uymaniz, itaat etmeniz \y-J?$ 



Zulmetmen 



Zulmedilirsin, zulmedilir 



* « i * 



Ona uymaniz, itaat etmeniz ojL)oj 

Birbirini destekledi jilji; 

Birbirini destekledi (ikil) k*Ua; 

Birbirinizi desteklediniz Ojj^li; 

Zihar yaptiniz Ojjjili; 



<M 



Zulmedersin, zulmeder *$£ 



jU& 



Zulmetmeniz ijilt; 

Zulmedersiniz Ojiit; 

Zulmedilirsiniz Ojlii-; 
Susuzluk gekmen ij;,Uv - ui; 

Zannedersin Uk; 

Zannedersiniz l)J& 

Ogle zamanina girersiniz Oj 



Tanismaniz, birbirinizi bilmeniz lyjU; 

Zorluk gektiniz Jj^\^ 

Bigakaldi (i*^ 

Gelin IjJU; 

Yuce, yuksek iuj 

193 



Gelin (ds, gg) ^'u; 

Yardimlasti OjUJ 

Yardimla§in Ijjjl^" 

Eglenirsiniz hjL^ 

Taparsin, ibadet edersin jLsij 

Tapman jj^ 



Acele etmen 



Tapmaniz, ibadet etmeniz \jjd& 

Taparsiniz, ibadet edersiniz OjiiA; 



3 « 



Tabir edersiniz ^j^ 

Asin gitmeniz IjAfij 



« 



Sayarsiniz jjo£A; 

Onu sayarsiniz L^jjjiA; 

Onda asin gitmeniz UjiiA; 

Ozur dilemeniz \jjJ3Jc 






Bozgunculuk yapman 

§asirman c^xJj 

Seni hoslandinr, hosuna gider l\iaJu 

Hosuna gitmesi &1&J6 

§asarsimz bj^J^ 

§asarsin (ds) 

Acele etti JJU; 



I / o« /( / o^ 



194 



Ayirman, gevirmen jjj 

Bana vaad ediyorsunuz (ikil) uc 3 ^ 

Denklestirmen ^JaA; 

Adaletyapmaniz \j]jj^ 

Bize vaad edersin t; JLj 

Saymaniz Ijji; 



Yukselirsin, yukselir (ds) 

Arz olunursun, arz olunur (ds) 

Yuz gevirirsin 

Yuz gevirmen 

Yuz gevirirsin 

Yuz gevirmeniz 

Arz olunursunuz 



Onlan tanirsm 



Asmaniz IjliJ 

Sayarsiniz Ojji; 



* ,* 



Azap etmen ^Sk; 

Azap edersin, cezalandinrsin £>jj£ 



Onlara azap etmen ° \].vJ 



?-&'. 



s -. oi 

f * oi 

Onu tanirsmiz \&j*j£ 



Bilirsin, tanirsm dj °~ 



Qiplak kalman ^^ 



195 



Aziz edersin 

Desteklemeniz 

Onu desteklemeniz 

Azmetmeniz 

Yikim 

Onlara engel olmaniz 

Ogiit verirsiniz, vaaz edersiniz 

iffetli oldu, iffetinden dolayi vazgegti 



Affetmeniz 

Akledersiniz 

Ogrendi 

Bilmen 

Bilirsin 

Bilmen 

Bana ogretmen 

Sen onu bilirsin 

Sen onlan bilirsin 

Bilmeniz 

Bilirsiniz 

Ogretirsiniz 

Onlan bilirsiniz 



i i 



3jy° 






I yi 1*J 



S * I •? oC 

' * s 

' •* s 

jAjak 

ilk 

ft* 

ilk 

\^£lki 



I y*ljd 

fjy*l*J 
^jjilk) 



196 



Onlara (ds, eg) ogretirsiniz ^jjiij 



Onlar bilmeniz 



Mutlaka donersiniz 

Donmeniz 

Donersiniz 



Sizi mutlaka aldatir 



lij^-UJ 



Yukselirsin uA; 

Agiga vurursunuz O^iU; 

Buyuklenmeniz \j& 

istedi, taammuden yapti oj&u 

Yaparsm '[^ 

Yapman ^O; 

Yaparsmiz hj^ 
Kor olur 






J! „ 



Adaletten aynlmaniz I^J^ 

Onu bellesin i fc.? 

Aldan is ^U; 

Kas-goz isareti yapti y\jc; 

Yikanmaniz l^JLiiu 

Batar 4^ 

Batirman, bogman j Jj 






^° 



Sanp orter lsjj 



197 



Onu sanp orter 

Kaplar, sanp orter 

Bagislaman 

Bagislaman 

Bagislamaniz 

Gafil olursunuz 

Baskin gikarsiniz, galip gelirsiniz 

Asin gitmeniz 

Gozunuzu yummaniz 

§enlenmesi, suslenmesi 

Fayda vermesi 

Fayda verir 

Eksiltir 

Gurleme 

Ogunme 

Onlarla fidyelesirsiniz 

Aykinhk, uygunsuzluk 

Durman 

Agihr 

iftira etmeniz, uydurmaniz 

iftira edersiniz, uydurursunuz 

iftira etmen 



/ 



Ijjii; 



IjIL- 
•? ? i 

* 
of of 



a*£> 



tji&- 



>^li; 






j jlij 



jjj — LxiJ 



IJXAJ 



s s 



198 



imtihan edilirsiniz, sinanirsiniz 
Beni fitneye du§urmen 



Fi§kirtman, akitman 
Fi§kirtman, akitman 
Fi§kirma, yanlma 
Sevinmen, ogunmen 
Sevinirsin, ogunursun 
Sevinmeniz, ogunmeniz 



Yeragin, geni§leyin 



Tefsir, agiklama 



(J jJJLAJ 






Onlann i§leri, kirleri i_£ 









Sevinirsiniz, ogunursunuz dy~y£ 

Farz kilmaniz, belirlemeniz 



f ° S 



Aynhga du§tu jji; 

Aynhga du§meniz I^Sji; 

Kagarsiniz, firar edersiniz ^jj^" 

Aynhk U»ytt 



I sft^*JLi 



> °> 



Bozgunculuk yaparsin a^jh 

Bozgunculuk yaparsmiz 51—1" 



Bozgunculuk yapmaniz IjJLi; 

Fasikhk yaparsmiz Ojidi; 



\jL*. AJ 



Qozulme, korkma StLtt 



199 



o -» y e. 



Qozulmeniz IjLLi; 
Tafsil, agiklama %~f£ - J^&i; 

Beni mahcup etmeniz py, .;? It 

Faziletlilik, lutfetme SL-^ij 

Yaparsin ^Jj«j; 

Yapman °JjtL" 

Yapmaniz i^iii; 

Yaparsiniz OjkL" 

Onu yapmaniz ijjjt 

Tefti§ etti .1^7 

Kaybedersiniz OjliL" 



Anlarsiniz 



j^g.a.a.T 



Du§undu, tefekkur etti j£2 

§a§arsiniz hj^J^ 

Kurtulu§a ermeniz IjAiL" 

Kurtulu§a erersiniz o^All" 

Zayifgorursun 111" 

Benizayif gormeniz jjili" 



Kaynar 

Donmesi 

Dolar, ta§ar, akar 

Ta§kinhk yaparsiniz, dalarsiniz OjJ^ 






Cy 2 ^ 



* .* 

6J 



200 



Koruman jj 

Korunma ell- 



Kabul edilir 



Beni oldurmen 



Onlan oldurmeniz 



> 



Sava§irsm, sava§ir -Mjii; 

Sava§maniz \jk\Ju 



Sava§irsiniz Ojijli; 

Onlarla sava§irsiniz i^Jj\Ju 

Onlarla sava§maniz laJa* 

Sakmilmasi ajU; 

Yeminle§tiler lji_^li; 

Kabul etti -Mil- 



Kabul et 

Kabul edildi 'UL 2 



>> 



y£ 



Onu kabul etti Lglil 

Kabul etmeniz i^ki; 

Oldurursun -Mil 



> -c 



ls^" 



Oldurmeniz i^iil 

Oldurursunuz Ojlil 

Onu oldurmeniz ojlil" 



' !>-: 






Katletme %jl£ 



201 



Kadir olmaniz, elde etmeniz Ijjjii" 

Onden geldi » ji; 

Onden gondermeniz \y>j>Ju 

Olcii, kader, takdir Ijjjdj - jJjJL" 



Aydmlanir 
Okursun 
Onu okursun 
Yaklasirsin 
Yaklastinr 



Yaklasmaniz 



Onlan geger, gider 
Borg vermeniz 
Adaletli davranmaniz 
Yemin etmeniz 
Urperir 



s s 






^> 



Yaklasmaniz (ikil) b'jJL" 

Size yaklastinr ?S$$ 



\y/yu 



Bana yaklasmaniz tiy.j*> 



* , ~C 



Ona yaklasmaniz \*y/j*> 

Onlara (ds, eg) yaklasmaniz 'Zfy.j* 

Keser ^Jj 

Borg vermen <V»J^ 









202 



Kisaltmaniz 

Anlatman 

icra edersin, hukum verirsin 



Kesilir 



Du§mesi 



Ardma du§men 
Demen 



ijj^aj 



ZjM& 



^f^ 



Koptu, aynldi ii" 



ij^ij 



Koptu, aynldi <L&a3 

Koparmaniz, kesmeniz l^iki; 

Kestiler ijiki; 

Kesersiniz O^ikL" 



£* 



Oturman JLiaj 

Oturman Ail; 

Oturmaniz i -JLisj 



'> 



ciiiJ 



J* 



Qevrilir, doner ^jJS 

Qevrilmesi cJjL" 



.» 



Dola§ir, gezinir ,jjL£; 

Dondurulur, gevrilir ^ji; 

Dola§man, gezmen dkliJ 

Onlann dola§masi, gezmesi m-J^; - £4-^" 

Dondurulursunuz, gevrilirsiniz O^iiL" 

203 



Ayaga kalkman, kalkmasi 



Takva, korkma, koruma, sakinma 
Bigim, sekil 



Sizi korur 

ikame etmeniz, icra etmeniz 



Ayakta durman, namaz kilman li; 

Omit kesmeniz \jal% 

Uzmen, ezmen, kugumsemen •£& 

Takva, sakinma Vy& 

Onun takvasi Ul jJL" 

Onlann takvasi zXVyS 

Soz uydurdu J ji- 

Demen J^i- 

Dersin, soylersin Qj& 

Muhakkak dersin, soylersin t\J& 

sozii uydurdu tfji- 

Demeniz i^Jjj; 

Dersiniz, soylersiniz dj$y6 



fy^ 



Ayaga kalkarsm, kalkar, gelir, olur i^i; 

Ayaga kalkmaniz, olmaniz 






tSyl 



fij* 



Takva sahibi, sakinan \*j£ 



*&-Jaj 



I 4-o-jJSJ 



Olursun jjtf 



204 



Qokluk, gokluk kuruntusu -f\$3 

Neredeyse olur $& 

Buyuklendi y&3 

Yuceltmeniz hs&^ 



Buyuklenme, tekbir 

Yazarsiniz jji£f>j 

Onu yazmaniz lji& 

Onu yazmaniz U^iiSC" 

Saklarsin, gizlersin ( $i£j 

Saklamaniz ijiilj 

Saklarsiniz dyJ& 

Onu saklarsiniz aJ^IxSj 

Yalan soylersin, soyler d* Jl£j 

Yalanlarsin, yalanlar 4>1Sj 

Yalanlarsiniz (ikil) jb'lf>j 

Yalanlamaniz IjjISj 



Yalan soylersiniz 

Yalanlarsiniz 

Yalanlama ^Af>J 



ikram edersiniz hy>]*s 

Zorlaman ijZs 



Zorlamaniz Ijijsj 



205 



Ho§lanmamaniz iji^j 

Kazanirsin ^L^JC; 

Kazanirsiniz 1)jlJ*j 

inkar edersin jSj 

inkar etmen jj£j 

inkar etmeniz lj jSj 



inkar edersiniz Oj ji^J 

Beni inkar etmeniz jj ji£j 

Yuklenmesi, teklif edilmesi diK; 

Konu§ur d£s 

Senin konu§man f JsC- 

Konu§ursun, konu§ur *j&j 

Bize konu§ur HiSj 
Onlara konu§ur 



Bana konu§ursunuz Ojiixi 

Konu§ma LJ& 

Tamamlamaniz IjLiC" 

Olman, olmasi ?5j 

Gizler ^j 

Biriktirirsiniz OjjJC" 

Daglanir l^j 

Olmaniz Ojx; 

206 



* *s 



Olursunuz O^Sj 

Olmaniz (ikil) tf^j 

Mutlaka olman c)y^ 

Olmaniz \Jj£s 

Olursunuz djj£ 

Daglanir c£j^" 

Ahkoydu ^Jj 

Okudu %- 

Bulusma j%" 

Onu izledi U%" 

Onun okumasi tfjSto 

Takip etti, izledi \j 



Bizi gevirmen 
Yalar 



Kalmalan, durmalan 

Kanstirmaniz Ij^Li; 

Karistinrsiniz OyL-i" 

Onu giyersiniz L^jyLil; 

Hoslanma, lezzet alma 1L" 

Alev sagar Jj^jj 






Taraf ;iiL" 

Onlan aldi iiliL" 

207 



Yutar ^AiL- 

Yutmasi ^liiL- 



Verildi 
Atihr 



>°> >°> 



Atmaniz \yte-yte 

Atarsiniz dyti 

Onu ahrsiniz, kar§ilarsiniz ajjIL" 

Onunla kar§ila§maniz ojiL" 

Aid i JL- 



^ 
^ 



Senin atman --si; 

§u, o (d§), §unlar, onlar ^ji 

i§te sizin igin XL" 

i§te siz ikiniz igin UiCb" 

Ayiplamaniz *jj^ 

Aim uzerine yatirdi a£ 

Sizi alikoymasi ^H^" 

Ondan gafil olursun l£ 

Onlan oyalar, alikoyar ° g.gir 

Sapmaniz, egip bukmeniz IjL" 



Onu okudum aJJL" 

Beni kinamaniz ijyy* 

Donup bakmaniz IjjL" 

208 



Donup bakarsiniz jL" - Oj ps 

Okundu 04L" 

Yumusar ^J; 



Tamam oldu, bitti, yerine geldi 






Heykeller, semboller l\J}^ 

Tartisman jiJ 

Tartistilar Ij^Ui 

§uphe edersiniz bjj^J 

Ondan suphe edersiniz ajjjUj' 

§uphe edersin <s'j& 

Tamamen, tamamlamak igin Lui 

Olmesi cjj 

Tamam oldu JLii 

§uphe edersiniz Djiii 



§uphe edersiniz Oj jiSJ 

# * ~ 

^ ^ ^ « 

£ ^ « 






Faydalanmasi 

Faydalandi 

Faydalanmasi 

Faydalanm 

Faydalandirihrsiniz Ojiiii 

Gorundu, temessul etti JJui 

Sakm dikme Slii 

209 



Bana imdat edersiniz r)y^ 



Size dokunmasi 



Yurursunuz 
Yurursun 



Onlara malik olursun 



5> T 
J** 



Geger 

Boburlenirsiniz 

Gegersiniz b/^J 






U~*-> 



a. 



Dokunur 

Size dokunmasi 

Ona dokunmasi 

Tutarsin IljJ 



S o « 



^-^wJ^iO 



Tutmaniz °\j$LjJ 

Onlan tutmaniz ji^i^jj 



Bize dokunmasi 

Aksam edersiniz, gecelersiniz bj^jJ 



tf s - 



Ona dokunmaniz UjiLo 

Onlara (ds, eg) dokunmaniz jiji^i 

Yurumen 



juU 



•, ~ 



«_j^»j 



Tuzak kurarsiniz jjjSui 

Malik olman ^JlUj 

Malik olursun, malik olur (ds) iJJoi 



4, 



210 



Malik olursunuz OjSCUi 



Yazdinhr 
Basa kakmaniz 
Temenni etti, istedi 
Onlan men eder 
Basa kakman 



Basa kakmaniz 

Temenni edersiniz, istersiniz 

Dokersiniz 

Temenni etti 

Dokuldu, atildi 



Qatlar 






f 



Onu basa kakman LglU 

Temenni etmeniz, istemeniz 
Temenni edin 









*/i 












Doseyis Ix^j 

» . •» - 

( — > y*j 

i >- 

( — > y±J 

Si >S 
(J jJj^J 



Olmen 

Olursun, olur 

Mutlaka olmeniz 

Olursunuz 

Qalkalanir 

Qalkalar, sarsar l^i 






V^-^-J 



211 



Meyletmeniz IjL-oi 

Birbirini gagirmaniz ^yS^ 

Fisildamaniz, gizli konusmaniz IjilL" 

Fisildastimz lii^-lL" 



Haberverilirsiniz 
Muhakkak haber verirsin 
Onlara haber verirsin 
Onlara haber verirsin 



Bitirir, gikanr 
Bitirmeniz 



Qaginsma ^IL" 
Birbirine seslendiler IjSllf - IjSlL" 

Qekistiniz ^j^ 

Qekismeniz l^pjll; 

Yardimlasirsiniz Oj^lL" 

Erisir, erisirsin ^Juj 

Ona erisir 431L" 

Erismeniz i^JU; 

Uzanma, erisme, elde etme *h,i\£ 



dj^J 






3 jl ' s* 






Haber verirsiniz '* 



(SKI . 



Onu haber verirsiniz %J^£ 

Biter, yetisir, gikar ^±j 



> > 



212 



Yayihrsiniz jjjaIj 

Yardimla§maniz, ba§armamz (ikil) 01 walJ 



Yontarsiniz 



Indirme 

Unutman 

Unutmaniz 

Unutursunuz 

Unutursun 

Unutulursun 

Yanhr 

Yardim edersin 



4JL1j 



Son vermen, vazgegmen 

Son vermeniz 

Sizi kurtanr *S~?*^ 



j^SjJ 



(J aJ^>tJj 



. > 



Uyarman jjjj 

Uyanrsm, korkutursun jjjj 

Onlan uyarman **jJsj 

Qekip ahrsin i Jj 

iner 'jji; 

indirilmeleri jjl; 

indirmen JjL" 

indirdi ^JJL" 



/ - ?<• 



«^<^j 
,. »i 






>v2JJ 



213 



Yardim olunursun j^kL" 

Yardim etmeniz ijj-^L" 

Yardim olunursunuz Ojj-s^li 



Onlara fayda verir 
infak edersin, harcarsin 
infak etmeniz 
infak edersiniz 



> »; 



Ona yardim etmeniz Ijy^ 

Konusursunuz dyh^ 

Bakarsiniz Ojjtli 

Bana muhlet vermeniz jj jkJ 

Uflersin ii_j 

Tukenmesi III; 



-? > 



Gegip gitmeniz IjJlaL" 

Gegip gidersiniz jjJuL; 



# 



Sefere gikarsin 

Sefere 51 km 

Nefesaldi 

Fayda verir 

Size fayda vermesi 

Ona fayda vermesi 

Ona fayda verir l^All; 












^-g-».tf-Lt 
*Ji-A^J 



214 



3 « 



Kurtanrsin liL" 

Eksik tutarsin, eksiltirsin 



Eksiltmeniz 

Bozarsin 

Bozmaniz 



Yasaklarsiniz 



u**^ 



* s 









Donersin liiltf 

Donmeniz 

intikam ahrsin 

intikam ahrsiniz 

Nikah etmen 

Nikah edersin 



> r •* 






Nikah etmeniz IjAS^J 

Nikah etmeniz ly^li 



Onlan (ds, gg) nikah etmeniz 

inkar edersin j£J 

inkar edersiniz ^jj^" 

Donersiniz dj^jj 

Ceza, bastirma SLSoJ 

Bizi yasaklarsm Ul^L" 

Azarlaman j^L- 

ikisini azarlaman Ui^L" 






215 



Titrer, hareket eder (ds) 
Teheccude kalk 



Gevsemeniz 



Surukler 












Yasaklanirsiniz 
Yasaklar, ahkoyar (d§) 

Bastinr 

Tandir 

Gevsemeniz (ikil) Ljj 

Hicret etmeniz ^j*^ 

Hidayet bulmaniz \y££ 

Hidayet bulursunuz Oj^i^" 

Tanir (ds) ^jS^j 






Sagmalarsiniz ^jj^" 

Hidayet etmeniz Ijj^j 

Hidayet edersin ^j^j 

Helak edersin JjiJ^j 



« 



Tehlike 

Bizi helak edersin IXSClgJ 

Zayif olman, gevsemen *^j 






Hoslanir, ister ^^j 



^j* 5 



»* 



i^« 



Qok tevbe eden, tevbeleri gok kabul eden tfij; - ^y 

216 



Tevbe edenler 

Gizlendi 

Birbirine tavsiye ettiler 



Tevbe 
Tevbe 

Onlann tevbeleri 
Tevbe edin 



ister, sever (ds) 

istersiniz 

Tevrat 



Vaad olunursunuz 
Tehdit edersiniz 






Vaadlestiniz, sozlestiniz ^apIj; 

Onlarla (ds, gg) sozlesmeniz ^jJLpIj; 









Korkman °Urj; 

Yoneldi 












Tutusturursunuz, gakarsmiz "^jjj 

Vesvese verir (ds) 






Vasiyet edersiniz dj^J 

Tavsiye h^¥ 






Size ogiit verilir hjk^j 

Onlan oldurur 4-alijj" 

217 



Onu oldurdu 
Onlan oldurdu 



Beni oldur 
Tarn olarak odenir 
Oldurulur, ifa edilir, odenir 
Beni oldurdun 



Basanm 






^y 



Bizi oldur \liyj 



1 * 

^y 



Ara bulmak, uyum, basari tLij; 



J^y 



Yakarsiniz, tutusturursunuz dj&J 

Ona saygi gostermeniz *j£y 



JjJ3jJ 



Kesin inanirsmiz 

Vekil etti, tevekkul etti "[^^ 



Tevekkul et °[<f 



y 
Tevekkul ettim <LlS'^ 



O j, 



Tevekkul ettik \5iSy 

Tevekkul edin IjITj; 

Teyit edilir ^y 

Pekistirme, te'kid ^$ 

Onun pekistirilmesi Ujl^j; 

Don Jjj; 

Ona dost olur & >" 

218 



Sokarsin 



Onlara arkanizi donmeniz 



&J 



Yuz gevirmeniz, donmeniz i^jj; 

Dondurmeniz i^jj; 

Donersiniz o^Jji 

Onlan dost edinmeniz <*-*3^ 






Yuz gevirdi Jj; 

Yuz gevirdiniz *^jJ 

Omit kesmeniz \j£te 

Kolay gelir -J^ 

Teyemmum edin \y^*4 

incir ?j 



219 



Sabit jLif 



Delici clilJ 

Uguncu JLlli 

Uguncu Jijif 

Onlann sekizincisi (?4^ 

Egip buken -gC 

ikinci -j if 

Yasayan, bulunan Ljlf 

Birlikler oL; 

Sabit kil c-t< 

Seni sabit kildik '£\ll£ 
Sabitlestirin 
Onlan geri birakti 

Onun sabitligi ^>£ 



Bulundular, yakalandilar 






Yok olus 

Bol yagis U-UJ 

Toprak, yer <_^ 

Yilan OUAJ 

Agirlik S/UJ-Jlii 
Onlan yakaladiniz 



La t^jjjjj 






220 



Cinler ve insanlar jSu; 

Agir geldi (d§) cJS 

Agir %£ 

Ug iSC 

Uger iSc 

Ug aJ%- 

Otuz bjht 
Otuz 



Meyve 
Meyveler 



i*^ 



Qok sayida lb 4 



-» ■?■? 



Ugte biri £J5 

Ugte ikisi ill; 



»> 



Ugte ikisi jiii; 

Ugte biri a±Aj 

Onun ugte biri 4*lJ 

Ugte ikisi ^-1; 

Orada, nerede *j 

Sonra d 

Sekiz y\sS 

Sekiz ^xjUJ 

Seksen <>>^ 






( — Jl^o-J 



221 



Meyveler 
Onun meyveleri 
Fiyat, deger, paha 
Sekizde bir 



Semud kavmi 



Elbiseleriniz 



9 r*-* 






Fiyat, deger, paha lid 






Odul, mukafat tfi jf - &\p 






Karsihgi verildi 

Elbiseler 15U; - £\g 

Elbiselerin ^JuUJ 



(*-^4^ 



Onlann elbiseleri i^\^j 

Onlann (ds, gg) elbiseleri jifef 

Dullar c 



222 



} 

- c 



'-,« 



'-,. 



Geldin 
Geldim 
Geldin (d§) 
Sana geldim 
Size geldim 

Size getirdim c 

Geldiniz ilJU. 

Bize geldiniz lijiiiU- 

Bize geldin HiJU- 

Onlara geldin » j»?^ 

Geldik nL* 

Sana geldik iillL? 

Size geldik ^HjU- 

Onlara geldik 4-&UjU- 

Geldi ;u 

Getirdi _, ^U- 

Geldi (d§) JUU- 

Sana geldi dii^U- 

Size geldi fij£U- 

Bize geldi L&U- 

Ona geldi aj^U- 

223 



Ona (d§) geldi, onlara geldi l^U- 

Onlara geldi zfa*- 

Sapan yol y\Sr 

Sana geldi li^U- 

Size geldi fi^U- 

Bize geldi tj^U- 

Bana geldi ,p*^ 

Ona geldi e^U- 

Ona (d§) geldi U^U- 

Onlara geldi ii£U- 
Geldiler ljjUr-j£Ur 

Sana geldiler l^j^U- 

Size geldiler °J> y^ 

Ona (onlara) geldiler Uj£U- 

Onlara geldiler ^j^U- 

Yonttular I^U- 

Diz iistii olanlar <V«^ 

Diz g6kmu§ ixJU- 

Tarti§tiniz, mucadele ettiniz iiiSU- 



Bizimle tarti§tm IXiJSU- 

Onlarla mucadele et iiJiU- 



Tarti§tilar, mucadele ettiler I^JSU- 



224 



Seninle tarti§tilar 

Kom§u, yakm 

Akanlar 

Akan 

Veren 

Girdiler, sokuldular 



Yapan, koyan, kilan 

Seni kilaniz, kilacagiz, yapacagiz 

Seni oyle yapar 

Yapanlar 



Onu yapanlar 

Calut 

Donmu§, sabit 

Toplayan 

Cinler 

Yan, taraf 

Yam, yan taraf i 

Cihat etti, mucadele etti 

Seninle mucadele etti (ikil) 

Onlarla mucadele et 

Cihat ettiler 

Cihat edin 



ii^iSU- 



3U- 



U^U- 



AJjU- 



iU 



J 



I a^«L>r 






A-«lj>r 






JLaU- 



225 



Cahil ]^U 

Cahiller O^UU- 

Cahiliye *iUU- 

Cahiller 0^^=- 

Gegtiler (ikil) lj jU- 

Gegtik ^jj^- 

Onu gegti *jj^- 

Kuyu ciJL 

Qok guglu, Cebbar *j&r 

Zorbalar <>>j^ 

Daglar ^ 

Onlann alinlan f-^ 1 -^- 



Put 
Cebrail 



Vuh 



Dag j^ 

Nesil, ku§ak ^l^. 

Nesiller i^ 

Aim fej,. 

Diz g6kmu§ ifi* 

inkar ettiler Ijj^Jr 
Cehennem U-^U- - tiw 

§an jU. 

226 



Duvar I^JU-jll* 

Tarti§ma J|j^ 

Tarti§mamiz UJIjU- 

Yollar IjJr 



Sug i§ledi 

§uphe yok (V ile) 

Yaralamalar 

Akarlar (d§, gg) 

Parga 

Kar§ihk 

Kar§ihklar 



Duvarlar jJU- 

Tarti§ma, tarti§ma bakimindan H'dJ* 

Yeni ll>jbr - OjjU- 

Paramparga tbiJU- 

Agag govdesi t JU- 



Kor fljJbr 

Dallar & ,JU- 



t> 



j^ 



Qekirge l\ 

i§lediniz, kazandiniz 

Kuru 

Ugurum Jjji 



yA 












Ijlji 



227 



Kar§ihklan r^j*j^ 

Onun kar§ihklan 



Onlara kar§iligmi verdim 






Onlann kar§ihklan 

Onlara kar§ihklanni verdi 

Sizlanarak Ip*1* 

Cizye 



4j 12-r 



(H^J^ 



Kar§ihgini verdik UJj^. 

Onlara kar§iligmi verdik (*-*^ij* 

Ceset Ijl^t 

Gizli hallerini ara§tirdi, casusluk yapti /r-^- 

Cisim por 

Yapti, koydu, yaratti, kildi Jj^. 

Yapildi ^ 

Yaptilar (ikil) S^- 



Yapti (d§) 

Yaptim 

Yaptmiz 

Onu yapti (d§) ^ii^. 

Sizi yapti pUi^- 

Yaptik llk^. 

Seni yaptik iillLu. 

228 



Sizi yaptik ^llk^- 

Onu yaptik ollLu- 

Onu (d§), (onlan) yaptik UllLu- 

Onlan yaptik lillLu- 

Onlan (d§, gg) yaptik ^llk^- 
Beni yapti 



Derileriniz 
Onlann derileri 



Onu yapti 41^- 

Onu (d§), (onlan) yapti L^L^. 

Onlan yapti ° ji:c 

Yaptilar l^i^. 

Kopuk ^lU- 

Legenler, ganaklar jli^. 

Surgun ^SU- 
Ortuleri (d§, gg) <S^*^- 

Celal, yucelik J^U- 

Onu agti USU- 

Degnek aJJU- 

Deriler ^jU- 






§iddetli li^. 

Guzellik ^]LU- 



229 



Deve yavrusu 

Topladi 

Toplandi 

Topluluk 

Toplu olarak 

iki topluluk 

Cuma 

Toplulugunuz, goklugunuz 

Sizi topladik 

Onlan topladik 

Onun toplanmasi 

Onlan topladi 

Onlann toplanmasi 

Toplandilar 

Deve 

Topluca 

Hepsi, herkes, tamami, topluca 

Guzel 

Orttu, gizledi 

Cin 

Bahgeler, cennetler 

Onlann bahgeleri 



cJl^r 



f~*S>r 






ljt£j>r 


jl*-L?r 


a"* * 




lS U-x-«j?r 


Lj^\j^k^s>r 






i 



230 



Kanat t\l^ 

Gunah UlA 
Kanadin dU-H^- -dU-LU- 

iki kanadi ^~^- 

Yan c^U- 

Uzak cLii 
Cunup 

Yam uzerinde 

Cennet ^Jl 



>,- » 









i*-- 

« ^ 

4-L^r 






JUL^r 



i - . " i 



Bahge, 

Kalkan, siginak 

Cinler 

Cinnet, delilik 

iki cennet 

Senin bahgen 

Onun bahgesi 

Benim bahgem, cennetim 

iki cennet 

Onlann bahgeleri (ikil) 

Yana§tilar 

Ordu 

Ordumuz UlLi 

231 



p-fr*^ 



Adaletsiz Ui^. 

Yanlar 



Yanlanniz 



Dev§irdi, topladi 



Agiga vurdu, yuksek sesle konu§tu 
Agiktan, agikga, agik 
Agiktan, agikga, agik 



1* o •» •* 






Onlann yanlan ^o^* 



.3 V<^- 



Onlann yanlan 

Ordular 

Onun ordulan 

ikisinin ordulan Uioyi 






J^ 



Meyve, hurma li^. 

Cihad, mucadele ^L^. 

Onun cihadi «2^ 

Agikga I^Lpr 



(^j 1 -^- 



Onlann hazirhklan 

Cehalet, cahillik 

Olanca gucuyle 1^. 

Gugleri i_»jl^4- 



a 



A^~ ] A^ 



Agigimz, agiga vurdugunuz is ''Jpe 

Onlan donatti 



r*j**- 



232 



Cehennem 0^ 

Qok cahil '^A*- 



Hava, uzay 
Cevap 
Akanlar 
Ave i 



Yakalan (d§, gg) 






Cudi dagi c£-?ji 

Aglik lj£ 

Onun iginde aj>j^- 

Getirildi i-* 

Atlar iL^ 

Sine, koyun ^jj? 

Koynun, sinen 1^~A 

Onun (d§) boynu Uj^t 



crfO** 



233 



Haci lU- 

Tarti§ti, geki§ti -fU- 

ihtiyag, hacet iU-U- 

Tarti§tiniz ii^U-U- 

Perde, engel fj^-U- 

Engelleyenler ^J^-^- 

Seninle tarti§ti dU-U- 

Onunla tarti§ti 4^-U- 

Seninle tarti§tilar lijJlU- 

Du§man oldu Su. 

Uyaniklar, tedbirliler ijj^ 

Harbetti, sava§ti vjl»- 

Onu hesaba gektik liliL^U- 

Hesaba gekenler, hesap gorenler t>-^^- 

Haseteden j^,U- 

Ha§a jiU. 

Toplayicilar, toplayanlar c/-A^ 

Kum firtinasi, ta§ yagdiran kasirga l^U- 

Hazir f^U- 

Gunluk, hemen yapilan \y^\^- 

Mevcut iSy^- 

234 



Eski hal SyU- 

Koruyan UaiU- -JaiU- 

Koruyanlar (d§, gg) oliiU- 

Koruyun I ^Jaj U- 

Koruyanlar O^U- 

Koruyanlar 'JaiU- 



Qevreleyen <>^ 

Ku§atti, gevreledi ju. 



.»>* 



Gergekle§ecek olan 4SU- 

Hukum verenler 



Arayagirdi JU- 

Uydurukaygirdeveadi »U- 

Hamd edenler Ojl«U~ 

Yuklenenler (d§, gg) cJ%»\±- 

Yuklenenler iy^>- 

Kizgin ^»^- 

Sevgi 4^. 

Tane l|^ - ±J~ 

Tane t^- 

Sevgi bakimmdan t^- 



.» 



Onlann ipleri ri-!^ - ^^ 

Sevdirdi ,rj^. 



235 



Tane 24^- 

Bo§a gitti, heba oldu Ja_J- 
Bo§a gitti 

Yollar, yorungeler 2M£- 



Huccetimiz 

Onlann huccetleri 

Sene 

Ta§ 

Delil, yemin 

Dokunulmaz 

Hucreler, odalar 



i> , 



ip, damar *^S- 

Onun sevgisi, severek 



Aii 



Kesin \jJS- 

Nihayet, -e kadar, ta ki J^. 

Qabucak tiJt>- 

Haccetti 

Hac 

Haccetme 

Perde, ortu Z\^>- - <1>\^>- 






Ta§lar ajU^- 

Huccet, delil 



4^»t^>- 



'*# * 






p^J*sJ>- 



> •» 



236 



Sineleriniz 



r 5 jy*^- 



Sicak 

Hur 

Sicakhk bakimindan 



Sava§, harp 
Tarla, ekin 
Tarlaniz 



Bahgeler Jilj^ 

Keskin ^IJ^. 

Yuksek yer ^Jb- 

Anlat, soyle iJi- 

Sinirlar, hudutlar IjjJ- 

Onun hudutlan oSjl^- 
Konu§ma, haber, soz, yeni \LjS- - I^jS- 

Demir jLj^ 

Korku jJS- 

Tedbir, hazirhk, korunma tedbirleri ^A>. 

Tedbiriniz ^j^- 

Onlann tedbirleri (*-*j-^" 






5^ 



Haram, hurmetli U,!^. - *Ay- 






jP^>- - p^i 



Onun tarlasi 4}^. 

Zorluk, itiraz U-j^- ~ h^ 

237 



Onleme sy*. 

Bekgi, nobetgi L,^. 

Hirslandin, hirsh oldun 
Hirslandiniz, hirsh oldunuz 
Te§vik et 



Kenardan 



ihramh, hurmetli, haram 
Haram kihndi 






Eriyerek, helake yuz tutarak l^> >- 



^> 



* i 



Onu yakm °y>- 

Haram kildi 



Harem, guvenli yer L.^- 



*' 



Ihramh iken Uy>~ 

Hurmetler, yasaklar oUj^- 

Haram kihndi <lSy£- 

Haram kildik \l^y>- 

Onu haram kildi *-p>- 

ikisini haram kildi U-^j^- 
Haram kildilar 
Sicakhk 



j^> 






>-^ - >-^- 



Ipek 

Hirsh, du§kun tV^ 



238 



Yangin 

Hizip, grup, taraf, topluluk 






1» o 



Onun hizbi Z 

iki grup 






dy>- 



. a > 

9J^ 



Huzun 

Huzun 

Uzuntuyle hj^- 

Huznum, uzuntum jj^. 

Hesap, olgu, dusunce l|L^. - 4>i^- 

Senin hesabin dJuLLo- 

Onun hesabi 4jL^>- - aj'L^- 

Onlann hesabi *Q^*» — h?\^>- ~Hri^>- 

Hesabim <^>l>^~ 

Guzel 5l^- 

Dusundu, hesap etti, zannetti c^J- 

Hesap, hesap olgusu lIli^J- - oljJ- 

Zannetti 

Dusundun, zannettin 

Dusundunuz, zannettiniz 

Onu zannetti 

Onlan zannettin 

Sana yetecek olan 

239 



+ g < ° . >o>- 



4|^o 4 I > ° 



it g ; ~*>- 



Bize yetecek olan 

Ona yetecek olan 

Onlara yetecek olan 

Du§unduler, zannettiler 

Bana yetecek olan 

Hasetetti, kiskandi 

Haset ederek 

Uzuntuler oi 

Uzuntii i 

Uzuntumuz ijj 

Yazik bana 

Guzel oldu jZS- 

Guzel, iyi, guzellikle, iyilikle \LcS- - ^J~ 

Guzellik \LzJ- - &J. 

iyiler, guzeller, iyilikler, guzellikler oll^- 

iyi, guzel, iyilik, guzellik XL^S- 

Guzel oldu 

Guzellikleri (d§, eg) 

En guzel 

iki guzellik 

Devamh, surekli l^jj^- 

Hesap gorucu olarak t,,...^ 

240 



>> = > 



. > 



Yorgun ^—^- 

Onun ugultusu \\^^S- 

Topladi, bir araya getirdi, kaldirdi yzS- 

Toplanma -ytS- 

Toplanildi 

Toplanildi 

Beni bir araya getirdin 

Onlan bir araya getirdik °J^ytS- 

Onun hasadi o^L^- 

Odun, atilan §ey ^^^>- 

Agiga gikti '*£. ,%-L 

Hasat ettiniz, kestiniz °f1>4 

Kisitladi, mani oldu oj^- 

Gosterildi J.^4. 



Ijj-v^^- 



> . > * 



§erefli, nefsine hakim 

Onlann kaleleri 

Bigilmi§, yikilmi§ 

Hisar, hapis 

Te§vik etti 

Geldi, hazir oldu 

Onun huzuruna geldiler 

Qop Llki- 

241 



u^- 






Odun, yakit ui^ - di^- 

Gunah yukumuzu kaldir {^- 

Hutame, pargalayan iui^. 

Hisse ijk^. - Jk^- 

Torun oli^ 



Qukur 



5 >^- 



Korudu Jii^. 

Koruyarak %1>- 

Koruyucular Sjai^- 

Onu koruduk Uliki^- 



ikisinin korunmasi U^jai^ 

ikisinin etrafmi gevirdik UJ.UJ1^- 

Bilen, haberdar s^. 

Lutufkar, comert, kusatan l|i^. 
Koruyucu, muhafiz UM^- - -^M^ 

Hak, gergek, hak olarak tLi- - J^ 

Uzun zamanlar Lii 

Hakoldu JLJU- 

Layik kilindi, haklandi, yarasti JLJU- 
Onun hakki 
Gorev, borg 



)■ Z. - 






Hakimler *\SJ~ 



242 






Hukum verdi 

Hukum 

Hakem 

Hukum verdin 

Hikmet, sebepsiz i§ yapmama \&>- 

Hukum verdiniz 

Onun hukmu 

Onlann hukmu 

Hakim, hikmet sahibi 

Helal, oturan 

Helal 

Zevceleri, e§leri 

Qokyemin eden 

Helal, helal olarak 

Yemin ettiniz 

Girtlak, bogaz 

ihramdan giktiniz 

Erginlikgagi 

Suslendiler 

Sus 

Sabirh, nezaketli, muhletveren 

Onlann ziynetleri 

243 



<UOsj>- ■ 


— 4_<Osj>- 




Z-b<&*>- 


\JL^j\^- - 


" f*^^*" 




1> , 




£ 

% 




yte- 






VS^- 


-*jSu 




(U&- 








fill- 








i 




1» 

4lJb~ 


\SJ^- 


" f4^ 




• „*!* 



Balgikh 2i<j- 
Balgik \sS--VS- 

E§ek ^u^. 

E§egin ^J^ 

Ta§iyici, hamal HdUU- 

Hamd, ovgii lU- 

Senin hamdin iJjiL^- 
Onun hamdi 



Kirmizi 



E§ekler *jj- 



i> ' 



.J 



Ta§idi, yuklendi J^ 

Yuk JjU- 

Yukletildi 'J^L 
Yuk Sl^--^ 

Yuklenerek Su^- 

Yuklendi JL-U^- 

Yukletildi JLLi- 

Size yukletildi (^ik^- 

Onu yuklendi aSJL^- 

Sen yukledin ^iUi- 

Yukledik \sLS- 

Bize yukletildi nil^- 

244 



Sizi yukledik, ta§idik 

Onu yukledik, ta§idik t\lhJ- 

Onlan yukledik, ta§idik liliL^ 

Onun yuku $lzJ- 

Onu yuklendi tysS- 

Onun (d§) yuku l*il>- 

Onun (d§) yuku ty*>- 

Onlann (d§, gg) yukleri jQ^~ 

Onlara yukletildi \JjzJ- 

Yuk ta§iyan tAjZJ- 

Ofke ve gayret, koruyuculuk %**■ 
Ovulmeye layik Ijl*j>- - jL«^- 

E§ek ^S- 
Kaynar su, yakin arkada? \Z~jS- - i^J- 

Bogazlar, girtlaklar y^S- 

Kalpyumu§akhgi tjll>- 

Gunah JLu 

Duzler, dogrular ^lil^. 

Kizarmi§ Jl^- 
Duz, dik, dogru \LjS- - i^ii>- 



§efkat, Huneyn 
Havariler 



Cjij v y- ~ ^jijy~ 



245 



Bagirsak U^p. 

Gunah i|j^- 

Bahk o^- 

ikisinin bahgi U-^p- 



Etrafiniz 



Onlann etrafi 



Canh, diri olarak, diri 






Huri 

Gug, kuvvet £jj^- 

Etraf J j^ - J 5^. 

Qikma, aynlma S/j^ 



Senin etrafm iJJ 



J*- 



i* 



j*~ 



Onun etrafi ^J^. 



Onun (d§) etrafi LgJ 



j*~ 



f-^3^- ~ p4^ 



iki yil o^y~ 



&■ 



Canh, diri olarak, diri if^. 

Hayat SL^. 

Sizin hayatiniz &^- 

Bizim hayatimiz LL"^ 

Benim hayatim lJ^ 
Yilan 






Onlann baliklan (?4j^*>- 



246 



t> „ 



Nerede, her nerede 

§askm 0!^- 

Perde gekildi "L^ 

Qare 5L>- 

Zaman, sure, devir 

zaman ^tlp~ 

Selamlayin \j&. 

Hayat 0lji£- 

Seni selamhyorlar ^J^>- 

Selamlandiniz *ii^- 



247 



Umitsizler ^v 

Dalanlar rj^ 3 ^ 

Korkarak tiiii 

Korkanlar Cr^^ 

Hainlik ^jU 

Hainler <V^ 

Peri§an oldu, husrana ugradi ^u 

Muhur, sonuncu iflA 

Aldatan i^U 

Onlan aldatan ^4^-?^ 

Qikan ~j&. 

Qikanlar Cr^J^- 

Hazinelerde tutanlar rr^j^- 

Aciz iL-U- 

A§agihklar t >^-^ 

Ziyan, ziyanda olan Sj^-U- 

Ziyanda olanlar Ojj^UJl 

Ziyanda olanlar jij^^- 

Hu§u duyan, ba§ egrni? H^U- 

Hu§u duyan kadmlar oU-^U 

Hu§u duyan, ba§ egmi? i^U 



248 



Husu duyan, mutevazi erkekler 



(I) «-*j«L>- 



Husu duyan, mutevazi erkekler 

Ozellikle, sadece 

Boyun egenler 

Daldilar 

Gunahkar, hatah, gunah, hata 

Gunahkarlar, hatahlar 

Gunahkarlar, hatahlar 

Onlara hitap etti 

Korktu 

Korktu (ds) 

Algaltici 

Korktular 

Benden korkun 

Gizli, sakh 

Teyzelerin 

Teyzeleriniz 

Sonsuz, ebedi 

Ebedi kalanlar 

Ebedi kalanlar 

iki ebedi 

Halis, saf, has, ozel 



Cj^I^ 



\^>\>- 



Crt*-^^" 



^^ 

<■ > -- ° 



249 



Halis, saf, has, ozel s^kJU- 

Geride kalanlar '■ r JA\^- 



Yaratanlar 



Sakh, gizli 



Yaratici, yaratan JJU 



' f s • 



Yaratanlar <>^^ 

Dayin iUU 

Gegmis ^JU 

Hareketsiz olanlar Ojl*^- 

Hareketsiz olanlar jt^ 1 ^- 

Besinci i^J^- 

ikisi o ikisine ihanet etti UililU 

ihanet ettiler \J[£. 

Yere serilmis h «U 



Xs^ 



Pisler, kotuler iiU^- 

Fitne, bozgunculuk S/l^- 

Dindi (ds) ^ 

Kotu oldu il^. 

Haber *j£. 

Tecrube, haber \j£. 

Ekmek I tii 
Kotu, pis 

250 






Yere kapandi, dustu 



Qiktin 



> 



Kotuler, pisler (ds) o 

Kotu, pis (ds) : 

Kotuler, pisler (er) 

Kotuler, pisler (er) 

Haberdar, bilen \^_J^ - ^J. 

Hain *\& 

Onun sonu, muhru SlJIi^ 

Muhurledi li^. 

Yanagin *Jj^. 

Al, tut ii 

Onu tut, al uii 



Aim, tutun ijii 

Yardimcisiz, yalniz S/ji^- 

Onu aim, tutun I^jJl 

Onlan aim, tutun *-»jaA 

9- 



Onlarm harap olmasi ^^ 

Vergi 

Yalancilar 

Qikti 






Vergi W^- 



■j*- 



251 



Qiktiniz 

Qiktilar(d§,gg) ^^ 

Qiktik \lUyt- 

Qiktilar \^^. 

Hardal JS^- 



Burun 



Yere kapandilar 

Qiki? 

Hazineler, muhafizlar 

Onun muhafizlan 

Onun muhafizlan 

Rezillik, rezil etmek 



Tahta, ah§ap 



f>> 



Onu deldi L$i^ 

Uydurdular \^^ 









&J* 



Ziyan, zarar \j^- 

Kaybetti, ziyan etti ^JL 



Ziyan, kayip 

Kayip lIl'^-O 



o , , 



> > , > 



jj-^ 



Kaybettiler 

Batirdi, yere gegirdi cx^- 

Yere gegirdik lii^ 






252 



" > 



Dusuk, du§kun Ui^ 

Algaldi, dustu JLoLL^ 

Husu UjJLA 

Korktu -*>L 

Korktum 

Korku 

Onun korkusu 

Korktuk 

ihtiyag i^-Uk^ 

Dusmanhk (»U^ 

Hasim ^2^. 

iki hasim 0U-SaA 

Kavgaci Oji-^ 

Hasim, dusman U~^--f_^ 



i« 



Daldiniz ilk 



r 



O > > 



Yesil 
Yesi 

Hata ile t4ai 

Hata, gunah, sug i*U^ 
Konusma LlW - t->Ua^ 

Sizin hatalanniz %t^\^~ 

Bizim hatalanmiz italic 

253 



Onlann hatalan liljlja^. 

Konu§ma 2uW 

Gorevin 1\J^- 
Goreviniz 



Hatalanniz 



V >1 



ikinizin gorevi, durumu UiCi^- 

Sizin (d§, gg) durumunuz 



Si 



Kapti, aldi 01W- 

Soz kapma Ji]aA 

Adimlar oljki 



pjlLW- 



Onlann hatalan i^jlLW- 

Hata, gunah ^W- 

Onun hatasi a£LW- 

Benim hatam 

Hafif olarak Uu^- 

Hafif geldi (d§) JLiU 

Korktum cJU. 

Korktun (d§) cJU 

Sizden korktum 

Korktunuz 

Hafifletti 

Gizli, sakh l|i^. - -^ 

254 









t_-fl-A>- 



Gizlice iAA 

Hafif ti^ 

Bas basa kaldi y&. 

Halifeler ^"t 

Qaprazlama OSu 

Senin ardmdan dUSb* 

Hakkiyla yaratan jS^- 

Pay, hisse jSU- 

Sizin payiniz ,$-xS^ 

Onlann payi ° giSU- 

Ara, arasi *$%l 

Dostluk £jSu 



Sizin araniz 



^jSu 



Onun arasi ajS^- 

Onun (ds) arasi l^jS^- 

ikisinin arasi \^>%± 

Dostluk illi 

Gegti (ds) ci 

Ebedilik 3lA 

Qekildiler Ij^Ji 

Ortaklar £i]JA 

Kanstirdilar IjkL* 

255 



Arkasmdan geldi o^- 

Halef, arka, arkadan gelen £&>. 

Halifeler jui£ 

Birbiri ardinca gelen liL- 

Bana halef oldunuz jjiiii^- 

Arkan diiU- 



Arkaniz 



Arkalan 






Arkamiz llii^ 

Arkasi 4it 

Arkasi (d§) LgiU- 



9 / O 



>?> 



Geri birakildilar iyL* 

Ahlak JlA 

Yaratildi JlA 

Yarati?, yaratih§, yaratik jU. 

Yaratti jt 

Yarati?, yaratih§, yaratik lit 



O il •» 



Yaratildi JLa1>- 

Yarattim cJfc 

Yarattin cJlU 

Seni yarattim dliii^- 
Beni yarattin 

256 



Onu yarattin ^iil^- 

Seni yaratti dUt 

Sizi yaratti i£ii^ 

Sizin yaratih§iniz ;&%*■ - xSJ^- - °S^- 



Yarattik liil^. 



Sizi yaratti k li'HiU 

Onu yarattik olilt 

Onlan yarattik liHiU 

ikisini yarattik uililt 

Beni yaratti <J^- 

Onu yaratti 4jlU 

Onun yaratih§i iik 

Yaratih§i 4ik 

Onu yaratti Lgii^. 

Onlan yaratti p4^- 

Onlann yaratih§i £4^- 

Onlan (d§, gg) yaratti <jg^ 



Onlann (d§, gg) yaratih§i 

Yaratildilar IjiiA 



-*, > 



Yarattilar i^iL*. 

Serbest birakin \J^. 

Yalniz kaldilar Iji^. 

257 



Ebedilik zj£. 

Halife LLdi 

Dost %&-y£. 



§arap, igki, ortu 



Batak 
Bataklan 



Korkulan 
Size verdik 



\y±s>- 



Onlann (ds, gg) basortuleri %*y^- 

■A 

Bes 



> 



> *. 



Beste biri 
Elli 

Aci, buruk meyve _kl^. 

Domuzlar jtj^ 

Sinsi J-^jU 

Do muz jjjl^ 

Gorunup sinenler JL£ 

Bogurme y£ 

Geride kalanlar JsS\"^- 
Hain ill j^ - gi j^ 



c^J^ 



o . . 



Korku lljA - tl>3^- 






Ona verdik olIJj^- 

258 



Ona verdi 4J y>- 

igne 1,1^- 

Qadirlar >U^. 

Hainlik ;uW 

Senin hainligin iJdjU^ 
Hayir, daha hayirh, iyi, daha iyi \y&- - y^. 

Hayirlar, hayirhlar ol^ 

Segme hakki ly^. 

Iplik Jai#t 

Korkarak IL^- 

Sizin korkunuz fS^p 1 - 

Onun korkusu ^-^ 

At, atli ^ 

Atlilarm dih^- 



259 



iki gorevli ^b 

Felaket 



Kugulmu§ olanlar, boyun egmi§ler 



Ev, yurt 

Eviniz 

Evleri 



Uzakla§tiran, savan 
Atilan 



SjJb 



Devamh, surekli 

Devamh olanlar 

Durum, gidi§ 

Adet uzere LIS 



Oj-o-jI^ 






4jb 



Canh, hareketeden 

Arka, art 

Batil 

Kugulmu? olanlar, boyun egmi§ler ^jj^-^ 



4-sk^-b 



ui>r 



~b 



b 



Girenler Oji^- 

Girenler 



Mi 






P> 



Davetgi, gagiran, davet eden LpIjl^iS 



*3b 
jib 



Durdukga, oldukga »b 

Durdukga, oldukga (d§) 



260 



Yakin 

Davud (AS) 
Arka, art 
Arkasi, ardi 



Girdiniz 



Onlann dersleri 
Dirhemler 






Durdukga, oldukga (gg) 

Yakin OlS 



2LJb 



ijjb — ijb 



a'-O 



>> 



Onu do§edi, yaydi UU-S 

Kovulanlar, kovulurlar 



* * 



Duman oUo 

Girdi J^-S 

Vasita, hile S^o 

Girdi (d§) di^S 

Girdin oio 

Girildi ci*o 



fiUi 



i 



Ona girdiniz ojiii>- 

Ona girdi, onunyanma girdi lUo 



.» 

i 



Girdiler 1^ 

Ona girdiler Sjl^S 



Dereceler 0U-3S 

261 



Derece 

Dersaldin 

Ders aldilar, okudular 



Qiviler 
Birak, aldirma 



Duaniz 






<J> 



"z 



] J^J 



Tabaka *i^S 



Yetisilme \f 



i 






Inci 

Onu orttu Uli 



r^- 



Qagirdi, dua etti LpS 

itilis, kakilis US 

Dua, gagn l&i 

Duasi, dualan IjLpI 

Duan dL'lpi 



•». -» 



j*5 j£i - p £l£o 



Onun duasi *£&* 

Onlann duasi ° g fio> 

Duam fLpl 

Sizgagirdi ^i^S 

Beni gagirdi, bana dua etti OLpS 

Bizi gagirdi, bize dua etti ULpS 

Onu gagirdi, ona dua etti «LpS 

262 



Qaginldilar \£. 



Dua ettiler 



Onlann duasi 



Onlan gagirdiniz 
Onlan gagirdim 
Onlan gagirdilar 



Qaginldiniz 
Ismma, ismacak §ey 
Def etme, savma 
Verdiniz 



f f 

s 



> 



y- 



$ 



$ 



Dua ettiler (ikil) \y. 

Dua ettiler, gagirdilar, isnat ettiler Ij^S 



(Ul>^ 



Qagirdim ojpS 

Davet, gagn S^pS 



$ 



Senin davetin, duan db"jj> 

Sizin davetiniz, duaniz °S^°^ 

ikinizin daveti, duasi UiC; 



9 * ' ' 
ft}** 



Qaginldi ^i 



r^ 



!^ 



Parga parga, dumduz 15 S 



Parga parga, dumduz £is S 

Qarpma Sso 

Qarptinldi cJo 

263 



Qarptinldi (ikil) \i£i 

ikisine yol gosterdi {^jSji 



Delil 



Sen oldukga 
Siz oldukga 



G6zya§i 






Onlara rehberlik yapti 

Sarkma, zeval, a§agiya inme ii^J^ 



Kovasi ^ 



%]} - yjS 



Kan l^S - ^S 

Kanlar ^Lo 

Kanlanniz (J^lo - ^lo 



Onun (d§) kanlan U jLb 

Ben oldukga 









Azabi ba§lanna gegirdi, mahvetti *jlAS 

Yikti ^S 

Yiktik li^S 

Onu yiktik, helak ettik Uu^S 

Onlan yiktik, helak ettik *J>L^o 



*_o 



Yakla§ti US 

Dunya, yakm Uj^ 

Dopdolu, temiz tsUi 

264 



Kirmizi deri, kizaran yag jiio 



Zaman 



Belalar 
Canhlar 



Ondan ba§ka 



Onlardan ba§ka 



Evleriniz 



Diyet, kan parasi 
Benim dinim 



Ja: 



Yag J> 



f 



J?j* 






Dola§an §ey ijji 



-den ba§ka j £> - o j 



Senden ba§ka iJUji 

Sizden ba§ka i^j^ 



Bizden ba§ka \jj o 






Ondan ba§ka L^jjl 



r*^ 



ikisinden ba§ka U-gJj^ 

Benden ba§ka \£ 

Evler, yurtlar ^ 

Ki§i, ya§ayan \^ 



^M 



Evlerimiz tjjUi 

Evleri A^ - f-*j^ 






ti& 



265 



Din \L* -^ 

Borg ^JS 

Dinar ^ 

Dininiz JC^o - SLs - iJClo 
Onun dini 



Onlann dini 
Benim dinim 



4JLO 



(H-*i^ ~ («4^-? ~ p4-^ 



^ 



^ 



266 



Kurt 

Sahibi(er) ^i-jS— b 



Tatti 



Bogazlandi, kesildi 
Kurbanhk, kesilecek hayvan 



3JUb 



""i 



Tadan, tadacak 

Tadanlar, tadacaklar 

Tadanlar, tadacaklar 

Sahibi (d§) 

Savuranlar otfjto 



jjijb 



oli - ob - ob 



cJb 



Tattilar (ikil) isb 

Tatti (d§) 



° -i- 






Tattilar 

Zikredenler (d§, eg) iLljTb 

Zikredenler <joT^ 

§u, o (er) jjUb 

§u ikisi iJub 

Giden clj&b 
Sinek tfi;£ - &\£ 

Bogazladi, kesti 4;' 



i 






Onu kestiler Uy^ji 



267 



Sava§a gitme lUo 

Birak 



iki kolu 



Zerre 



Beni birak 
Onlan birak 
Savurma 
Beni birakin 
Onu birakin 



Zurriyet, nesil 



•i 



J 



Yaratti, yaydi, gogaltti \jl 

Uzunluk tplji 



Aipiji 






Sizi yaratti jjil^j 

Yarattik tff',3 



S-,i 



°i 



Qaresizlik ij^i - 1 3 

Onun garesizligi L^i 

Bizi birak u^S 



,0 i 






Onu birakin Ujji 

Nesillerimiz Uji|^i 

Onlann nesilleri (t-v'ij* 






ji 



Neslimiz Ls^j"ii 

Onun nesli 



& iM ' * ■*' & iM ' 

4JO O — 4JO O 



j 1 j — *LJ ). 



268 



Onun nesli *44j^ 

Onlann nesli ,i g-:j'' _ ^"^ 

ikisinin nesli U-^4^ 



Benim neslim 



Onlara hatirlat 






&->* 



Tat (emir) ji 

Anildi, hatirlandi -<\ 

Erkek ^Ti 

Hatirladi, andi j?\ 

Hatirlat, ogut ver »j?\ 

Hatirlatildi f\ 



Hatirlatti j£\ 

Zikir, hatirlama, ogut \£"$ - <"$ 
Erkekler \5\Jri - d\^i 

Onun soylenmesi ^\j>\ 

Onarm uyanlmasi r**J/^ 

Zikrettin, andm ojTS 

Size ogut verildi Jyt* 

Senin samn, anilman l^i 






Sizin samniz, anmaniz (*^p- 

Bizim sammiz, anmamiz u i"i 

Onu andi e^l 






269 



Onlann §ani, anmasi tej"* 

Andilar, zikrettiler h^* 

Onlara ogut verildi I j yti 

Zikir, hatirlama, ogut <sj>"* 

Benim zikrim (sj"l 

iki erkek J.^ 

Erkekler *jt\ 



Gunah 






f^f 
i 



Erkeklerimiz ^xp - 

Temizledi I': 



'-■ a 



Temizlediniz 

Tevazu, algak gonulluluk ^'i 



.» 



Zillet, algakhk Jji 

§u dUi 

Sizin igin §u iSJj> 

Siz ikiniz igin §u Ui^Ji 

Onlar (d§, eg) igin §u ^SJi 

Zillet, boyun egme 'y& 

Boyun egdirildi, algaltildi JLiK 

Ona boyun egdirdik, algalttik UliLl 
Zillet, boyun egme ^£ - ^j]l 
Sorumluluk 






270 



Senin (d§) gunahin ^>l 

Senin gunahin «*JLlS 

Onun gunahi aJI 

Onlann gunahi l^JI 

Gunahlar \jjl - &Ji 

Sizin gunahlanniz <&J* 

Bizim gunahlanmiz &J* - iL^ji 

Onlann gunahlan fi-v.fi 

Giderme ^tii 

Gitti, giderdi ^Jo 

Altin Lis - ciJo 

Aynldi O^v^ 

Gitti, giderdi JLji 1 

Gittik Ujii 

Gittiler 
Unuttu, gegti 
Sahibi (er) 
Sahibi (er, ikil) 
Sahibi (d§, ikil) 
Tad in 
Onu tadm 
Sahibi (er, gogul) 

271 



i 





l^lao 




Jii 




^ 




J^ 


<^J- 


i — IJi 


ijS- 


• ijijS 




> > 




> i i 


^J^ 


-& 



J 

Riya, gosteri? %\$ 



5-Uj 






Ba§lar, kafalar 

Ba§lanniz j^-jcj - fi^-jjj 



i- > 






Onlann ba§lan 

§efkatli ^>jJ3 



Ruya ujj 

Gosteri?, gosteri§ge Lij 

Ruyan Uujj 

Ruyam <^i;j^ 

Baglanin, birbirinizi kuvvetlendirin \j^)j 

Dordunculeri (*-Wj 

Uste gikan L>lj 



Gittikge artan 

Onu gordu (d§) 

Onlan gordu (d§) 

Donenler, donecekler 

Sarsinti, sarsilan 

Merhametliler 

Geri gevirdi 

Gurultu 

Seni donduren, dondurecek *& 



<Uj)j 



4jl 






*J 



4£ilj 






272 



Onu dondurenler, dondurecek 
Geri verenler, verecekler 
Rizik verenler 
Bas, kafa 



Basim 



Mi 



ilimde ileri gidenler O^pL- 

Basi, kafasi 



4-x 



&? 



Sabit olanlar ol^- 

Dogru yolda olanlar OjJLi 






Hosnut edici 

Bizi dinle Up 

Riayet edenler, uyanlar O^p 

Gizlice gitti I 

istekli 

isteksiz °-s, cis- 

istekliler o>£p 

Acima, §efkat £ 



^ * 



Yukselten 

Yukselten 

Seni yukselten, yukseltecek Jj& 

Tedavi eden, iyilestiren j 

Seni gordu £j' 

273 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



Ruku ederek 1*S" 

Ruku edenler o^is" 

Ruku edenler '-^ 

Pas d 

Onu gordu o 

Onu (ds) gordu i> 



Onlan gorduler 
Gordu 



jlj-ljlj lj 



Gorduler 

Bastan gikarmak istedi 

Bastan gikarmak istedi (ds) 

Bastan gikarmak istedim 

Bastan gikarmak istediniz (ds, gg) $S% j 



C-Oj 



> 



J 



.»0 









Beni bastan gikarmak istedi 

Onu bastan gikarmak istedi 

Onu bastan gikarmak istedim 

Bastan gikarmak istediler 

Onu bastan gikarmak istediler 

Seni gorduler 2] j 



Ji*3 

3 

3 
3*3 






> 

°3 



Onu gorduler 

Onu (ds) gorduler U j 






Gorme, gorus, rey (c, 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



j 



^'J 



274 



Ben gordum 
Sen gordun 
Siz gordunuz 
Onu gordunuz 
Onu gordun 
Onlan gordum 
Onlan gordun 
kadinlar onu gordu 



Ruhbanlar 
Kabardi 
Kar etti 



Dortte bir 



J 



J -'J 



p-b 









(4-ib 



<UjIj 



Rab, efendi, sahip tf -, - i: 






Artma, faiz tj 

Uvey kizlanniz P-^'j 

Bagh, baglanan i,^ 

Dorder & b'j 

Ruhbanlar jP^.j 



itt/j 



ij 



Bagladik irut 



Rabbin ^j - iJu j - ij|j 

Rabbiniz ^£3 - ^j - ^3 

Ikinizin rabbi l^Nj - Uxfj 

275 



Belki, her halde, bir zaman UJj 

Rabbimiz \Zj - llfj - IIjj 



Yuksek yer 
Artti, gogaldi 
Rabbim 



Tane tane oku 



Sarsildi 
Pis, pislik 
Azap, ceza 
Pis, pislik 



4j j — 4j . — 4j , 



Onun Rabbi 

Onun (ds) Rabbi L$| j - l£fj 

Onlann rabbi . ^j - *fc - ° fe 

ikisinin Rabbi U-Jj j - U-^, 






^ • jj , 



Beni terbiye ettiler (ikil) ^^j 

Rabbaniler, erenler Oj§j 

Bitisik t_slj 



& 



Onu tane tane okuduk a lilr, 

Sarsildi ij 

Sarsmti U-3 

Adamlar VU-j-^U-j 

Adamlanniz ^^-j 



•j 





* 9 _j 


, * 


^ 


ul^r- j — 


1,1 -L' 



276 



Kovulmu§, ta§lanmi§ 



# a , 



J, 



Onlann pislikleri 

D6nu§ 

Geri dondu, dondurdu 

Donduruldum 

Dondunuz (*-&*■ j 

Sana geri dondu dliU-3 

Donduk HAij 

Sana geri donduk 

Onun dondurulmesi 

Donduler 

D6nu§ 

Zelzele, deprem 

Adam 



i\. -_ , 



<bc*-' 



I * " - 






AJL>r 



iki adam dSU-j 

Ayagin ^JlU-3 

iki adam <j4ij 

iki ayak <j4^-j 

Ta§lama L^-j 

Seni ta§ladik lillU-j 

Ta§lamalar, ta§ atma yerleri ^y*-j 






Onlann torbalan <*-fr^j 

277 



Merhamet etti 



Ona merhamet etti 
Saf igecek 



lade etti, geri verdi 






° * s 



Kar§iladi, agirladi 

Kar§iladi, agirladi 

Torba J^.3 

Yolculuk, seyahat ijj-j 

Torbasi dJ~j 



^ 



Merhametge L^-j 

Merhametli olanlar i\sJ-j 



> 



Rahman, §efkatli jLJ-' 

Rahmet clS 



— <U>j>- 



Senin rahmetin dk&*-' 

Bizim rahmetimiz \1^J~- 



* l- ° - _ -* £ o 



Onun rahmeti 

Benim rahmetim 

Rahman, §efkatli 

Merhamet ettik 11^. 



f - - 



■J 
Onlara merhamet ettik iillL>- 



+J*\J^S>-J 






c^-J 



i> 



Rahim, merhametli u~p~ j - i-^-j 

Yumu§ak £U-j 



^j 



278 



Geri alinmalan 
Geri gevirdiler 
Geri gevrildiler 
Ona goturun 
Onu goturduler 



Bol nzik veren 
Rizik verdi 



Size nzik verdi 



k^j 



^J 






O-iij 



Yardimci olarak 

Yardimci 

lade edildi 

Donduruldum, gevrildim 

Geri verdik, geri gevirdik iISSj 

Onu geri gevirdik aliSSj 

Arkasmdan geldi £>$j 

Saglam duvar Uy, 

Onun geri gevrilmesi Lao 



j 



Onu iade edin, kar§ilik verin Uj:>j 



.» 



Jj3 



Rizik tSjj - J jj 



P^i 



JL.-», 



Sizin nzkiniz p^jj ~ p^L 

Bize nzik verildi USj^ 

Bizim nzkimiz \_£Sjj 

279 



Size nzik verdik 



Onun nzki 
Onun (ds) nzki 
Onlara nzik verdi 
Onlann nzki 



Res, biryeradi 



p^j 



jj 
Ona nzik verdik ollij^ 

Onlara nzik verdik zX\£'\ 

Bana nzik verdi 






4_9j. — 4Jjj — 4Jj j 



JJ ~ ^ J J 



(4* j j _ (4* j j _ (4? j j 
Onlann (ds, gg) nzki ^jj 



Riziklandinldilar lyjj 



a"J 



Vahiyler, mesajlar oVL^j 

Onun vahiyleri aJ^L-j 

Benim vahiylerim J^^j 

Elgilik JjL-j 

Onun risaleti ^iJL-j 
Peygamberler, elgiler Sli j - £p j 

Senin elgilerin ^^j 

Sizin elgileriniz °S^j 



Bizim elgilerimiz IIJLij - liiij - lliij 

Onun elgileri ii j - ^iij 

Onlann elgileri 4-^j 

280 



Benim elgilerim li j 

Peygamber, elgi Hy»j - Zy^j 



Peygamberiniz iSJ ' 



Razi oldum 
Razi oldunuz 






Peygamberimiz UJJL j - lUjJ^ 

Onun Peygamberi ^>* j - aJjJ^ - ^i j 



Onun (d§) elgisi LgJ ' 






Onlann elgileri ^^i j - ^^y ^^ 

Dogruluk l\j,j 

Dogruluk iJLi j - jJ^j 

Dogrulukla Liij 

Dogrulugu eli. 



:. ^ 



Dogru 1^3 

Gozetleme yeri Ll^ 



Sut emzirmek apL> 

Razi oldular 



j 






Riza, razihk lllj-^-j - 01 j-^-j 



Onun nzasi aj' ' ' 



Razi oldu ^j 

Razi olarak H**j 






Islak, ya§ ^3 



281 



Hurma Ll?j 

Qobanlar %\s.j 

Riayeti, uygunlugu L^oIpj 
Korku iipj - ^j 

Gok gurultiisu Ipj 

Ona riayet ettiler Ujpj 

Ragbet, umma Lij 

Serbestge |jj>3 



Yastik 

Yukseltti, kaldirdi 
Yukseltildi 



Yukselten, yukseltecek 



" ■•/ 



Toz \jWj - oli 

Kadinlarayaklasmak 






Hediye 11 



j 






^> 



Yukselttik HAi 



j 



Onu yukselttik olIAi 



j 



4*5 



Onu yukseltti 

Onu (ds) yukseltti L^i 



£^j 



Arkadas ULij - jiij 

Sayfa j^ 



Boyunlar, esirler ^li 



j 



282 



Boyun, esir 

Uyuyanlar SjSj 



Yazilmi§ 



Ruku eden 



Onlann binekleri 
Mizraklanniz 



i§aret 



* i 



Gozetleyen 1_lJj - ci~ij 

Goge gikman &£* 






Deve, binek 4^j 

Yigarak LlTj 

Kervan jj^ 

ikisi bindi lTj 



Binen ifoT', - OUS^ 



,» 



Seni terkip etti, §ekil verdi, ekledi i-^j 

Bindiler Ij^j 



Fisilti IjT 



j 



^ 

^ 



Ruku ederek Us j 

Destek ^^ 

Onun destegi ^j 



Nar Ol^j 



ij^j 



283 



Ramazan OUk^j 

Atti 



Attin 
Qurumu?, toz 



Rehin 
Rehin 



Daglar 



^J 



a j 






Rehin OU 

Korktu 

Korku 



r^J 



Korkarak LV, 

Rahip, ruhban liLiaj - OUij 

Onlann rahipleri rf^j 

Ruhbanhk ^L^j 



Korku 

Aile, kabile Jai 

Senin ailen, kabilen ^jjaj* 



<IL 5-*j 



j 



j 
Benim ailem, kabilem J^j 

Ortu Uij 

iki kenan su olan yol I jjr, 



if 



J 

Onun ak§am esi§i ^-*jj 



L^'J^ 



Hareketsiz ^jj 

284 



Rahathk, rahmet 



Onun ruhu 
Ruhum 



Korku 
Roma 



§uphe 
§uphe 
Onlann §upheleri 



C->-> 



Ruh LJ-jj - ^/j 

Ruhumuz U^.j^ - \l^-/j 



4*- * 



Bahgeler ol^jj 



Bahge, otlak ^ j^ 



tJ3 



Biraz fjjj-j 

Ruzgarlar t^ 






4^jj 



(H^J 



Ruzgar, kuvvet t^ 

Reyhan, ho§ kokulu bitki OUJj 

Ruzganniz, kuvvetiniz <&>*ij 

Sus, guzellik Lioj 

Yuksek yer ijj 



285 



J 

Surenler ^^"j 

Artti, arttirdi Sf; 



Azik iij 



Arttirdi (d§) 



Oil 



Onu arttirdi (d§) ,10 



"j 



Onlan arttirdi (d§) ; ffilj 

Sizi arttirdi £^0 

Onu arttirdi aSlj 

Onlan arttirdi <*-*^j 

Sizi arttirdilar &^/^J 

Onlan arttirdilar («-*j^3 

Ekin bitirenler ^j*jl3 

§a§ti ^lj 

§a§ti dilj 

§a§tilar \J>\j 

Son buldu JLJl j 

Son buldu (ikil) IfJlj 

Zina eden erkek Olj 

Zina eden erkek ;|j 

Zina eden kadin Jxjij 

Zahidler j^O 

286 



J*'J 



Yok olan 
Zebani 
Kopuk 
Kittle 

Kitaplar, kutleler 

Zebur 

Cam ~*SA>r\ 



Zorlayici 
Uzakla§tinldi 





<Llilj j 


Ijjj 


— Jj j 




Jij 




- S.J 


jy.j~ 


■ jy-j 



Zorlayici \^\-% 



j* j- j* j 



J* 



J^J 



cr J 



Toplu halde li^-j 



Altin &&\-&&\ 



> 



Susleri 
Arttir 



Bizi arttir uSj 



Onlan arttirdik ;j&Lo *, 

Beni arttir 






Onu arttir 

Halilar 

Ekinciler 

Ziyaret ettiniz 

Bitki, ekin &\'\- 



0.3 



'yyjj 



* 7° • 



1,1 ='. 



JJ ~ £^> J 



287 



Gok gozlu, kor lij j 

Ekinler & £j 

iddia etti, zannetti i^j 

Zannettin c^'j 

Zannettiniz v&s>'j 

Zanlan » ^ L j 

Zanneden ^j 
Atesin sesi i^jj - *iij 

Zakkum agaci *jSj 

Zekat SlS'j 

Onu temizledi UlS'j 

Zekeriya (AS) b^Tj 

Zekat Slyfj 

Temizlendi ij 

Temiz l|Tj 

Temiz S^j 

Son verdiniz iUj 

Zelzele, sarsinti S/ljij 

Onun sarsintisi i^Ji jjj 

Sarsildi Jjjj 

Sarsildi jjjjj 

Zelzele, sarsinti JjjJj 

288 



Sarsildilar l^jjj 

Yakm vakit uh 



Yakm 



Boluk boluk 
§iddetli soguk 



Soysuz 
Sus 



Onun e§i 



Yakm Hjj 



J'j 



Yalgin llij 

Kaydiniz ^}}j 






Zencefil Svl^Jj 

Zina 



Qikti, yok oldu Jij 



Yok olan tSy>j 

Son bulma £J| jj 



o . 1* ' 



E§, kan veya koca U- j j - r jj 

iki e§ jU- jj 






E§le§ 

E§in dU- j j - dU- j3 

Onu seninle evlendirdik L^THi J3 

Onlan evlendirdik lilLS- J3 






289 



Onun (ds) esi ^-jj - ^}j 



iki es 

Yalan, kotu soz, tezvir 



] J3J ~ JJJ 
Artis sSIjj 

Onun yagi L^iJj 

Zeytin lj yJj - 5yJj 

Zeytin ozellikli iP_$j 

Zeyd l°j 



Egrilik 



Suslendi 



Onlan (ds, gg) ziyneti 
Onu susledi 
Suslediler 



£j 



Ayirdik mg 

Susledi 



OO 



cJO 



Susledik ll|j 

Onu susledik Uli|j 

Sus, ziynet 



4_b 



... ^ 



Ziynetleriniz 
Onun ziyneti 
Onun (ds) ziyneti l^iLj - L$iLj 



4JLLtj 



i>^j _ crfrrO 



4Jjj 






290 



Sual, soru, istek JljJ, 

Sordu, istedi "JJL- 



Soruldu 



Soruldular 



^ 



Soruldu (d§) JLh^ 



istegin jjj 



t 

r* 



Ijki 



Kotu oldu ;u 

Serbest birakilmi? deve S^JU- 

Kotu oldu iliu 

Orugtutan kadinlar oUJU- 

Orug tutan erkekler o^AjU- 
igimi kolay &U* - L'U- 

Sevk eden, suren Jjl- 

isteyen %'U. 

isteyenler t>^ 

Yuzenler 0U0U- 

Zirhlar olLU- 

Yan§ti J;L« 

One gegen, yan§an JjUc 

Yan§anlar, gegenler oliLU- 

Yan§in I jLu. 



291 



Onde gidenler, oncekiler 

Onde gidenler, oncekiler 

Okuyacagim 

Size gelecek 

Secde ederek 

Secde edenler 

Secde edenler 

Onlann yurtlan 

Sihirbaz 

iki sihirbaz 

Sihirbazlar 

Sahil, kiyi 

May edenler 

Beylerimiz, efendilerimiz 

Onlann altincisi 

Yola cikti, yurudu, seyiryapti 

Gorunen 

Kosun 

Hirsiz 

Hirsiz 

Hirsizlar 

Hirsizlar 



fjbs-U- 



f-ff- 



L- 



^>-U- 






Cf-TT 



L- 



HoU- 



I_^oL1) 



L- 



J 



>_jjL« 






aSjU- 






292 



Onu sardiracagim ^iv,L- 

Size gosterecegim (J\>jL^ 

Size gosterecegim p^jl— 

istigfar edecegim jiiiiL- 

Dondurecegim dJJJc* 

Atese sokacagim J^^ 

£ 

Onu atese sokacagim aA^I^ 

Kiyamet saati, zaman, saat ij^u- 

Onun alt, asagi tarafi l^iiU- 

Asagilar ^ 1 - 

Ayak, bacak ju. 

Dusen lUSL- 
Onun (ds) iki ayagi 



Onu yazacagim l^iisl^ 

Sakin, hareketsiz Ls'U* 

Akti, seloldu Ju 

Sordu, istedi JU, 

Sordun i£Ju- 

Sordum, istedim cJL- 

Sel akti (ds) JLJU- 



Sana sordum, senden istedim ^IHJU- 



-»« °^ 



Size sordum, sizden istedim ( SlSL, 



293 



Sordunuz, istediniz iiJL- 

Ona sordunuz ojiiJU- 

Onlara (ds, gg) sordunuz jijiJSL* 

Onlara sordun *4^- 

Atacagim _&\^ 

Sana sordu iJJU- 

Saglamlar OjUU- 

Ona (ds) sordu L$JU- 

Onlara sordu i^JL- 

Sordular I^JU- 

Gaflet igindekiler Ojl«U« 

Hezeyan savuran, sagma konusan \y\^ 



Samiri tfy^ 



Haberverecegim *jH\z, 



Sana haber verecegim dli^jU- 

indirecegim CJjjL^ 

Uyanik o^L« 

Kura cekti liu- 

Gafil, ihmalkar OjiU- 

Esitlenecek <_£jU- 

Siginacagim <sj^* 

Sebe Ll^, 

294 



istirahat 



uLLu« 



Sebep, yol, akraba 

Cumartesi, tatil gunu 

Onlann tatil gunu 

Tesbih etti, yuceltti, yuzdu 

Tesbih et 

Yuzus, yuzme 

Subhan, munezzeh, yuce 

Allah munezzehtir, yucedir 

Sen munezzehsin, yucesin 

munezzehtir, yucedir 

Onu tesbih et 

Tesbih edin 

Onu tesbih edin 

Vahsi hayvanlar 

Yedi (sayi) 

Yedi (sayi) 

Yetmis 

Yetmis 

Onceden geldi, gegti 

Yansarak 

Gegti (ds) 



\SS^M 



° * - 



Its & s 

if 



(J J-*-*- 0- 






295 





> 

1 ajJjLu« 






S^i 






llLo^m 


*^w^ 


"ct^r* 




iii^ 




LlL-^^m 


<LL_ou« ' 


— 4j^ou« 



Sizi gegti 

Gegtiler 

Bizi gegtiler 

Yollar 

Bizim yollanmiz 

Yol 

Senin yolun 

Bizim yolumuz 

Onun yolu 

Onlann yolu 

Benim yolum J^^ 

Goreceksin 

Alti 2JL- 

Bulacaksin jb*_L^ 

Beni bulacaksin ji^l^ 

Bulacaksiniz Oji^l^ 

Qaginlacaksiniz Ojpli^ 

Anacaksiniz Ojj^ii^ 

Onlan (ds, gg) anacaksiniz ^jjj^il^ 

Ortulu 

Donduruleceksiniz 

Emzirteceksin 



* - a£ - 



296 



J 



1/ 



Bileceksiniz 

Yenileceksiniz 

Yazilacak (ds) 

Mm is ^L» 

Karardi, sakinlesti U^, 

Secde etti jj^ 

Secde ederek LuLi 

Secde ettiler 

Kaynatildi (ds) 

Yazi toman 1^ 

Zindan, hapis ^j^ 

Secde ^^JL 

Karardi, sakinlesti j^ 

Pismis balgik J***- 

Siccin <>*»-* 

Bulut 15U^ - 4>U^- 

Sihirbaz J l^c 

Yasak Aa^ 



Seher vakti ^^ 

Sihirledi -j^, 

Sihir ^^ 

iki sihir d\yk^> 

297 



Sihirbazlar l-J>J* 

Senin sihrin 1} j^ 
Onun sihri 

Onlann sihri p-^J^ 

ikisinin sihri Uj&y^- 



Uzak 

May etti, maskara etti 

Boyun egdirdi, kontrol altma aldi 



May ettiler 



J>— 



Sihirlediler 

Uzak olsunlar tjUJL 



L^y^ 



->e^« 



Boyun egdirdik lIj^L- 

Ona boyun egdirdik IaUj^L- 

Ona boyun egdirdi Uj^- 



f 



3j^ 



May l|^ 

May \J^ 

Kontrol altmda fc^Li, 

Kizginlik J^L- 

Kizdi, hoslanmadi _k^- 

Sed tL, 

Sedir agaci ^1^ 

Sedir agaci S'Jl* 



298 



Altida bir jJLs, 

Basibos ^li 

Dogru il'jii 

iki sed jJju* 



Gomlekleri 



Seving 






Gizli, sakh, sir 

Gizlice 

Bolluk 

Sirlar 

Serap zyj* - ^>Vy* 



s" 









Gomlek J^ 






s" 



s" 



Lamba U-lj*- 

Sahverme, birakma U-ljJ. 



Onun duvarlan ^9''' 






Hizla IpIj*- 

Yol i>^ 

Onlan (ds, gg) serbest birakin o*J*~s" 
Zirh baklasi 



is" 



1 j^ ~ JS" 



Qaldi, hirsizhkyapti j^ 

Sizin sirnniz, gizliniz t^s" 

Sonsuz, ebedi \jJ>y^ 

299 



Onlann sirn, gizlisi 
Sevingli 



Qabuk, hizh 



Qilginhk 
Alevlendirildi 
Ko§tular 
Ko§tu, gah§ti 



Onlann gah§masi 






] J3j^ 



Su arki \^ 



&s" 



Yayildi iJLi 

Yayildi c-^i 

Ko§tu, gah§ti uii 

Geni§lik Jii 

Onun geni§ligi, zenginligi 4^ 

Mutlu kilmdilar IjjbJL 









I a*^« — a*^« 



15^ 



Qah§ma U^ - ^ 

Ko§arak, gah§arak LL- 

Mutlu Ii^ 

Qilgmate§ 1^--^- 
Qah§maniz jJ^-jJCiA^ 

Onun gah§masi 4ik^> - aJ^ 

Onun (d§, gg) gah§masi L^L* 



' Jl - - 



300 



Sersemlik, akilsizhk 






Sefer, yolculuk 

Yazicilar 

Seferimiz, yolculugumuz 

Alt, asagi 

Sefih oldu, beyinsiz oldu 

Sersemlik 

Beyinsizler 

Gemi 

Sersem, sersemlikle 

Bizim sersemimiz 

Su verdi 

Onlan suladi 

Sulama, su verme 

Cehennem 

Dustu 

Dusuruldu 

Dustuler 

Tavan 

Tavanlar 

Suladik 

Onu suladik 



' 

\ & a 'n 

sis'.} >,^'> 

I* . - + . - 



1 ■ ig .o.i 



— ajLLx 



jA^m — yS^*> — yS^« 



Uo."l 



Ufl.i 






liJL^ — 










SUli* 



301 



Sulandilar 






Suladi, su verdi 

Onun sulanmasi 

Suladin 

Hasta 

Sarho§lar 

Sakinle§ti 

igki 

Sarho§luk 

Sarho§luk 

Donduruldu, sarho§ edildi 

Onlann sarho§lugu 

Sukunet 

Yerle§ti, ya§adi 

Dinlenmeyeri/zamani 

Yerle§tiniz 

Bigak 

Sukunet, huzur 

Onun sukuneti 

Sor 

Silah 

Zincirler 



L5^ 

^ 






}L- 



C 



*^L«%^ — "*L-*>U- 



302 



6z sJSli 

Selam, huzur, selamet veren \i%^, - i^L- 

Selsebil, cennete bir pmar Sl^JL* 

Zincir 2jLL 

Yetki verdi _kL 

Saltanat, kuvvet, delil, yetki lIuJLi - oUaii 



Sizi soktu 



Kurtardi 



Merdiven 



Onun saltanati AJlULi 

Saltanatim Ljlili 

Onlara yetki verdi s gM -* 

Gegti, gegmiste kaldi ^iL, 

Gegmis, selef UL* 

Kizginlikla bakti ji^ 

Sana kizginlikla baktilar xtyfc* 

Soktu Jjub 



j^-jOsJ-^ 



Onu soktuk olisi- 

Onu soktu aSCL^ 

Teslimiyet, bans ijb 

Bans pjb 






Bans, guvenlik, islam JL 



bW bf 



303 



Selametle UL- 

Teslim ettiniz 



Onlara sor 



igne deligi, sicak ruzgar 



Sizi isimlendirdi 



i§itti, duydu 
i§itme, kulak 



Duydunuz 
Onu duydunuz 
Kulaklanniz 



Selam edin i^lL, 



g 



Bildircin (j\$L* 

Temiz, saglam 



Suleyman (AS) oUiii 



r - 



Gok £UJ- 

Dinleyenler O^pll^ 



/»_S L«_u« 



Besili, §i§man OU_ 

Gokler oUU_^ 



J 1 



a-«~v« 



a-«-o« 



Duyarak Ll^ 

Duydu (d§) <Lk^ 






Duyduk, i§ittik \lk^ 

Onu duydu 



4^«_u« 



304 



Onun kulagi 

Onlann kulaklan 

Duydular 

Onun yuksekligi, boyu 

Kavurucu, dumansiz, zehirli 

Onlan isimlendirin 

isim verdi 

Adas 

isim verdim 

isim verdiniz, adlandirdiniz 

Ona isim verdiniz 

Ona isim verdim 

Semi, her seyi isiten 

isiten 

Semiz 

Dis 

Verecegiz 

Onlara verecegiz 

Panlti 

Basaklar 

Basaklar 

Basak 



i< ^ * o ■ " — i< $ * o ■ " 

I * - 
•i * ' 



«^b«^ 



I 1 •» -o 5 ' 



. , -It' 



305 



Basaklan <d±^ 

Uyuklama 



isteyecegiz 



Onlara gosterecegiz 






* J, ~ * jl 






Sunnet, yol, kural 

Sene, yil 

Bizim sunnetimiz 

Karsiliklarim verecegiz 

Onlan sokacagiz i^JUjuL- 

Sundus, ince ipek c r c ^ 

Qagiracagiz ili^ 



* i * 



J «! J-1-kX 



Gosterecegiz c£^« 



f-Hj^ 1 



Arttiracagiz ju 



j ^-^ 



> * 



p-f-j' 



AwUiU^ 



Onlan yavas yavas yaklastiracagiz 

Damgalayacagiz, isaretleyecegiz 

Onu damgalayacagiz 

Kuvvetlendirecegiz 

itaat edecegiz 

Size itaat edecegiz 

Azap edecegiz ^JJd^ 

Onlara azap edecegiz . g:-' 1 --- 

Dondurecegiz, iade edecegiz *L*i^ 

306 






Onu dondurecegiz, iade edecegiz UjL*1^ 

Bo§ kalacagiz 1 jli^ 



Oldurecegiz 
Okutacagiz 



Kotuluk 
Kotuluk 

Ceset 
Duzenledi 



Jl I <M «^ 



fli y2-Lc*> 



Seni okutacagiz iii^ii^ 

Diyecegiz ij^li^ 

Yazacagiz diSCl^ 

Atacagiz, birakacagiz <j^ 









t , 



Faydalandiracagiz 

Onlan faydalandiracagiz 

Hayat yollan, sunnetler 

Bakacagiz 

Kolayla§tiracagiz 

Onu kolayla§tiracagiz 

Seneler, yillar 

Ovalar 

Onun ovalan \^>j&> 

Kotuluk 






Cr*?1 



%¥~* 









iS - 

I a^« 



307 



Ayni, esit 



Onu duzenledi 



Daha kotu 
Siyah, kara 
Sur, duvar 
Sureler 
Sure 



Bacak 



Duzenledi 
Denk, orta 
Duz 






Edep yerleriniz pJ! j- 

ikisinin edep yerleri U4;! y* 

Put adi ipi^i 

Seni duzenledi *JijJ. 



Onu (ds) duzenledi Ulj^. 

Onlan (ds, gg) duzenledi o*lj^- 
















Kisim \*y» 

. . . cak, . . .cek (uzak gelecek) Cjy^ 



Jj-i 






Govdesi, sapi aS 

Pesinden surukledi ;j j^, 

Pesinden surukledi (ds) cJj^« 






308 



Duzgun \^ 

Duzenledim cJj— 



Onu duzenledim *&\ 



Uzuldu i^ 

Kotii y^ 

Kotii ll^, 

Kotiiliikler, girkinlikler oli^- 

Sizin kotulukleriniz pjlk^ 

Bizim kotuluklerimiz Ujlii^ 

Onun kotulukleri ajUi^ 
Onlann kotulukleri 



KotulCik, cirkinlik, gunah Xzi^ 

K6tiile§ti ol^- 



Verecek J°y^ 

Bize verecek ^"i^- 

Ona verecek Vi-P 

Onun kotusu a!i^ 

Gelecek J\^ 

Onlara gelecek %-^^ 

Kervan Sjlii 
iptal edecek 

Onu iptal edecek ^ik^- 

309 



Karsiliklan verilecek 



djj£xl^> 



Karsihgini verecek 
Onlara karsihgini verecek 
Yapacak 
Uzaklastmlacak 



Ondan uzaklastmlacak 
Bosa gikaracak 
Toplayacak 
Onlan toplayacak 
Yemin edecekler 
Dolasin, seyahat edin 
Efendi, baskan 
Sokacak 
Onlan sokacak 
Girecekler 
Efendisi 
Ogiit alacak 
Yuruyus, gidis 
Yurutuldu (ds) 
Durum, suret 
Onun durumu 
Merhamet edecek 



ff-jr 






IK * * 



S i 
I ? o ' _ so' 






310 



Onlara merhamet edecek L^S-yj^ 



Gezin, dolasin 
Gorecek 



Akmak, sel 






Gosterecek lSJ^ 

Size gosterecek zShj~» 

Atese girecekler ■ 



Atese girecek <X$^ 

isabet edecek <^^4^ 

Onlara isabet edecek L^i^si^ 

Boyunlarma dolanacak OjSjki^ 

Bilecek 

Bilecekler 

Bagislanacak 

Galip gelecekler 

Sevk edildi 



o >10 






Crt^ 



Diyecek £j 



* * 



Diyecekler Ojiy^ 



> -\ 



Inkar edecekler 

Yetecek 

Onlara karsi sana yetecek 

Olacak OjS^ 



* i» 



1)4^ 



311 



Yenilecek 
Kotii 



isaret Ui~. 

isaretleri lit 

Sina dagi i 

Onlara erisecekler 
Sallayacaklar 






ajS-flJ-^o-' 



Infak edecekler 

Onu infak edecekler l^JLiJ. 

Sina dagi <>~— 

Bana yol gosterecek j^^^- 

Onlara yol gosterecek ° j: A \l- 



r>^- 



^ 



312 



istedin 

istediniz 

Siz ikiniz istediniz 

istedik 

istedi, diledi £U 

istediler ji^li, 

Donakalmis L^-lS 

igenler OjijlS 

igenler <>>j^ 

Ortak ol li J li 

Onlara ortak ol ^ii'jlS 



Taraf *L>iS 

§air ^pU 

§efaat edenler <>**Li 

Karsi geldiler lyLi 
§ukreden i^ii, - *Tli, 

§ukredenler OjjTli 

§ukredenler d^^T^ 

Yapi, kabiliyet aITiS 

Yapisi Ajdfli 

Yuce 0UL.LS 

313 



i? 



OLi 



Dusman, kin besleyen 

Sana kin besleyen 

Onlann isleri 

§ahit, goren 

§ahitler 

§ahitler 

istisare etti, musavere etti, danisti 

Musavere et, dams 

Onlarla istisare et 

Benzetildi 

Kis 

Dagmik 

Agag, ot 

Anlasmazhkgikti 

Agag 

Onun agaci 

Onun agaglan 

Cimri oldu, aggozlu oldu 

Bencillik 

ig yaglan 

Onlann ig yaglan 



dliiLi 

i - 
p-gJL^ 

# -- 1« -" 

lJl»Li — JlaLi 
vJj&Li 



JJ 



Li 



JJ 



Li 






Li 



^ <» ^ 

LgJ^-i 
La ^%«-Ji 



* - * * 



314 



Bagladi, kuvvetlendirdi IS 

§iddetli, getin 

Bagladik 

Baglayin 

§iddetli 

Kotu, §er, daha kotii, kotuluk 

igecek 

igecegin dX>\^> 

Onun igecegi ajI^S 



igti 

igi§, igme 

Su igme hakki 

igtiler 

Agti, geni§letti 

Dagitti 

Dagit 

Kuguk topluluk 

Kivilcim 



§eriat, kanun 

Din olarak kabul ettiler 



lilJLi ■ 






. '0 s ' 




LoJLi 




i **• 




\ *J^ 


s , 


* s 


iJUJLi - 


- JjwLi 


1 * ' # ' 


\j\yi- 








^>? 






s>s 



Kanun koydu, yol belirledi c. ji, 

Akin akin tpji. 






315 



Dogulu, doguda l|Sji 

Dogulu, doguda 



43 JP 

§irk, ortak ko§ma hy$ 

Ortaklar i&yb - 's&'J* 



Ortaklanniz 



Onun §erri, kotulugu 
Satin aldilar 
Onu sattilar 
§eriat, kanun, yol 



t, dal, grup 
Kollar, dallar, gruplar 
Anladi, §uur etti 



j> > ' > > 



p jlS>i - p;iT>i 



> ^ > <, > 



Ortaklanmiz UJlTj^ - Ujlsj-i 

Onlann ortaklan ^li'ji.- Jhjlf'ji. 

Benim ortaklanm ^ifji. 

Sizin §irkiniz &f}? 



•» ji ' 

-w* 






4*j 



^ 



Ortak lL^ 

Filizi rUai. - AiUi 

Yon, taraf j^ 

Onun tarafi, yonii lj^ 

Adaletsizlik tuu.*, 

Ni§aneler, §iarlar -juii. 



y^ 



316 



§iir 
§airler 



§efaat etti 
gift 



§afak 

iyile§tirdi, §ifa verdi 






§i'ra yildizi ^^ 



> 



Milletler, dallar L^JLi 



■fi. o ' I* 



§uayb (AS) 
Onu etkiledi 
Ahkoydu, me§gul etti Jii, 



> f 



Me§guliyet jLs, 

Ahkoydu, me§gul etti oiiS 

Bizi me§gul etti liliLS 

r\enar _aJ« — Li^i 

yifa f.\JLS> 

§efaat, tavsiye, yol ipllS 

Onlann §efaati i^iplii, 
iki dudak 






> *. ' / 



§efaatgiler ^Ui^ - ijUjLi 

Onlann §efaatgileri li^Uuii. 

§efaatgilerimiz lljlili 

317 



§efaatgi 

Yanldi 

Tuketme 



Sollar 






Yarma, yans tli 

Muhalefet, anla§mazhk juls, 

Bana karsi gelmeniz ^ULi 

Zorluk, mesakkat Ji*. 

Yard i k lliiS 






Kotii oldular, mutsuz oldular 

Azginhgimiz llfjii 

Kotu, mutsuz i|ii - yi, 

§uphe JjLi- 

§uphe etti jjii 

§ukretti ^SCS 

?ukur f J3 - jSCi. 
§ukrettiniz 



o 7 o 



Yapi, kabiliyet, sekil JJCS 

Onun sekli 45\i> 

Qok sukreden, sukrun karsihgini veren IjjSLi - jjSCi 



IjL«_j« 



Onlann sollan (t-g-jiUi. 

Sol JUj, 



318 



Onun solu <Ju_i, 

Gune§ 



Alev 



§ahit oldunuz, gordunuz 



iki ay 

§ehvetler 

§ehvet 






> 



Nefret jlil^ 



— c_jl_^i 



§ehadetler olSl^J. 

Onlann §ehadetleri ^iSl^i- 

Gorunen, §ahitlik sSl^-S 

Bizim §ahitligimiz UJSl^Jt. 

Onlann §ahitligi i4&L$i. 

ikisinin §ahitligi U^jSl^S 

Alevler LjJ, 

§ahitoldu, gordu x^ 
§ahitler, mevcutlar, §ehitler s.\X$l> - i\X$l> - i\X$l> 

§ahitleriniz Sl\^^ 

§ahit oldum, gordum o^i 



pM^ 



§ahit olduk, gorduk lIJL^-S. 

§ahit oldular, gorduler Ijl^i. 

Ay (zaman) l^-S - _^i> 






319 



§ahit olanlar, §ahitler 

Aylar 

§ahit, mevcut 

iki §ahit 

Kukreyen 

Alev 

Kan§ik igecek 

§ura, dani§ma, isti§are 

Silah 

Yakma 

?ey 

§eytanlar 

Onlann §eytanlan 

Ak sagh 

Aksaghhk 

Alaca 

ihtiyar, ya§h 

§eytan 

Bolum, grup, aynhk 

Bolum, grup, aynhk 

Onun toplulugu 

ihtiyarlar 









* i 


IJL & j> 




i 


Ji-^*- 5, 


\ O . i Sj 










U aJ« 














4JLJ- 



L>eJLJi — ?*JLJ« 






L>- *i>^ 



320 



U- 3 

Orugtutan kadinlar oUJL£> 

Orug tutan erkekler /^U? 

SabiTler O^LU? 

SabiTler lry^=> 

Sabirh, sabirla I^L^ 

Sabirh kadinlar ol^L^ 

Sabirh (d§) ly\^ 

Sabredin IjjjU* 

Sabirh erkekler Oj^U? 

Sabirh erkekler <VhU> 

Arkada§ edindi ^J-\^ 

Arkada?, grup cL^-L^? 

Arkada§, e§ i^L^ 

E§i, arkada§i ^>-L^> 
Arkada§miz iiCi^L^-J^L^ 
Onun arkada§i 4^>-L^-l^U? 
Onlann arkada§i ri-^-^ ~ M-^-^ 

ikisine iyi davran U4>-U^ 

Arkada§lanm ls-^^ 

Sagir edici ses jAl£ 

Avlandi SUi> 

321 



Sadik, dogru li^L^ - J^U? 

Dogru kadmlar olLl^ 

Dogru erkekler DyiU? 

Dogru erkekler r**^ 

Devsirenler, kesenler rr^J^ 

Yildinm JIpU? 

Kucukdusmus jpi£ 

Kugukdusmusler Oj^pL^ 
Kugukdusmusler 

Saf saf, saflar halinde oliL^ 

Saflar halinde oliL^ 

Cins at oliiL^ 

Saf dizilenler OjiL^ 

Atese giren, girecek olan JL^> 

Salih, iyi, islah olan 4JL^> 
Salih (AS) iAJl£ - 4JU, 

Salih isler, saliha kadmlar oUJl^> 



Salih erkekler 



(j sfcj\^P 



iki salih kisi /r^U? 

Salih erkekler <>>JU> 

Atese girenler, girecek olanlar I^JL^ 

Sessizler Oji»U? 

322 



Doktu d~^ 

Dokme \i^> 

Sabah iti^, 

Qoksabirh J ii s ^ 

Doktuk HiLi 



Sabahladi, sabahleyin oldu 
Sabah 



Sabahleyin L*i£ 



Onlara sabahleyin geldi 

Sabretti 

Sabir 

Sabrettiniz 



Sabrettiler 
Katik 

Renk, boya 
Dokun 
Meyletti 






I^Ls^ — j-?^ 5 



0-0- 



Sabnn ^^-^ 

Sabrettik ijji^? 

Sabnmiz ll-^s 



!j^ 



*4-sf 



4jtLvi5 



IjJLs^ 



C^ 



Qocuk ll^» - £_^> 

Tepsi, sayfa Jia^ 



323 



Sayfalar UA^ - *± 



> > &• > > 



Kayalar 
Kayalar 
Donme jl^ 





1> 



Geri dondurdu, engelledi, ahkoydu JL^ 

Ahkoyma 1^. 

Engellendi, donduruldu jj? 

Engellediniz iiaJU* 

Engelledik &jl£> 

Sizi engelledik li'liil^ 

Sine, kalp I^JL^-jJL^ 
Sinen, kalbin lijJu^ - iijJU? - lijju^ 

Onun sinesi, kalbi o^i^ 

Sinem, kalbim <sy^p 

Agikga soyledi * 1^ 

Qatlak & JL^ 

Dondurdu l31^ 

iki dag, iki yamag ^^ 

Dogru oldu, dogru soyledi jl^ 

Dogruladi jjL^ 

Sidk, dogruluk uJu?- jl^ 

Sadakalar olii^ 

324 



Sadakalanniz 



Mehirleri 



Sadaka 

Dogru soyledi (ds) 

Dogru soyledin 

Dogruladi, tasdik etti (ds) 

Dogruladin, tasdik ettin 

Bize dogru soyledin 

Size dogru soyledi 

Bize dogru soyledi 

Onlara sozumuzu yerine getirdik 

Onlann dogrulugu 

Dogru soylediler 

Onu ahkoydular 

Onlan ahkoydular 

Ahkoydular 

Ahkonuldular 

Uzaklasma 

Sineler, kalpler 

Sineleriniz, kalpleriniz 

Sineleri, kalpleri 

Sizi ahkoydular 



45 djjs 



« ' s 



CJ-WJ 



- ,- 









325 



Dost 



Ahstir 
Soguk 



Qiglik 
Saray, kule 
§iddetli ruzgar 
Yere serilmis 
Dondurdu, sevk etti 
Agikladi 

Dondurme, gevirme 
Donduruldu 
Sizi dondurdu 






Siddik, tasdik eden, dogrulayan lii^ - JjI^ 

Dogrulukla ISjjL^ 

Dogru kadin suLjuo 

Dostunuz piajj^ 

Dogru erkekler OjjLl^ 

Dogru erkekler £>&",' r 



y* 



y? 



Yol \^\y^ - Uy^ 

Senin yolun diil^ 

Benim yolum J 5 ^ 



a>^ 



u->^ 


1,1 o C 


'j-S^J-S^ — 


' J-S^J-S^ 




<» 




Cjy^> 




Cj^p 




by* 



r& 



J^ 



326 



Yonelttik Hi>£ 

Agikladik Ldj*9 



Onu agikladik elli 



Dev§irdi, hasat etti 



imdat gagnsi, feryatgi 

Siyah kill 



Avurdunu §i§irdi, boburlendi 
Bayildi 



Yoku§ 



Ho§gordu 






Onlan ah§tir <V*>^ 






Yukseldi Ju^ 

Yukselerek fjj^, 






Baygin lL^ 



b 



.» 



yw> 



Toprak Ll^ 

Kugukluk ^li^ 

Sapti, egildi JLi^? 

Meyletti 

Kuguk, a§agilanmi§ 

Kuguk, a§agilanmi§ 






Safa tepesi li^ 

Saf saf i a ^ 



7eJLy9 



327 



Ho§goru 



7<JUP 



Hos gorerek \-~lr n 

San 



Islah oldu, duzeldi, 



>^ 






San 

Dumduz \lCal^> 

Kaya d\jl^ 

Tokatatti, vurdu XU? 

Tokatatti, vurdu <1SL^> 

Namaz kildi \^ 

Namaz kil, dua et "\^ 

Namaz, dua sSu? 
Namazin dJoSu? - dlr>U> 

Onun namazi ajSl^ 
Onlann namazi *4&L£ - *-£%* 

Namazi m lJ^ 5 

Asti ^jU 

Asti ^1^ 

Sulb, zurriyet Jj, 

Astilar ^iL^. 

Onu astilar o^ii^ 



^tis^ 



Sulh.bans lAU-^U 



328 



Duz, giplak iJuL^ 

Balgik JliU 

Salat edin \jl^> 

Namazlar, dualar o! ji^ 

Namaz IjL^- l\JLp 

Namazin dJuljL^ 



Namazlan 



Sagir oldular 



Yaptilar 



Evlilik yakinligi 



Kadeh 



p-$j\jL^ 



Onu ate§e atm tj^ 

Namaz kildi I^» 

Giri§ kl*> 

Sagir li£-t£ 

Samed 1^ 



.» 



I «-o-s^ 



l§, yapma l£L£-ii£ 

Sanat, i§ 



^jC*/? 



l aJt-Ls^ 5 



Dalh, benzer d\jLf-d\jLf 



] j&? 



Dogru, dogru olarak tlj^ 



£jV 



§im§ekler ly^y* 

Saflar, saf saf d>l j^? 



329 



Yagmur, saganak 



jy^ 



i> 



Manastirlar k*\y^> 

06S l "J "e^p 

Sesin lkj+0 

§ekillendirdi yy? 

§ekiller yy? 
Sur 

§ekil, suret ajJ ^» 

Sizi §ekillendirdi 'J>'jye 

§ekilleriniz r^jj-^ 

§ekillendirdik ^jj** 

Sizi §ekillendirdik it^jyfi 

oruQ \j»°yp — ?y& 

Kaleleri i^^lx^? 
Orug liU-^-^li^ 



^— *-->— v^ 



Qiglik iU^ 

Avlanma, av j^ 

Yaz (mevsim) i£ii*> 



330 



U- 3 

Daralan Jji^> 

Gulen, gulerek iS^-L^. 

Gulen Js^-L^ 

Zarar veren *L> 

Onlara zarar veren (^j^ 

Zarar verenler jtj& 

Ticaretmah %\S^ 

Mallanmiz Ii£pU» 

Onlann mallan °J£s-\^> 

Daraldi jl^ 

Daraldi cJl^ 

§askm, sapmis S/U^ 

Sapitanlar, sapiklar O^JL^ 

Sapitanlar, sapiklar 



Deve, seyahat araci y\j? 



% 



Koyun (hayvan) 01^ 

§iddetle soluyarak lAi^ 

Kusluk, gunduz iaJ? 

Onun kuslugu liUw* 

Guldu dl^s 
Guldu 

331 



J^fi 



Gun isigi, gunduz, kusluk 

Zit, aksi, ters, rakip !JL> 



Zarar verdi 

Dert, sikmti 

Zarar 

Sikmti 

Zarar vererek 

Vurdu, misal verdi, dolasti 

Vurus, vurma 

Vuruldu 



Onu misal verdiler 

Zarar 

Zaran 

Sikmtisi, derdi 

Sikmtisi, derdi, zaran 

Kuru diken 






Vurarak tj^> 



, JJ 



Vuruldu 

Sefere giktiniz 

Vurduk HJ^ 

Vurdular 












* * '. 



* s * 

ay? 



*"& 



Zayif tiUL> 



332 



Zayifoldu 

Kat kat 

Zaaf, zayifhk 

Kat kat 

Zayiflar 

Zayifhk gosterdiler 

iki kat 

Zayif 

Demet 

Kurbaga 

Sapti, §a§ti, yanildi 

Sapikhk 

Sapikhk 

Onlann sapikhklan 

Senin §a§kinhgm 

Ben saptim 

Biz saptik 

Onlarsaptilar 

Zor, sikintih 

Gizleyen 

l§ik 

Zarar 









> „ 



333 



Adaletsiz c£ j*-> - I j*-> 

Misafir o^ 

Onun misafiri aIl^ 

Benim misafirim i^> 

Darhk, sikinti ji^» 

Darhk veren, sikintih XkL? 



334 



Ugan, ku§, kader, hesap j\i> 

Ugursuzlugunuz %t ^ 

Ku§u, hesabi Sjji 

Onlann ugursuzlugu h*$^° 

isteyenler cj^° 

Ziyaret, vesvese, kuruntu &j\L 

Taife, topluluk siii 

iki taife, iki topluluk jliijlL 

iki taife, iki topluluk rj^^ 

Tavaf edenler rj**^ 

Temiz oldu, helal oldu 4,iL> 

Ugtu j\L 

Uzakla§tiran, kovan ^lL 

Gece yolcusu j j lL 

Taat, itaat ipii 

Yiyen, yiyecek olan ^plL 

Tagut ojilL 

Azginlar OjilL 

Azgm vaka, korkung ses ^iplL 
Azginlar 



Sardi, dola§ti, tavaf etti 0\b 



335 



Takat, gug isiL 

Uzadi JlL 

Talep eden, isteyen ^JlL 

Talut ojJli 

Felaket x^ 

Tabakalar halinde, uyum iginde tstiU 
Temiz oldunuz, iyi oldunuz 
Muhurledi 
Muhurlendi 



Iki tarafi 






Tabaka, hal lii - ji 

Bagi§ladilar(d§) 



Yaydi uJ* 

Onu yaydi UUxL 

Yollar, tarikatlar Jii^ 

Uzakla§tirdi, kovdu S^L> 

Uzakla§tirdim c-o^> 

Onlan uzakla§tirdim ( ^4 J "- i ^' 

Baki§, nazar <_> i - dJjji 

Kisim, kenar lSjL» — <3 jL» 

Baki§in i-li^i 

Baki§lan 1^4*3^ 



L5*> 



336 



Taze tfj? 

Yoi ii J* - jj jL 

Yol ILj? 



Yollanniz 



p^j^is 



Yiyecek lilit-^lit 

Yiyecegin dUlii 

Yiyeceginiz pjlUik 

Onunyiyecegi ^UtL-4Jli 
Yemek yediniz 

Tad i Uik 

Yediler °\y>A> 

May etti, satasti, kmadi ^iL 

May HiL-^ji 

May ettiler l^iL 

Azdi, isyan etti U& 

Azdilar ijlL 

Azgmhgi U13IL 

Azdi, isyan etti tL 

Azgmlik, tugyan tfLii - 5ui& 

Azgmliklan ( H jl 4^' 

Basladi JiL 

Basladilar(ikil) ullL 

337 



Qocuk, bebek ^ii» - *\A> 

Hafif yagmur, gisenti f|L 

Bo§ama J^lL 

istedi, aradi ci 

Arama, isteme UlL 



Muz 



^L 



Yukseldi, dogdu *1L 

Meyve, tomurcuk «Ji=. 

Dogdu JUli 

Meyvesi L^ilu 

Bo§adi jS, 

Bo§admiz iiilk 

Onlan (d§, eg) bo§adiniz ^iyjX^ 

Sizi (d§) bo§adi ^iL 

Onu (d§) bo§adi i \ slU 

Onlan bo§aym S^J^ 

Dogu§ ^JL 

Kor etti />^» 

Silindi (d§) d^i 

Sildik LLuJs* 

Umdu, umit etti «^i 

Umitle t*ii 

338 



Temiz oldu ^L 

Temizledi ^L 

Temizle j^L 

Temizleyin (ikil) \^> 

Seni temizledi £j%L 

Tertemiz hji^ 

Dola§anlar OjJljL 

Tuba, mutluluk \^> 



Uzun 
Durme 



Dag 

Dag jj]? 

isteyerek UjL 

Kolay gosterdi JLp ji> 

.- <- •» 

Tufan Oli^ 

Servet, zenginlik, uzun, yeterli S/ji - J ji 

Uzunluk sjj!h 

Tuva (j£> 






iyi, temiz, guzel [zA, - ^d* 

iyi, temiz §eyler ^ s ^> 

Temiz §eyleriniz }Sz\^> 

iyi, temiz, guzel ^i> 

339 



iyiler, temizler ^y^> 

iyiler, temizler r*^ 

Ku§, kader l^iL - %L 

Balgik, kil lii?-^ 



340 



Zalim iJli 

Zalim ijds, 

Zalimler OjiJli 

Zalimler ^^ 

Zalimler <V«Jti> 

Zannedenler aJ^ 
Agikta olan, gorunen \y^> - y^> 

Agikta olan, gorunen ojj&li 



.» 



Agikta olani 

Yardim ettiler Ijj^Ui 

Onlara yardim ettiler ^jj^li 

Uste gikanlar, ustun gelenler jtj*^ 

Seyahat ^& 

Seyahatiniz 



Tirnak J&> 

Golge etti, oldu, ba§ladi ^)i 

Golge S^f-^f 
Golgeler jSUi - £jS& 

Onun golgeleri aJ^Up 

Onun (d§) golgeleri l^JSU* 

Onlann golgeleri ^^ 

341 



Qokzalim, zulumkar fyfe 

Oldun, kesildin ^Ji 

Oldu, kesildi (d§) cjk 

Golgelik 51k 



Kaldiniz 



Zulmetti 

Zulmedildi 

Zulum 



fiii 



Golgeler y& 

Golgelendirdik liiii 






0> 0> 



Karanhklar oUii» 

Zulmetti (d§) c-dfe 

Zulmettim o-dk 
Zulmettiniz 



Sana zulmetti dldk 

Zulmettik HUk, 

Onlara zulmettik lilUlfe 

Onun zulmu <ui]j> 

Onlara zulmetti 

Onlann zulmu 

Zulmettiler 

Zulmedildiler i^ilk 

342 



a^ 1 



Bize zulmettiler ll^iife 

i 

Onun golgesi L^» 

i. 

Devam ettiler, olakaldilar l^iii 

Qokzalim l^jli-^jli 

Golge yapan Su£> - J^li> 

Susami§ olanlar Olili 

Susuzluk ui 

Du§undu, zannetti ^p, 

Zan ili - ^L, 

Sizin zanniniz 4-xiii 

Zannettik 

Zannettim 

Zannettiniz 

Onun zanni $&, 

Zannettiler |y£> 

Zanlar Uy£> 



Birbirini destekledi ^i 

Gorundu, belirdi y^> 

Sirt ^i 

Sirtm ii^i 

Onun sirti a ^i 

Onun (d§) sirti L^^i 

343 



Arkaya \$jfi> 

Sirtlar j^> 



Sirtlanniz 



Onlann sirtlan 






Onun sirtlan A jjgk 

Onlann sirtlan Laj^P 5 - LAJj4i 






O iki cinsin sirtlan Uijj^i 

Destekgi i* g U - ^ g U 

Ogle s-^i 



344 



Geri donenler OjJo'Lp 

Fakir %'£ 

Ayiph kildi, kusurlu kildi 4»Lp 

Tapici, tapan, kul juLp 

ibadet eden kadinlar oLLLp 

ibadet eden erkekler OjJuLp 

ibadet eden erkekler jt^^* 

Gegenler iSy}^ 
Yolcular, yoldan gegenler L^ ^Ip 

Azgm, §iddetli s^jLp 

Qabuk olan, pe§in olan, acil iiL-Lp 

Geri dondu, iade etti SLp 

Ad kavmi iSLp - 1\j> 

Geri donduler |jS& 

Haddi a§anlar b/*& 

Ko§anlar otolp 

Du§man oldunuz (J&& 

Sayanlar ^o& 

Sigindi Ilp 



Bulut 



L^»jLp - ^>j\s- 



Onlarla iyi geginin <S*ji4^ 



345 



§iddetli ruzgar, firtma clX*?& 

Esip savuranlar ,->\i. r \'c 

§iddetli ruzgar, firtma il^li- 

Koruyucu, kurtanci . . r \'c 

Affedenler ^Lp 

Son, akibet iLsii 

Ceza verdiniz li^Lp 

ikisinin akibeti U4£^SIp 

Ceza verin ^^ 



Kisir 



I^SLp - ^SLp 



itikafa giren, saygi gosteren UTLp - &6"\s- 

itikafa girenler, saygi gosterenler Ojis^lp 

itikafa girenler, saygi gosterenler Cr^^ 

Yuksek, buyukluk taslayan J£ 

Adaletsizlik yapti JLp 

Dunya, alem JLp 

Alim, bilen p\^ 

Alimler, bilenler OjULp 

Dunyalar, alemler j^^ 

Alimler, bilenler <V^ 

Ustun tJLp 

Ustun aJLp 

346 



Buyuklenen, yuksek 

Ustii, list tarafi L^JLp 

Onlann ustu ^i-Jlp 



Yil.sene ULp-^Lp 

i§ yapan, gah§an *\j& 

i§ yapan, gah^an iJLlp 

is yapanlar, gahsanlar OjLlp 
i§ yapanlar, gahsanlar 



Yihniz, seneniz p-p^p 

iki sene jl*\j> 

Ahitlesti j^\s- 

Ahitlestin ojlaLp 

Ahitlestiniz ijjlaLp 

Ahitlestiler IjIaLp 
Kullar, koleler iSUp - l\i& 

ibadet sSl^p 



Ibadetiniz iSjSIip 

Onun ibadeti <b"SLp 

Onlann ibadeti °^-f}^ 

Benim ibadetim L5 j "^^ p 
Kullann liiLp - li^Lp - iiSLp 

Sizin koleleriniz f^-?^ 

347 



Kullanmiz tbLp 

Onun kullari o^lip-aSlip 

Kullanm (s^-is^ 

Abesle ugrasti, bos seylerle eglendi ^1_p 

Abes, bos yere t±^ - JL^p 

Tapti, ibadetetti j^ 

Kul, kole iIlp - Ilp 

Kole yaptin oaip 

Siz taptimz *j^ 

Biz taptik Ijj^p 

Kulumuz Ujllp - Ujllp 

Biz onlara taptik liulip 

Onun kulu <>ju£-aiip 

iki kul ji^ 

Tabiretti, yordu y^ 



ibret 



Hali 






Kas catti, yuz eksitti r^c. 



teJ^ 



Asik surath "^yj- 

Kullar 

Azdi 

Surukledi 

348 



'& 



Zorba, kaba Ji£ 

Azdilar, di§ma giktilar, kar§i geldiler \p^ - p^. 

Azgmlik \'$&-$& 

isyan etti, azdi j^. 

Son, en fazla tixp 

Hazir 
Eski 
Anladi 






Anla§ildi, ortaya gikti y^. 

Kan§ikhkgikardi qj, 

Qoktuhaf 4>Uci 

Zayif, ince £>U*p 

?a§irdi c^*i> 
Acayip, garip l_^U - cl^p 

Sen §a§irdin oi^p 

Siz§a§irdmiz (U**** 

Onlar§a§irdilar !>~^ 
Aciz kaldi 
Aciz kaldim 
Acele 
Acele etti 



5** 

* - - 

Acele ettirdi, gabukla§tirdi JjLp 

349 



Acele et 



Oil*''' 



Buzagi SUp-^p 

Acele ettim cJL*p 



Acele ettiniz 



rh* 



Acele ettik Hi^ 

Yasli, kocakan \jj&* - jyU> 

Qok aceleci Vy*»* 

Qok sasilacak sey ^-^*p 

Vaad et 1p 

Saydi Ip 

Sayma, tek tek sayma Up 

Dusmanhk sjiIp 

Hazirhk alp 

Sayi, sure 51p 

Dondunuz ijji 

Onlann suresi m^ ~ r^^ 

Onlann (ds, gg) iddeti, suresi jv^ 

Saydi SIp 

Sayi.adet iSjp-SJlp 

Onu saydi aSlp 

Onun mercimegi L^-lp 

Adalet, denge S/1p - ^j^ 

350 



Seni adil bigimde duzenledi dUlp 

Adn cenneti jjlp 

Donduk uIp 

Onlan saydi A"Ss. 



Onlara vaad et ^ajlp 

Du§man I jl^ - jl^- 

Ta§kinhkla IjIp 

Du§manhk ill jlp - 01 jjlp 



Yan, taraf Sjap 

Sizin du§maniniz ^jip - li'jjip 



Onun du§mani ojjlp 

Onlann du§mani h*$* 

Benim du§manim cijl^ 
Azap tfllp - tilip 

Sizin azabmiz °J>^)& 
Onunazabi aJiIp-aj'iIp 

Onun (d§) azabi I^jULp 

ikisinin azabi U4j|Ip 

Azabim .(Ip 

Tatli 4,Ip 

Azap etti, cezalandirdi oIp 

Azap ettik UjIp 

351 



Ona azap ettik lilL'ip 

Onlara azap ettik %&& 

Sigindim oip 
Mazeret, ozur \fa - J& 

Bo§ sahil, issiz yer ^y 

Seven, tutkun t jp 
Arapga 
Kuru hurma dah 



Arz etti, sundu 



Arz edildi 
Meta, menfaat 



Ustii kapah bildirdiniz 






Ar§, taht ^y> 

Senin (d§) tahtin dli^ 

Onun tahti, ar§i ^jl^p 

Onun (d§) tahti L^^p-l^ijp 



6^ 



Geni§lik *>jp 






Menfaat 1*>jp 

Arz etme, gosterme t> jp 

Engel l^-jp 



P^>> 



Arz ettik 11)»jp 

Onun geni§ligi ^-^^ 



352 



Onlan arz etti 
Arz edildiler 
Bildi, tanidi 



Bildin, tanidin 



Onlara saygi gosterdiniz 






Bildirdi, agikladi, tarif etti, tanitti cjy> 

iyilik, orf c_>jp 

Birbiri ardinca tijp 

Arafat &&£■ 



CU9j^ 



Onu tarif etti L^ijp 

Onlan bildi <*4b* 

Bildiler \yj^ 

§iddetli sel *y> 

Kulp iy), 

Onun gatilan ^j:£ 

Genis j^j, 

izzet, gug ijp 

Gizlendi, gizli kaldi Oy> 

izzet, gug \ jp 

Saygi gosterdi 3Jp 






Ona saygi gosterdiler a jjj^ 

Kuvvetlendirdik, ustun kildik UjJp 



353 



Azletti, kenara birakti J jp 

Uzak durdun, biraktin cJjp 



Azmetti 



Azmettin 
Azmettiler 



Put 



f^ 



Azim, azim isteyen Ujp - «Jp 






Bana ustun geldi j jp 



;j 



^J* 



Uzeyir *j?jp 

Aziz, ustun, guglu, zor »i>"i> 

Grup ^jp 
Zor 



l 'y^S- — r OM -^' 



0' 



iS'j^ 



Zorluk 
Zor 
Zorluk 
Zorluk 
Gece geldi 
Bal 
Olaki 
Ola ki siz 

Zor \y^ - %~^ 

Aksam £lLp-£lLp 

354 



J^p 



Gebe develer 



JUup 



On 

On 

Yirmi 

Aksam 

Aksam 

Yardimci, yardakgi 

Kabile, asiret 

Kabilen, asiretin 

Kabileniz, asiretiniz 

Onlann kabilesi, asireti 

Asa 

Asan 

Bana isyan etti 

Onun asasi 

Benim asam 

Zor, sikintih 

Asir, zaman, ikindi vakti 

Firtina esti 

Ekin yapraklan 

§iddetli ruzgar 

Korudu, kurtardi 



ysS+S' I "^Jvs_P -Jvs_P -Jvs_P 



r*. 









oLs^P 



c5U^p 



i . * 
4 . yg P 



>^P 



1 fl y2 P 



(1~*2^ 



355 



Nikah 



J1-V2JP 



isyan ettiler \y** - \y** - \jla* 

Sana isyan ettiler .^.Vc 

Bana isyan ettiler <Jy^ 

Asi oldu, isyan etti .^p 

Asi k^ap 

isyan Ol^p 
Zor, sikintih 
Sen isyan ettin 
Ben isyan ettim 
isyan ettiniz 

Ben ona isyan ettim ^kp 

isyan ettik Uls^p 



Sopalan, degnekleri 
Isirdi 



Isirdilar 









*£ 






Kol IjJsp 

Kolun l^Jukp 



Ij-s^P 



Parga parga ^^ 

Verme, mukafat %\^ - %\^ 

Mukafatimiz ifjUap 

Onun boynu, kibri ^Up 

356 



Terk etti jip 

Terk edildi, birakildi JLikp 

Kemikler lii^p- *Uip 

Onun kemikleri 4^l]kp 



Kemik 



Affetmeleri 



Affedildi 



Sarp yoku? 
Ardmdan 



ft* 



Saygi gosterdi, ululadi ft*. 

Onlara ogut ver 



Onlara ogut ver (d§, eg) jijkp 

Buyuk, yuce, azametli U^p - :^Jip 

Affetti lip 

Zeki, uyanik, ifrit c~>y^- 



Af 

Qok affedici ! jip - |ip 



jjsp 



Ijip 



Affettik UjiP 



c^ 



Cezalandirma ^lip 

Arkaya bakti 



c~A£- 



Sonug, akibet tjp 

Onun sonucu LaLIp 






<Lu4P 



357 



Sonug, akibet 






Onun topuklan 

Akdetti, bagladi, dugumledi 

Dugumler 

Dugumledi, bagladi, akdetti 

Dugum 

Akdettiniz 

Kesti, bogazladi 

Kestiler, bogazladilar 

Onu kestiler, bogazladilar 

Anladi, akletti 

Aklettiler, anladilar 

Onu aklettiler, anladilar 

Akitler 

Kisir, sonugsuz 

ibadet etti 

Ustun oldu, buyuklendi 

Qok bilen 

Alametler, belirtiler 

Agikga 

Asih olan, embriyo 

Asih olan, embriyo 



4_£lAP 



JLaP 



JLaP 



OJJLp 



SjJLp 



i 

r 1 



JLaP 



[fa 

OjliLp 
U-JLp — £i-AP 

2uip 



358 



Bildi 



& 



Siz bildiniz 



Ogretti jjp 
ilim uIp-jUp 

Alimler ijuip 

Bildi (d§) c-iip 

Bildin cuUp 

Bildim i-Up 

Ben ogrettim o-Up 

Sen ogretildin cLUp 

Sana ogrettim dlidp 

Siz ogrettiniz JLlIp 

Siz ogretildiniz <y^f- 



XjLtJS- 



Onlan (d§, eg) bildiniz ^jilUp 

Sen bize ogrettin lildp 
Bana ogrettin 

Onu bildin a£Up 

Sana ogretti dJudp 

Size ogretti ^Jj> 

Bildik ULLp 

Biz ogretildik HUp 

Ona ogrettik olldp 

359 



Bana ogretti <j^ 

Onu bildi Up 

Ona ogretti Up 

Onun ilmi Up 

Onun ilmi l^iip 

Onlann ilmi t&i* 

Bildiler I^Up 

Benim ilmim Jp 

Ustun geldi I jip 

Yukseli? I^Ip 

Uzerinde, uzerine Ip 

Yuce Ji 

Benim uzerime Mp 
Yuksek, yuce kip - yp 

En yuce uIp 

Senin uzerine dklp 

Senin (d§) uzerine jJliIp 

Sizin uzerinize °J>~& 

ikinizin uzerine USjlIp 
Alim, bilen UUp-j^Ip 

Bizim uzerimize HiIp 

Onun uzerine <i1p 

360 



Onun uzerine (d§) L^Ip 



Onlann uzerine 



Ne hakkmda, neyden 



Halalanniz 



Omurverdi 



Umre 



Onun omru 
imar ettiler 



rd* 



ikisinin uzerine L^jlIp 

Onlann uzerine (d§, gg) cx^ 



Ne hakkmda, neyden lip 

Halalann dJulip 






Direkler ^u_p 



Imar edilme, bakim veonanm Vp^ 

Direk j^i 



'M 



Ornur, hayat i^ji - *j& 

imran OI^JLp 



a 



>^ 



Omrune andolsun '£fis- 

Senin omrun '£j& 






j>p 



Onu imar ettiler Uj^p 

Amcan jJlIp 



361 



Qah§ti, yapti, i§ledi 'Ls. 
i§, amel, faaliyet SU-p - *[& 

Amel olarak, i§ bakimmdan Sui- 

Qah§ti, yapti, i§ledi oL-p 

Yaptmiz ^As 

Onu yapti ^iLp 

Senin amelin iil^p 



Sizin ameliniz 



Onlann ameli 



Kor oldular 

Korler 

Kor oldu 

Korluk 

Kor 

Kor, korluk 



Kor oldu 
Kor oldu 



j^J^P-liOL^P 



Onun ameli aI^p-aI^p 



p_^ilp - j^i^P 



Yaptilar iJLp 

Benim amelim 1^J> 



ij^p 

a * a * 



* . * 



Kor Llp - ^p 

Korluk yapanlar IjLlLp 



CI - ■* A P 






362 



Derin j^p 

Kor ^J^ 

-den, hakkmda ?p 

Bizden dp 

Uzum lilp-c r J^ 

Sikinti JUp 

Boyun egdi oIp 

Sikintiya du§tu c~lp 

Sikintiya ugradiniz ijLp 

Katinda jllp - Up 

Senin katmda ^Ilp - I^jllp 

Sizin katinizda «t^ 

Bizim katimizda Ujllp - Ijjllp 

Onun katinda «jllp-ojllp 

Onun (d§) katinda UIlp 

Onlann katinda X-*^ 

Benim katimda c^jllp 

Boyun J1p 

Senin boynun iJuip 

Onun boynu <u£p 

Senden ^JIp 
Orumcek 

363 



- . o/c ? 



Sizden 



(d^ 



Ondan i& 

Ondan (d§) i^Ip 

Onlardan » j \'c 

ikisinden U^ 

Boyun egdi J^ 

inatgi, rakip ijLip - j_lp 

Ahitverdi, sozle§ti 1^ 

Ahid, soz ll^ - 1^ 

Ahdiniz ^^& 

Ahdettik ul^ 

Onunahdi oj^-oj^ 
Onlarin ahdi ^Aj4^-iiJ4^ 

Benim ahdim is^f- 

Renkli yun -^p 

Orta 5ljp 

Egrilik U-^p -^-jjp 

Avret yerleri o! jjp 

Agikta, avret Sjjp 

Cezalandinldi s-^y^ 

Cezalandinldiniz r^j* 

Yoruldu ip 

364 



Bayram (j_p 



Kervan 

isa 

Hayat 

Fakirlik jJllp 



1> s 



Goz, pmar £;£ 

iri gozlu ^>p 

Goz, pmar # Lip 

iki gozun ^LIjlp 

iki goz, iki pmar OHip 

Onun iki gozii oUjlp 

Onun (d§) gozu L^iip 

Goziim jlip 
Senin iki gozun 
iki goz, iki pmar 

Pinarlar J ^ip - dj£ 

Yorulduk \L^ 

Gizli, sakli auu. 



365 



Gizliler, sakhlar <W^ 

Hela, tuvalet Jaju. 

Kin besleyenler, ofkelenenler djo5\s- 

Geride kalan ^u. 

Geride kalanlar jij& 

Aynldi, gitti, di§anda birakti ^Su 

Magara jU 

Borglu, yuk .,£ 

Borglular d^j^ 

Gece j^ li- 

Ku§atan, saran ^L^ 

Bagi§layan y£ 

Bagi§layanlar j^y^ 



Gafil 



Milp — j*Jilp 



Gafiller (d§, gg) c/iilp 

Gafiller Ojlilp 

Gafiller 

Galip ciJLp 

Galipler O^L^ 

Galipler <>?^ 

Azgmlar Ojjl^ 

366 



Azginlar <1mj^ 

Toz 



Aldatti 






> 



Qer-gop %\±j> 

Yarm Lp-jip 

Gida, yemek 

Gidamiz, yemegimiz 

Sabah 

Bol 

Sabahleyin aynldi 

Sabahleyin 

Sabah aynldilar 

Sabahleyin ayrildm 

Sabah aj.ip 

Sabah esi§i U jli 

Sabahleyin aynldi, gitti ^jj> 





£.!0P 




U^Tjlp 




^ 




Slip 




liJlP 




^ 




jJLp 




— jJLp 




IJOP 




OjwlP 



> 



Karga IjIjp-^> 

Yollar 4-trftj* 

Sargin, surekli Uljp 

Batti (gune§, ay) c3j^ 
Batti 
Batida 

367 






Batida 
Aldatti 
Sizi aldatti 
Onlan aldatti 



Sizi aldatti 
Onlan aldatti 



s' 



Odalar u^ - £j-j> 

Yuksek koskler olijp 

Oda, avug, yuksek yer ibjp 

Sel, bogma j^ 

Batma, bogulma tijp 

Seni aldatti liji> 






Batma, batis ^j^ 

Onun batmasi ^jj^ 

Aldanis ] jjj*~hj* 

Onun ipligi Lgijp 

Savas ^Jp 

irin l5Lip-JLip 






Karanhk 

Yikadi 

irin 

Orttii lLp 

368 



Onu orttu Ullp 

Ortu Sjllp 



Orttu 



Gafil oldu 



J^ 



Orttu, ku§atti, yuttu £*p 

Bayildi -*p 

Onlan orttu ^fe^ 

Zorla Ll^p 

Bogazi tikayan l^i 

Baki§ini indirdi ^ 

Gazap, kizginhk cL-s^p 

Gazap etti, kizdi, ofkelendi ^^ 

Kizgin, gazaph OLl^p 

Gazap ettiler l^i^p 

Gazabim ^^ 

Ortu e l]iP 

Senin ortun i^lkp 
Qokbagi§layan IjUp-jUp 

Bagi§ladi, orttu ^1p 

Bagi§lama 0!>li 

Senin bagi?laman &>\£ 

Bagi§ladik tfjip 



y± 



369 



Gaflet slip 
Qokbagi§layan I^Ip-^Ip 

Kin ^ 

Hiyanet etti, bagladi }U- - flp 

Kati Ji*>U 

Oglan gocuk #>U - £>U 

iki oglan gocuk ^^ 

Yendi, galip geldi cJi 

iri, gur Up 

Yendi (d§) ^ 

Yenildi oJlp 

Onlann yenilgisi (*-frJp 

Yendiler i^ilp 

Yenildiler l^ilp 

Baglandi cJp 

Sertlik 2Jp 

Kilif ^jJp 

Kapatti cJIp 

Geng juIp 

Onu baglaym o^Ip 

Kaynama Ip 
Agir, zor, sert UiJp - JlJp 

370 



Gam Up - j^p 

Bulut lUJ> 



Onlann gafletleri 
Koyun 
Ganimet aldiniz 



Ortii 



Azdi 



Aldandi, azdi 



* s * 



Dert 

Acilar, izdiraplar olj^p 

Gaflet, dalginhk yjj. 



Benim koyunum ^Ip 



Zengin, ihtiyagsiz, bagimsiz ULp - J-lp 



l/V 



Dalgig, dalan u^j* 



c£j^ 



Suyu gekilmek l^jp 

Akh giderme £jj^ 



L£> 



Azgm feji. 

Azdik 



Sapikhk, hata, kotuluk tip - -p 

Dip cJLp 

Gorunmeyen, gayb ^jj> 

Onun gaybi 4^ip 

371 



Yagmur c^j> 

Degi§tirdi y& 

Degil, ba§ka £ - -J* - >J* 

Sizden ba§ka ^ 'J* - ^^ 

Ondan ba§ka 6 js. - a^ip - a^ip 

Ondan (d§) ba§ka Uj^ 

Benden ba§ka ^jj> 

Qekildi <^j, 

Kizginhk, ofke U?o 
Ofkeniz 



A, 

V li. o / 



Onlann ofkesi ° e U»?l 

Gaybler ^^- 



372 



Oyleyse, bundan dolayi CJ 

Boylece geldi (ds) cJlii 



a, 



Verin iy& 






Kalp, sine 

Sinen, kalbin *JSlji 



4_15 



Topluluk 

iki topluluk Olili 






Sizin toplulugunuz 

iki topluluk -jSli 

Dondu (ds) JL^li 

Kurtulusa erenler, basaranlar Ojjjli 

Geri donduler, sigmdilar j£u 

Oyleyse arayin l^li 

Oyleyse gonderin \Jju(i 

Oyleyse gel, getir oli 

halde tabi olmak t u;ii 

halde tabi ol «_jii 

halde bana tabi ol _jJii 

halde sen ona tabi ol l^AJli 

Tabi oldular I^A^li 

halde tabi olun \yJti 



373 



Oyleyse bana tabi olun <Jy^\* 

Ona tabi oldular ijk^d 

Oyleyse ona tabi olun iyJti 

Aganlar S^^ 

Tuttu, edindi jJJ\j> 

Tuttu, edindi (ds) oJUili 
Onlan tuttunuz ^jiii^jli 

Oyleyse onu tut, edin oi^jli 

Oyleyse onu tutun, edinin ajJbJli 

halde sakmm |^i;ii 
halde benden sakmm 

Sizden kagti, kagirdiniz lijii 

halde onu okuyun UjL°li 

Oyleyse bize getir ll/li 

Fitneye dusurenler <V^ 

Oyleyse getirin \J\i 

Oyleyse bize getirin lijili 

Onlara (ds, gg) gelin, yaklasm o*J& 

ikinizgidin U;li 

ikiniz ona gidin oU;li 

halde sebat edin l^itfli 

Onu segti oUiili 

374 



Oyleyse kaginin l^jd^-li 

Oyleyse ondan kaginin a^jd^-li 

Facir, ahlaksiz l^-li 

Oyleyse kil, yap [\^^ 

Vurun IjlU-li 

Onlaravurun ^jii^-li 

Sendeyanas 41^-li 

Veyandi(ds) di^-li 

Yuklendi J^i^-li 

Sakmin ljjl^-li 

Ondan sakmin ajjl^-li 

Onlardan sakmin ^jjl^-li 

Qirkinlik, ahlaksizhk sJu^-li 



halde hukum ver 



fi^-ii 



Kansti JalxAli 

Aynhga dustu oili^li 

Aynhga dusuldu oJi^-li 

Aynhga dustuler IjiliAli 

halde gik £>-^ 

Onlardan korkun JijiLAli 

Qikar ^li 



Kardeslerinizdir (t-^Jlj^ 



li 



375 



-»- ..*. 



Atistimz, gekistiniz *j*jl:>li 

Girin Ijl^oli 

Sokuldular I^USli 

Ona girin la^oli 

Gir(ds) J^li 

halde savin, savusturun lj£jSli 

halde dua et, gagir £ Sli 

Dua edin IjpSli 

Ona dua edin ajioli 

Onlan gaginn ^ijioli 

Verin l^iiSli 

Birzaman ill 

halde iSli 

Ozaman £li 

halde anin Ijj^lli 

halde beni anin jy^X* 

izin ver oili 

Bildirilmis olun \Ji\± 

halde git ^Joli 

halde ikinizgidin Lilli 

Kaynadi jli 

Geri dondu jj^li 

376 



ikisi geri dondu 



Ijb-jli 



Bekle, gozetle 

Onlan bekle, gozetle 

Dondur 

Bizi dondur 

Geri donun 

Oyleyse onlan riziklandinn 

Yasli 

Bos, bombos 

Yonel, yaklas 

Ayiranlar, segenler 

Onlardan aynlm 

Oyleyse benden korkun 

Ustahkla 

Basardi 

Senden izin isterler 

Oyleyse mujdelenin 

Yanstilar 

Yanssinlar 

Cevap verdi 

Cevap verdiniz, icabet ettiniz 

Cevap verdik, icabet ettik 



d>\\i 






£*> 






&J^ 



Ipjli 



-r^J 



u 



>\ij\j 



i * - I- 



\\i 



J 



Ujiiliili 



IjjA^li 






377 



Sevmek istediler, tercih ettiler 



,\i 



Kugumsedi 

§ahit getirin 

Oyleyse sigin 

Namusunu korudu 

Ondan yardim istedi 

Ve bagislanma diledi 

Oyleyse bagislanma dile 

Ve bagislanma dilediler 

Oyleyse ondan bagislanma dileyin 

Kahnlasti, sertlesti 

Onlara sor 

Oyleyse dosdogru ol 

Oyleyse dosdogru olun (ikil) 

Oyleyse dosdogru olun 

Sonra buyuklendiniz 

Sonra buyuklendiler 

Faydalandiniz 

Faydalandilar 

Siki tut, yapis 

Dinle 

Dinleyin 



,li 






^ S ' 1 • 






« g " a " . ^ ' ft 

-- jLs 



I a^w02JL^A» I 



( J^ 






li 

li 
,li 
,li 
,li 
li 



378 



Dogruldu, dikildi 

halde secde et 

halde secde edin 

Kosun 

Yoldan gikan, fasik 

Fasiklar 

Fasiklar 

Sok, al 

Sokun 

Gir, yuru 

Beni dinleyin, isitin 

§ahitolun 

Sabret 

Sabredin 

ilan et, agikga soyle 

Avian in 

Hosgor, affet 

Ayiranlar, ayirt edenler 

halde vur, misal ver 

halde vurun, misal verin 

Yaratici, yaratan 

Doyurulmasi 



Jj^t^li 
Jj^t^li 



'J 



I «JCw« 



li 



LL^li — j^li 



(J aJL*>ii 
•-JLu«li 

(J aJt^_u«li 



Ijj^li 



0. ,• 



I aJ -y'li 



A U 



»Ul?li 



379 



Bakti iiLu 

Temizlenin 'jji^U 

Kulluket jj£\i 

Bana kulluk et ^^^ 

Ona kulluket olipli 

Kulluk edin Ijlipli 

Bana kulluk edin jjlipli 

Ona kulluk edin ajlipli 



ibret aim Ijj^l^li 

Saldinn Ijiipli 

itiraf ettik Hi dpli 

itiraf ettiler ly^ipli 

Birakin, uzak durun I^J^£pli 

Beni birakin, uzak durun OjJjxpli 

Onu surukleyin ojkpli 

Adil olun IjLipli 

Onlara azap ederim . g: '^^ 

Affet ^li 

Affedin Ijipli 

Yapan ^pU 

Bil ki ^li 

Bilin ki Ijiipli 

380 



Yapanlar Ojipli 

Yapanlar 



Yap J^li 

Oyleyse yikayin ljLJ>li 

Oyleyse bagisla jipli 

Oyleyse ag ifili 

Ayir Jjiii 

Agihn, genisleyin I^A^ili 

Yapin ijliiii 

Oldurun l^iiili 



•* 1-0 — 1 • 



Onlan oldurun 

Ve onu birak, at aJJl5U 

Okuyun Ij^li 

Bel kemigi 



Anlat ^^Sli 

Oyleyse hukum ver jjli 

Kesin l^iisii 

Parlak sari «SU 

Oturun IjliSli 

halde bizi yaz ll^li 

halde onu yazm tjd&'ti 

Meyve x^\j> 

381 



Zevk edenler hj^\i 

Zevk edenler 



§imdi ise oS/li 

Okuyanlar olxJliili 

Onu aldi 4jaJi£llj 

Onu yuttu 4^i£Jli 

Birlesti J&ii 

Araym lyUiJli 

Yaran jJli 

halde Allah isli 

Oyle olmazsa JU 

takdirde lili 

Onlan imtihan edin, deneyin ji^L>^li 

Mesh edin ly^li 

Yuruyun IjJbli 

Oyleyse ver ^li 

Fani gli 

Fiskirdi o-^^Ili 

At, bildir iJli 

Qekildi oJuilli 

Yayilm Ijj^iJli 

Yardim et j^li 

382 



Bekleyin ijjU»;u 

intikam aldik HiixJli 

Vazgegtiler 1^4^ 

Vazgegti ^u 

Siynldi ^LJli 

Kalkin Ijjjjli 

ise basla c^tt 

Bize yard i m et ll^li 

Yola giktilar (ikil) liikjli 

Yola giktilar (gg) IjlikJli 

Bak Jkjli 

Bakm Ijj&li 

Bak (ds) fj Jkjii 

Fiskirdi o^ijli 

Gegipgidin, delin ijiili 

Savasa gidin, ilerleyin IjjiJli 

Yanldi jiijli 

Geri donduler l^iiij^ 

Ve mutlaka sen Jljli 

Nikahlayin I^ASyli 



Onlan nikahlayin /y^jAxili 

Diistii, yikildi ^L^jli 



383 



Agiz, agzi li 

§imdi in ij>li 



Uzakdur ^J^li 



Ve onlan iletin ^il&li 



Oyleyse siginin I jfi 

halde ne kotii ^JLi 

Ugradilar jUi 



halde hangisi <^Li 



Ve azginhk etti 

halde ne igin, sunun igin 

halde ne igin, sunun igin U.J 



§asmp kaldi 



Ve onlan sasirtir 
Agti, zaferverdi 



^HP 



Delikanh lii 

Ve tevbe etti, tevbesini kabul etti ^ifi 

Agan, agici ilii 

Onun delikanhsi olii 

Onun (ds) delikanhsi Uiii 



p l 7 i fo 



C 3 



• i« o. 



Fetih, zafer, agma L^£i - ~^ 

Agildi (ds) ^J 

Agtik HAS 

384 



Agtilar 
Devir, donem 



Geng 






ikisini ayirdik Uilliii 

imtihan ettik lis 

Birbirine seslendiler tjSliii 



Qeki§tiler ^j^l 

Seni imtihan ettik l^liii 



tr- 



4^3 



Onu imtihan ettik 

imtihan, deneme, fitne 

Senin fitnen 

Sizin fitneniz 

Kotuluk ettiniz 

imtihan edildiniz 

Onun §a§irtilmasi 

§a§irtilmalari, mazeretleri *-P^ 

i§kence ettiler !^l£i 

i§kence edildiler \jhi 



j-|. A A i\ ~ 

iV * * * 



<U_L3 



imtihan, deneme tjj£i 



LS 3 



J 1 <-' 

Geng kizlanniz P^" 1 ^ 

Gengler, hizmetgiler Ol^i 

Gengleri, hizmetgileri <oL£i 

385 



« • 

4X3 



Gengler 

Hurma gekirdeginin lifi ^Lii 



Nereye, neresi 
Geni§lik 



Fecir 



Ovunen 



* * 

e 5 



Geni§ U-UJ 

Facirler, gunahkarlar ^UJ 



^ 



Facirler, gunahkarlar ly^j 

Fi§kirtildi iLy^i 

Fi§kirttik U^i 

Geni§ yer y^ 

Onun bozuklugu UjyU 

Ahlaksiz, fuhu§ ^lLsJ 

Pi§mi§gamur .ULi 



f 



jy^ 



Fidye ^IJi 

Fidye aJjls 

Ona fidye verdik 

halde sahipleri 

Tath su 

Tek ba§ma 

Kagi§ 

386 





olijJi 




•J' 


iJlji- 




> 




IJIji 





Pervane "j^y, 

Yayilan, yatak tilji 

Sonra gizlice gitti I \£ 

Aynhk <j|^ 



Kagti (d§) 



Yanldi (d§) 



Sevingli 

Sevindi 

Sevindiler 

Sevinenler 

Sevinenler 

Tek ba§ma 

Firdevs cenneti 

Kagtim 

Kagtiniz 



Farz oldu, vazife oldu 
Belirlediniz, farz kildmiz 



>y 



Fi§ki 035 



■y 



Edep yerini L^.^i 






D6§ekler j,£ 

Sergi, yaygi Uji 

Onu do§edik lilliji 






387 



Belirledik, farz kildik li£>ji 

Onu farz kildik lill£>ji 

Asinlik ttji 

Kusur ettim ciji 



Kusur ettiniz 



Firavun 



Fark gozettim, ayirdim 



Irzlar 

Onlann irzlan, edep yerleri 



^ 



Kusur ettik ill, j* 

Onun dallan Lgi-ji 



0>> 



Bos kaldin illji 

Parga j^ 



Ayirma 

Dogruyu yanhsi ayirt eden JlSji - Oliji 



> ,* -- > 



Fark gozettin, ayirdin ^liji 



CUJ^S 



Firka, grup 2ijs 

Ayirdik, yardik 



Onu ayirdik, yardik HS^ 

Ayirdilar i^Sji 

Oyleyse bir rehin 5uJ 

Kosun, kagin \y£ 






388 



Onlann (ds, gg) irzlan, edep yerleri 

Ve rahathk 

Qirkin, tuhaf 

Gorev, mehir 

Boluk, grup, firka 

iki grup 

iki grup 

Korku 

Korktu 

Korkusu giderildi 

Korktular 

Oyleyse sor 

Oyleyse ona sor 

Oyleyse sorun 

Oyleyse onlara sorun 

Oyleyse onlara (ds, eg) sorun 

halde ne kotii 

Bozgunculuk, fesat 

Ve akti, sel oldu 

Ve kura gektiler 

Yer agti 

Fesada gitti, bozuldu 



ivy i 

O 

i -* * 

a_A tLLJL5 

^ ^ !« ^ 

bLli — iLli 



389 



Fesada gitti, bozuldu (ikil) ifJLii 

Gunah i§ledi, isyan etti J^j 

Fisk, gunah llii- J^i 

Onu sevk ettik eliidi 



Gunah i§lediler 
Ve suladi, su verdi 






Fisklar, gunahlar JjJJ 

Duzenledi, duzeltti cij-^i 

Qozuldunuz, korktunuz iiLii 
Ayirma V>>- £)U^i 

Ayinlmasi ^JUki 

Ve tokat atti oiC^i 

Ayirma, fark, ayinm, tafsilat Lki 

Ayirdi, aynldi '[ .y* 

Agikladi J^i 

Oyleyse namaz kil *\£ 

Ayirdi, aynldi <l±Ui 

Agiklandi ciJ 

Agikladik llL^i 

Onu agikladik ollL^i 

Ve namaz kildi \.y* 

Butun ailesi AiL^i 

390 



Gumus 

Ustun kildi, nimetverdi 



Ustun kihndilar 



Ve kaldiniz 



4-^iJ 



[fei 



Ustun kilmdi -Mjki 



Ms^i- j^ki 






Fazl, ihsan 

Sizi ustun kildim, nimetverdim 

Sizi ustun kildi, nimet verdi (S-Sojki 

Bizi ustun kildi, nimet verdi liljj 

Onlan ustun kildik lilli^ki 

Onun fazl i iL^i 

Ve saptilar \ ^' r * 



l^Ukj 



Ve sardi, dolasti cj\ki 

Yaratti jJJ 
Yaratis, yaratilis o^k$- o^k$ 

Sizi yaratti i^j^ 

Bizi yaratti tfjjai 

Beni yaratti <v j^ 

Onlan (ds, gg) yaratti <>*^ 

Ve basladi JiiJ 



> > 



Qatlak J> Ui 

Sert tii 



fi&i 



391 



Yapan, gok ve kuvvetli yapan £jl£i 



Fiil 



Fakirlik 
Fakirler 



Fakir 



cW 



Yapti Jjii 

Yapildi Jji 

Yapti (d§) ciii 

Yaptin iliii 



Sana yaptin 

Yaptmiz ?iki 

Onu yaptim 4iki 

Onu yaptim Lgiki 

Yaptilar (d§, gg) ^ki 

Yaptik liki 

Onu yapti 4ki 

Yaptilar i^iii 

Onu yaptilar o^iii 

Kaybetti jii 

Muhakkak, gergekten lii 






Ve du§un, kapanin \j& 

Anladi 



<U3 



!^A5 — J^Ji$ 



392 



Serbest birakma, gozme Jji 

Tefekkur etti, dusundu j^z 



Sen onlan tanirdin, bilirdin 



Eglenenler 

Oyleyse degil, oyleyse yapma 'y± 



,f 



Mutlaka kesecegim j&i'ii 

Annesine, annesi igin ±fyi 

Filan kisi ll^i 

Kendiniz igin ^SL^S^i 



Kendileri igin L+^Juty 

Ne kotu Cr^ 

Kilsin ilili 

Basanh oldu, kurtuldu ~ii 

Ve olacak Cjy& 






Ve ola ki sen diliii 

Ve lanet 



Yard i JJ5 

Sabah jfi 



-» -^ 



Sizinle savasirlardi ^5 jL"UU 

Yorunge jjii 

Gemi ^jJl 

Oyleyse Allah igin Jii 

393 



zaman liii 

Ona dokunsalardi ayLUi 

halde olmayacak J& 

Mutlaka getiririz, getirecegiz dll^lifi 

Mutlaka onlara geliriz Jfjj\l& 
Mutlaka onu yasatacagiz 



Yesin 



■* " . o >l 



Mutlaka tattiracagiz M>*^2 

Mutlaka soracagiz 



Ne guzel 

Kendisi igin a^jSH 



s - * 



Mutlaka anlatacagiz 

Mutlaka haber verecegiz 

Seni mutlaka yoneltecegiz dliJ^iU 

Eger Ji 

halde olmasaydi 

Odesin 

iman etsin 

Gelsin, getirsin »f Uli 

Size gelsin ^"^ 

Bize gelsin Ujuii 

Gelsinler lyUi 

394 



Mutlaka yararlar, yaracaklar 

Sakinsinlar, korunsunlar 

imrensin, yanssin J* 



Tevekkul etsin 






Sakmsin, gekinsin j>^4^ 

Qagirsin, dua etsin i AJS 

Tatsmlar j*j^M 

Onu tatsmlar «yj^ii 



Qiksinlar, yukselsinler 

Ve degil ^i 



] y 






Izin istesinler 

Cevap versinler 

iffetli olsun 

Namaz kilsinlar I^L^ls 

Onda orug tutsunlar Xx^jl 

Gulsunler \j>J>J^& 



ibadet etsinler, kulluk yapsinlar (jjLiA^Ii 

Mutlaka bilir 



Yapsin, islesin 

Degistirsinler 

Sevinsinler l^-^ldS 

Savassin °Jju^Ii 

395 



Yazsin ^J^M 

Kafir olsun 



Ahlaksizhklar 
Gecikme 



Kagma 



Rabbe andolsun 
Rabbine andolsun 



Olsunlar \jjs<& 

Onu biraksm, atsm <ukii 



} 



Assin, uzansin Sjudi 

Yazsin 



Baksm 
infak etsin 

halde ne \^j 

halde ne iSui 

Neyivar Jul 

Dolduranlar, dolduracaklar O^iJUi 

halde bagisla ^4i 

Anladi i^i 

Onun anlasilmasini sagladik limji 






Meyveler, yemisler A^lji 



•* ° A 



y 



Boluk, grup, dalga U- ji - £ ji 



J j> 



396 



Onlaraniden 



iginde, igine 



Fil 
Neyde 






Basan ijji- jji 

Ve onu tarn oder 



J> 



Yukan, list 

Onu korudu 

Onlan korudu 

Ustunuz 

Onun ustu 

Onun (ds) ustu 

Onlann ustu , gjjj - i-giji 

Onlann (ds, gg) ustu o^i* 

Oyleyse yonunu don £j ji 

Oyleyse yonunuzu donun i^jji 

Onun sanmsagi 






Oyleyse yaziklar olsun ^|j ji 



c£ 



Sizde, iginizde pLi 

Ve olur OjS^i 



cM 



r* 



Neyde U_j 

Bizde Hi 



397 



Onda, onun iginde *J 

Onda, onun iginde L^i 

Onlarda, onlann iginde i^j 

Onlarda, onlann iginde (ikil) U-fJ 

Onlarda, onlann iginde (d§, gg) ^j 



398 



Soyleyen, diyen yi 

Kaylule yapanlar hjs\i 

Soyleyenler ^ e li 
Ayakta duran, kilan, ayakta durarak UJli - isH 

Ayakta duran, kilan iLjis 

Ayakta duranlar, kilanlar Ojiili 

Ayakta duranlar, kilanlar St^ti 

Aral i k, mesafe 4,1s 

Kabul eden Lis 

Sava§ti Ji\i 

Sava? (emir) Mjis 

Sava§m (ikil) S^li 

Sizinle sava§ti pUflS 

Onlarla sava§ti £4^ 



Kadirolanlar, kudretliler 



Sava§tilar I^L-li 

Sava§m i^L-is 

Sizinle sava§tilar •£" 'Js\$ 

Onlarla sava§in lijtli 

Kadir, kudretli ^is 



Ojj^li 



Kadirolanlar, kudretliler <>>j-?^ 

399 



Felaket, kapi galan a^is 

Karun Ojjli 

Hak yoldan sapanlar oj^li 

ikisine yemin etti U4^^ 

Katilik Si*- is 

Orta Li^is 

Kisa oh*s>li 

§iddetli li^is 

Hukurn veren j,u 

i§i bitiren ^>li 

Kesip atari ;Ul?lS 

Bo§ alan, gol &li 

Oturarak LpU 

Oturanlar OjApIS 

Oturanlar <>>J^ 

Dedi, soyledi Jis 

Dediler (o ikisi) S/li 

Dedi (d§) JLJis 

Dediler (ikil, d§) liJli 

Ona (d§) dedi l^Jli 

Dediler i^Jis 

Kizan, nefreteden Oli 

400 



Ayaga kalkti, kildi *is 

Kalktilar, kildilar i^ii 

itaatkar HjIS-JLjIS 

itaatkar kadinlar oliJli 



itaatkar erkekler Oyjli 

itaatkar erkekler <V^tS 

Umitsiz olanlar p.^ 1 * 

Halinden memnun, istemeyen «jli 

Her §eye gucu yeten 

Gucu yetenler 0,> 

Kabileler 
Onun kabri 






Kor, ate? ^^i 

Tutu§ t.>»> 



* ° 



A^zli 



aI^zZj 







Tuttum 
Avug 

Onun eli, avucu 
Tuttuk, gektik 

Once Ji5-^45- -J45 

On, kar§i ^5 

Kible 5h5 

Senin kiblen dlii 

401 



Onlann kiblesi 4_^ki-i4iki 

Sana dogru ^JlLxS 

Senden once ^Jihi - dilii 
Sizden once 



Kabirler 



Karahk, karanhk 
Karahk, karanhk 
Oldurdu 
Oldurme 






Bizden once likS 

Ondan once ^kS - 4hi 

Ondan (d§) once LyiS 
Onlardan once 



Benden once JiS 






Kabul J^iS 

On, kar§i ^lj 

Kabilesi ^LJ 

Sava§ S/lii-t)^ 



LP 



Olduruldu ^ 

Oldurdun cU£i 

Oldurdum cJxS 

Olduruldu (d§) JLiiS 

402 



Oldurdunuz 

Olduruldunuz 

Onlan oldurdunuz i_£ JJli 



Oldurmeler 



■M 



Oldurduk 

Oldurulduk IliiS 

Onu oldurdu a1£S 

Onlan oldurdu 



Onlarm oldurulmesi 

Oldurduler \j& 

Oldurulduler l^ki 

Katledildiler 1^ 

Onu oldurduler * J-i 



J 8 



Qok cimri l^yS 

Onun salatahgi \^s\h 

Mutlaka, gergekten andolsun As 

Yirtti li 

Yirtildi Is 

Yirtti (d§) ols 

Vuran, garpan LtJi 

Dilim dilim bjLi 

Olgu, miktar, kader ".As 



403 



Daraltti, azaltti ^JlS 

Karar verdi, kadir oldu, olgtu 30s 

Kader, olgu, kiymet jji 

Kadir, kiymet *j$ 

Kader, olgu, kiymet ^ji 

Olgu koydu, takdir etti ^oi 

Tayin etti, olgtu ^ji 

Olgiilii yap 3IS 

Takdir et ^oi 

Takdir edildi ^ji 

Olgu, yasa I J( aS 

Olgu IjAi 

Takdir ettik 1J3.IS 

Takdir ettik ir,Ji 

Ona takdir ettik alibis 

Ona (d§) takdir ettik Uu^ji 

Gucu, kudreti ojOi 

Onun kadri, kiymeti 0j Is 

Onu takdir etti, ona takdir etti, \'j& 
Onun kadri aj Ji - a^Ji 

Onun takdiri, olgusu Ujls 

Takdir ettiler jjoi 

404 



Kadrini bildiler Ijjls 

Onu takdir ettiler Ujjls 

Kutsal, mukaddes ^li 

Ayak ^ 

Kademe, makam '*s* 

Yoneldi, one gegti \si 

ileri gonderdi, onden gonderdi *ji 

ileri gonderdi, onden gonderdi JUls 

Onden gonderdim cJ.Ji 

Onden gonderdiniz %&>& 

Onu onden gonderdiniz a^iiJ.ji 

Vardik, gegtik tiAaS 

Onden gonderdiler l^ili 

Onden gonderin l^li 

Kazanlar ^jis 

Kuddus, mukaddes u*j^ 



Kadir, her seye gucu yeten 



Okundu 



i ji-^i — jj<- 



Eski *jSi 

Koydu, atti t3iS 

Attik (ills 

Onu attik L»L£iJL5 



^ 



IS J 



405 



Okudu 



Onun okunmasi 
Okudun 



Aydinhk 

Yara 

Maymun 






Kur'an Ol^lj 

Kur'an, okuma 1II3S - 0I3* 






»> 



Karar, saglamhk ijl^S - *\£ 

Kagitlar u-^ 1 ^ 

Onu okuduk oUI^S 
Onu okudu 



al^S 



Kurban sundular (ikil) b'jS 

Yakinhklar ^^j 5 

Kurban IjUjS - OU_}S 
Yakinhk 






.J 

8L 



Onu yakla§tirdik 

Onu yakla§tirdi ^ 

Yakinhk, yakinlar \y, 

Gozlerin aydinhgi j&\ - 1^ 

Gozaydinhgi ^ip-ojS 






f 



O55 - 0^5 - i'ji 



Odung L^^S 



406 



Kagit ^*°} 

Arkadas, nesil, zaman, boynuz tf js - OjS 

Yakin arkadaslar ;iiy 

iki zaman, iki nesil (Zulkarneyn) -^y, 

Adet donemi (gogul) e j j* 

Nesiller, gaglar il j js - 5 j j* 



Yemin 
Kismet, pay 



Aydin olsun ^^ 

Koyler, sehirler ^^ - ^^ 

Yakin Ujy-cLoy 

Koy, sehir hp 



Senin sehrin 

?ehriniz p-^j 5 

§ehrimiz ^A°} 

iki sehir <j^>.? 

Kureys asireti jZ-} 
Arkadas, nesil \LJ - jjJ 

Arkadasi aLj 

Sertlesti, katilasti c^iS 

Adalet _kdi 

Kistas --UsJJ 






407 



Paylastirdik 

Sertlik, katihk 

Asian 

Kesisler, papazlar 

Anlatti 



Uzak taraf 



Uzak 



a-JU5 
j yZ^i 



U^ 



Kisas ^V-Lski 

Yon, istikamet jl^S 

Saray, kosk j^ 
Kissalar L^S-^^S 

Anlattik i-^^s 

Onlan anlattik «l i?.%r„s 

Onlarm kissasi * g ./» >> 

Helak ettik liL^S 



lj-s^9 



Saraylar, koskler Ijj-n^S 



c5j-^* 



Uzak t;.^s 

izini takip et 






Karar verdi, icra etti l^lS 

Onu icra etti, yapti U&UkS 

Onlan icra etti, yapti jil^i 

Yonca, otlak LjJ 

408 



icra ettiler \y r * 

Karar verdi, icra etti ( J 2 S 

icra edildi -.>» 

icra edildi -.>» 
Oldurdu Jp-^^S 

icra ettin o^S 

icra ettim 04-^S 

icra edildi 04^ 

icra ettiniz, yaptiniz *&& 



Yaptik 

Erimis bakir I5S2S-J2S 

Katran jl^kS 

Kesti is 

Kesti is 

Kesildi *JUj 

Kisim, parga is 
ParQa i »Us — « Us 

Kesildi JLis 

Kestiniz *iis 

Kestiler (ds) ^is 

Kesti k llis 

Kesti k llis 

409 



Onlan kestik lillis 

Hurma gekirdegindeki nokta jj^», 

Payimiz lis 

Onlann salkimi Lgijis 



Oturdu, geride kaldi jj*s 

Oturdular IjliS 



)ja£ 









i» 



Dublin, kapanin 

Oturanlar 

Oturarak 

Oturan jL*S 

Takip ettirdik, arkasmdan gonderdik 

De, soyle 

Az % 

Kurbanhk ni§ani jjyi 

Kalp cUS 

Kalbin JjuS 

Onun kalbi ^Js-^ds-^is 



I « 



Onun (d§) kalbi 

Qevirdiler l^ilS 



c^ 



Kalbim 
iki kalp 
Dedin ilii 

410 



O.J 



a> 



Dedim cJiS 



Dediniz 



Kizdi, danldi 



Kalk, kil 
Kalktiniz, kildiniz 



Onun gomlegi 



at 



pilS 



a> 



Onu dedim a£IS 

Kalem 



Dediler (d§, gg) ^ls 

Dedik ills 

Kalpler 4,^ 

Kalpleriniz (Jn j2 - jJh j2 



ikinizin kalpleri UiCijiS 

Kalplerimiz IL^iS - uj ^15 - IL'^iS 



» » 



Onlann kalpleri p-$ij& - ,1 jlji - * \'\j* 

Onlann (d§, gg) kalpleri Ir&J^ 



J 5 



Az SUi-^Ji 

Az £Li 

Az (gg) OjLii 



Ay \pi - j^i 



Qetin, zor ^J 2 -^ 

Bit yii 



■a ■/» ■ o 9 — ^ ■/»■/> ft — 6 ■ s> ■ /> ft 



411 



Benim gomlegim ^f^ 

Bizi koru lis 

Hazine, yigin, kantarlar j^j, 

Kantar, yuk, hazine fjUaJ 

Omit kestiler i^U-s 

Salkim OI^IS 

Umitsiz i?yS 
Kahhar, istegini yaptiran 



Onlan koru 



Billurlar 



Kuvvetiniz 



, r „ 



Koruyun |y 



jO'j* 



Temeller, oturanlar jlpI^S 

Denk Ul^S 

Yoneticiler, koruyucular dy>\p 

Yoneticiler, koruyucular Cr^P 



* .* 



Kuvvet, gug \ p 



**■ ,* 



pjjS 



Sizle sava§ildi *iL"y 

Onlarla sava§ildi \p£ 

iki yay ^ js 

Soz S/jS - D jS 

Deyin (ikil) S/y 

412 



Senin sozun ^JJ ji 

Sizin soziinuz <y^°y ~ <&>£ 

Bizim sozumuz HJjS 

Onun sozii UjS 

Onun (d§) sozu l^Jjs 

Onlann sozu e-^j* ~ h)£ ~ h)£ 

Deyin I^Jy 

Sozum Jji 

De (ds) jj 

Kavim, millet ISjS-Jp 

Senin kavmin JJL. jS - il£ ji - dJ^ JS 

Ikinizin kavmi UiOjS 

Kavmimiz IL, jS - Hijs 

Onun kavmi <n jS - l^js - ^ jS 
Onun (ds) kavmi 
Onlann kavmi 



Ikisinin kavmi <-"»•: ,..«,- 



Kalkm, kilm \^y 

Benim kavmim -js 

Kuvvetler ^jj 

Kuvvetli, guglu ify - £y 

Kalkmak, dirilmek L5US - * LS 

413 



Ayakta Lus 

Kiyamet, dirilme 2^US 

Tayin etti ^~& 

Tayin ettik \':~zi 



Duz arazi, gol 
Denildi 



4ju£ 



-& 



Deyi§ge, soyleyi§ge %j 

Onun demesi <dj 

Dosdogru u^s - *$ 
Dosdogru 






Kayyum, ebedi, yoneten .j|s 



414 



Gibi _T 

Katip, yazici UjIS' - iiilS* 

Yazanlar, katipler 



Mukatebe (serbest birakma akdi) yapin ^j^' 

Yazanlar, katipler ujis' 

Biri gibi jjJJf 

Neredeyse oldu, olayazdi Sis' 

Tuzak kurdu Sis' 

Olayazdi oSlff 

Didinen t^is" 

Neredeyse yaptilar \£\<? 
Yalanci 1^1^ -viols' 

Yalanci iiis' 

Yalancilar dy.'^ 

Yalancilar S^.'^ 

Hoslanmayanlar OjijlfT 

Hoslanmayanlar Cr^J^ 
Bardak, kadeh, kase titf" - jis' 

Agan, gideren tikis' 

Kaldiranlar, giderenler olLilS' 

Agan, gideren (ds) Hi IS* 

415 



Aganlar, kaldiranlar, giderenler 



Lili 



aj2^» 



Tutanlar, yutkunanlar 

Yeter 

Tamamen 

Kafir 

Kafir 

Kafirler 

Kafirler 

Kafur 

Daglargibi 

Korgibi 

Di§i gibi 

Hayvan gibi 

§unlargibi ki onlar 

Daglargibi 

Cevabi gibi 

Ta§lar gibi 

Sintanlar 

Kirmizi deri gibi, kizaran yag gibi 

§unun gibi ki o 

§unlargibi ki onlar 

Toz gibi 



Kir 

^ulS/ir 
ji^Jir 



ojU^Jli 



oyjir 

jUjJir 

fills' 



416 



Siyah kill gibi 
Dag gibi 
Golgelikler gibi 

Eski hurma yapragi gibi 
Atilmi§ yun gibi 
Bin gibi 

Yoldan gikanlar gibi 
Pi§mi§ gamur gibi 
Pervaneler gibi 
Saray gibi 
Suglular gibi 
Askida gibi 
Bozgunculargibi 
Erimi? maden gibi 
Onlara olgtuler 
Emsali gibi 
Tamam, olgun 
Tamam, olgun 
iki tarn 

Oldu, -dir, -dir 
Sanki 
Sanki 






uujir 









417 



Oldular (ikil) lilT 

Oldu (ds) iiir 

Oldular (ikil, ds) \£\^ 

Sanki sen £$<f 

Sanki UJls' 

Sanki o ajIs" 

Sanki o (ds) LgJlS' 

Sanki onlar rf^ 

Sanki onlar (ds, gg) £$& 

Oldular \J\f 

Kahin •^li' 

Nice jf\f 

Atildi di' 

Buyukler jjl^* 

Buyuk buyuk \j&£ 

Uzatan gibi -k^L^f 

Qarpildi c^J" 

Yikildi, atildi JLiS' 

Qarpildilar i^iJ' 

Zorluk j^s" 

Buyudu, buyuk oldu y^ 

Yucelt y£ 

418 



En biiyiikleri j& 

Buyukluk taslama, kibir yg 
ihtiyarhk y£ - *j£ 

Buyuklerimiz ^y^ 

Buyudu, buyuk oldu ^'J^ 

Onu yucelt ly£ 

Buyugu 0^5" 

Buyuk (ds), daha buyuk ^^ 

Kibriya, buyukluk i^J? 

Kafa ustu atildi y*Sst 



>C o< " 



Kafa ustu atildilar 

Buyuk 

Buyuk 

Sizin buyugunuz P> j*£ 

Onlann buyugu &jtJ> 
Kitap aiif-^lif 

Kitabin iJuliS' 

Kitabiniz jS-i^ 

Kitabimiz HjIiT 

Onun kitabi ^i£5" 

Onun (ds) kitabi ^^ 

Onlann kitabi ^^ 

419 



Benim kitabim 

Benim kitabim 

Yazdi 

Kitaplar 

Yazildi 

Yazdi (d§) 

Yazdin 

Yazdik 

Onu yazdik 

Onun kitaplan 

Sakladi, gizledi 

Qogaldi 

Qogaltti 

Qogaldi 

Qokluk 

Qoklugunuz 

Sizi gogaltti 

Yigin 

Qok 

Qok 

Bagirdigi gibi 

Sevgisi gibi 









li 






^ 



A^ 



420 



Korkusu gibi 

Yaratihsi gibi aJ^JJ' 
Korkunuz gibi i^lL^ 

Durumu gibi ^llS" 

Neredeyse edecektin i^" 

Didinme, didinerek L-As' 

Duasi gibi ^LpIs" 

Qare ogrettik ills' 

Qok yalanci ^lls" 

Yalanladikga yalanlama tils' 

Yalan soyledi ^Is" 

Yalanladi oli" 

Yalanlandi c,ls' 
Yalan Lji'-^Ji' 

Yalan soyledi (ds) dJif' 

Yalanladi (ds) cjls' 

Yalanladin ^jls" 

Yalanlandi (ds) cJaS' 

Yalanladiniz «£>)£ 

Yalanladik nils' 

Onun yalani Z JS" 

Yalan soylediler I slf 



421 



Yalanladilar \£js 

Yalanlandilar \y,it 

Yalanlandilar \£& 

Seni yalanladilar ^jlf 

Sizi yalanladilar iS 'ylk - 
Beni yalanladilar 



Kursu 



Onu yalanladilar ojJA5" 

ikisini yalanladilar iJujls' 

Anmanizgibi iS'J'JS' 

i§te boyle, §unun gibi d^As" 

l§te sizin igin §unun gibi •Jo is" 

Degerli, §erefli olanlar i^ij^s" - *ljT 

Sikinti ^^T 

Tekrar, kere i 'j? - Y*f 

iki kere •&£" 



*.* 



j, 

Onun kursusu ^— p - ^1—3^ 

Kul gibi ^-f 

§erefli kildin oJjT 



§erefli kildik 

Ho§lanmadi o^s" 

Qirkin gosterdi ajT 

422 



Hosnutsuzluk, isteksizlik \X°j> - t^t 

istemeden U^T 

Zahmetle \*»p 

Hoslanmadimz, tiksindiniz ?&j> 

Ondan tiksindiniz lyJjtjZ' 

Onlardan (ds, gg) hoslanmadimz jijii^J' 

Hoslanmadilar, tiksindiler ^J' 
§erefli, asil, comert [ZjJ' - ijj' 

Ekin gibi & 3 jsT 

Kesat iLuS' 

Onun kesadi USui" 

Tembeller j 1 -^ 

Kazandi c^i" 

Kazandilar (ikil) \^S 
Kazandi (ds) 
Kazandmiz 
Kazandilar 
Serap gibi 

Parga parga 1L5" 

Parga \hS 

Giyim lyS 

Onlarm giyimleri ijijJLT 

423 



Onlann (d§, gg) giyimleri 

Giydirdik \lyS 

Agag gibi \J^ 

Agildi .kiuS' 

Agildi oi^iT 

Agti, ortaya gikardi, giderdi cxz£ 
Agti (d§) 
Agtin 

Agtik, giderdik nils' 

Sahibigibi ^^-UkS' 

Yagmurgibi s-4^ 

Durulmesi gibi *>< 

Karanhklar gibi oUitr 

Kederli *$& 

Kabe iuAT 
Ayak bilegi 



Azabi gibi ^.lAiS" 

Geni§ligi gibi ^jif 

Ekin yapragi gibi ^i-^^ 

Kaynamasi gibi Jjg 

Qekti ^T 

Yeter UT 

424 



Toplayan i;li5" 



Onlann kufru 



" -<L 



Kafirler *U5" 
Qoknankor \yjt-j\JS" 

Kefaret lyj^ 

Onu kefareti AjjlifT 

inkar etti, inanmadi, orttu, nankorluk etti -jg 

Orttu j^lr 

Ort ^ 

Nankorluk edildi -j£ 



* J 



Kufur, nankorluk l^is - *js 

Kufran, inkar OljiS' 

Kafirler i-jg 

Kafir oldu (d§) oj^ 

Kafir oldum o jiT 

Kafir oldunuz, inkar ettiniz °A°jg 

Senin kufrun '&)& 

Kafir olduk, inkar ettik iliiS" 

Orttuk lijlr 

Onun kufru a jiS' 



^^iS - p> jiS 



Kafir oldular, inkar ettiler hj^ 

Qektim, defettim oils' 



425 



Sorumlulugunu aldi 'fig" 



Hisse 



y? 



Onun sorumlulugunu aldi LgiiS' 

iki hisse 



Qekin \£t 

Denk, benzer \££ 



A .» 



Qoknankor \jy6 - jyS' 

Yeter, yetti If 

Kefil SLiT-J^iS' 

Biz sana yeteriz ^^4^ 

iki eli 4iifT 

Yuk *jr 



>, ■$ * s * * / /, 



Herkes, hepsi ^5'_y5'_j5'_y5'_j5' 

Yiyin (ikil) S^ 

Hayir, asla S^ 

Hepsi, tamami S^ 

Qocugu ve ana-babasi olmayan aJS^ - '"&& 

Kelam, konusma *S^ 

Her ikisi UJ&S" 

Kopek cUS" 
Onlarm kopegi 

ikisi lils" 

426 



Olgtunuz -&T 

Konustu iK 

Konusturuldu ilt 

Kelimeler iK - iK 

Her ne zaman \^lt 

Kelimeler oUiT 

Onun kelimeleri AiUiT 
Kelime i^lT-iuiS' 

Bizim kelimemiz HiUS" 

Onun kelimesi ^iUT 

Goz kirpmasi gibi ^ds" 

Onunla konustu ids' 

Onlarla konustu £4^' 
Hepsi, tamamen ^K'-Js'-aK' 

Hepsi, tamamen tyt - \$t 

Onlarm hepsi i^t 

Onlarm (ds) hepsi y$t 

Yiyin 1^ 

Onu yiyin ijt 

Ye (ds) J- 

Kag tane, ne kadar iS~ 

Gibi UT 

427 



Su gibi j.ui' 

Misali gibi [^S 

Onun benzeri gibi aILS 
Kandil l\<fJ^S 

Onun gibi ^S 

01 g 

Oldular (d§) ^ 

Olduk lis' 

Oldun Juts' 

Oldum c.if 

Oldun (d§) cJS' 

Oldunuz Jiis' 

Oldunuz (d§, gg) Ipt 

Hazine JIT 



o^.'.< 



Biriktirdiniz 

ikisinin hazinesi 

Saklanan, sinen 

Birki§igibi, bir can gibi 

Nankor IpS - 

Hazineler jyi' 

Qali girpigibi 



Magara j^ 



428 



Onlann magarasi ° ^\< 

Yeti§kin S^i" 

§ekli gibi 



Ki 



E§ler, arkada§lar ±>*\'j> 

Kafirler j,\'J? 

Yildizlar s-T 1 ^ 

Kevser $•£ 

Duruldu ^33^ 

Yildiz, gezegen \*s '*£ - ££°f 

Olun \Jjt 

01 (d§) jj- 



if 



Tuzak, duzen, plan ilisT - liS" 

Sizin tuzagmiz °J>'^ 

Sizin (d§, gg) tuzagmiz c^^ ~ l^^ 

Onun (er) tuzagi I liT - aliS" 



Onlann tuzagi JL IiT - JLj^f* 

Onlann (d§, gg) tuzagi S?^ ~ l^^ 

Bana tuzak kurun ; ^lS 

Benim tuzagim, planim iS^S" 

Nasil (jiiS" 

Olgii "JiT 

429 



J 

Gergekten, muhakkak, mutlaka, §uphesiz J 

igin J 

inci Jjjj 

Eger olmazsa S^ 

Eger ys 

Degil, yok, olumsuzluk edati S/ 

Kinayan, kinayici Jy 

Atalanna ait, babalarma ait olarak (S-f^V 

Mutlaka gelecektir oV 

Onu yaparlardi Uj;^ 

Mutlaka gelecektir igy 

Verirdik HifV 

Onlara verirdik *ilIiJV 

Mutlaka onlara gelecegim (*4fc^ 

Adem'e, Adem igin (AS) »S^ 

Elbette yiyenlerdir, yiyeceklerdir OjlS"^ 



Iman ederdi 



^ 



Elbette ayetler, i§aretler, deliller ob"y 



Bizim ayetlerimize IL"1^ 



Elbette bir i§aret isy 

Elbette aradilar \y*Z y i 



430 



Kalanlar, duranlar 

ibrahim'e, Ibrahim igin (AS) 

Ogluna 

Ana-babasi igin 

Babami 

Agiklamam igin 

Babasma, babasi igin 

Lat, put adi 

Uydunuz (uyardmiz) 

Sizeuyduk(uyardik) 

Sana uydular (uyarlardi) 

Mutlaka edinirim, edinecegim 

Edinirdik 

Seni edinirlerdi 

Tamamlamam 

Gunaha, gunah igin 

Mutlaka bulurum, ahrim 

Mutlaka bulurum, ahrim 

Karsihgi, ecri 

Elbet bir mukafat 

Mutlaka seni kilanm 

Bir sure igin 






t&& 



Uj^Sf 









iiJJbL"^ 






r 



Sf 



*y 






^ 






431 



Mutlaka yok edecegim jSui>-V 

Birisi igin, bir kisi igin, birisine jl^-S/ 

ikisinden birine Uj^jl^-S/ 

Gergekten birisi c^^-V 

Helal etmem igin *U-^ 

ihtilafa duserdiniz liiliAV 



Kiz kardesine ai^V 

Tutardik, yakalardik ifJUv 

Sonrakilerine <*4i.!r^ 

Kardeslerimiz igin liJljAv 

Kardeslerine, kardesleri igin ^IjA)/ 

Kardesim igin -*fy 

Kardesi igin kardesine <t^i 

Onlan sokardik JhldUofy 

Mutlaka sizi sokacagim J>lil>oS/ 

Mutlaka onlan sokacagim __^11^-1^ 

Mutlaka onu bogazlayacagim 4l>J:>V 

Sana tattinrdik iSllSaV 

§uphe ederlerdi <4^jV 

Mutlaka seni taslanm l\hJryi 

Onlan sana gosterirdik ijf'UjjV 

Yapiskan <_, ;S/ 



432 



Eslerine, hanimlanna dU-ljjS 

Esleri igin, hanimlan igin i_pr!jjS/ 



Elbette sizi/size arttinrim 






Elbette susleyecegim o%ji 

Elbette bagislama dileyecegim 5ji*£iV 



Qogaltirdim o^l^^ 

Benim secde etmem Jb*J^ 

Onlan sulardik lilliliV 

Onlara isittirirdi ijjLLiV 

Arkadaslan igin, ehli igin ^U^S 

Segerdi JikW 



Elbette sizi asacagim i^ldu^ 

Mutlaka onlan saptiracagim i{ ■ | ->S? 

Mutlaka ben seni saniyorum iiifeV 

Mutlaka ben onu saniyorum *&& 



Oyuncular olarak, oyun igin "-j^i 

Adalet yapmam igin, adalet yapmakla J^V 

Hazirhk yaparlardi Ijlp^ 

Elbette ona azap edecegim &&% 

Sizi sikintiya sokardi °S3£>1 



Lanet edenler DjIpV 

Elbette galip gelecegim 



433 



Elbette onlan azdiracagim 

Bo§ soz 

Fidye olarak verirdi 

Fidye olarak verirlerdi 

Seni oldurmem igin 

Seni mutlaka oldurecegim 

Daha yakina 

Mutlaka kesecegim 

Mutlaka oturacagim 

Ona kavu§an, kavu§acak olan 

Onlann gogunda 

inkar etmem igin 

Elbette ortecegim 

Yerlerdi 

Olurdum 

Elbette tuzak kuracagim 

Mutlaka ona 

Mutlaka emredendir, emreder 

Emanetlerine 

Gergekten bir cariye 

Emrine 

Kansina, hanimina 






A 
4'A 



434 



Mutlaka onlara emredenim, emredecegim r-fo*^ 

Dokundunuz, temas ettiniz iL?S^ 



> i .- ' 



Dokundunuz, temas ettiniz 

Tutardmiz l&jJy 



Mutlaka dolduracagim 'rj&i 

Mutlaka onlara kuruntu verecegim h&^1 

Olmasi igin, olmak igin 5S 

Gergekten sen cJ^ 

Elbette intikam ahrdi j-^H 

Gergekten siz lilSJ 

Sizi uyarmam igin itjj^i 

indirirdi Jjj*y 

Hayvanlanniz igin (V iOuIS/ 

Onun nimetlerine, nimetleri igin <u£fv 






Kendiniz igin iiL^V 

Kendileri igin H-*^V 

Dagihrlardi IjJsil^ 

Sana bagislamam igin cJ^ 

Ehli igin, halki igin JJ>S/ 

Ailesine <Ji&S/ 

Oyunda, eglencede iL&S/ 

Gergekten gok ah eden, yalvaran Si JV 

435 



Elbette bana verilecek <S^"j^ 

Birincide JjS 



Oncekilerine 



ii i 



rVA 



Oncekilerimiz igin lU jS/ 

Sahipleri igin iyy 

Hangisine fe"y 

Alistirma, isindirma lJ%^ 

"r 

Yeminleriniz igin &\^i 

Gergekten ne kotu -^JJ 

Elbise ^LJ 

Onlann elbisesi m-^^ 

ikisinin elbisesi U^J-LJ 

Elbette gozetleme yerindedir iU?_^JLJ 

Ana yol uzerinde »ULJ 

Kaldi, durdu, gecikti dJ 

Kaldm, durdun dJ-J 

Kaldim, durdum dJL! 

Kaldmiz, durdunuz *£j 

Kaldik, durduk uXJ 

Kaldilar, durdular lyj 

Bol, gok |jj 

Sikismis kutle lid 

436 



Qikardi jj^j 

?uphe ^A 

Gergekten bir yol J^-J 

insan igin, beser igin J^S 



Evlerine 



Iki insana 

Gonderirdik, 

Bazisina, bazilarma, bazilan igin j^S 

Kocalanna ^SJ^S 

Azginhk ederlerdi IjkJ 

Gergekten agiklama, teblig U^jJ 

Bir beldeye old 

sot J 

Ogullan igin ^J 

Ogullanna <u^j 

Elbise, zirh ^±j 

§uphesiz evi J^J 



f-H&i 



Mutlaka iman edeceksiniz rj^j^ 






Inanmaniz igin 

Mutlaka bana getireceksiniz ^^ 



Mutlaka gelirsiniz, yanasirsmiz dj\£ 



V* ? 



Mutlaka size gelir, gelecek *i&jl£J 



437 



* « « \ 



Onlan almaniz igin UjJiitiJ 

Gergekten terk edenler \jtj\£> 

Bizi gevirmen igin U5ol£J 

Yemeniz igin I jlS'liJ 

Aramaniz igin 

Agiklardi ^jidj 

Mujdelemen igin 

Mutlaka diriltileceksiniz 

Ulasmamz igin, erismeniz igin 

Mutlaka imtihan edileceksiniz, sinanacaksiniz djkll 

Agiklaman igin 'j^£j 



Onu mutlaka agiklayacaksiniz 

Sakmmaniz igin 

Okuman igin 

Mutlaka bulursun ol=*U 

Mutlaka bulursun ol*^ 

Mutlaka onlan bulursun ^JbjifJ 

Akmasi igin (£/*£ 

Karsiligmin verilmesi igin lSj*^ 

Onu sanmaniz igin I * 

Sizi korumasi igin 

Hukum vermen igin ,^A£J 

438 



>t 



Onlan bindirmen igin 
Alirdm oJbliJ 

Qikarman igin r j^ 

Bizi gikarman igin 



Qikarmalan igin Iji^AU 

Mutlaka girersiniz, gireceksiniz 



Onlan gaginrsm ^J^jcS 

§uphesiz bir ogiit S^liJ 



Goturmeniz igin 

Beni algaltacaktin cf-^'P 

Razi olmaniz igin \y^>°jS 

Razi olman igin ^°J^ 

§uphesiz binip gegeceksiniz 

Binmeniz igin 

Ona binmeniz igin 

Mutlaka gorursunuz, goreceksiniz 5 yjS 

Mutlaka onu gorursunuz, goreceksiniz ^ jj£S 

Kaldirmasi, yerinden oynatmasi 

Mutlaka sorulursunuz 

Segilmesi igin, agiga gikmasi igin 

Yerlesmeniz igin, kurulmaniz igin 

Bizi sihirlemen igin \j 

439 






Yeti§tirilmen igin 
Siki§tirmaniz igin 



Onlan tanirdin 
Bilirdin 



Sakinle§meniz igin 

Yollara girebilmeniz igin \jZLjd 



Mutlaka i§iteceksiniz 

§irk ko§man igin ii -iij 

Gugluk gekmen igin 

§ahitlik edersiniz 

Meyletmesi igin, akmasi igin J^^ 



* . ° 



* * \<2 



Mutmain olmasi igin ^iiiJ 

Tani§maniz igin 



>/ 



Azginhk yapmaniz igin 

Acele etmen igin 

Birakmaniz igin \j£>J& 






Bilmen igin, bilmesi igin ijj^} 

Bilirsiniz, bileceksiniz 



Bilmeniz igin IjiiiiJ 

Buyukleneceksiniz 






Kesinlikle donmeniz d^ycS 

Bogman igin j J*£J 



440 



Bagi§laman igin 

Uydurmaniz igin ljj£i£J 



Uydurman igin (c, 

Mutlaka bozgunculukyapacaksiniz 5JLJ£J 



Beni oldurmen igin 

Onu okuman igin ol^iiJ 



-* * 



Gergekten soylersiniz j^J^liJ 

Yuceltmeniz igin 



Gergekten inkar edersiniz o j jisCiJ 

Tamamlamaniz igin I^lJ^J 

Olman igin j^SiJ 

Mutlaka olursunuz l)y^ 

Olman iz igin \J^J} 
Bizi dondurmen igin 



Veriliyorsun il£j 

Gegersiniz OjjiiJ 

Qeki§irdiniz *ipjli£J 

Haberverilirsiniz o l£££i 



Elbette onlara haber vereceksin 



f % 6 ; ' ! 



Uyarman igin ^JudJ 

Gergekten indirmesi fk>^ 

Ona mutlaka yadim edeceksiniz It j.Vrl 

441 



Harcamaniz igin 

Agir gelirdi l^lfj 



Yolunuzu bulmaniz igin 

Mutlaka iletirsin <s^S 

Yuz gevirirlerdi ijJ^£J 

Semud kavmi igin SjiU 

Gelirdi ii^UJ 

Kilanlar, kilacak OjIpUJ 

Calut'a ojJUJ 

Cebrail'e 

Derin su yj 

Kilardi, yapardi JjuJ 

Sizi kilardi, yapardi ^iUi^J 



Kilardik, yapardik 

Onu kilardik, yapardik ollLuJ 

Onu kilardi, yapardi iuJ 

Onlan kilardi, yapardi .jl^l 

Onlann derilerine, ciltlerine ^^^UJ 

Onlan toplardi .|;;>l 

Topluluk, cemaat a^J 

Yan tarafi, yam ustunde <^_UJ 
Cehenneme, cehennem igin 

442 



Direnip durdular \J K ] 



Derin 



Hukmune 



Onlann hukmune 



Et 



Etler 



C^ 



Gergekten koruyanlar OjjiiUJ 

Gergekten koruyanlar ' JaiUJ 



Sevgisi igin ciAJ 

Bo§a giderdi _k^J 

Hudutlanna, sinirlanna ^jJUj 

Soz igin SW^ 

Gergekten uzuntu, pi§manlik Sj^J 

Elbette guzel <>^ 
Elbette hak, gergek J^J - J^J 



(JoS-J 



Onun hukmune <uJCAJ 



*_^JxAJ 



Yumu§ak davranan r^^ 



fAJ 



Ses, ses tonu j^i 



^yj 



Onlann etleri L^y^S 

Hayatim igin cjM^ 

Sakal JxAJ 
Sakahm 

443 



Kaybedenler Ojj*-l^J 

Hata edenler j^^ 

Haberdar olan ^Jj 
Qiktik 



Bekgilere ajj^J 

Yere gegirirdi cX^JJi 

Yarati§, yaratih? ji^J 

Yarati§i igin jLU 

Yaninda |jj 

inatgi fjj 

§uphesiz evi j|jj 

Davud'a (AS) S jl JJ 

En sert ^jj 

Kaymasi, sarkmasi *J JJU 

Katinda oAi 

Bizim katimizda Ujl! 



Senin katinda ^jjjj 

Onun katinda ajAj 

Benim katinda Xli 

Katinda ^Jd 

Benim katinda <^jj 

Bizim katimiz, yanimiz, katimizda HJjJ 

444 



Onun kati, yam, katmda aJjU 

Onlann katmda igjjj 

Mutlaka tadanlar, tadacaklar \ja5\jA 

Mutlaka tadanlar, tadacaklar O^i'lii 

Lezzet ijj 

Anilmasi igin J'a] 
Gergekten ogut, zikir jS'JJ- jS'JJ 

Ogiit, hatirlama <£']>"& 

Anilmam igin, zikrim igin isj'l} 

Erkeklerimize \±jJ?SS 



§unun igin jJJJU 

Gunahm igin dJLiJLJ 

Gunahm igin (d§) dijlj 

Onlann gunahlan igin H^.y^ 

Giderirdi c^-iiJ 

Gergekten sahibi jJLJ 

Sahibi olanlara ^JU 

Gergekten §efkatli u> j jj 

Seni dondurendir, dondurecektir jjJSy 

Onu gorurdun AfjfjS 

Rabbim igin, rab igin ^^j 

Rabbin igin Jjtf^J 

445 



Rabbin igin (ds) diy 

Rabbiniz igin Xy 

Onun rabbi igin <cy 

Onun rabbi igin (ds) L$y 

Onlann rabbi igin i^y 

Bir adam igin U.^ 



Seni taslardik 

Gergekten rahmet iuJ. jj 

Gergekten nzkimiz HSjJ 

Peygamberleri igin M-^^ 

Gergekten peygamber Jj-i^ - ^Jj-iji 

Gergekten onun peygamberi Ay*') - ^J^ jj 



Si- 



Onu yuceltirdik 

Senin goge gikmana 

Yapisan UljJ 

Yakmlik SjjJ 

Esine, esin igin 



Gergekten sihirbaz ^>-LJ 

Gergekten iki sihirbaz OI^-LJ 

Gergekten hirsizlar OyjLJ 

Dil.lisan tfLJ-OLJ 

Senin dilin d^LJ-dliLJ 

446 



Benim dilim jLJ 



Sebe igin L-J 

Degi 

Degi 

Degi 



Degi 
Degi 
Degi 
Degi 
Degi 



sin ^dJ 

sin c^dJ 



im c~jlJ 



siniz 



siniz 



siniz (ds, gg) 
siniz (siz kadinlar) 



Onlan musallat kilardi 



Gergekten sihir, buyii ^J 

Gergekten gabuk, hizli h/^ 

Qalismasi igin <l^J 

Qalismasi igin *4^J 






Suleyman'a (AS) 0U4LU 

Gergekten i§iten i^A - i^J 

Kanununda, sunnetinde oldJ-AliJ 

Kanunumuzda, sunnetimizde \'J..>..\ 

Gergekten olacak cj yJi 

§aire, sair igin ^plL! 

Qe§itli, dagmik JLIJ 

447 



Gergekten §iddetli JLjtiJ - 1 jiJ 

Mutlaka en kotii 



Gergekten kuguk topluluk 2£i 

Ortaklanmiz igin UjlfTjJuJ 

Onlann ortaklan igin ^{S'yLl 

Gergekten bizim §ahitligimiz UjSl^Ij 

Gergekten §ahit Xr^ 
Gergekten bir kan§im 



Gergekten bir §ey t^L] 

Bir §ey igin % ^ 

Arkada§ma 4^-UkJ 

Gergekten dogru, dogru soyleyen J9U2J 

Gergekten dogrular, dogru soyleyenler OjS^L^J 

Mutlaka ate§e girecekler I^JUkJ 

Gergekten ses o j^J 

Gergekten sapkmlar O^JUkJ 

Silerdik, korederdik it.«.; U< 
Latif, lutuf sahibi, incelikleri bilen \l.u\ - ^x^S 

Alevli ate§ ijij 

Gergekten zalimler OjiJlii 

Gergekten zalimler /^UaJ 

Gergekten zulum iijkj 

448 



Devam ederlerdi \Jjai 

Gergekten gok zalim }j& 

Alevli ates fej 

Ad kavmine ^ui 

Donerlerdi Ij^uJ 

Yucelik taslayan JUJ 

Oyun, eglence i_uJ - ^i 

Onun kulluguna, ibadetine AiStuJ 

Kullanmiza, kullanmiz igin ^^ 

Onun kullarma, kullan igin ^L*J 

Kullanma, kullanm igin c£-?^ 

Gergekten kul aiiJ 

Gergekten ibret a^J 

Acele ederdi, gabuk verirdi JijtJ 

iddetlerini &+>^ 

Gergekten azap d>UUJ 

Azap ederdik li'JUJ 

Azap ederdi . \'\',\ 

Gergekten gok affeden jiiJ 

Belki, ola ki ^J 

Mutlaka ustun gelir ^ 

Ola ki sen ^ikj 

449 



Ola ki siz 






Gergekten bilgisi *Lj 

Onu bilirdi ^uiij 

Ola ki biz nLJ 

Ola ki o luj 



Ola ki onlar 



Ola ki ben 



r^ 



Gergekten uzerinde IiJ 



^ 



Gergekten yuce M^J 

Gergekten bilen *& 

Omrune andolsun i^^UJ 

j, 

Amelleriniz igin, i§leriniz igin J>±^ 

Lanetledi, lanet etti ^£j 

Lanetlendi, lanet edildi ^*j 

Lanetledik \jji 

Lanetleyerek "LlAJ 

Onlan lanetledik J*lIiJ 

Lanet etti cJjJ 

Lanet JiiJ 
Lanet ^IAJ - j&J 
Sikmtiya du§erdiniz 
Benim lanetim 

450 



Onu lanetledi ^IAJ 



Onlan lanetledi 



(*a 



Lanetlendiler I^LJ 

Lanetlendiler I^LJ 

§uphesiz ofkeliler bjasti 

Gergekten gafiller Ojiilii 



Gergekten gafiller 

Yarm igin juJ 

Qokbagislayan ^uij 

Qokbagislayan ^jiiJ 

iki gocugun j&& 

ihtiyagsiz 



BOS I jAJ - jAJ 

Yorgunluk, bikkinhk, usang ^jij 

Gergekten azgm ^yj 

Ba§kasi igin ^iaJ 

Gergekten fasiklar, gunahkarlar o^LliJ 

Gergekten fasiklar, gunahkarlar S^^ 

Gergekten yapanlar OjIpUJ 

Gencine, yardimcisma aliij 

Agardik HAilj 

Usaklanna <bUiiJ 

451 



Qoksevinen tji 

Firavuna 



Edep yerlerini , i^jj*^ 

Bir grup li^iJ 

Bozulurdu ol^ii 

Bozulurdu (ikil) 1;!^ 

Gergekten fisk, gunah J^AJ 
Korkardiniz 



Onun lutfu igin ^UsiJ 

Elbette iginde, var i] 

Bir arada Ilj] 
Kar§ila§ma, toplanma ^.UJ - ^lij 

Bizim kar§ila§mamiza, kar§ila§maya U^lii 

Onun kar§ila§masina, kar§ila§maya <juJ 

Benim kar§ila§mama, kar§ila§maya (jt& 

Elbette gucu yeten ^lij 
Elbette gucu yetenler J jjiUJ 

Derdi, soylerdi Juj 

Derlerdi, soylerlerdi l^jlii 

Onlara verdi liiiJ 

Sava§a, sava? igin Jiisj 

Mutlaka, muhakkak JL5J 

452 



Gergekten gucCi yeten jjjij 

Gergekten Kur'an 5l£}2 

Gergekten bir yemin *j^ 

Yapilmi? olurdu, bitirilirdi ^j& 

Keserdik HAJJl! 

Derdik, soylerdik lliij 

Kalplerinize, kalpleriniz igin ^jiii 

Lokman (AS) OUij 



Onlann sozune 



Onlann kavmine 



*'. *'. 



Kar§ila§tilar \j2] - ijlJ 

Sizinle kar§ila§tilar J> $ 

Gergekten sozu J j£j 



(H^i 



Bir kavme, millete »jii 

Senin kavmine dUjij 

Siz ikinizin kavmine UiOjiJ 
Onun kavmine 



o 



r*?_$ 



Guglu ^^ij 

Kar§ila§tilar (ikil) LiS 

Kar§ila§tmiz '^1 

Yorgun du§tiik ll^J 

Senin igin iii 

453 



Senin igin ^JJ 

Senin igin (kadin) si 

Gergekten yalancilar bj'^ 

Kesinlikle isteksizler by*>J&S 

Gergekten kafirler Ojjil^J 

Olurdu oiS3 

§uphesiz buyuktur, agirdir «>3^ 

§uphesiz buyugunuz rt^j^J 

Gergekten kitap 4>lf£j 

Qogu igin, goguna ^3 

Orterdik li^iSCJ 

Gerekten gok nankor jy^ 

Hepsi igin ^J - ^J 

Kelimelere, kelimeler igin oUifsJ 

Onun kelimelerine, kelimeleri igin <GUifsJ 

Sizin igin iSJ 

Sizin igin iSJ 

Siz ikiniz igin USJ 

Fakat, lakin ^J 

Fakat, lakin ^J - ^J 

Oluruz, olurduk d£j 

Fakat biz iKj 

454 



Olurum, olurdum 

Olursunuz, olurdunuz 

Fakat siz 

Fakat o 

Qok nankor 

Fakat ben 

Olmasi igin 

Olmamasi igin 

iyiler igin 

Gergekten ahiret 

Sonrakiler igin 

Qenelere 

Yere, yer igin 

islam igin, islam'a 

Yiyenler igin 

Yaratiklar igin 

insan igin 

Yonelenler, tevbe edenler 

imana, iman igin 

Kalirdi, dururdu 

Kanstinrdik, supheye dusururduk 

Beser igin, insan igin 



rM 






455 



Takva igin, sakmma igin cijiiU 

Ki onlar igin (ds) A] 

Daga J^Jj 
Alnina 



Kahrlardi, bocalarlardi lyjjj 

Harp igin, sava§ igin, sava§a ^°J^ 

§uphesiz daha guzel l^JAi 

Elbette haktir, gergektir J^JJ 

Hak igin, hakka J^JJ 

Havarilere jljj^ 1 

Diri olan igin -£JJ 

Hainler igin .^jtfUJJ 

Pisler igin (d§) v'^^i 
Pisler igin 



Qiki§ igin r.JJ^ 

Hayir igin ^Jj 

Ev igin jliu 

Din igin -^lU 



Zikredenler igin 

Erkek igin J'DJ 

Zikir igin, anma igin, ogut igin J'lii 

Muhakkak ki o ^jjj 

456 



Ki onun igin ^jjj 

Muhakkak ki onlar ^iB 

Kionlarigin ^jjjj 

Ruya igin, ruya ujjlj 

Adamlar igin, erkekler igin jU-^ii 

Rahman igin, Rahman'a u-^-^J 

Peygamberler igin <PJ^ 

Peygamber igin Jj-ijii 

Zekat igin, zekata SlfTJU 

isteyen igin, isteyici igin JiLiiJ 

isteyenler igin, isteyiciler igin /^LiLlJ 

Kiyamet saati igin apULU 

Harami oAAi] 

Ban§a ( JLilJ 

Dinlemek igin *^JLU 

Yolcular igin SjliliJ 

igenler igin <>o^ 

Gune§ igin, gune§e ^^^AiJ 

§ahitlik igin SSl^JLU 

Yakmaya c^>^ 

§eytanlar igin -^LJLlJ 

§eytan igin OU^lii 

457 



Sabredenler igin jj^UkU 

Namaz igin, namaza oSU^U 

Tavaf edenler igin <>^UaU 

Azgmlar igin /^-il! 

Temizler kadinlar igin, temizler kadinlara c^U^kiJ 
Temizler igin, temizlere 



Zalimler igin ^voJljku 

Abidler igin, kulluk edenler igin ji^>.^> 



Alemlerigin, alemlere 

Alimler igin, bilenler igin <V«~^ 

Kullarigin, kullara ^L*L 

Kullarigin, kullara -W*^ 

Zorluk igin, zorluga isy^ 

Azgmlar igin jij^ 

Gayb igin, gaybe ^4iL 

Fakirler igin, fakirlere a^~A\\ 

Katihgi igin ^-liL 

Sava§ igin JliiL 

Ay igin ^iL 

Kavim igin, topluluk igin *jiL 

Kafirler igin jtJ&U 

Kitaplar igin, kitaplara ^iSCL 

458 



Yalan igin, yalana 
Kufur igin, kufre 
Mumin kadinlar igin 
Muminler igin 
Sakmanlar igin 
Buyuklenenler igin 
i§aretten anlayanlar 
Suglular igin 
iyilikyapan kadinlar igin 
iyilik yapanlar igin 
Geride birakilanlara 
israf edenlerigin 
Muslumanlar igin 
Mu§rikler igin 
Namaz kilanlar igin 
Hile yapanlara 
Bo§anmi§larigin 
Issiz yerlerde ya§ayanlar 
Yalanlayanlar igin 
ileri gelene 

Meleklere, melekler igin 
Kesin inananlar igin 






C*j\ 



(J^T^ 



a^LowU 



jlj\s^^>z-oJj 



<* * o 






^ 






.- i*''- 



a o 



459 



insanlarigin, insanlara jiU 

Bakanlar igin <V^&J 

Peygamber igin -Ju 

Kadinlar igin ^LlJlU 

Allah igin, Allah'a ait fa 

Gergekten hidayet, dogru yol ij^ 

Ana-baba igin <yjd\$ 

Yetimler igin ^^ 

Kolayhk igin, kolayhga isy«As 

Degil, olmadi (gegmi§ zaman) ij 

Nigin, neden d 

Nigin? Neden? ij 

Bir mumin igin cfr^ 

Hepsini, toptan, hep beraber lij 

zaman ki lij 

Nigin, §unun igin ki UJ 

Gergekten o §ey U J = UJ 

Nigin? Neden? liUJ 

Gergekten imtihan edenler rj^A^ 

Elbette diriltilenler OjJjA^J 
Omit kesmi§ olanlar 
Beni kinadiniz 

460 






Benzerine, benzeri igin JJLJ 

Onun benzerine <dLJ 

Gergekten sevap hjLj 

Mutlaka toplananlar, toplanacaklar O^pjI^J 

Gergekten mecnun, deli dyJ*^> 

Goz kirpmasi -jsJ 

Gergekten perdelenmi§ler hjj^k^ 

Hazir bulundurulanlar, bulundurulacaklar Oj jJa^iJ 

Gergekten dirilten, ya§atan iiJ 

Muhakkak ku§atan, ku§atacak Jk^J 

Mutlaka gikanlanlar, gikanlacaklar dj^y^> 

Mutlaka yeti§ilenler, yeti§ilecekler bjtjjd} 

Medyen'e ^lJ 

Hesaba gekilenler, gekilecekler OjLjlJ 

Dondurulenler d/*/*^ 

Gergekten gonderilenler, elgiler dJ^yS 

Gozu ka§i ile eglenen \'^S 

Dokundu j^J 
Miskinler igin 
Karar yerine 

Dokundunuz iid^J 

Gergekten mescid jU^oJ 

461 



Gergekten azledilmi§ler, uzakla§tinlmi§lar, men 
edilmi§ler 



/^Os^JvwoJ 



Ba§ka yaratiklara d6nu§tururduk ^H^LuJ 

Gergekten israf edenler Oy^dJJ 

Size dokunurdu 

Dokunduk 

Ona dokundular ojJ^J 

Gergekten mu§riklerdir djtjljJ 

§uphesiz birlikte, beraber «_J 

^ •» -■ 

Mutlaka sizinle 

Gergekten kayipta olanlar, borgta olanlar by^dl 

Gergekten bagi§lanma 



*SJi*j 



Gergekten yapihr S/jiij 

Gergekten azabi, kizmasi cJLj 

Gergekten tuzak, hile ^SuJ 

Dolardi ^iUJ 

Kiigiik kusur i^J 

Gergekten §unlardan ^ J = ^J 

Gergekten kim ^ J -j^ 

ki§i igin ki ^ J = tlr J 

Onlan kurtaran ^jidU 

Donenler oiULi 



Gergekten sizden •£!• J =*iCLJ 



462 



Elbette dogru yolu bulanlar, bulacaklar OjlifU 

Onlann helaki igin . i^lY^ 

Elbette geni§letenler, gucCi yetenler hj^yi 

Musa'ya (AS) J*y^, 



Elbette ona gece baskini yapacagiz 
Agiklamamiz igin 
Onu agiklamamiz igin 



Onlann vaad edilmi§ yeri ^JipjiJ 

Onlara tamamen odeyenler, odeyecek 






Muhakkak oluler, olecekler Oji^J 

Tayin edilen vakte oliLj 

Tayin ettigimiz vakte UjULj 

Olmayacak, degil ^ 

Mutlaka inanacagiz rj^j^ 

Bize, bizim igin UJ 

Elbette ogiit verenler, nasihat edenler OyL^UJ 

Elbette sapanlar OjiTlIJ 

Elbette atihrdi lij 






Mutlaka sizi deneriz, smanz 

Onlan denememiz igin 

Elbette onlan yerle§tiririz .iffij:^ 

Bir nebi igin, bir peygamber igin *jj 



•»>■< .-.-M 



•>'..,.-> 



463 



Yumusak davrandin ^Jj 

Mutlaka ediniriz, edinecegiz 5l>dlJ 

Saglamlastirmamizigin o^iU 
Elbette karsiligim verecegiz 



Mutlaka onlara karsiligim verecegiz J^by?*!} 

Seni kilmamiz igin dji^Jj 

Onu kilmamiz igin ^UJJ 
Onu kilmamiz igin 



Elbette onu yakacagiz thyzdi 

Mutlaka onlan toplayacagiz ^^Lkll 

Mutlaka onlan hazir edecegiz ^j.>4.fi 
Gergekten biz 



Diriltmemiz igin Cs^^ 

Qikarmamizigin r j^ 



' A 



Mutlaka gikanz 

Mutlaka seni gikannz 

Mutlaka sizi gikannz 

Mutlaka onlan gikannz (t ^r J ^J} 

Mutlaka onlan sokanz ^L-Ifj 

Giderirdik, ortadan kaldinrdik 



Elbette tattiracagiz ( *4^^ 

Onlara tattirmamiz igin *4i^ 



464 



Gergekten seni goruruz '&\-jS 

Gergekten onu goruruz \j>Vfi 



Elbette biliriz 



Mutlaka sizi taslanz 

Gondermemiz igin "\^°P 

Mutlaka gonderecegiz rj^j^ 

Sana gostermemiz igin ^Xip 

Ona gostermemiz igin ZJS 

indirirdik UJJl! 

Elbette soracagiz 

Elbette onlara soracagiz 

Elbette surukleyecegiz ULLiU 



Elbette sizi yerlestirecegiz 

Teslim olmamiz igin ilii! 



Elbette sabrederiz j 

Mutlaka sadaka veririz ^sl^U 

Qevirmemiz igin di^kU 
Gergekten seni saniyoruz 






Kulluk etmemiz igin jLiAU 



(OiU 



Bilmemizigin i_LAU 

Ona ogretmemiz igin idiU 

Ne guzel ^kS 

465 



Elbette seni onlara musallat ederiz 



Onlan sinamamiz igin ^j. 



Biterdi, tukenirdi JLall 

Bir kisi igin ^iU 

Bozgunculukyapmamizigin jl*J1! 

Kendisi igin a^jIS 

Kendim igin ^^ 

Mutlaka deriz, diyecegiz c)y^ 

Mutlaka ortecegiz O^lsCU 

Mutlaka oluruz, olacagiz <vj£ij 



* * . # '* 



Elbette onu kurtaracagiz 

Mutlaka gekip gikannz ^>j 



Mutlaka onu savuracagiz 

Mutlaka yardim ederiz, edecegiz 

Mutlaka size yardim ederiz ^.vri 



t . ' 



Bakmamiz igin, gormemiz igin 

Hidayeteermisolmamiz (j 

Mutlaka iletecegiz /g-r.i^-j 

Mutlaka helak edecegiz 



Nuruna 0j ^U 

Onun igin, ona aJ 

Onun igin, ona (kadin), onlar igin, onlara (gogul) l$J 

466 



Mutlaka ileten, yol gosteren, iletir ^ 

Alev ^] 

Sizi dogruya iletirdi «£\'s£ 

Yikihrdi o^l^J 

Dogruya iletirdi ^j^J 

§uphesiz yol gosterici ^Ijj 

Sizi dogruya iletirdik *t\l&£ 

Onlan dogruya iletirdik ^Hjl^i 

Bunun igin ij^J 
Onlarigin, onlara 



ikisi igin, o ikisine u_gj 

Du§unurdu, kurardi oi^J 

Onlar igin, onlara (kadinlar) £A] 
Eglence 



Gergekten o ^J 

Eger ^ - jj 

Yakan, kavuran iUljJ 

Gergekten tek, bir jUi jj 

Korunmu? 1S13J 

A§ilayicilar, dollendiriciler isi^J 

Gergekten olan, olacak iiijj 

Ana-babaya ^jJl^J 

467 



Senin ana-babana dlJlJI jj 

Onun ana-babasina aJjJIjJ 

Kinayan 2^ljJ 

Bulurlardi Ijl^-jJ 

Yuzu igin, nzasi igin a^-^j 



Levha 



Mutlaka iman ederler, edecekler 



c^ 



> 1* > 



Lut (AS) U*jJ - J* ^J 

Onun zamanina, zamani igin L^J^J 



Onun olu§una 

Olmasaydi, olmasi gerekmez mi 

Donerlerdi \p^> 

Donerlerdi IjJjJ 

Donerdin ^>^> 

Onun velisine ^Jji 

Kinama bjJ 

Kinaym I^^J 

Onun rengi L$J 



j? 



Qevirdiler 

Bana, beni, benim igin l^~J 

izin verilmesi igin oi Jij 

Mutlaka iman eder, edecek <!r-*i^ 



O^ 



468 



iman etmesi igin i^L, jij 

Gergekten umitsiz J-j^ 

Egip bukerek Ifj 

Mutlaka onlara gelirdi _i1x;lJ 



(t-6-^> 



s 



Mutlaka bana getirir (JLj^ 

Almasi igin, tutmasi igin I^-Lj 

Onu almalan igin, tutmalan igin ojiilJ 

Yemeleri igin ijl^Ld 

Gergekten yerler hj£id 

Geceler Ju) 

Geceleri -JUJ 
Denemek igin 

Sizi denemek igin .J^iid 



X .... 



Onlan mutlaka degistirir .iffi*:^ 

Agmasi igin d£^ 

Qok agir davranir 

Mutlaka gonderecek 

Haksizhkeder 

Ulasmasi igin iiid 



Denemesi igin 

Sizi denemesi igin p^j^ 



.» * 



>^i * 



Mutlaka sizi deneyecek iSjjhxJ 



469 



J>*~*\ 



Beni denemek igin \ jJL 

Denemek igin 

Agiklamasi igin 

Elbette agiklayacak 

Yikmalan igin, harap etmeleri igin 

Edinmesi igin 

Ogiit almasi igin j>'^ 

Birbirlerine sormalan igin ljj£LiixJ 

iyice anlamalan igin \j£ 

Tamamlamasi igin 

Faydalanmalan igin 

Keske ben 

Tevbe etmeleri igin \y.J^ 

Sabitlestirmesi igin c-4^ 

Seni baglamalan igin ^jM^ 

Sizinle mucadele etmeleri igin ^jtaUciJ 

Karsiligim vermesi igin Csy^ 



Sana karsiligim vermesi igin 

Onlara karsiligim vermesi igin tAHy*^ 



Kilmasi igin '1*^ 

Mutlaka sizi toplayacak 









Size delil getirmeleri igin S 'jaS-U^J 



470 



Elbette bosa gikar 

Uzmesi igin Oj^xj 



Hukum verecek 



.*\U 



Elbette seni iizer 

Gergekten beni uzer 

Hakki gergeklestirmek igin J^iJ 



jgjj 



Hukum vermesi igin +&^ 

Mutlaka yemin ederler 



J* * I 



<ji \ 



''' ' .-J>\ 



Yuklenecekler 

Yuklenmeleri igin IjLaJ 

Qikarmasi igin 

Sizi gikarmasi igin 

Mutlaka gikacaklar 

Mutlaka gikaracak 

Seni gikarmalan igin QjA-jaj} 

Rezil etmesi igin Csy^ 

iyice du§unmeleri igin >jj5^ 

Yok etmek igin \^>-hi 

Sokmasi igin 

Onlan mutlaka sokacak f *4^ 1 ^ 

Girmeleri igin IjiilxJ 

Birakmasi, terk etmesi jlxJ 

471 



Ogut almasi igin ^fld 

Anmalan igin Ijj^id 

Ogut almalan igin Ijj^^ 

Gidermek igin 4~*iiJ 

Tatmasi igin Jj^d 

Tatmalan igin lyj^d 

Size tattirmak igin S^k^A 

Onlara tattirmak igin (^k^> 

Baglamak igin, saglamlastirmak igin .LjJ 
Artmasi igin 



Onlan helak etmeleri igin r^j-^ 

Mutlaka onlan nziklandiracak i^iSj^J 

Sizi razi etmek igin J? ^°jS 
Ondan razi olsunlar igin 



;°-- 



Gormeleri igin \yj& 

Size gostermesi igin <Sij$ 

Ona gostermesi igin 1c j} 

ikisine gostermesi igin \Z-ujl 

Arttirsinlar IjitSjd 

Seni devirmek igin dlljlijil 

Mutlaka arttiracak oi> ji! 
Degil 

472 






Sormasi igin 

Elbette sorulurlar, sorulacaklar 

K6tule§tirsinler Ijiid 

Degil JL^iJ 

Sizden izin istesinler iSjJuldJ 

Gizlemek igin 

Onlann yerine mutlaka getirecek 

Mutlaka seni korkutmak isteyecekler ^jj* 

Kesin bilmeleri igin 

Mutlaka zindana atilacak fr^^ 

Mutlaka onu zindana atacaklar * ? ■ ■' 

Sukunet bulmasi igin 

Sukunet bulmalan igin 

isim verirler bjL^ 

Degiller lyLil 






'J 



>i i 



Degi§meniz igin 

§ahit olmalan igin 

Mutlaka olurlar 

Saptirmalan igin IjjukxJ 

Onlan saptinrlardi ^jjukJ 

Elbette onu dev§irmeleri L^^J 

Saptirmasi igin ^L^iJ 

473 



Gergekten bizi saptinr IIU4J 

i 
Saptirmalan igin I^U^i 

. i - 

Gergekten saptinrlar j^U^J 

Zayi etmek igin 



Elbette bilir 



itaat edilmek igin j- lU-M 

Gergekten azginhk yapar <£^ 

Sondurmek igin Ijj4?j< 

Size bildirmek igin . C^IU^ 
Mutmain olmasi igin 

Sizi temizlemek igin < ^U-M 



Onlara zulmetmek igin 

Onu ustun kilmak igin a >gfeJ 

Kulluk etmeleri igin !j>^AxJ 

Bana kulluk etmeleri igin OjliAxJ 



«:*.-'> 



Onu aciz birakmasi igin 

Azap etmesi igin 4>^ 

Onlara azap etmesi igin , gd:>l 



p-fc* 



jtiy 



Bilmesi igin i_UJ 

Bilinmesi igin Aty 

Elbette bilir ^dki 

Bilmeleri igin Ij^i^ 

474 



Kessin 



Elbette bilirler O^UAxJ 

Bagislamasi igin jiixJ 

Ofkelenmesi igin Iv^l 

Fidye vermeleri igin IjJillxJ 

Seni sasirtmalan igin, fitneye du§urmeleri igin .±\\ y.-l-A 
inkar etmesi igin 



Bozgunculuk yapmasi igin jL*Ji! 

Bozgunculuk yapmalan igin ijjLJiJ 

Gunah islemeleri igin \j*J^3 



Seni oldurmeleri igin ^jl&J 

Bizi yaklastirmalan igin ^y.$£ 

Hukmetsin, hukmetmesi igin rv^ 2 ^ ~ J 2 -^ 

Yerine getirsinler ij-/»fo 

Yerine getirilmesi igin mt^ 2 ^ 



' » 



Kesmesi igin ,i^ 

Demesi igin J^ixJ 

Mutlaka der, diyecek c)J^ 

Mutlaka derler, diyecekler l)y^ 



•? * 



Demeleri igin ^>^ 

Mutlaka derler O^i^iii 



Yapsinlar, yerine getirsinler i^Lj 



475 



Kilmalan igin 

Saklamalan igin > ■■ 



Ortmesi igin jiSCii 

inkar etmeleri igin |j jis^xJ 

Olmasi igin jj>4^ 

Olmalan igin ^y^ 

Mutlaka olurlar, olacaklar rjj^ 

Olmalan igin \Jj&> 

Gece ty} 

Geceleyin, gece vakti S^ 

Karistirmalan igin Ij-M^ 

Gece aLJ 

Onun gecesi L^J 
Anndirmasi igin 






Mutlaka dokunacak 

Mutlaka size dokunacak 

Tuzak kurmalan igin *jj^-^ 



Mutlaka yerlestirecek, saglamlastiracak 

Ayirt etmesi igin 

Yumusak, nazik Hd 



Mutlaka atihr, atilacak Ol~4J 

Hurma agaci aU 



476 



Uyarmasi igin ^Sh] 

Sizi uyarmasi igin ^jiliJ 

Uyarilmalan igin Ijjll^J 

Uyarmalan igin ^j^ 

Mutlaka yardim eder 0>s^ 

Mutlaka ona yardim eder ^y^lsi 

Sefere gikmalan \yx 
Harcasm, nafaka versin 

Onlan dogru yola iletmesi (1-4^4^ 

Helakolmasi igin iH^ 

Helak etmesi igin d 11 ^ 

Ayarlamalan igin lj^^ 

Fisildarlar, ilham ederler "'Oy-^> 

Gergekten Yusuf (AS) £&£ 

Yusuf a, Yusuf igin (AS) o^ jii 

Onlara karsiligmi tarn olarak verecektir *&£'£ 

Karsiligmi tarn olarak vermesi igin (*4^5^ 

Mutlaka kagarlar $\y£ 

Bir gun igin, gunu igin, bir gunde *jj - ^ jxJ 



477 



Donus yeri, donulecek yer tfU; - ^li; 

Kullams, is 4^^ 



Muezzin, seslenen 



Mumin kadin 
Mumin erkekler 
Mumin erkekler 






Yuz (sayi) 

Alt-ust olanlar (sehirler) ol5Ci;ji 

Alt-ust olan &6p> 



jjjj^ 



Verenler 

iki yuz &&* 

Zamani belirlenmis SU-ji 



j^j» 



Kapatilmis SJi^ji 

Ismdinlan ahstinlan 2iJji 



min, iman eden, emniyet veren ^.ji 

Mu'min olarak L»ji 

Mumin kadinlar oLL.ji 



* °/ 



4J_a Li 



Ne, degil, o sey ki u 

Size ne oluyor, sizin igin yoktur pj U 

Su £U 

Yuz (sayi) aIU 

478 



iki yuz rjt&\* 

Sofra Sju'U 

Senin suyun i^u 

Suyunuz <*^j^ 
Onun suyu liju-U^Ui 

Vanlacak yer ^Ju 

Hacetler, i§ler, kullani§lar ^U 

Oldu oU 

Olduler lyu 

Yerine gelen fe;U 

Mecuc ^j^°^ 

Ne liU 

Dumansiz ate§ ^-^U 

isyankar ^U 

Marut ^jj 1 ^ 

Kugukyardimlar OjpU 

Kalanlar, bekleyenler hj^^ 

Kalanlar, bekleyenler cj^^ 
Plan yapanlar, duzen kuranlar 



Yenilmi§ JjS'b 

Mai S/U-D^ 

Dolduranlar OjjJU 

479 



(, sahip JjJU 

Malik (Cehennem Melegi) iiJU 

Malikler Oj&U 

Onun mail aJU- aJU 

Bana ne oluyor A\^ 

Mahm aJU 

Guven yeri, emniyet yeri i-jfc 

Emin olunan dy&» 

Onlann engelleri *4^^ 

D6§eyenler Ojl&U 

Ev, bannak, siginak ljU 

Eviniz, sigmaginiz f^j^ 

Onun evi, sigmagi l\ jU 

Onlann evi, sigmagi 4-iljU 

Ev, bannak ^ jU 
Mubarek ^j^- ^j^ 

Mubarek i&'jLi 



Sizi imtihan edendir, edecektir 
imtihan edenler 
Diriltilenler, diriltilecek olanlar 
Serilmis 
Serilmis 



^ 
,> 






Aj 



480 



Degi§tiren, degi§tirecek olan Jl^ 

Onu agiga gikaran, gikaracak olan ajjli^ 

Savurganlar, musrifler jij-k^ 



Uzak olanlar 

Karar verenler 

Agik, uzatilmi§ (ikil) oiil^jJ^ 



Gorenler 



Diriltilenler, diriltilecek olanlar 



U &j» JL* 



,. ,-» ..,.,-» 



Mujdeci 

Mujdeciler (d§) 

Mujdeciler 

Goren, gosteren 

Goren, gosteren 'S^^ii 



'-s^-w* ~ ' -s^2-w* 



a>: 



Batilda olanlar, iptal edenler Ojikii 

Uzaklastinlmis olanlar Ojiiii 

Diriltilenler, diriltilecek olanlar hjj&* 



ij?iJ*r* 



Umitlerini kaybedenler Oj^iii 

Onlann smiri, erismeyeri 



Bina edilmi§, yapilmis 

Yerlesme yeri 

Apagik, agiklayan 

Apagik olanlar (ds, eg) oll^ 

481 



is* 






Apagik (ds) 2i^J 

Oldun JL 

Oldum i^ 

Tevbe makami tfif; - ^Li^ 

Mai, meta, eglence, kar &i£; - t US 

Mahmiz llplii 



Bekleyen 



f4^ 



Onlann mallan ^i^li^ 

Yok olan 



Gosterisli (ds, eg) oU-^ii 

Takip edilenler, edilecek olanlar djc& 

Takip edenler O^iii 

Art arda gelen iki r^°^-" 

Gunaha yonelen j^\^J& 

Birbirine komsu olanlar (ds, eg) o! jjU«ii 

Bir tarafa donme, gekilme li j^£i 

Birlige katilma, mevki alma lj^^ 

Edinen, edinmis JbdLi 

Edinenler (ds, gg) olLdi 

Edinenler (gg) ^Jbdi 






Birbirinin uzerine binmis L5l 

Yer, toprak (yatagi yer olan) 2;^ 



c^>" 



482 



Bekleyenler dj&S^l 



Bekleyenler 



Onlann zenginleri 
Benzer 



Sadaka veren erkekler 



Nimet verdi, faydalandirdi 



Nimet verdim, faydalandirdim 
Onlan faydalandirdin 



# s * 



C jyS*\ jp~* 



Du§erek olen ~^/p> 

Onun zenginleri ^^ - ^^"p> 

Zenginler Cj^'J^ 






Mute§abihler, anlami kesin olmayanlar ol^Liii 

Birbiriyle geki§enler OjJ^llii 

Qatlami? IpJUaii 

Sadaka veren kadmlar olilskii 






Temizlenen erkekler j ^U-1 



*JL» 



Qokyuce JUii 

Nimet verdin, faydalandirdin cJ& 



f-p* 1 * 



isteyerek, taammuden iJLiiii 

Nimet verdik, faydalandirdik U£jb 

Onufaydalandirdik olIAib 

Onlan faydalandirdik lillAii 

483 



Onlan faydalandinn rj'y^ 

Birbirinden ayn, farkh 2i^i£i 

Birbirinden ayn, farkh (gg) OjS^ixi 

Kar§ihkh -JLliii 



Oldunuz 
Oldunuz 






(J i£l/9 



Dola§tigmizyer 

Sakmanlar, korunanlar 

Sakinanlar, korunanlar 

Yaslanacak yer 

Yaslananlar 

Yaslananlar 

Mutekebbir, buyuklenen 

Mutekebbirler, buyuklenenler 

iddia edenler, yukumluluge girenler 

iki ahci melek oLilii 



UiJt ~' 






A 



Olduk Hi. 

imrenenler, yan§anlar OjjJHii 

Anlayabilenler ^J^pj> 

Seni vefat ettirecegim, oldurecegim djJ^ 

Tevekkul edenler OjiT^ 
Tevekkul edenler 

484 



Ne zaman? 

Saglam, kuvvetli 

Sevap igin toplanma yeri x&* 






u^ ~ jy^ 






Harap olmu§, mahvolmu§ 

Agirhk ^liL 

Yuku agir olan Jisii 

Yuku agir olanlar Ojilii 

Gibi yL 

Benzetme, misal, ornek SUU - *& 



/ ' i -». 



Benzerler o^ 

Sizingibi J*^- r>3L> 

Bizimgibi lilL - lilL - UlL 

Onun ornegi a&» 

Onungibi aIL-aIL- <dL 

Onun (d§) gibi L^iL - 14IL - 14IL 

Onlargibi ^JiLi- ^JlL 
Onlar (d§, gg) gibi 



Ustun JSi 

Onun iki kati 
Onlann iki kati 
iki§er 

485 



J^ 



Mecusi, atese tapan 
icabet eden, kabul eden 









(£\y-* 



4j a_L« 



Ev, yer, durak, konaklama yeri 

Sizin eviniz 

Onlann evi 

Benim evim 

Mukafat, odul 

Ev, yer, durak, konaklama yeri ^ fa - ,jy& 

Meclisler ^JU^ 

Cihatedenler OjiaU^ 

Cihatedenler jjjj^UJ 

Toplananlar "jy^sJj> 

Onun gitmesi \j*\y^ 

OUCIU \^» p-t^a — » »^t-/» 

Suglular dy/^> 

Suglular 

Onun suglulan ^^J^ 

Onun akip gitmesi, akis yeri 

Birlesme yeri, toplanma yeri *sJ*j* 

Toplanmis olan, toplanacak t j*j^ 

Toplanmislar dy^yJ*^ 

Cinlenmis, deli dyJrJ> 



> 



cry** 



486 



icabet edenler 

§erefli, yuce 

Mihrablar, kaleler 

Guglu 

Sevgi, muhabbet 

Hazirbulunan 

Agil bekgisi 

Perdelenmis olanlar 

Yasaklanmis, haram 

Yeni 

Sakmilacak, korkung 

Mihrab, mabed 

Azath, hurkihnmis 

Haram, yasak, hurmetli 

Haram, yasak, hurmetli 

Mahrum 

Mahrum olanlar 

iyilikyapan, ihsan eden 

iyilik yapanlar, ihsan edenler (ds, eg) 

lyilik yapanlar, ihsan edenler 

iyilik yapanlar, ihsan edenler 

Qaresiz, hasret geken 









,y> ■■>- ■» 



(J aJ ^>rJ>^ 









\f ' s } & ' s } 

* 



oL^^>t^9 



487 






Toplanmi§ 

Evli, iffetli kadinlar olL^i 

Kaleli, kale iginde 

Namuslu 

Hazir 

Hazir olanlar 

Hazir olanlar 

Kapah, yasakh \jj&J*J» 



', > 



d^y^j-^ 



tJ» ^ 



Korunmu§ \^>yJJ>- ^y>JJ> 

Muhkem olanlar, saglamla§tinlmi§ 1j\^JJ> 

Muhkem olan, saglamla§tinlmi§ h^JJ> 

Yer, mahal %^ 



Tira§ olmu§ 

Onun yeri 41^ 

Onun, onlann yeri L^; 

Helal edilen Lj 

Muhammed (SAV) ji^J - IxAi 



f o 



Mahvettik, sildik, yok ettik \lj^J> 



> 



Dirilten, ya§atan 

Ya§ama, hayat UA^ 

Onlann ya§amalan, hayatlan tk\±>J> 



p>^ 



488 



Hayatim, ya§amam Cs^^ 

Kagi§ [^^* - 

Ay hali 

Ku§atan, kaplayan lk^>J - Ja-^J 

Ku§atan, kaplayan Jja^Ji 



Ya§atan 



Qiki§ 
Qikaran 



Qikanlanlar 
Rezil eden 
Eksik verenler 
Yemye§il 



> 



i^^ 



Dogum sancisi ^U^ 

Algak gonulluler r^A^ 

Ogunen Vl^-J&Li 

Farkh liii^c^ — (J1aJl£^c_« 

Farkh olanlar, ihtilaf edenler O^liiAi 

Farkh olanlar, ihtilaf edenler ^J^Jj> 

Muhurlu ?jZs±J> 

Unutulmu§ ^^jJJ> 



+ ° * 



Qiki§ yeri Wjs«J 

Qikanlanlar dy*y*J> 



tSj>^> 



s*^ji 



489 



5 y x S>->* * 



Dikensiz 

Ebedi olanlar Ojliii 

ihlasa erdirilmis l^lAi 

Halis kilarak 1,^l-l « 

ihlashlar, gonulden bagh olanlar Oj^kbli 

ihlasa erdirilmis olanlar ^JjJ> 

Sozunden donen o^> 

Geride birakilanlar hj2j^> 

Bigimlendirilmis ijSjJ> 
Aghk 






Yaydi JLi 

Sure fJLi 

§ehirler j$\jj> 

Murekkep Lll* 

Arkasma donerek f^Ai 

Yonetenler, idare edenler ol^ji 

Arkasma donenler oo**^ 

Dumduz edildi oli 

Sureleri, muddetleri ° gj.ll 

Ortusune burunen j5jJ 

Kurada kaybedenler ^..u^ \i 

Kovulmus UJ-jJ> 



490 



Giri§ 

Girecek yer 

Yard i m 

Yaydik 

Onu yaydik 

Bol bol 

Yeti§ilenler 

Du§unen 

Yemye§il (ikil) 

Kugumseyenler 

Medyen 

§ehir 

Hesaba gekilenler 

Hesaba gekilenler 

Yerilmi§ 

Bocalayanlar 

itaatli olanlar 

Zikreden 

Anilan, zikredilen 

Kinanmi§ 

Gegti 

Ugradi 






\j\jJu> 






jjLLaLAwLa 



«-L& J_« 

y 



1> 



(J *iJ^-« 



U« j$.wL« 



Vjj Jj *L» 



>AJ 



*fJUl 

a a^a,J^a — > a^a ta 






J*^ 



491 



Adam 

Lezzetli 

Tarti§ma, munaka§a 

Kereler 

Sutemme 



Iki kere 
Sahverdi, akitti 



D6nu§, donu§ yeri 



Onlann donu§ yeri 









Siginma yeri uj>l^ 



Dirsekler 

Gegti 

Akil, kuvvet 

Kere 

§upheci Zj\j^> 



Jt ] y 

, s 



ay- ay 



iki kere j\j 



y 



-* 



Yaslanacak yer Ui; 

Gozetleyenler bj^^> 






Mercan d\^y 



cf^y 



D6nu§ yeriniz iS^U- 



y 



(*-£**->- p4*^> 



Kotu haber yayanlar dy&r°J> 

Omit beslenen 



'^y 



492 



Ta§lananlar 
Birakilanlar 
Boburlendi 



Israretti, sebatetti 
D6nu§ yeri 



Ah§mi§tilar, direndiler 
Dondurulen, geri gevrilen 
Dondurulenler 



Gonderilen 



jy>ry> 



CS 



Boburlenerek L-y 

Rahat, huzur %^-°y> 

Merhamet 



Mi y Mt , 

2 j* ~ ^ S* 



Art arda gelenler Cj^^j* 

D6nu§ yerimiz \^ly» 









yy 

Dag, baglanti, gelip gatma L-3J 



Onun durmasi, demirlemesi UL-ji 

Gonderen 'A*"}* 



%^^/>- *^°J* 



Gonderilenler oS^-^i 

Gonderen IL^i 

Gonderenler \Jl*°J> 

Gonderilenler dJ^°J» 

Gonderilenler Cj^°y> 

493 



Gonderenler Cj^j* 

Yol gosteren, mursit 

Gozetleme yeri 

Gozetleme yeri 

Orulmus, baglanmis 

Hasta oldu 

Hastahk 

Riza 

Benim nzam 

Hasta oldum 

Emziren 

Hastalar 



Razi olunmus 



Destek 





\JJ^^> 


\"^SjA 


- s\J^y 




jj&y» 








if? 


\-^>y 




~s\^y» - 


■ <u\Jpy> 




jy^y 



4ji^s>y> 



Razi olunmus &>./• 



ASL^y 



Mera, otlak Jp.^ - &°j» 

Onun merasi LaLp^ 



Fayda, kolayhk tii 



y 



i 



y> 



Yukseltilmis c. ^y 

Yukseltilmis ipy^ 



Uyuma yeri a$°^ 

Uyuma yerimiz luS_^ 



494 



Yazilmi§ }j*j* 

Ustusteyigilmi? }j^y 



Gegtiler 
Merve tepesi 



Meryem 



Dagildiniz 



h^ 



a 



fr 



Kolayca U,^; 

§uphe eden 

§uphe 

Kan§ik 






Azgm iJL^i - j^y 

Hasta i .s>\ j* — 



y- o^ij* 



r-> 



Onun kan§imi ^\y> 

Onun (d§) kan§imi ^l>» 



Darhk, fakirlik su- ji 

Qikaran 
Onu gikaran 
Caydinci tehdit 






*-> 

As>- 15 



Dagitti jj; 

Dagildi Jjj 



p? 



Dagittik usj; 

Onlan dagittik p-iUSy 



495 



Ortusune burunen 

Yagmur bulutu 

Daha gok 

Dokundu 

Dokunma 

Sorumlu, sorulan, mesul 

Sorumlular, sorulanlar, mesuller 

Mescitler 

Dokunma 

Zinakarlar, ahlaksizlar 

Zinakarlar, ahlaksizlar 

Sevk edilen yer 

Meskenler 

Meskenleriniz 

Onlann meskenleri 

Miskinler 

Tesbih edenler 

Tesbih edenler 

Oniine gegilenler 

Soze dalanlar 

Geri kalanlar 

Sevingli 



Jj y» — Jo y» 






•, > ^ ^ -» 



* wud A-wwvW* 



u^ 



ULJL^ 



496 



Gorenler, gozii agiklar 



Ui. 



Agik ifadeli 
Gizleyen 
Yetkili kihnanlar 
Teslim olanlar 



Zayif du^urulenler 

Zayif du§urulenler 
Satir satir yazilmi§ 
Yayilmi§, sarmi§ 
Yardimma siginilan 
istigfar edenler 
Gelen, yakla§an 
Once gegenler 
Karar yeri 
Kararla§mi§ 
Onun karar yeri 
Dogru, dosdogru 
Buyuklenen 
Buyuklenenler 
Devam eden, suregelen 
Tutunanlar 
Onlann i§itenleri 



J 



J 



>L 






C)\jC-£>~* 



•JjSJL^«w» 



u*t 



l ^jSJL^»w9 — ^jSJL^»v^9 



l ySJL^»v^9 — yl^*w9 



La pL2J> 



Low*-j2JLww* ▲, 



/^jLuu^ 



^ 



J 



-* -* i o •* 



497 



isitenler 

Urkmus 

Ona dokundu 

Alayci, alay eden 

May edenler 

Alay edenler 

Onlara dokundu (ds) 

Aynlma zamani-yeri 

Onun aynlma zamani-yeri 

Ortulu, gizli 

Yakin edinmis, emin olmus 

Mescit, secde yeri 

Kaynatilmis 

Zindana atilanlar 

Sildi 

Eliyle silerek, mesh ederek 

Buyulenenler 

Sihirlenmis 

Buyulenenler 

Donusturdu, seklini degistirdi 

Tabi olan, emir altina ahnan 

Emir altina ahnanlar (d§, eg) 



j 



4JL^/» 









o * 2 i - 

fir*""* 

i N " - » * 

'J 



^(J^fi 



U>t-dv-« 






7tJJ^» 



498 



D6nu§turduk \±k^» 



Onlan donu§turduk 



Musrifler 
Musrifler 
Sevingli 



Panldayan 



Size dokundu 



^ 



Hurma lifi, halat jl^ 

Musrif, israf eden 3jZ^> 



a3 _JL^« 



I 8 0'' 



Yazilmi§, satir satir Ijjkd^ - jJ^J> 

Aghk 



4_uJ«-^^9 






Dokulen, akan U-^UU 

Yapisti, tuttu, yakaladi Jjl^i 

Sanldi, tutundu JjLi; 

Misk Jjl^. 



*_5\^L« 



Mesken, yurt, ev J^* 

Miskinlik 



Onlann meskeni 

Qaglayan, akan ^^jJ> 

Meskun, iginde yasanan tiJ)L°J> 

Yoksul, miskin ILSCjl* - ^^^ 

Musluman, teslim olmus UldJ - liiJi 

499 



Musluman kadinlar oUidJ 

Saglam, teslim edilen ULii 



Kotuluk yapan 
Mesih, eliyle silen 



& 






Ji^<J>- t J^^ 



Musluman kadin s^idJ 

Muslumanlar OjildJ 

iki Musluman 

Muslumanlar 

isitilen 

isittiren 

Belirli, tayin edilmis, belli, isim verilmis 

Bize dokundu \UL* 

Destekli, iyi giyimli VAj^U 

Degismis j ^L 

Bana dokundu 

Ona dokundu 

Onlara dokundu 

Kararmis 

Kararmis 



CsT~° 



\ * " 



' * 



u - » * 






Nisanh, isaretli l^j^J 

Nisanh, isaretli (gg) 









Zorba jk^» 



500 



Zorbalar 



^ 



Sol taraf juLsj; - is^t^ 

Gezen ^.lL^ 

igecekler 4>jLL. 

Dogular JjlJL; 



Onlann igme yeri 



Benzer 

Ortaklar, mu§terekler Oj^ili 

Yiiklu, dolu jykls 



f-v.y^ 



Dogu jyL* 

iki dogu ^^ 

Uzerlerine gune§ doganlar, dogarken <>^y^ 

Mu§rik, §irk ko§an S^-Li 

Mu§rik kadmlar olfTyL* 

Mu§rik, §irk ko§an kadin S^yLi 

Mu§rikler, §irk ko§anlar djtjlJ> 

§rikler, §irk ko§anlar j^jf yLi 



(J yJLO^^» 






Me§'ar, gosterge 

Korkanlar 

Korkanlar 

Kandil SljfCL 

§ukredilmi§, §ukru eda edilmi§ fjjSCJL. 

501 



§ahit olma zamani, gorme zamani a^L» 

§ahid olunan, gorulen lS^JL« - Ij^lJ* 



Yuruduler 

Yurudu 



Segkinler (gogul) 
Sararmis 



I a^Xw* 



Yuksek j^s 

Yukseltilmis aJLili 

Yuruyusun iLls 

Lambalar f^U^ 

Sanat yapilan *JL^ 

Lamba, gira £L^» 
Sabaha gikanlar, olanlar 
Dogrulayan, tasdik eden ISjl^JI - Jjl^ 

Sadaka veren kadmlar olilcki 

Dogrulayanlar, tasdik edenler j^^ 



Sadaka veren erkekler 

§ehir, Misir 

Yardimcmiz 

Benim yardimcim 

Donecek yer U y. 



1 < . /3 -a . /? a 



Qevrilen li - - 



J^ 2 -* 



• t > 



VJ^ 



502 



Dizilmis 
Suzme 
Islah eden 



« • • ^ 

42 nS.,/? A 



J" 

Islah edenler OjAL^i 



Gegti 



Islah edenler c^A^ 

Namazgah L^j> 

Namaz kilanlar 

Musavvir, sekil veren 

Musibet 

Ona (ds) isabet eden 

Donusyeri, gidilecekyer 1^^-^^ 

Donusunuz lS'^^ 

Zorba, zorlayan J^k^ 

Zorbalar, zorlayanlar Ojjk^i 



* * - * 



1> 

- s * 

4 ■ ■ ■ p. -a 



-64^- 



6^ 



Yatak, Slum yeri *^L^ 

Onlann olurn yerleri i^^-Uk^ 

Zarar veren *L^ 

Kat kat lipUki 



i. - 



Gegti (zaman) 

Gegti (ds) JL^2 

Zorda kalmis jja^a 

503 



Kat kat arttmlmi§ olanlar dyj^> 

Qignem et 



itaat edilen 






Saptiran \^j> 

Saptiranlar cJ^ 

Gegti J& 

Gegen \i^ 



f Uai 



Yagmur \fr- & 

Tartida eksik tartan 






Dogu§, dogu§ yeri, dogu§ zamani «jLi 

Haberdar olanlar o^Alki 

Bo§anmi§ kadmlar olilki 

Talep edilen, istenen d^^lk. 



«... .- 



Mutmain, huzurlu 

Mutmain, huzurlu Z-ju^ 

Mutmain, huzurlu (eg) <S4fi« 

Tertemiz yapan 






Temiz, tertemiz 

Seni tertemiz yapan, yapar *\ j^Ul 



Temizlenenler (edilgen) Oj 

Temizlenenler ji j^ 

Gonullu verenler <S^r jt* 

504 



Durulenler oiy^ 

Karanhk Lijai 

Karanlik olanlar bji&> 

Mazlum, haksizyere Ujjfc 

lie, birlikte *_; 

Aciz birakanlar, birakmaya gah§anlar jj j^liJ 

D6nu§ yeri ^uii 

Allah korusun, Allah'a sigininm Jjj| i\^» 

Mazeretleri, ozurleri o ji^ 

Merdivenler r j^> 

Gegimlik Lilii 

Hayat J>l£^» 
Kabul edilenler 

Haddi a§an jiAi 

Haddi a§anlar OjifAi 

Haddi a§anlar jt^&> 
isteyen 
Aciz birakan 
Aciz birakanlar 
Aciz birakanlar 



> 



(_£y*Jv> 



Sayih, sayilan ijlk* 

Sayih, sayilanlar (d§, gg) objlAJ. 

505 



Sayih, sayilan oSjl^ 

Azap eden c/m 
Onlara azap eden ° y : Y.i - . \\Y.i 

Ona azap edenler lijjlii 

Azap edenler ^i^ 

Mazeret a^JlA; 

Onlann mazereti (*-fej** 

Mazeret gosterenler Oj jlii 
Eziyet, utang 



Yuz gevirenler 



Kegi 



Topluluk 
Siki^anlar (bulutlar) 

isyan 
isyan 






Yuz gevirenler Oj-^^i 



t>*fy^ 



Asmah oUjj^ 

Bilinen, iyi, adet olan ^jj*^ - ^j5^ 



Bilinen, iyi, adetolan x*- f 






y^ 



Kenar JjA; 

Uzakla§tinlanlar OjJjj^ 

Onda bir jll^. 






506 



Terk edilmi§, birakilmi§ 2ikii 

Takip eden 



Sizinle 



Bilinen 



Benimle 
Gegim 
Onun gegimi 
Onlann gegimi 



Takip edenler oldiii 

Seninle JJ&; 



xSJu> 



Sizin ikinizle USJLi 

Alikonulan \*J>£a 

Asill Aiiii 

Ogretilmi? -lii 






Bilinenler oUji^ 



Ya§atilan, omurverilen 

imar edilmi§ 

Bizimle \m 



y±^» 



JL ' 



* , S 



Onunla 

Onunla (d§) \^» 

Onlarla ° {:; 

Alikoyanlar /^jp^ 



CsT 



<UX^jt* 



i < g"" ' ^^ 



507 



Su pman 



u*** 



Magaralar oljU^ 

Batilar ^j&» 

Onun batilan ^j^ 

Ofkeli L^Ui 

Ganimetler ^u; 

Yikanilacak *M^ 
Bati 



^ 

Batinlanlar, bogulanlar jjSj^i 



iki bati 



Batinlanlar, bogulanlar Cr^j^ 

Borg, ziyan \j>^» - *j^ 

Borglular, ziyanda olanlar hy')£ 



Bayilan 

Gazaba ugrami? 

Magfiret, bagi§lanma 

Maglup, yenilmi? ^^k> 

Bagh, asih JjjJ&i 






>?> 



«-Jt/« 



Bertaraf edenler 

Degi§tiren 

Baskm yapanlar 

Anahtarlar iju; 

508 



Onun anahtarlan 



As>xj\jL» 



Kurtulus, basan 

Kurtulus, basan 

Onlann kurtulusu 

Acilmis 

Uyduran, iftira eden 

Uyduranlar, iftira edenler 

Uydurulmus 

Uydurulanlar 

Uyduranlar, iftira edenler 

Fitnelenmis, delirmis 

Kagacak yer 

Onde gidenler, surulenler 

Farz kihnmi§ 

ifsad eden, bozan 

ifsad edenler, bozanlar 

ifsad edenler, bozanlar 

Agiklanmis 

Agiklanmis (ds, eg) 

Yapilan 

Basanh olanlar, kurtulusa erenler 

Basanh olanlar, kurtulusa erenler 



\\Jl» 



\\Ju> 



f-$J£* 













o 

\ l°" 

(J yJLs» 



J^uyJL» 




S 



509 



Kabirler y\£» 

Mevkiler, yerler, oturma yerleri JUlii 

Anahtarlar JiJlii 

Makam Ulii-^u; 

Duracak yer vjiLSi - * lli 

Kalma, durma s^lii 

Sopa, kamgi £_*u; 

Senin makamin dUli^ 

ikisinin makami U4^ub 

Makamim ec^ 

igreng olanlar ^^L 



Ahnmi§ 



Eli dar, zengin olmayan 
Kazananlar 



& , 



Kizma, gazap ULi - cJj« 

Tikilan t>J&> 

Kudret sahibi, muktedir Ijdlis - jdlii 

Kudret sahipleri, muktedirler Ojjjiii 

Uyanlar, takip edenler Ojliii 



(J a5 JLa-« 



Yaninda gelenler Ir^P^ 

Boluculer, payla§tincilar ^o^iii 

Orta, ihmh ju^iai 

510 



Orta, ilimh sJu^iii 

Gazaplanmaniz, kizmaniz 



Aynlmis 

Kisaltilmis 

Kapanmis 



Miktar ^llL 

Onun miktan ojlaJL. 

Mukaddes, kutsal ^^ 

Mukaddes, kutsal i^Ili 

Takdiredilmis IjjJlL 



4j 



Yakmhk 

Yakin olanlar 

Yakin olanlar 

Baglanmis (eg) 

Yanastiranlar 

Adaletli olanlar 

Taksim edenler iu\^Ju> 



i y 5 -* 



. ji ^ « ji 







P y^JL» 






C) \ y,*"? * 



Hukme baglanmis tr.^k 

Kesilmis t JsJb 

Kesilmis ap^jl^ 

Oturma yeri jjj^ 

Onlann oturma yeri lajJJ^ 



r* 



511 



Ba§i yukan kaldinlmi§ olanlar Oy^ii 

Kantar kantar yigilmi§ S^klii 

Dikerek ^j^ 

Gelip gegenler, yolcular ^^ 

GuciJ yeten ti-Ji - cL-sii 

Dinlenme yeri *%£» 



Namaz kilan, surekli 

Namaz kilanlar 

Namaz kilanlar 

Ishk i\& 






Mekan, yer ijlSJ - 015^ 

Mekan, yer tflSCi 



Sizin yeriniz 

Onlann yeri i^JiSCi 

Sizin yeriniz iiolx^ 

Onun yeri ajLS^ 

Kapanarak \&> 

Mekke & 
Yazilmi? l^&-4>^& 

Kaldi, durdu ii^ 

Dura dura cuS3 
Yalanlayanlar 

512 



Yalanlayanlar -^IsCi 



Tuzak kurdunuz 



u*-+ 



* =. 



Yalanlanan ^jjx^ 

Duzen kurdu, plan yapti j^ 

Duzen, plan \£s - ^ 



p£* 



Ona tuzak kurdunuz tyJ^J» 

ikram eden, §erefveren *jZS 

§erefli, deger verilen 2^jS3 

ikram edilenler, deger verilenler hy>^> 

ikram edilenler, deger verilenler rr^j^ 

Onlann duzeni, tuzagi ^^ ~ ^s^° ~ (*-* j^* 



Onlann (d§, gg) planlan 

Tuzak kurdular ijjSC 

Sevimsiz, ho§ gorulmeyen Vjj^* 



•» o^ 



Kahirh, acih, kizgm ^ jjix^ 

Avci hayvanlar 



Yerle§tirdi ^SC« 

Yerle§tirdik \*ts 



Sizi yerle§tirdik 

Onlan yerle§tirdik A&^ 

Sakh, saklanmi? 5^& 

Beni yerle§tirdi, imkan verdi J^ 

513 



Tarti, olgu Jl^O 

Tuzaga du§enler 



Dolu 



Sizin milletiniz, dininiz 



Saglam ^J^-^J* 



bh 



Dolduruldu cJLU 

Doldun ^liii 

Onun ileri gelenleri *£* 
Onun ileri gelenleri 



Ba§kanlar, liderler y^ 

Melekler 5&U 
Onun melekleri <uSjS^ - a£SjSu - ^iSC'Su 

Kavu§an jSU 

Kavu§anlar I^SU 

Ona kavu§anlar oy^U 

Size kavu§an p^^ 

Ona kavu§an ajS^ 

Onun ileri geleni aj^U - «Su 

Onlann ileri geleni ^^ 



^ ,• ^ 



Millet, din 4L.-4L. 

Siginacakyer fj^iii 






Bizim milletimiz, dinimiz UlL, 



514 



Onlann milleti, dini 

Siginma yeri uJi-UJi 



Tuzlu 







Lanet edilmi? (d§) aijiL 

Lanet edilmi§ler 



Atanlar Ojii^ 

Birakanlar, atanlar oL*ii 
Atanlar 

Sahip oldu iJi; 

Sahip oldu Jjul; 

Melek iSi-ilL. 

Hukumdar, melik &U-dji« 

Hukumranhk, mulk lldi-diii 

Sahip oldu, malik oldu (d§) oii 

Sahip oldunuz J^» 

Hukmumuz USi 

Onun miilkii, hukumranhgi 4$oi- oai 

Melekut, hukumranhk o^xii 

iki melek /^^» 

Melikler, hukumdarlar \tjj> - hjj* 

Kinanmi§ \j»Jl»-*Jl» 
Kinanmi§ olanlar 

515 



Uzun sure kU 

Melik, hukumdar ^jul; 

Kendini kmayan *& 



Neyden 



Cilalanmis 



Kesilen 






Neyden iL, 

Olurn oUJ 

Onlann olumu ^^» 

Olumum j\s^> 
§uphe edenler 

Uzatilmis, baglanmis SSI^J 

Size yardim eden (PJui 
Uzatilmis lijii; - ijisj; 



i 






Darmadagin jj^i 

Tutan, kisan iJL^li 

Tutanlar, engelleyenler olSL^J 

Yagmuryagdiran jj^aJ 

Bizim yagmur getirenimiz ll jjaii 

Sahip olunan tTjJLSJi 

Kimden ?jL> 

Yasaklanmis ap^I^ 



(J j-L»_« 



516 



Kim? Ki o ^ 

-den, -dan, nig, bazilan °y> 



Kudret helvasi 
Lutfetti 



Karsiliksiz, basa kakmak \h-]y> 

Bizden iL 

Putadi sn; 

Nida eden, seslenen ^LLS 

Nida eden, seslenen \1&J, 

Menziller, evler £) j£» 

Kurban, yakmlasma yollan JJL-Hi 

Sizin yollanniz iSowlIi 

Bizim yollanmiz IISL-Hi 

Kagmazamam-yeri ,/»£• 

Mani olan, engel olan & d; 

Faydalar, menfaatler iili; 

Munafik jilli 

Munafik kadinlar ollilli 



Munafiklar 



OJiiUL* 



Munafiklar &**& 

Onun omuzlan, yollan 



Uyku -n; 



r 



517 



Uykun 

Uykunuz 

Onun uykusu 

Dagilmi§ 

Yayilan 

Yardimlasan, muzaffer 

Yardimla§anlar, muzafferler 

Bekleyenler, gozetleyenler 

Bekleyenler, gozetleyenler 

intikam alanlar 

Son 

Onun sonu 

Son verenler 

Nihayet, en son 

Sagilmis 

Seni kurtaran 

Onlan kurtaran 

Bogularakolmus 

Uyaran, korkutan 

Uyaranlar, korkutanlar 

Uyanlanlar, korkutulanlar 

Uyaranlar, korkutanlar 



^Lai-La 









La I \ " i » 















OjjJ^-* 



CjO 



J_L« 



UO^ 



Jj_« 



518 



indirilen 

indiren 

indiren 



Onu indiren 

indirenler 

indirenler 

Asasi, degnegi 

Kurban ibadeti 

Unutulmus 

Gemiler 

Yaratanlar 

Agilmis 

Diriltilenler 

Agilmis 

Yardim olunmus 

Yardim olunanlar 

Kume kume 

Konusma 

Muhlet verilenler, sure verilenler 

Muhlet verilenler, sure verilenler 

Yasakladi, men etti, mani oldu 



Sip 












1 ) a-Jv\JL^ j a*J*\Jw* 



I . a . /•> : a 









519 



Sizden 



*Ju» 



Mani olundu 

Seni men etti 

Bizi men etti 

Onlan men etti ^4^ 

Yanlan, gatlayan ih^> 



i>5^ 



infak edenler 

Aynlanlar 

Atilmi§ <fy^* 



„0> 



Kokunden sokulmu§ 

D6nu§, degi§im ^ii^ 

Yerine, mukabil Liiii 

Donenler 



Eksiltilmi§ n^y^* 

Senden Jjul. 



Inkar eden 

Kotuluk \^jj> - ^JJ, 






Inkar eden 

Tanmmayanlar Ojjfsli 

inkar edenler bj^H 



li^La 



Lutufta bulunduk, lutfettik ill; 

Ondan 



J> 



520 



Ondan (d§) Lg±* 



Olum, felaket 

Benden 

Meni 

Qok tevbe eden 

Qok tevbe edenler 

Aydmlatan, nurveren 

Muhacir, gog eden 



U-Lgl^ 






Yol 

Sizden (d§, gg) 

Onlardan °^ 

Onlardan (ikil) U^ 






Dokulen, bo§alan 

Onlardan (d§, gg) ^L. 

Cimri, kiskang UyJ. 






^■ L ^~^ 



Muhacirler (d§, gg) oljprLp 



Muhacirler 

D6§ek 

Horlanmi§ t;LgJ 

Dogru yola errni? ji^J - ji^i 

Dogru yola errni? olanlar Ojii^J 

Dogru yola ermi§ iS^& 

521 



Dogru yola ermis olanlar ji^H^ 



Terkedilmis 



by*** 



Besik, dosek i,i£; - 1^ 

Dosedim, imkan verdim oj^ 



fJi^ 



Bozguna ugratilan 

Kosanlar 

Muhletver °L^ 



Erimis maden, muhlet vermek 
Helakolmasi Jjd^i 

Helakeden ^11^ 

Onlann helaki 






> 



Onlan helakeden 
Helak edenler 

Onu helak edenler UjSCi^i 



Helak edenler 

Helak edilenler 

Onlara sure ver 

Heme U^ 

Akan kum, dagilmis SLp-fU^ 

Muheymin, gozetip koruyan ^4^ - ^4** 



■* - 



Zayif 

Zavalh, algaltici \L^> - ji^> 



522 



*, * 



Diri diri gomulen kiz sS yy 

Siginak, kurtulu? garesi Hsy 



Yaran 
Tartilar 
Onun tartilan 
Yerler 



Yerler, mevkiler 
Du§enler 



Dostlanniz 



Olumunuz 









Onun yerleri <^s\y 

Mevkiler, sava§ yerleri, harp sahasi c&y 






Ona du§enler U^iSI^ 

Vakit olguleri, takdir edilmi§ zaman 

Dostlar 






Ugurum \i> 



\y 



i> 



Olurn \jy- oy 

Oliim 



4j 



r 

Olumumuz \l£y - \l£p> 






r<? 



r 



Onun olumu &°y 

Onun (d§) olumu i^jp 

Olun 



I aj y> 



523 



Oluler 



<jy 



Saglam soz, misak, teminat 

Onlann misaki, sozu 

Dalga 

Sevgi, muhabbet 

Qalkalams 

Vanlan 

Ates saganlar 

Olgulu, 6lgulmu§ 

Geni§leten 

Genisletici olanlar 

Musa (AS) 

Vasiyet eden 

Konulmus 

islenmis 

Yol, yer, mevki 

Vaad edilmis yer 

Soz, vaad 

Sozun, vaadin 

Bulusmazamamniz 

Onun vaadi, sozu 

Onlann vaadi, sozu 












4>- j^P &j* 



4j &^p &j* 



* s * s 

I JS' y» — wLp L« 
OwlP L» 



524 



Benim vaadim, soziim is^y 

Ogiit, nasihat, vaaz 4^5^ 

Vaad edilmis *£-y 

* •* 

i 
•. • ,* 



Tarn, mukemmel 

Tarn olarak verenler 

ifa edenler, yerine getirenler jjiy> 



Onlara tarn olarak verenler 



Kesin inananlar 
Kesin inananlar 



Dostunuz 



Donen 



> 



> \.> 



Tutusturulmus is$y 



(J aJ3 y» 



o^r 



Vakti belirlenmis L"yjJ. 

0.5 Id La 



Dovulerek oldurulmus 

Durdurulanlar 

Mevla, dost I f* - '^ 



j^Sf> 



Dostumuz \Hy 

Onun dostu «S/ j^ 

Onlann dostu *JHy 
Dogurulan **£y 



J,r 



Dost J^ - J^ 



Ona donen L^J 



. > 



r 



525 



Zayiflatan ^y 

Olu 






ISlL- 4 


■ - Jul* 




lSs3LLo« 


aSLL> 


i — 4^LLy» 


(*-^^»- 


~(*4*^ 




^ 

ol^ 







Les, old 

Oluler o 

Oluler j 

Misak, yemin, soz, anlasma 

Misakiniz, sozunuz 

Onun misaki 

Onlann misaki 

Miras 

Olgu, mizan 

Kumar 

Kolayhk 

Kolay, yumusak 

Vaad, soz l\^> 

Belirlenen vakit lIlL* - oUL» 

Bizim belirlenen vaktimiz UjUL* 

Onlann belirlenen vakti *-&&?* 

Mikail <J&^» 

Meyletmek, meyil S^ - Ji* 

Baskm Hi* 

Sagdakiler ^4; 

526 






Onu veririz ajJj 

Onu (d§) veririz L^jjj 



Bize verilir 
Veririz 



of 



Onu veririz <ljjj 



Tercih etmemiz 

Seni tercih etmemiz 2} 



19 









^i 3 






Erteleriz 
Onu erteleriz 
iman etmemiz 
iman ederiz 
Mutlaka iman ederiz 

Uyuyanlar djisti 

Gelmemiz oU 

Getirmemiz _, oU 

Geliriz tU 

Size getiririz °S^> 

Mutlaka geliriz f^jU 

Kurtulan -. u 

Ba§ ba§a konu§tunuz 4-~*-^ 

Tutmamiz I^-U 

527 



Seslendi iSli 

Bize seslendi, nida etti tjlSt; 

Ona seslendi elSli 

Ona (ds) seslendi UlSli 

ikisine seslendi uibU 

Ona seslendi, seslendiler ajSIj 

Pisman olanlar ?**&> 

Seslenin, gagirm \£& 
Seslendiler IjSU-ljili 

Seslendi, gagirdi, nida etti ^Su 

Siz seslendiniz 4-£oli 

Toplantilanniz pn^ 

Seslendik, nida ettik HJSU 

Ona seslendik, nida ettik allot; 

Onun toplulugu loll 

Ates !>•->• 

Qekenler oLpjU 

insanlar j,ll 

Ona uyanlar a^SL-ll 

Kalkis, kalkma aliiJ 

Yayanlar olj^li 

Qekip alanlar olla-ili 

528 



Yorgun ^U 

Nasihat eden t^t; 

Nasihat edenler oy^li 

Nasihat edenler jt>^>^ 

Yardimci ^u 

Yardimcilar cf-r^ 



i> 



Pergem ^.U 

Onun pergemi l^ii^ll 

Parlak 5-^U 

Bakan, bekleyen S^»U 



Bekleyenler, bakanlar 

Mes'ut, mutlu iu.pt; 

ikiyuzlu oldu, munafik oldu Jit; 

ikiyuzlii oldular, munafik oldular i^iit; 

Hediye, fazla Slitf 

Disi deve ibu 

Boru, otturme aleti jy\j 

Yoldan gikan ^i'U 

Yoldan sapanlar bj&'ti 

Buktuler, egdiler lyLTlI 

Yememiz jilj 

Yasaklayanlar, nehyedenler Ojili 

529 



Yuz gevirdi, yan gizdi, yan dondu ^U 

Haber ver »-! 

Bize haber ver llibj 

Onlara haber ver 
Bana haber verin 



r^r 






Haber verdi l£j 



s ^ >« 



Haber Lj-^j-Lj 

Haber verdi (d§) oli' 

Haber verdim ot£j 



i« 



Bitki, nebat IjLj - oLp 

ikinize haber verdim 



Onun bitkisi ajLj 

Bize haber verdi lll£j 

Bana haber verdi q\& 

Onun haberi TUi 

Onu haber verdi L&l£j 

Onlann haberi J*Lj 

Buyudu c-^j 

Aranz, isteriz jdii 

Onu imtihan ederiz aJ&j 
Dua edelim 

Degi§tirmemiz JjLJ" 

530 



# > 



Bozdu jlj 



Meydana getiririz 



Sizi imtihan ederiz, sinariz 



. * 



Bozuldu jLj 

Bozdum oip 

Onu bozdum l^iip 

Bozduk t;id 

Onu bozduk oliip 

Onlan bozduk liliid 

Onu bozdu is£ 

Bozdular IjJuj 

Onu bozdular ojJuj 



^ 



i 



Onu yaratinz Ul^i; 






J > 



Vazgegeriz 

Mujdeleriz 

Seni mujdeleriz '&*£$ 

Yakalanz 

Gondermemiz, diriltmemiz £j& 

Gondeririz, diriltiriz i^j 

Aramamiz «ij 

Aranz j& 

imtihan ederiz, sinariz jh5 






531 



Mutlaka sizi imtihan ederiz, sinanz 



Onlan imtihan ederiz, sinanz 



l*-*jt' 



Onlan imtihan etmemiz 



Mutlaka yerlestiririz 

Mutlaka onlan yerlestiririz 

Nubuvvet, peygamberlik 

Peygamber, nebi 

Mutlaka gece baskin yapanz 

Mutlaka ona gece baskin yapanz 

Peygamberler, nebiler 

Beyan ederiz, agiklanz 

Onlann peygamberi 

Peygamberler, nebiler 

Uzaklasinz 

Tabi oluruz, takip ederiz 

Takip ettiririz 

Tabi olmami, takip etmemiz 

Sizi takip etmemiz 

Onu takip ederiz 

Onlara tabi kilanz 

Otururuz, yerlesiriz 

Gegeriz 






^4-y 



. Mi S * 



or? 



c& 



rW 












r^f 



i *Ut£> 



JJ 



532 



Edinmemiz jbdl 

Muhakkak ediniriz dSuJZ 

Onu edinmemiz dl^dj 

Atilmamiz, gikanlmamiz ,j>l»4-f 

Bekleriz <v4^ 

Terk etmemiz *i j£j 



Sizi kurtardi 



c?^ 



Kaldirdi 
Kabul ederiz 
Kaldirdik 

Konu§mamiz A^ 

Okuruz \j£ 

Onu okuruz tjj^ 

Onlan okuruz U^ili 

indiririz £jji£j 

Seni mutlaka vefat ettiririz dliii^£j 

Tevekkul etmemiz Ipj^ 

Sabit kilanz ^j^ 

Kurtuldu uJ 

Kurtardi UsJ 

Kurtulu§ suJ 

Cezalandinnz cSjUJ 



pUi 



533 



Bizi kurtardi ifuJ 

Onlan kurtardi iiU»J 

Uymamiz c^J 

Bulmamiz jb*i 

iki ana yol <>>^J 

Karsiligim veririz c£ v*i 

Bize karsihgi verilir l£j*J 
Muhakkak karsiligim veririz 
Ona karsiligim veririz 
Pis 



Yildiz, ot 
Toplamamiz 
Bizi kurtar 
Beni kurtar 
Gizli konusma 



. 






. / 



Yapanz 

Yapmamiz 

Onu yapmamiz 

Onu yapanz 

Onlan yapmamiz 

ikisini yapmamiz U-jLcjJ 









Gizli konusmaniz %t\^ 



534 



Onlann gizli konusmasi «-»\j>J 

Kurtuldun oj>J 

Yildizlar '.yjj 

Gizli konusma c£>^' 



Kurtardi 
Kurtanldi 



Sizi kurtardik 
Onu kurtardik 
Onlan kurtardik 



Kara, ugursuz 



J^ 



> 



Munacaat ederek, yalvararak t^J 



Kurtardik 

Seni kurtardik iilli»J 



r^ 



r* 



ikisini kurtardik UilliaJ 

Erimis bakir, kizil duman J-^ 

Soz ^J 

Adagi, sozu <^J 

Yonttu ^>J 

Kurban kesti ^J 

Mutlaka yakanz c?j^ 

Onu mutlaka yakanz 4iS"^J 



cT^° 



Kara, ugursuz oLi^J 



535 



Toplanz, diriltiriz 

Mutlaka onlan toplanz •£? 






Mutlaka onu toplanz 
Onlan toplanz 
Muhakkak bulundururuz 
Muhakkak onlan bulundururuz 



Bal ansi 



Muhurleriz 

Qurumu? 

Qikannz 



Mutlaka sizi gikannz 
Rezil oluruz 



* * * 



„ > i. » • 

V . o i 

yt . , i 



Koruruz Jai>J 



J** 



Hediye a^j 

Biz ^ 

Ya§anz L>J 

Diriltiriz, hayat veririz jj - ^jJ 

Muhakkak diriltiriz, hayat veririz %f^p^ 

Korkanz d>UJ 



y ° i 



Sizi gikannz iSU-^J 

Mutlaka gikannz c^j 3 ^ 

Mutlaka seni gikannz dXLZrJJ 






536 



Gegiririz 
Korkanz 
Gizleriz, saklanz 



Sokanz 

Sizi sokmamiz 






Hurma agaci S^i - *\*j 

Hurma agaci aLL" 

Ondan doneriz, cayanz 1&J 

Yaratinz jUj 

Sizi yaratmamiz SJii>j 

Bos seylere dalanz 
Korkuturuz 
Onlan korkuturuz 



/ • ' i 

-* - > 

Hurma agaci L^J 

Bagirmak, nida £1ju 

Pismanhk, nedamet iuiJu 

Dondururuz, devrederiz £j jUJ 

Onu dondururuz, devrederiz L^JjIju 






.» 



Mutlaka onlan sokanz °J£\^-^ 

Ona sokmamiz L^IAJJ 

Onlan sokanz •_JJL^=-jl3 

Biliriz ^jj 

537 



Dua etmemiz i jj 

Qaginnz, dua ederiz \y*jS - £& 



Ona dua ederiz 



Gideriz 



a «Jp Xi 



Gosteririz, delil oluruz Jjjj 

Size gosteririz isJju 

Pisman oldu '»x> 

Mevki, meclis fcju 

Adadi jll 

Adadi jIj 

Birakinz jij 

Adak jij 



ji 



?.» 



Uyanlar ^Ju 

Uyanlarim J ii 

Uyarma t^Ai 

Adadim ojAj 

Adadiniz 4J3JJ 

Onlan birakinz (J-*j^ 

Onatattirmamiz aSJu 

Analim, zikredelim -^jj 

Seni analim, zikredelim ii-^ij 

Zillete dusmemiz Jjjtf 



^lAJJ 



538 



Gideririz 



ikaz eden, uyaran 



Onu goruruz 



Rizik veririz 

Sana rizik veririz 
Size rizik veririz 
Onlara rizik veririz 



->. &*^ 



Adaklar ^jju 

Onlann adaklan li", Ju 



r*j> 



IvJj — Jl- 



* .> 



Tattinnz ,^Ju 



c#- 



. ^ 



Muhakkak tattinnz ^Ju 



-» .> 



Ona tattinnz ^i, Ju 

Onlara tattinnz *&.£ 



Seni goruruz li 1 



J 



y 



Onu (ds) goruruz Ui^j 

Seni yetistiririz Jjtf jj 



Varis oluruz 

Ona varis oluruz aJ 

Mutlaka taslanz 

Mutlaka sizi taslanz 

Donduruluruz 



^y 



y 



y 



y y 






Onu dondurmemiz USjJ 



3yj 









539 



Gondermemiz 
Gondeririz 



Goruruz 

Gosteririz 



Soyan, dagitan 

Arttirmamiz 

Arttinnz 






Mutlaka gondeririz })**'} 

Yukseltiriz 






> > 



Isteriz, irade ederiz j^y 

Sana gosteririz ^JjJ 

Mutlaka sana gosteririz l&J 

Ona gosteririz kj 

Onlara gosteririz ^J 



\s-\y 






J 

Qikardi, elinden aldi, giderdi c. jj 

Elinden aldik uj>j; 

Onu gikanp aldik Ullpjj 

Kiskirtti I y 

Kiskirtma l jj 

indi JjJ 

indirdi jjj 

indirdi jjj 

540 



indirildi Jjj 

indirilme, inis, ikram S/ y - 2y 



Mutlaka onlara soranz 



Inis 4Jjj 

indirildi cJjJ 

indirdik lljjj 

Onu indirdik olljjj 

Onu indirdi aJJj 



Onlann inisi 

Arttirmamiz Ju 



,\x 



y 



y 



Sizi arttirmamiz 

Soruluruz 

Sana soranz dliidi 



f 



Kadinlar £uj 



K * 



Kadinlanniz ^Uj-^sjUj 

Kadinlanmiz ifeLu 

Onlann kadmlan JULiJ - *-^LiJ 

Onlann (ds, eg) kadmlan <W^ 

Kosanz f j^ 

Bize sorulur £jLii 

Sana soranz dULii 

Mutlaka soranz (V^ 



14^^ 



541 



Nesep, kan akrabahgi i^J 

Tesbih ederiz 



Seni tesbih etmemiz 

Yansinz 

Ustunluk saglamamiz, yenmemiz 

Sag birakinz 

Yardim isteriz 

Yazanz, kaydederiz 

Yururlukten kaldirdi 

Yazi 

Onun yazisi 

May ederiz 

Putadi 



TC— w^vU 






?c-^o 



)yj*J 



Toz etmek lidj 

Savruldu, dagildi di-J 

Mutlaka yakalanz t*Lii 

Dusururiiz Jaiii 



<^~° 






Sulanz 

Sizi sulanz 

Onu sulanz 

Kurban, yakmlasma yollan i *j u *J 

Mutlaka yerlestiririz 

542 



Kurbanim <J>^> 



Nesil 



Teslim olmamiz 



Onu unuttular 



Erteleme 



d^ 



Qekip alinz iLsJ 

Sokanz jjisi 

Onu sokanz aSoLij 



iLu 



Onun nesli UdJ 

isitiriz 

Unuttular 

Kadinlar 



I •» • 

» ^ ° * 

Sevk ederiz Jyij 






5 a^U 

Bir tutmamiz, esit tutmamiz (syJ> 

Sizi esit tutmamiz *i\>j-^ 

Unuttu 



Unuttular (ikil) L~i 



Unutulan, unutan L-ii 

Unuttun c-~-J 

Unuttum (i-j-i 

Unuttunuz ^—^ 

Onu unuttun 'Jr.-' 

543 



Yuruturuz 
Unuttuk 
Sizi unuttuk 
Onlan unuttu 



** - • 



Agildi 

Geni§letmemiz 



f 



istememiz lii 

isteriz £iii 

Yaratma slii 

Degi§iriz isJj^> 
Agma 






c>^ 



f 



§irk ko§mamiz l^yuJ 

Qekip alma, serbest birakmak tjaJJ 



-» , ° 



§ehadet ederiz x^ 

\ it * ii 



Diriltme, kabirden gikarma 
Huysuzluk, kotu muamele 
Onlann (d§, gg) huysuzlugu j*jj^ 






Hiristiyan c£jU^i 

Yorgunluk £J*i 

Dikili ta§lar ._..'/»; 

Yorgunluk ._..%; 

Yorgun t . r„; 

544 



Dikildi £-~J> 

. 

•l ■- ° • 



Sabrederiz 
Muhakkak sabrederiz 
Nasihat etti, ogiit verdi 
Nasihat ettim 
Nasihat ettiler 
Nasihatim 

Muhakkak sadaka veririz 
Yard i m etti, kurtardi 
Yard i m 



Onlarayardim etti 



I a>«-y2J 






Hiristiyan tyj&l 

Uzaklastirmamiz Cjj^> 

Agiklanz **$'A 

Size yardim etti ^ r^ 



Yardim ettik if 



JV2J 



: -« 



Yardimimiz u^u 

Ona yardim ettik olij^J 

Onlara yardim ettik %j&j*£ 



Ona yardim etti 

Onun yardimi 



5JV2J 



* 



p>lJ 



Onlann yardimi % * '/»; - » a^.%; 



545 



Onlann nasibi, payi 
Yardimci 



Parlak 



Koyanz, kuranz 



JJ^ 



Yardim ettiler 

Onayardim ettiler 

Onlara yardim ettiler 

Yanm, yan 

Onun yansi 

Onu atese atanz aA.°~\ - ^J 

Onlan atese atanz 

Yurekten, ciddi U- 

Nasip, pay Ll^J - £,.t^; 

Nasibin, payin dl^J 






p>j>^ 



^ . . 



> . . 

4 a ./? 1 



-« , . * 









Kaynayan, fiskiran (ikil) qi»4i.>; 

iyice yandi -^j 

iyice yandi 

Vururuz, misal veririz 

Onu misal veririz \&J£ 






a 



J-V2J 



Maruz birakinz jU.*„; 

Onlan maruz birakinz li^J^i 



^ 



*-N^2J 



Kat kat, dizilmis .1 . .>; 



546 



Zayi ederiz, kaybederiz 

Muhurleriz 

Yediririz 



Umanz, umit ederiz 



itaat ederiz 







Sizi yediririz i£i*W 

Damla, meni, sperm Jijj 

Silmemiz, ters gevirmemiz r ^M 






Dureriz lSj^ 

Boynuzlanarak olmus i^dJaJ 



A?^ 



Bakti, bekledi ij 

Muhlet, sure s^J 

Bakis ojSaJ 

Devam ederiz ffc 

Zannederiz ykj 

Seni zannederiz d& 
Sizi zannederiz 



'-^. -. 



Onun koyunlan a^-Uj 

Uyuklama lil£j-j,UJ 

Tapmamiz liAj 

Tapanz liAj 

Onlara tapanz liiiAj 

547 



Bilmemiz 
Biliriz 



Hayvan 

Evet 

Ne iyi, ne guzel 



* s 

« S . 



Koyun 

Senin koyunun ii^Aj 



\2XJU 






Aciz birakmamiz 

Onu aciz birakmamiz 

Donmemiz l£j 

Sayanz jij 

Onlan sayanz sJ^jJu 



Onlara vaad ederiz »ijLJ 



* ,-» 



Azap etmemiz ^JlAj 

Ona azap ederiz #JbJ 



/• 0. 



Affetmemiz 

Aklederiz, anlanz ^j 






Ogretiriz >LJ 

Onlan biliriz 



-> > i ° • 



ilan ederiz 

iki ayakkabini iiiiAj 



' * 



Ne guzel &u 



548 



Nimet £UAj 

Nimet o-^J 

Senin nimetin £&J6 
Nimet 



Onun nimetleri 
Donmemiz 



Onlan boganz 

Te§vik ederiz 

Seni mutlaka boganz 



,1* 









Onun nimeti 

Nimetim 

Omur vermemiz 

Size omur veririz 

Onaomurveririz 

Yapanz, i§leriz *\xJu 

Yapmamiz J^j-J^j 

Ona bol nimet verdi 






* * 

J»-*J 






-* -- "" • 



i &XJ 



lade ederiz JLJ 

Sizi iade ederiz ^^W 

Onu iade ederiz oJLJ 



Nimetler U^; - ^ 

Aynlmamiz, gitmemiz °pljj 






> 

4 ' '"' 



549 



Bagislanz ^ 

Ufleyenler (ds, eg) olJll" 

Tukenme &£ 

Nifak, iki yuzluluk tSUi - JUj 



Topluluk, grup 



Onun kendisi 



Onlan deneriz 

Ufledi 

Uflendi 

Ufledim 

Ufleme, nefes 

Ufledik 

Tukendi, bitti JuJ 

Tukendi, bitti oIaJ 









>>-> 



Ayirt ederiz j^ij 

Kisi, can, kendi LsJl - /^Jl 



O.J 



Ifsad etmemiz jl^aJ 

Senin kendin iJL-Jj - iJLiJj - iX^L' 






Onun (ds) kendisi L^i; 

Kendim ^^Jj 

Otladi c-LL- 

Agiklanz *\^1* 

550 



Ustun kilanz *X^ 



Fayda 



Kendileriniz 

Asiret, cemiyet, savasgi 



C? 



Fayda verdi *ij 

Fayda verdi 



O-tiJJ 



Yapmamiz Jjtl' 

Yapanz yjt 



„ , 



Fayda, menfaat UiliiJ 

Onun faydasi 



4jtA> 



Ona fayda verdi Lgjtij 

ikisinin faydasi U-$*iJ 

Tunel, delik, gegit Ulj 

Nafakalar, harcamalar olii; 

Onlann nafakalan i^liil 
Nafaka, harcama llil - siL' 

Kaybederiz .Isl; 






Anlanz 

Nefret, kagis 

Nefisler, kalpler, canlar *,£ 









I^jJSJ 



Savasmamiz J^ _ MjLSj 

Delme UJ 



551 



Gezip dolastilar 
Almamiz 



\jtij 



Guc yetirmemiz jjlL' 



Onlan geviririz 



" !•» 



Takdis ederiz ^aj^ 

Atanz dJJJ6 

Otturuldu 









Tutanz 

Okuruz 

Onu okuruz 

Azalma, kayip 

Anlatinz 

Anlatmamiz 

Onlan anlatmamiz 

Mutlaka anlatinz 

Onu anlatinz 

Bozdu, sozunden dondu 

Bozdu, sozunden dondu 

Bozmalan » g : r I; 

Toz lii- 

Otururuz JLill 

Qeviririz jjij 



5** 



^y^ij 



,- -" Is 

III til o. 



4 ^2 a i 



6^ 



'!■■,'•"" 






552 



intikam aldilar 



Ij^-jSJ 



Dememiz J^ij 

Deriz, soyleriz £j y± 

Mutlaka soyleriz ^\j£ 

Kabile sefleri Ljtf 



Hurma gekirdegindeki nokta 
Sardinnz, musallat ederiz 
Kuranz, kilanz 



Gizleriz 



Vj£- $1Zj 



U*£ 



i « . 



Oluruz, olmamiz JjJ 

Nikah U-lSo-£l£j 

ibret, kelepge ^iSo - JlSo 

Yazanz jj& 

Olgeriz *ji£j 



^i& 



Bozdu, sozunden dondu dio 

Bozdular, sozlerinden donduler ly^j 

Nikahladi ~£j 
Nikahladiniz 

Az |j&j 

Yalanlamamiz olSj 

Yalanlanz d>!£j 

Begenmedi jSCJ 

553 



Kotuluk, reddetmek j£J 

Tamnmami? J^ 

Qirkin, kotu I^SCi 
Onlan begenmedi 



Zorlanz 



Tanmmaz hale getirin IjjJj 

Tersine gevrildi *£ 

Giydiririz yJCJ 

Donduler lyiiC* 

Ona giydiririz liyJCJ 

Arkasmi dondu -^j 

inkar etmemiz 4£j 

inkar ederiz jiSCj 

Orteriz jJaSCi 

Mutlaka orteriz o^iSCi 

Sorumlu tutanz diSj 

Konu§uruz ( JsCi 
Olmamiz Ojxj-^^xj 

Oluruz OjS^o 



Muhakkak oluruz <vj^ 

inkar, inkanm ^j - ^Jo 



a 



Sizi ona zorlanz UjiJ3jL" 



554 



Oynanz ^jjj 

Lanetleriz ^ 
Onlan lanetleriz 

Yastiklar jjUi 



Onlan faydalandinnz 



Men ederiz 

Sizi men ederiz 

Oluruz 

Oldururuz 

Yiyecek getiririz 

Soz ta§iyan 

Haberveririz 

Size haber veririz 

Muhakkak haber veririz 



f $» ; «' 



> 



Uzatinz jlSj 

imdat ederiz U 



8 

> 5 > 



Onlara imdat ederiz ij&juj 

imkan veririz 



Kannca *\z5 

Kannca iJui 

Muhlet veririz JLsi 
Lutfedelim 






ajJL> 



1 o 






r^-J 






Sv fi ** * ' 






555 



A c ^ * * 



iff 






Onlara haberveririz 

Kurtarmamiz 

Kurtannz 

Kurtannz 

Seni kurtannz 

Muhakkak kurtannz j^^ 

Muhakkak onu kurtannz *&Jh2j 

Muhakkak gekip ayinnz Iffi 

indiririz ^)jlj 

indiririz £jjij 

Onu indiririz *} jlj 

Unuturuz LJtf 

Sizi unuturuz i/'LJtf 

Onlan unuturuz liLuIl 



Nesh ederiz, sileriz 

Mutlaka onu savuracagiz 

Onu unuttururuz L^ii 






C^ 



Yaratinz 

Sizi yaratinz 

Onu bir araya getiririz La tiii 






Yardim ederiz 

Size mutlaka yardim ederiz liCj^kL' 



556 



t * ° * 



Yasakladi 



Pergemler 






Bakanz, bekleriz 

Onu eksiltiriz 

Onu tersine geviririz 

Seni yasaklanz ^fi 

Yasakladi L$i 

Gunduz i^Lgj - ^i^j 

Sizi yasakladi ri'L^j 

ikiniz yasakladi ui'l^i 



^ 



Hidayete ereriz (s^> 

Yol gosteririz, hidayet ederiz ^j^j 

Mutlaka onlara hidayet ederiz %&^ 

Nehir ^-^ 

Helak etmemiz JjLi^i - JJU^J 



Mutlaka helak ederiz 

Yasakladilar 

Yasaklandilar 

Yasakladi 

Anlayis, akil 

Yasaklandim, nehyolundum 

Qekirdek ^y> - \y> 



j& 






L& 

* 
^ 



* i 



^f ] y 



557 



* .. * 



Nuh(AS) \J~J-Zy 



Vahyederiz 
Ona vahyederiz 



Seslenildiler, nida olundular 
Seslenildi, nida olundu 
Nur, i§ik, aydinlik 
Varis kilanz 
Nurunuz 



Onun nuru 
Onlann nuru 
Tamamen oderiz 



Dondururuz 
Mutlaka dondururuz 
Uyku 






Ona vahyederiz ^t^-J 



* 



i * *• 



> 



> 






Nurumuz ir,jj 



i * i 






Onu dondururuz aJjj 



JJ 



w 



Uykunuz pJjJ 

Nun (Zunnun) jJ 






Kolayla§tinnz 

Sana kolayla§tinnz '&j^4 

Elde edilen ^p 

558 



A 



^j* 



Bunlar 

i§te La 

Aim ijii 

i§te siz ^ili 

Getirin lyU 

§u ikisi ^U 

Gog etti, hicret etti ^U 

Hicret ettiler (d§, eg) OjiU 

Hicret ettiler Ijjila 

Yol gosteren ^ 

Yahudi i^ii 
Yol gosterici tola - g^U - g^U 

Qatlayan ^U 

Harut ojjli 

Harun (AS) Ojjli 

Helakolan JfjJU 

Helak olanlar /^^ 

haman, firavunun veziri OUU 

Kupkuru ojl,l» 

i§te burada uJ>U 

Haviye, ugurum ijU 



559 



Ver ^J> 

Toz %\^ 

Aynhs tyJJh 

Yikilma, parcalanma |jj> 

Hidayet Ijla 

Size yol gosterdi *i"lli 

Bana yol gosterdi ji jj> 

Bize yol gosterdi U!jJ> 

Bana yol gosterdi ;|JU 

Ona yol gosterdi alJU 

Onun hidayeti Ulai 

Onlara yol gosterdi lilJUb 

Onlann hidayeti lilai 

Hidayetim ^IJi 



Kurban, kurbanhk 



. * Ji 



Yikildi 

Hidayet edildik uli 

ibibik kusu jj> jj> 

Hidayet edildiler i^li 

Hidayet etti, yol gosterdi ^ jj> 



&~ia 



Yol gosterildi ^ji 

Hidayet, yol gosterici ^ji - ^ li 



560 



Kurban, kurbanlik LJU 

Hediye tfai 



Onlan yendiler 



Gelin 






Sizin hediyeniz liy 

Sen bize yol gosterdin lLx|jl» 

Yol gosterdik UjjJ> 

Size yol gosterdik ^HjI* 

Ona yol gosterdik aIIJIa 

Onlara yol gosterdik iill>.ii 

ikisine yol gosterdik uiUJai 

Bu ikisi Olla 

Bu (ds), (akilsiz gogul) JU 

Kagis Ija 

§aka, oyun JJi 



•» > 



^^^A 



Eglence, alay fjji 

Silkele (emir, ds) <_£ jj& 

Kuru gop u_dJ> 

Qignenme, mahrum edilme Ujsi 



1,1 -A. 

,1 ' ', 



Agir, dolu 

Soru edati - mi? mi? 

Helakoldu jJlU 



p> 



561 



Sabirsiz &^U 



Onlar (er) 
Du§undu, kurdu, yildi 



Onlar (d§) 



Tevazu ile 






ikisi (ikil) Ui 

Kotuleyen, gammaz jtli 

Du§undu, kurdu, yildi JLiU 

Vesvese olj^i 

Arkadan geki§tiren sj^j> 

Hafif ses LdOi 

Du§unduler, kurdular, yildilar \J& 



b* 



Burada, burasi Hi 

i§te orada dJUlli 

Afiyetle Ll-jl* 

(er) ^ 

Hava, bo§ %\£ 
Hevasi 



OljJfc 



1» > 



Hud 

Yahudi 

Hakaret 

Algaltma Oji 






^j-* 



\jjA 



562 



Heva, arzu, bo§, yok olma ^^ 



0(d§) ,onlar (akilsiz gogul) 

Hazirla 
§ekil 
Haydi gel 
Susami§ develer 






r* 



Kolay, kolayhkla Up* - £^ 

Ne oldugu, mahiyet 



4XA 



Heyhat ol$ii 



563 



Ve (aynca yemin harfi) 



Gelin, girin 
Bana getirin 
Bagladi 



Atari, atar, hoplar 



Suculan 



3 



Bol yagmur %\ j 

Konu§up anla§in, birbirinize emredin 



3s?h 



Lstyh 

$3 



Sizi bagladi £j& 






3 



3 



Tek, bir 1^ 



Bir Sl>-lj 

Vadi tfaij - g^i j - $|j 

Ve hatirladi j^j 



Varis 

Varisler 

Varisler 

Varan, varacak 

Ona varacak U^ 









Varanlar, varacaklar ^j 1 j 






Yuk ta§iyan 

Ku§atan, geni§ UL-Ij-JL-Ij 



564 



Geni§ 
Tavsiye etti 



A§ilayici 

hen, du§en, vuku bulan 
Olacak olan, vakia 



1* 



J 



^3 



Devamh, surekli li^lj-c^lj 

S6zle§ti, vaatle§ti jlpIj 

S6zle§tik UjlpIj 

Sizinle sozle§tik li'lilplj 
Ogut verenler, vaizler 
Belleyen 






4XP 



Koruyan jlj 






Siginacakyer J 



i^ 



Baba Ulj 

Anneler olillj 

Ana-baba jlJJlj 

Ana sjljij 

Annen dJjJJlj 

Annem e/^j 

Annesi a jJ!j 

Anam-babam ^jj|j 



Anan-baban jjjjjl 



J 



565 



Ana-baba cf-^3 

Ana-babasi aJjJIJ 



Allah'a and olsun jjj| 

Ve em ret 



Ve kurban kes 



Tek (sayi) 
Atardamar, §ah daman 



En saglam 
Du§tu (d§) 



3 



r ] 3 



Ve yasakla 4J1 j 



Ve bizi ilet u ji& 

Zayif 



Vebal JUj 






Agir, §iddetli "%_> j 



/J 



Bag jtfj 

Bag i AilJJ 



L5^J 



^■J 



Buldu jLij 

Bulundu Jbs-j 



ikisi buldu |JU- 



J 



Buldum oJbrj 

Buldunuz f^^i 

Onlan buldunuz LkjijjJ? j 

566 



Onu buldum LglU-j 

Seni buldu iJ^U-j 



imkanlanniz 



Korkanlar 
Yiiz 

Yuzunu dondu 
Yuzumu dondum 
Yoneldigi yon 



Yuzleriniz 



^j 



Bulduk Ijj^- 



J 



Onu bulduk oU^U- j 

Onu bulduk L&LlU-j 



Onu buldu UJU- 



J 



? > 



Buldular lyU-j 

Korku doldu, urperdi J^ j 

Urperen 5L».j 

Korku doldu, urperdi cJU- j 






Seninyuzun il^- j - iJi^- j 

Onun yuzu 1^-j-^-j-^-j 

Onun (d§) yuzu 1^4 . j - r^-t j 



Benim yuzum 

Yuzler |j> J. i - 



(j^3 



y* j ~ °j*j 



+S^Ay>r j — iSj&^pr J 



567 



Onlann yuzleri Z-4*j* j t>4*j*- j - l+Ayx-j 

itibarh U**-j 

Kendisi, tek ba§ina ojj£-. 



Vahsi hayvanlar 



Kendisi, tek basina 



Sevgi 
istedi 

Ve aldirma 
Seni birakti 
Yagmur 
istediler 
Qok seven 
Birakti 
Ve birak 
Ve beni birak 
Ve birakin 
Gosteris, riya 



M. ° 



> > 



U«J^J 



Vahiy [<£ \ - 



i> 



J-^-J 



**-J 






Vahyimiz ^L^-j 

Onun vahyi 
Sevdi, istedi 
Putadi 



^3 






1^ 



Oi 



J 



t^ 


dl^j 


jSj 






>J 


>i 


^j 


ijjij 


^jj 



568 



Ve gordu 13 j 

Arka ^Sjj - ^jj 

Arkaniz p^jj - j^^jj 

Onun arkasi *s\j j - 0^133 

Onlann arkalan M^j j - (*-**! j j 

Arkam ^ijj 

Ve gorduler ijijj - 1 J13 j 

Mirasaldi ijj 

Varisler aJjJ 

Ona varis oldu aJj j 
Varis oldular 






Geldi, vardi Sjj 

Van? yeri ^ 

Ve geri gevirdi Sj j 



Susuz u> 



Gul ^ 






Vardilar, geldiler j^j 

Ona vardilar Uj^j 

Yaprak j^j 

Yaprak aS^j 

Gumu? paraniz i^jj 

Gizlenmi? ^j 

569 



§ah daman ju 



Ve onlara sor 



Orta 

Kusatti, igine aldi, anladi 

Takat 

Kusatti, igine aldi, anladi 



Topladi, bir araya getirdi 
Ve igirildiler 
Vesvese veren 



JJ 



jjJ 



Yukunu tasidi 

Yuk Vj j j - j,jj 

Senin yukun ii^jj 

Olgu, tarti il j j - 5 jj 

yJ3 



Olgtuler, tarttilar 

Olgun, tartin 

Onlan olgtuler 

Vezir, yardimci i^jj - *jjj 






Ve sor Jli j 



p-4 ^ -°"J 



Ve sorun ijiLi j 

Orta ija^-j 



Ortasma girdiler i^ 



J 



/ s 



Onun takati l^jl^J 






570 



Vesvese verdi J-j-^i 

Ve sevk edildi J^ j 

Vesile, Allah'a yaklasma yollan 2LI5— j 

Tavsiye etti i£> j 

Size tavsiye etti 4-^U? j 



Vasfetti, tarifetti, atfetti 
Vasiflan 



Ulasti, birlesti, bilestirdi ^?j 



Ekledik, uladik lii^ 



Tavsiye etti 



J 



c^J 



Vasiyet, tavsiye ji^ j 

Giris J^j 

Putlara adanmis deve ^W>j 

Tavsiye ettik UjJ, j 



Koydu, yerlestirdi, dogurdu 

Konuldu, yerlestirildi 

Koydu, yerlestirdi, dogurdu (ds) 

Koydum, dogurdum 

Onu koydu, dogurdu 

Onu (ds) koydu, dogurdu 

Onu (ds) dogurdum Lgi^ j 

Koyduk UA-^j 

571 



* -. - 






Onu koydu Lg_^> j 

Kalkma ilj^j 

Gerekli i§ I^Lj 

Yuk, torba ^Ipj 

Vaat etti, tesbit etti Jlpj 

Vaad edildi IpJ 

Vaad, soz | 1p j - Ip j 



Vaat ettin 



Size vaad etti 



Ve onlara vaad et 



OwlPj 



> 



Vaat ettim oapj 

Size vaat ettim iSjjlp j 

Bize vaat ettin uLlp j 

Onlara vaat ettin <s4^ j 



Senin vaadin ^Ip 



J 



p^J 



Bize vaad etti U jlp j 

Vaad olunduk liipj 

Ona vaad ettik oUjlpj 

Onlara vaad ettik litupj 



oAp J — OwlP J — OwlP J 



Onun vaadi 

Ona (d§) vaad etti UIpj 

Ve onlan saydi *-»lpj 



p^jjpj 



572 



Vefa gosterdi 
Tamamen odendi 



Vakit, takdir edilmi§ zaman 
Onun vakti 



Yuklu, agir 

Du§tu, vaki oldu, vazife oldu 

Du§tu, vaki oldu 

Vaki olmasi 



Ona vaad ettiler ojlp j 

Ogiit verdi ip j 

Ogiit verdin cip j 

Onlara vaaz et, ogiit ver S V^^ j 

Tehdit, vaid, tehdidim j^pj 

Uygun tsiij 

Ona hesabini tamamen odedi olij 

Misafir Llj 






Vakar, saygi f^isj 

Bizi korudu tJlSj 

Onu korudu «lij 

Onlan korudu •itfj 

Karanlik goktu, kapladi c^sj 



C3j 







Agirlik, ciddiyet i^jj - ^sj 






573 



Onun vaki olmasi \fc**j 



Durdu, dikildi 
Duruldu, dikilindi 
Durdurun 
Durduruldular 
Onlan durdurun 
Ve onlan koru 
Yakit 



Vekil edildi 



J,. - > 



,yj 



Onun yakiti U: 

Sakmdi, korundu, kurtardi -jj 

Yumruk atti jTj 

Ona yumruk atti a jTj 






Ve yiyin (ikil) S^ 



J 



„, 



Vekil kildik HiTj 



-».» 



Ve yiyin i^iTj 

Vekil, birisi adina i§ yapan *j^j 

Don *Jj 

Ve eger gergekten j^j j 

Ve degil S/ j 

Onlan gevirdi r*Vj 

Velayet, koruyuculuk ipyj 

574 



Onlann velayeti M^j 



s 



Ve gelsin olii 



J 



>^ ° 



Olsun cr^3 

Baksin jt^j 

Dog urdu jjj 

Doguruldu jjj 

Qocuk laJj - jtf j 

Gengler 5ijJj 

Dogdum ojjj 

Dogurdular (d§, gg) Oli j 

Onlan dogurdular ° ffilj 

Onun gocugu jjj - a jjj 

Onun (d§) gocugu L»jJj 
Ve lakin, fakat ££jj - j^j j 

Fakat biz iKj j 

Fakat siz iJCisCJj 

Fakat o *KJ j 

Fakat onlar ^4^ j 

Fakat ben ^£j j 
Yuklenelim 



§ayet, eger jjj 

i 
Donun i^Jj 

575 



Donduler | jjj - |jj j 
Olmasaydi S/jSj 

DondCi -jj 

Dost, koruyucu ifjj - JJj 
iman etsinler 



Tutsunlar Iji^-Uj 

Aglasmlar lj^4^j 

Dondun ^j 

Sakmsin jLjj 

Dikkatli olsun, inceliklere baksin i^JaiiJj 

Dondunuz *i!j 

Sirdas U*JJ 

Bulsunlar Ij-^cdj 






3 



Hukurn versin 

Korksun 

Qocukken TjlJJ 

Dua etsin, gagirsin £ AJj 

Sorsunlar IjlLiJj 






Iffetli olsunlar 

§ahitolsunlar 

Hos gorsunler IjAl^Jj 

Vursunlar (ds, gg) 0"°^^ j 

576 



Onlann dostu, velisi 



Tavaf etsinler Ijijjad j 

Affetsinler >j^j 

Bilsin jj^jj 

Desinler LA^j 

Yazsm s~^Jj 

Dostunuz, veliniz P^lii 

Yazdirsin J^j 

Dostumuz, velimiz H|J j 

Onun dostu, velisi <d j 



ftfj 



ikisinin dostu, velisi u^iJ j 

Yerine getirsinler 'A^j 

Benim velim, dostum ^-j j - -j j 

Ve yan gizdi, er tL r j - ^Uj 

Karsiliksizveren 4»^j 

Yanan, isikveren U-llj 

Karsiliksizverdi c^ij 

Verdi (ds) c-4* j 

Verdik Hiij 

Zayifladi ^ij 

Zayifhk Lftj-jlj 

Gevsediler i^lij 

577 



Gizlendi 



Yaziklar olsun size 



£jJJ 



Vay 5lSQj 

Vay ona ajISo j 

Vay haline, yaziklar olsun *jj j 

Yaziklar olsun bana HCj 

Yaziklar olsun bize llL°j - lii j 

Yaziklar olsun bana ^Jbj 



Yaziklar olsun sana iJdJ 



J 



r&: 



i ° 



578 



Sorumlu tutar, muaheze eder j^-iji 



Sizi sorumlu tutar 



Verilmesi 
Vermesi, verir 
Size vermesi 
Vermeleri 
Verilirler 
Verirler 
Verilir 
Verir 

Bana verir 
Ona verir 
Onu verir 
Onlara vermesi 
Onlara verir 
Nakledilir 



Tehiredilir, ertelenir 



.» -» 



IS JbMjj 



, * 



Onlan sorumlu tutar iaJl^Ijj 












Alt 









Tercih ederler ^jjiji 



.» 



Ahnir, yakalanir Jl>.jj 

Ahnmasi i^-jj 






579 



Tehir etmesi 
Tehir eder, erteler 
Sizi tehir etmesi 
Sizi tehir etmesi 
Onlan erteler 
Emanet eder 



Izin verilmesi 
izin verilir 



Yeise dustu, umitsizlige dustu 
Umitsizlige dustuler (ds, gg) 
Umitsizlige dustuler 



Emrolunurlar 

iman eder, inanir, emin kilar 

iman ederler (ds, gg) 



y^i 



(^ -fry- p* -rry- 






Onu emanet eder ©SJj 






Eziyet ederler ^ ji 

Zarar verir, rahatsiz eder <_£i jj 

Eziyet edilmeleri (ds, gg) jjSjj 






•» i. ° 



Qevrilir Jj^jj 

Qevrilirler jj>^jj 



Birlestirir, yakinlastinr ^jj 

Kansina yaklasmama yemini eder o^J jj 



Oj»„ 









580 



iman etmesi 
Elbette iman eder 
Elbette iman ederler 
iman etmeleri 
iman ederler 



p , p 












Zor gelir, yorar ^j 

Onu yorar 11 , * 



(J a-L« L) 
.J 

.J 

Mey'us, umitsiz is, Js - J*j jj 

Destekler jtfji 

E y \i 

Ey Rabbim 4, j L? 

Ey kavmim *js u 

Ey kavmimiz u_ijs u 

Ke§ke ^4! i; 

Ke§ke biz H£iJ u 



Ke§ke ben ^£^ U 

Ke§ke L^iiJ u 

Yazik bize UiL'j L? 

Yazik olsun ^L°j U 

Yazik bize HL° j U 

EyYahya(AS) ^JU 

E y i«4fa 

581 



.*i 



E y '4\k 

E y ^ 

Kagmmasi, reddetmesi 4/u 

Kuru ^i; 

Kurular oL^t? 

Kaginir, reddeder .i; 

Gelmesi ot> 

Getirmesi _, o°U 

Sana gelir ^JjI; 

Size gelir rjjb 



Yemin etmesi 



J* 



Gorusurler, konusurlar 0j>& 

Ona gelmesi <jt? 

Onlara gelmesi i_^I; 

Gelmeleri lyu 

Sana gelmeleri liyb 

Size gelmeleri i^j^ 

Gelirler OjjIj 

Sana gelirler dtijk 



■>? 



Bize gelirler ^ y^ 

Bana gelirler m^j^ 

Gelir jfc 

582 



Gelir jfc 

Gelir ^;t 

Getirir _, /u 

Gelirler (ikil) oL& 

Ona gelirler (ikil) l£l*& 

Sana gelir dJ^i 

Size gelir >j^;t; 

Size (ikil) gelir UiCjfc 

Gelirler (d§, gg) ^jt 

Bize gelir iljl; 

Sana gelirler (d§, gg) dJM* 



Size mutlaka gelir P^"^ 

Bana gelir ^b 

Bana mutlaka gelir J~& 

Elbette bana gelir J^i 

Bana gelir ^j°u 

Ona gelir <lj1; 

Ona (d§) gelir L^jb 

Onlara gelir . ^tk 

Onlara gelir («4?t 

Yecuc pr^t 

Tutar, yakalar J^.1; 

583 



i. '. / o 



Sizi tutmasi is Jls-U 

Onu tutmasi JiAl; 

Onlan tutmasi *ii^-t 

Tutmalan Ij-i^-t 

Tutarlar Oji^-t 

Onu tutarlar I^jjJlAIj 

Onu tutmalan ijiAb 

izin vermesi 0& 

izin vermesi oil; 

Yeis, umitsizlik -X 

Uydururlar Oj&fc 

Yakut ojSl^ 

Yer ysl; 

Yemesi '[t\j 



ikisi yerler oS^Ij 

Onlar yerler (ds, gg) ^IsM; 

Onu yemesi aIsI; 

Onu yer H5I; 



-».» 



Onlan (ds) yer cj*&\ 

Yemeleri l^is I; 



Onlar yerler OjiTU 

Aci duyar, elem duyar & 



584 



Elem duyarlar 0>lit> 



Geri kahrlar 



Size emreder 
Size emretmesi 



Arar, ister 
Mutlaka yaracaklar 
imtihan etmesi 
Sizi imtihan etmesi 
Yayar 
Eseler, arar 



K, * a 



^^J^i 



Emreder jjil; 



Onlara emreder *.**& 



Emrederler Ojj^b 

Emin olur, emniyette olur, guvenir tyfc 

Emin olmalan i^i& 

Sizden emin olmalan *^"j£& 

Vakti gelir jb 

Sana biat ederler (ds, gg) I&h^h 

Biat ederler hju\^ 

Sana biat ederler &£yo\d 

Aramasi, istemesi ill? 

Ararlar, isterler bjc^ 



ij^- 






i 



585 



Eksiltir 
Eksiltmesi 
Eksiltilirler 
Cimrilik eder 



4^-"->c_aJ 



Cimrilik etmesi [\*4i 

Cimrilik ederler hj^4l 

Agiga vurmasi j^l 

Baslatir |^J4J 

Baslatir ij.ii; 

Degistirilir £)1^ 

Degistirmesi JIuj 

Degistirir ^J^i 

Degistirmesi Jji^ 

Bizim degistirmesi UJjiij 

Onu degistirmesi aJj^j 

ikisini degistirmesi U^-!^ 



> ... 



Degistirmeleri l^jjui 

Onu degistirirler *^fi^. 

Onu agiga vurmasi Uj4j 

Agiga vururlar Oji^ 

Agiga vurur ^jljj 

Agiga vururlar (ds, gg) ^jii 

586 



Ba§larlar \*Jjjg 

Kuru L^j 

Yayar, geni§letir, uzatir ^4t 

Onu geni§letir ^k^; 

Geni§letmeleri, agmalan Ijk-L^ 

Mujdelemesi yLd 

Mujdeler ^Lj 

Seni mujdeler ^'A^. 

Seni (d§) mujdeler ii'JLj 



Onlan mujdeler 

Gorur, gozetir 

Gormeleri 

Gorurler 

Birbirlerine gosterilirler 



Geni§letir ^^ 

Yava§ davranir, agirdan ahr 



u 



Yakalamasi 

Yakalar 

Yakalarlar 

iptal etmesi '[^ 

iptal eder, bo§a gikanr *Uag 

Diriltmesi, gondermesi ij^; 

587 



Diriltir, gonderir 
Diriltilir, gonderilir 
Seni diriltmesi, gondermesi 
Sizi diriltir, gonderir 
Mutlaka diriltir 
Onlan diriltir, gonderir 
Diriltilmeleri, gonderilmeleri 



Baki kahr 






Diriltilirler, gonderilirler hj^ 

Ararlar, isterler '^y^t 

Sizin igin isterler iSZy^i 

Onu isterler ^y^k 

Arar J& 

Tecavuz ederler, kansirlar (ikil) Ol^> 



^ 



Aglarlar Ojxi> 

Omit keser *hS 

Ulasmasi i)& 

Ulasir ik 

Teblig eder iki 

Ulasmasi (ikil) llh; 






Mutlaka ulasir 

Ulasmalan i^ih; 



588 



Teblig ederler ^J^. 

imtihan eder ^k; 



Sizi imtihan eder 
Sizi mutlaka imtihan eder 
Beni imtihan eder 
Yok olur 









js 



imtihan etmesi -hi 

Ey anamin oglu l^^K "f j^ 

Bozulur ^^ 



Gecelerler 

Gecelerler, geceleyin kurarlar 



d£ 



*„,* 






isrf 



o?rf 






>.,.-« 



Aganr 

Agiklamasi 

Agiklar 

Agiklamasi 

Soz anlatir 

Onu agiklar 

Geri kahr, erteler 'j£& 

Yetimler ili; 

Tevbe etmesi cJ^ 

Degismesi, degistirmesi J^4^ 

Mahveder 

589 



Takip eder, arkasindan gelir 

Takip eder 

Takip etmesi 

Takip edilir, arkasindan gelinir 

Takip edilir 



Onlan takip eder 






Onu takip eder i^idi; 



S 1 ^^" 



Sizi takip etmeleri ^j*-A 

Takip ederler hjkJs 

Takip edilirler Oji-xi 
Konaklar, yerlesir 



Agiga gikmasi jt£ 

Agiga gikar ^£; 

Uzak durur Cj>\^> 



t&* 



Yudumlar 

Onu yudumlar 

Kagmir 

Ondan kagmir 

Tartisirlar oyj-U^ 

Muhakeme olur *i"L^> 

Muhakeme olmalan \^S\^ 

Fisildar cJl^il 

590 



Fisildarlar OjiiuU; 

Qarpar M*% 

Onu garpar '44^ 

Edinmesi jbdj 

Edinir, benimser JL>ci? 

Edinmesi Jbdj 

Onu edinmesi liJbdb 



Edinirler 



.» 



Edinmeleri !j*^4> 



* t 
^ jj>tXj 



Seni edinirler dJjji^Jb 

Onu edinmeleri ijlstJj 

Kapip goturur di^ 

Kapihp goturulur djU^Jd 






Sizi kapip goturur 

Geri kahr ^a1^4> 

Geri kalmalan \jaJJJj 

Segerler 'b^j^kz 

Geregi gibi dusunurler Ojj5o£> 

Ogut ahr, hatirlar *f'& 

Ogut ahrlar, hatirlarlar OjjTli; 

Geri doner r^'P. 

Geri doner (ikil) ^V£. 

591 



Bekler, firsat bekler 
Beklerler (d§, gg) 
Beklerler 



Bozulmasi 

Yalvanr 

Yalvanrlar 



cPi'fi 






Bocalarlar, tereddut ederler bj**s$ 

Kontrol eder, gozetler ^J'p 



Terkeder U> 






Terk edilmesi i]^£i 

Terk edilir hyd 

Sizi zayi etmesi, eksiltmesi f^'jk 

Terk edilmeleri \J^s* 

Annir, temizlenir J? 'p. 

Soru§ur ^liij 

Soru§malan \£i\j& 

Soru§urlar l)^Lu£> 

Sivi§ip giderler 0^lL~£> 



J _, ss 



'. * ' ' ss 



Temizlenir jfcZ 

Temizlenmeleri \ y^W-.\ 

Temizlenirler \ ^^W-.\ 

Birbirini bilirler, tani§irlar 0y3U£> 



592 



Asmasi, gegmesi jj& 

Ogrenirler Ojii^ 

Kas-goz isareti yapar y\jcj 

Kas-goz isareti yaparlar Ojj^U£> 
Bozulur, degisir 
Qatlar 

Aynhrlar(ikil) isjii? 

Aynhrlar ^£*j& 
Ustunluk taslamasi 






</?!?"> 



Ustunluk taslar ^L 

Qatlarlar (ds, gg) OjS*^* 



lyice anlar 

iyice anlamalan i^. 









Dusunur, tefekkur eder j?^£> 

Dusunmeleri IjjJ^ 

Dusunurler OjjSCk? 

3^ 



Donmeleri 

Sakinir 

Kabul eder 

Kabul edilmesi 

One gegmesi }%& 

ileri gider, one geger ilk? 



r- 



593 






Ondan sakmmasi 

Korunurlar, korurlar, sakinirlar byfc 



Yararlanir, faydalanir 
Faydalanmalan 



Boburlenir 



iS& 



Korunur, korur, sakinir 

Yaslanirlar 
Buyuklenir 

Buyuklenirler Ojji 

Konu§ur p^j 

Konu§urlar OjiiS^J 

Birbirlerini kinarlar by'fl& 

Kaydeder, yazar ik; 

Okur \j& - Jjj 

Okurlar Oji£> 

Onu okurlar aJ^JLSj 

Onu okur lj& 



Okunur 

Tamamlamasi 

Tamamlar 

Birbirine dokunurlar li.Ui; 









Faydalanirlar o^AiLi; 



J^i 



594 



istemeleri 
isterler 



Onu istemeleri 



Tevbe ederler 



Sizi oldurur 

Onlan (ds, gg) oldurur 

Oldururler 



Oldurur 



aJLo-Xj 
4-Ls«-Xj 



Onu isterler XjLjj 



Gizlice konusurlar, fisildasirlar Oj^-^ 

Qekisirler, tartisirlar o^pjlli; 

Birbirini vazgegirirler, yasaklarlar Ojilli; 

inipdurur £) r 



•» i- 



Gizlenir, saklanir 

Tevbe etmesi 

Tevbe eder 

Tevbe eder Mdjyj 

Tevbeyi kabul eder h. 4^ 

Tevbe etmeleri 



y.yi 



i)y_yJ 



Oldurur, vefat ettirir li'4 



ri 






L)j5jJO 



Oldurulurler, olurler hjipl 

Onlan oldururler 






595 



Oldurulur 

Vekil eder, tevekkul eder 

Tevekkul etmesi 

Tevekkul ederler 

Yuz gevirir, dost edinir 

Onlan dost edinir 

Donerler, donup giderler, yuz gevirirler 

Yuz gevirirler 

Onu dost edinirler 

Dost edinir 

Yetim 

iki yetim 

Gezinir 

Gezinirler 

Sabit kilmasi 

Sabit kilar, saglamlastinr 

Sabit kilmasi 

Sabit kilar, tutar, baglar 

Seni baglamalan 

Hakim olmasi 

Medine sehri 

Yener, ele gegirir 



1 

1 aJ aJO — 1 aJ aJL? 
4J aj aJL> 

■fi. „' 



\JL*Sj — * 






^J&k 



<_J 4-w w s 



^ 



596 



Sizi yenmeleri iS'jilk 

Gizler jjil; 



Sizinle mucadele etmeleri 



& 



Tercih eder, tarla surer 

Baginr, yardim ister ^Uj 

Baginrlar Ojj^t 

Mucadele eder iJ^UJ 

Bizimle mucadele eder litaUJ' 



-« -? 



p jbUJ 



Mucadele ederler O^i^UJ 

Seninle mucadele ederler dJj^Uci 

Korunur jUJ 

Feryat ederler 5j jUJ 

Cihad eder, mucahede eder IaUJ 

Cihad etmeleri IjJlaUJ 

Cihad ederler OjJlaUJ 

Komsu olur jj^4 

Seninle komsu olurlar db'jjjUJ 

Uyar, icabet eder ^J 

icabet etmesi ti^J 

Toplanir, getirilir _^J 

Seger t^4 

Seni seger di^KJ 

597 



Uzak dururlar, kagmirlar 



Inkar eder 

inkar ederler 

Bulur 

Bulmasi 

Seni bulmasi 

Onu bulmasi 

Bulmalan 

Bulurlar 

Onu bulurlar 

Kurtanr, korur 

Qeker 

Sizi kurtarmasi 

Sug isler 

Sizi adaletsizlige sevk eder 

Onu geker 

Akar, gider 

Karsihgi verilmesi 

Ona karsihgi verilir 

Onlara karsihgi verilir 

Karsihgi verilir 

Karsihgmi verir 



'pi , 






', •* ,- 
' •* 



4j «OJ»tJ 



^ 



* 9. S 



' a > 

a) p»o 



598 



Karsiligim verir (£y*i 

Sana karsiligim vermesi l^yzu 



Onlara karsiligim vermesi 






Yapmasi, kilmasi D**4 

Yapar, yerlestirir, kurar, kilar yj*! 

Yapmasi, kilmasi °Jj^j 






Sizi kilar 

Beni kilmasi 

Onu kilmasi ^4J 

Onu kilar H^J 

Onu kilmasi aI^J 

Yaparlar, kilarlar bj&*4 

Onu yapmalan *j&*4 

Oturur f yA*4 

Ortaya gikanr l^J 

Onu ortaya gikanr ^4^ 

Kosar i^j 

Kosarlar 

Toplar, bir araya getirir 

Sizi toplar 

Mutlaka sizi toplar 

Toplarlar dji^4 

599 



*_^»o 



* S 






Cahillik eder n^j 

Cahillik ederler dj\^4 



Gelir 

Cevap verir, icabet eder 

Kurtanr 

Beni kurtanr 



Muhafaza ederler 



*J^- 



u&** 



Tartisir, delil getirir ^-UJ 

Sizinle tartismalan, delil getirmeleri A 'yluJ 

Tartisirlar, delil getirirler O^i-UJ 






Karsi gelir ^UJ 

Karsi gelmesi ^\^J 

Karsi gelirler OjSUJ 

Harbeder, savasir 4>j^>4 

Harbederler, savasirlar "djj\^4 

Hesaba gekilir ti^UJ 

Hesaba geker ci^-UJ 

Sizi hesaba gekmesi p^— 






Kusatilmasi iuJ 

Kusatihr iuJ 

Muhafaza eder JaiUJ 



j JiuL^o 



Konusur * ,UJ 



600 



Onunla konusur 
Sever 
Sizi sevsin 
Nes'elendirilirler 
Tutar, hapseder 
Onu hapseder 
Muhakkak bosa gider 
Onlan sever 
Severler 
Sizi severler 
Onu severler 
Onlan severler 
Hesap eder, bekler, umar 
Hesap etmeleri 
Hesap ederler 
Kontrol altma ahr 
Bahseder, icat eder 
Ortaya gikanr, ihdas eder 
Korkar, gekinir 
Sakmdinr 
Sizi sakmdinr 
Korkarlar, gekinirler 



0jJU>O 



i * 



jj^l^o 



' <ji 



'. * * 

f^H. 



><?' & 

P°^ 



a-jj>0 









J 



OJjSxj 



OJj»o 



iwL^tj 



jJj>sj 



Z$ j^-i 



jjjwl^O 



601 



Tahrif eder, bozar &"£h 



Tahrif ederler, bozarlar 



Huzunlenir 









Onu tahrif ederler, bozarlar *ijiy^4 

Hareket ettirir *&*JA 






Haram kilar, haram sayar 

Haram kilarlar, haram sayarlar dy>y^ 

Onu haram sayarlar Xy>^4 



^j^H 



Uzer, incitir Oj^j 

Uzulurler (ds, eg) 6 j^> 

Seni uzmesi <ib ? j^J 



^^°- 



> J> 



> f > S 



jjjj^o 



Beni uzer 

Onlan uzer 

Uzulurler 

Dusunur, hesabeder 

Zannetmesi 

Onu zanneder 

Onlan zanneder *4-~^4 

Zannederler hj^J^. 

Haset ederler, kiskanirlar OjliAJ 



* ^ y 






iyilikeder, iyilikyapar 

iyilik ederler 






> > 



602 






Ha§reder, bir araya toplar 

Bir araya toplanmasi 

Bir araya toplanir 

Onlan bir araya toplar 

Toplanmalan 

Toplanirlar Ojj^i 



Hakolmasi 

Hakolur 

Hakki ortaya gikarmasi 

Hakki ortaya gikanr 









> > 



Sayar, hesaplar 

Te§vik eder 

Huzura gelir 

Huzura gelirler jj jj^ 



-s • * - 



,*. - 



Adet gorurler 

Ezer 

Mutlaka sizi ezer 

Korur Jii^J 









Korurlar (d§, eg) 

Korumalan Ijk^J 

Onu korurlar %j}al>4 

Sizi siki§tirmasi h^^4 



<yy~ 



603 



Hukmetmesi 
Hukmeder, hukum verir 
Hukmetmesi 






Seni hakem yapar t&4 

Saglamlastinr &>4 

Hukum verirler (ikil) OUiC^J 

Seni hakem yapmalan ^ *Z s * 



Hukum verirler OjISUj 

Seni hakem yaparlar 



*c - * 



Helal olmasi *Uj 

Helal olur, iner Jkj 

Helal kilar, bekletir Jj>j 

Yemin eder diUo 

Yemin ederler OjiiA; 

Tiras olur JiAJ 

Helal olmasi jMJAJ 

Helal kilmalan i^Lj 

Helal olurlar dj^4 

Takinirlar Ojl^o 

Onu helal kilarlar aj jL>J 

Kizdinhr UAj 

Medholunur, ovulur jjjj 

604 



Ovulmeleri I ,JuA» 



Yukletilmesi 



Yukletilir 



J^°- 



Ta§ir, yuklenir ;V^ 






Yuklenirler (d§, gg) oM°- 

Onu yuklenmeleri (d§, gg) LglL>J 

Yuklenmeleri ljL-^4 

Yuklenirler OjLa; 

Onu yuklenmeleri L&jLjJ 

Kara duman f^^4 



> 



Kizdinhr 

Doner 

Girer, perde olur £)yj 



^°- 






Cs^- 



.» 



Ya§atmasi, diriltmesi 
Ya§atir, diriltir 

Ya§ar, selamlar i^j 

Kagar ^4>4 

Ku§atir, anlar ^^4 

Ku§atmalan, anlamalan \jk?>4 

Ku§atirlar, anlarlar djk^ 

Haksizhk eder <-1ajl>J 

Haksizhk etmesi 0~*A. 

605 






Ku§atir 

Seni selamlarlar 1^4 









Yahya (AS) 
Ya§ar, hayat bulur 
Ya§atir, diriltir 
Sizi diriltir 

Beni diriltir rt^M 

Onu diriltir ^^4 

Aldatmaya cah§ir i ^[^J 

Aldatmaya gah§irlar OyoUJ 

Korkar &\*4 

Korkarlar (ikil) UUJ 

Ondan korkar ^iUJ 

Korkmalan ly^4 

Korkarlar Ojiu4 

Muhalefet eder, aykin davranir ^>^4 

Muhalefet ederler O^ljUJ 

Seger jliA; 

Hainlikeder OUblj 

Hainlik ederler dj\^4 

Seger t/ 2 ^- 
Qeki§irler 

606 



> 



ihtilaf eder, farkh olur dj&^. 

ihtilaf ederler, anlasamazlar Ojiix^J 



Muhurler 
Muhurlemesi 





Hile yapar, aldatir i jjj 

Seni aldatmalan ^y^jjj 

Hile yaparlar, aldatirlar O^pjJj 

Birakir, terk eder t}i*4 

Sizi terketmeleri (^xJA^J 



Qikar 

Qikmasi 

Qikanhr 

Qikarmasi 

Qikanr 

Qikarmasi 



Duser, kapanir 

Harap eder 

Harap ederler by.j*4 



yy- 






* - ° * 
> ° J. 



ikisinin sizi gikarmasi A'^jkl 

Sizi gikarmasi iSU-^J 

Sizi gikanr p^J^. 
Qikarlar (ds, gg) 

607 



Muhakkak gikarlar 

Muhakkak gikanr 

Muhakkak ikinizi gikanr l^l^y^J 



Yere kapanmalan 



Rezil eder, utandmr 
Onu rezil eder 
Onlan rezil eder 
Kaybeder 
Azaltir, eksiltir 
Eksiltirler 



'- 



Onlan gikanr 

Qikmalan 

Seni gikarmalan 2] J. 



* * ° * 



* . * 



Sizi gikarmalan <£ y? 

Qikarlar Ojij^J 

Qikanhrlar hj£y*4 

Qikanrlar dy*y4 






Onlan gikanrlar 

Yalan uydurur 

Yalan uydururlar djJ?$M 






] Jj>H 



Yere kapanirlar Oj^>j 

Onlan rezil etmesi 






(J *y^>J>U 



608 



Batirmasi, yere gegirmesi 



Batinr, yere gegirir 

Korkmasi 

Ondan korkar 

Korkarlar, saygi duyarlar 

Ondan korkarlar 

Korkar, saygi duyar 

Orter 

Orterler (ikil) 

Qekisirler 

Yumusak soz soyler 

Yazar, hat geker 

Kapar 

Hafifletilir 

Hafifletir 

Hafifletmesi 

Hafifletmesi 

Saklar 

Saklanirlar, gizli kahrlar 

Gizlerler, saklarlar 

Gizlenir, saklanir 

Gizler, saklar 



' ' 

' 


,_a -,'>->*< i 

' 



J 



9 ■'/>->* \^ 






* s 

. ° > 



609 



Gizlerler (d§, gg) 

Kalsin 

Ebedi olur 

Ebedi olmasi 

Halef olur, yerine geger 

Sozunden donmesi 

Sozunden doner 

Ona halef verir, yerine ba§ka verir 

Halef olurlar, yerine gegerler 

Yaratilmasi 

Yaratmasi 

Yaratir 

Yaratihr 

Sizi yaratir 

Yaratmalan 

Yaratirlar 

Yaratihrlar 

Bo§ konu§ur, konu§maya geger 

Bo§ konu§malan 

Bo§ konu§urlar 

Korkutur 

Sizi korkuturlar 



* .1 / 

-I ° - 
!JiiJL>eJ 

l * * ^ 

I ': •' 

, , / ,, 



610 



Tahayyul edilir ^Jj^J 

El ^,-'A 

iki el la; 

Korur, savunur U\aj 

Senin iki elin iilJj 

Onun iki eli Si jj 



iyice dusunur 
Tedbirahr, duzenler 
iyice dusunmeleri 
Giderir 



Girer 



Sokulmasi 



Sizi sokmasi 



> 



>>' 



».tf^ 



u^r* 



Gidermeleri ijj^jo 

Girmesi -J^-jj 



ai-s* 



Girmesi LiA; 



^ 



Sokulur 'J^jtf 

Girdirir, sokar ^.jj 



/»-SsJj>- Jj 



Sizi sokmasi *>JU1» 

Mutlaka girer /M^ 

Bizi sokmasi uJL^jJ 

Ona mutlaka girerler l^IIAjJ 

611 



Onlan mutlaka sokar I-^UjJ 

Onu sokmasi aL-ju 

Onlan sokar .|k'ij 

Girerler O^iAJu 

Ona girerler i^Ui; 

Ona girmeleri UjiiJu 

Savmalan ij^jj 

Savarlar, def ederler o j J^Ju 

Savar, def eder i^jj 

Ders ahrlar, ogrenirler Oj^jl> 

Onu ders ahrlar L^jjJ^Ju 

idrak eder, yetisir ii^jj 

Size yetisir ^ j°4 

Ona yetisir a^j^ 

Sana bildirir lkj^4 

Gomer j«j; 

Onu gomer lii; 

Dua etmesi, gagirmasi £ Jo 

itip kakar 1 A; 

Bize yalvarmasi, dua etmesi Upju 
Dua eder, davet eder, gaginr i^jj - ^jo 

Seni gaginr ^j*-Aj 

612 



Sizi gaginr ^ ' jc& 

Dua ederler, gaginrlar OjpJo 

iddia ederler, talep ederler Oj^it 

Kakihrlar, suruklenirler Ojp1> 

Qaginhrlar, davet edilirler OjpJo 

Bize dua ederler Uj^pju 

Beni gaginrlar <s4A^ 

Ona dua ederler, gaginrlar ajjpjJ 

Ona dua etmesi, gagirmasi o^jo 

Onlan gagirmasi *-»y^ 

Qaginhr, davet edilir ijj 

Senin elin liJu 

Beynini pargalar a^A; 

Salsinlar, indirsinler (ds, gg) ^ Jo 

Onun eli oa; 

Yagcilik yaparlar o^i&jo 

Benim elim ^a; 

iki el ^a; 

iki el ^j6 

iki elim ^Ji; 



Din edinirler 



U tlj Jj 



iki eli ajjJ 



613 



iki eli (ds) l^JjJ 

Bogazlar £pj 

Bogazlarlar o^Jju 

Geride birakir ji; 

Uretir, gogaltir jjju 

Sizi gogaltir ^h°^- 



Birakirlar 



Onlan anar 



Seni birakmasi li^Ju 

Onu birakir Ujij 

Onlan birakir ^ji> 



^jj^ 



Hatirlar, anar, zikreder j^i? 

Ogut almasi j^i; 

Ogutahr jTa; 

Hatirlanmasi, anilmasi jfjj 

Hatirlanir, anilir jTai 

Hatirlanmasi, anilmasi J'lj 






Anmalan !jj^i> 

Anarlar Ojj^i 

Ogut ahrlar OjjTaJ 

Gider «4-iaj 

Gidermesi c~*X 

614 



Giderir <^-*J4 

Gidermesi £~*X 

Giderler(ikil) L^ju 

Sizi gidermesi ^4-*^ 

Giderirler, ortadan kaldinrlar (ds, gg) ^ia if 

Mutlaka giderir Cr^°^ 

Gitmeleri \£*h. 



Unutur 
Tadar 
Tatmalan 
Tadarlar 



° i * , 

' •" •? 

(J a5 « Jj 



•, ■» 



Tattirmasi Jjjj 

Tattinr Jjjj 

Onlara tattirmasi ^4i^ 



Ji 






Gormesi 

Riya eder 

Riya ederler Oj jl jj 

Baglanir _Lijj 

istenir, murad edilir £ijj 

Seni gorur £ji _£ 

Sizi gorur •i'l ^ 



Onu gorur Ul 



j* 



615 



t 



Bekler 

Baglar, saglamlastinr _k>jj 



Artar 
Arttinr 



Eglenir 
Eglenmesi 
Mirasahr 
Bana varis olur 



Miras ahrlar, varis olurlar 
Geri donmesi 

doner 

gonderilir, geri alinir 

gonderir, geri alir 

donerler 



Geri 
Geri 
Geri 
Geri 
Geri 



y.'j- 



§upheye dusmesi ^'j. 

§upheye duser ^°j. 

§upheye dusmeleri i^ifj; 

Geri donmesi %£ 



* 



Geri doner jj£ 

Geri donmesi 1 jj£ 



Ona varis olur \^j_ 









gonderilirler dj^r°j. 



616 



Recmeder, taslar 



?»* 



Sizi ta§lamalan iS yJr°J. 

Omit eder 



Omit etmeleri 
Omit ederler 
Merhamet eder 
Size merhamet etmesi 
Size merhamet etmesi 



irade eder, ister 

irade etmesi 

iade eder, geri verir, geri gevirir 

iade edilir, geri gonderilir 



Bana dilerse 
Sizi dondurmeleri 
iade edilirler, kakilirlar 
Sizi dondururler 
Onlan mahvederler 
Rizik verir 
Riziklanir 
Size rizik verir 



pi 



Bize merhamet etmesi \H*-*j. 












Sana dilerse &J 















^yj. 
^yj. 



617 



Mutlaka onlara nzikverir 

Ona nzik vermesi 

Ona (d§) nzik verir 

Riziklanirlar 

Gonderilir 

Gondermesi 

Gonderir 

Dogru olur 

Dogru olurlar 

Sut emzirir 

Emzirirler (d§, gg) 

Ondan razi olur 

Sizi razi etmeleri 

Sizi razi ederler 

Ondan razi olurlar 

Ondan razi olmalan 

Razi olur 

Razi olurlar (d§, gg) 

ister, begenir 

Ragbet eder 

Yuz gevirir 

Ragbet etmeleri 



8 * ** . „-" 






^vyj. 

yi 
yi 

* * - 

' * *. - 



- » • * 



<r * * 












618 



Yukselir, yukseltir 

Yukseltmesi 

Onu yukseltir 

Gozetir 

Gozetmeleri 

Gozetirler 



Ruku eder 



Atarlar 

Atar 

Onu gormesi 

Korkarlar 



Orter 






\#z 



^j^y. 



Binerler ^^°j. 

Kagar ^t^ 

Kagarlar bjjat 



Ruku ederler by£°j. 



Yigar >£$ 

Onu yigmasi *^°jt 

Atmasi 






* , 

°y~ 



tijt*ji 



Surulur, bulasir Ji^; 



,» 



J*>- 



ikisini orter U^JL*^ 

Gormeleri 



3j- 



619 



Gorurler 



Onlan gorurler 

Gorur 

Gorulur 



Isterler 



Onlan size gosterir 
Onlan sana gosterir 
Onu gosterir 
Onlara gosterir 



Uzaklasir 

Yurutur 

Arttirmasi 



Oj>„ 



. 



Onu gorurler aJj^j 

Onu (ds) gorurler Lgijjj 



*4 



irade eder, niyet eder, ister ju 



y- 



ikisinin istemesi iJu J 

isterler (ikil) o^J 

istemeleri Ijjuj 



dj^ji 



Size gosterir X^ 



J- 






iji 









f-bij. 



ikisine gosterir u^J J 

Son bulur £jij; 

Son bulurlar O^Jlj; 









620 



Arttirmasi 

Arttinr 

Artmalan 

Hor gorur ^S % 



Sizi arttirmasi 

Onu arttirmasi 

Onlan arttirmasi 

Yukunu tasir, yuklenir 

Yuklenirler 

iddia eder, zanneder 

Zannederler 



Zina ederler 



^y 



>° - 

* ° s 

X ° -- 

> -■ 

X * "' 

r*y 



Kaymasi I j, 

Kosar £jj; 

Kosarlar jjijj 

Temize gikanrlar ^j^y 

Temizlenir t^ 

Temize gikanr <^jj 

Sizi temize gikanr h^J>y 

Onlan temize gikanr (S-f^ji 

Devirir Jjj£ 



Seni devirirler iJ^jiij 



y 



dyji 



621 



Zina ederler (ds, vy; ^j jj 

Qift yapar, eslestirir ijjj 

Onlan eslestirir r£JL jjj 

Artar, arttinr JLj£ 

Onlan arttirmasi ^^jj 

Onlan arttinr c*-*-^ji 



Size sorar 
Size sormasi 









Artarlar 

Kayar 

Suslenir 

Sorar 

Sorulur 

Sana sorar dliidJ 



•M' •» 






Onu size sormalan UjiidldJ 

Ona sormasi aII^J 

Sorarlar DjiidJ 

Sorulurlar O^iido 

Sana sorarlar dij^iidJ 

Usanir *!•,; 






Usanirlar 

Yansirlar, kosarlar O^pjUo 



622 



Sevk olunurlar OyLJ 

Sorar, ister £JLsj 

Sorulur $\jj 

Sana sorar diiLiJ 

Size sorar, sizden ister iSXiJ 
Sizden onu ister Ujii^JLdJ 

Mutlaka sorulur <^W 

Ona sorar a5LsJ 

Sorarlar O^JUj 

Sorulurlar O^W 

Sana sorarlar dJtfjJLsJ 

Kagmir, usanir iLsj 

Usanirlar Ojit-sJ 

Sover Aju 



Cumartesi (tatil) yaparlar 

Tesbih eder, adma hareket eder, over 

Tesbih ederler (ds, eg) 

Yuzerler ^ 






* * s * 



Tesbih ederler 

Onu tesbih ederler aj ' - ' 



Geger 

Bizi geger U 

623 



<^~*i 



*JLu*iJ 



Qikanr, gikarmak ister 



4j 



&JLy.vJ 



Onu gegerler 

Onlann sovmesi 

Geri kahrlar, geciktirirler Ojj^lidJ - Ojj^-tiio 



i 



izin ister QjiijJ - Oili^J 

Senden izin ister ^jj JiLsJ - iIAjSULsJ 

Sizden izin ister i&iliiJ 

Senden izin isterler dil jj JiLsJ - dL* jJilidJ 



Ondan izin istemeleri ojj JiiidJ - ojiilidJ 

Degistirmesi J^™j 

Degistirir, yerine baskasmi getirir i)^-~A> 



Sevinirler 

Yansir 

istisna yaparlar 



.* ;. o „ o 



.. >. . 



> So 



* — - ° 



Kabul eder, cevap verir 

Cevap vermeleri 

Kabul ederler, cevap verirler 

Severler J^l^. 



^X 



Yorulurlar 

Ustunluk saglar 

Qekinir, utanir 

Sag birakirlar 






C> 



624 



Qikarmak ister (ikil) 

Saklanmaya gahsir 

Seni hafiflige dusurmesi 

Saklanmaya gahsmasi 

Saklanmaya gahsirlar 

Halife kilar, arkasindan getirmesi 

Halife kilmasi, arkasindan getirmesi 

Sizi halife kilmasi 

Mutlaka onlan halife kilar 

May ederler 

Su ister 

Feryat eder 

Ona feryat eder 

Zayiflatir, ezer 

Zayiflatihr, ezilir 

Zayiflatihrlar, ezilirler 

Yapabilmesi 

Yapabilir 

Yapabilirler 

iyi amel yapar ister 

iyi amel yapmak istemeleri 

iyi amel yaptinhrlar 



U- 



> • .So 



j — -' 



C- 



* * 



* '/. '- - ° 



*. "'So-* 



J 



> S"S o 



•« >;°; o 



625 



Acele ister 



Acele isterler 



Benden acele istemeleri 



Senden acele isterler 



Siginir 

iffetlesakinirlar(ds, eg) 



Siginir, yardim ister 



Burunurler 



Bagislanma diler 
Bagislanma dilemesi 
Bagislanma dilemeleri 
Bagislanma dilerler 
Ondan bagislanma dilerler 
Yardim isterler (ikil) 



Yardim istemeleri 



Fetih isterler 



Fetva isterler 



Senden fetva isterler 



Qikarmak ister 
Onlan gikarmak ister 
Seni gikarmak isterler 
One gegerler 



Asfzjd^j 
, *- •* 






■jJL&jCL^j 






J 






yJjCLdo 



O 



4J «-lAJtLdo 



(JLLJtL^o 



-* S •' o - 

^ ^ * 

S ^ 



626 



Dogru olur, dogru gider 

Tekebbur eder, buyuklenir 

Buyuklenmesi 

Tekebbur ederler, buyuklenirler Oj jj 



Dinler 

Dinlemesi 

Dinlerler 

Senden haber sorarlar jjj 



Alayedilir 






0- ii0 









Hukum gikanr 

Hukum gikanrlar A^^lA 



4j 






s> 



Ondan hukum gikanrlar 

Kurtanr 

Onu kurtarmalan 

Nikahlamak istemesi 

Onu nikahlamak ister L^SdldJ 

Qekinir j*<Y- a -l 

Qekinmesi oiSdi^J 

Qekinmesi cIaS^I^J 

May eder Uyf^t 

May ederler hji_^4 



Tarn yaparlar hjip^4 



627 



Esit olurlar Oj jl^> 

Esitolur fj 



* * o - 

j^x^-^. 



Esit olurlar (ikil) ji; j£jJ 

Kesin olarak bilirler ry^A 

Secde eder jJ^A 

Secde ederler (ikil) Ola^J 

Secde etmeleri 

Secde ederler 

Yakihr 

Yakihrlar 

Hapse atilmasi 

Mutlaka hapse atihr 

Mutlaka onu hapse atarlar 

Suruklenirler 

Sizi yok eder 

Sihirler 'J^A. 

May etmesi y^4 

May eder >^4 

Kontrol altina ahr *J^4 

May ederler j>LiJ 

Kizar, hoslanmaz ^k^A 

Kizarlar, hoslanmazlar hjk^4 

628 



* ' ' » •* 



y *)■ ), 



(_) l«J>t-LwJ 






Kolay 

Kolaylastirdi 
Kolaylastir 
Kolay 

Hosuna gider 
Saklar 
Kolay 
israf etmesi 



israf etmeleri 



Kosar, calisir 



s & ' 









y^~ 



W 






t3j-do 



A§inhk yapar, israf eder ^^4 



> _, 



Qalmasi j^jj 

Qalar Jyj 

Qalarlar (ds, eg) ^iyij 

Kolaylastirdik ifiiJ 

Onu kolaylastirdik SlI^J 



0«C«J 



1 > > 



Onu kolaylastirdi 

Saklarlar 

Kolaylik ^y^j 

Satir satir yazarlar OjjisJJ 

Saldinrlar hj^4 

Kosarlar, gahsirlar OJ^4 



^*~i 



629 



Yakalar ii^j 

Kan doker, sagar jji^j 

Duser Jalu 



Sularlar 
Sulanirlar 
Sulanir 
Sular 



Teslim olur 
Teslim olur 
Teslim olmasi 



01 ° 

'. o •* o •» 

(J «jJ->^o 



Bana su igirir t>5-^ 

Yerlesir, yasar, istirahat eder cr^4 

Sakinlestirir r&4 

Sakinlestirmesi cf^A 

Yerlesmeleri, sakinlesmeleri iySdJ 

Kapar ^ii; 

Onlan kapmasi £4-^dJ 

Ustun getirir J^LJ 

Sokar JiLj 

Onu sokmasi aSCLU 






Teslim olmalan IjiLj 

Teslim olurlar 4JL1J 



630 



i§itmesi 

i§itir 

i§ittirir 



i§itmeleri 



Sizi dinlerler 
Besler 
isim verirler 



Dola§malan, gezmeleri 






Onu i§itmesi L^JU-sJ 



> . 



I 1^<U«J 



i?itirler O^i^J 

Kulak verirler, dinlerler O^AiiJ 



<f- -»- - 









Kotu olur iyt^ 



* 

IS J, ' 






Kotu olurlar 

Karanr 

Maruz birakir 

Onlan maruz birakir 

Sizi maruz birakirlar 

Seyahat eder 

Seyahat eder, dola§ir j_j 

Dola§tinr, gezdirir y^j 

Kolay I^J - y^j 

Sizi dola§tinr, gezdirir ^^4 






»J- 



631 



Kolay yutulur 

Onu bogazindan gegirir 

Sevk eder 



Agmasi 
Agar, geni§letir 



*JL^u 



*i * 






istemesi, dilemesi £llj-llj-lij 

ister, diler £i£j 

isterler Oj*liJ 

Kar§i gelir jlii 

Kar§i gelmesi J^^M 

Degi§mesi, satmasi -£ij 
Degi§meleri 







Degi§irler, satarlar jj j£*j 

Degi§ir, satar i£>^ 

Canlan geker hj&M 
Bakakahr 






Iger 

igerler Ojj>*4 






Ortak ko§ulmasi &jtA 

Ortak ko§ulur iJ^Jj 

Ortak ko§masi &M. 

Ortak ko§masi ikJLf 

632 



Ortak ko§ar ii^j 

§irk ko§arlar (d§, gg) cf M 

§irk ko§arlar bjtjll 



Satarlar 

Satar 

Anlar, §uur eder 

Bildirir, farkma vardinr 

Size bildirir 



o 
>> I' 



Bildirmesi, sezdirmesi 0>io 



Anlarlar ederler, §uur ederler Oj jiJj 

iyile§tirmesi, §ifa vermesi 



§efaat etmesi 
§efaat eder 
§efaat etmeleri 



Bana §ifa verir 
Yanlir, aynlir 
Bedbaht olur, §aki olur 



I * • S. ' 



§efaat ederler bjZllj 






§ukretmesi ^SCL 

§ukreder jSClj 

§ukrederler OjjSCij 

§ikayet eder I jSClj 

633 



Sevindirir o~«JL[ 

§ahit olmasi IgJ-j 



Yanar 

isabet etmesi 

Dokulur 

Olmasi 

Olur 

Mutlaka olur 

Olmalan 

Sabreder 

Sabretmesi 

Sabretmeleri 

Size isabet etmesi 



■» , ° 



§ahitolur jl^Jj 

§ahit tutar l^lj 



Onasahitolur oX^lS 

§ahit olmalan Iji^iJ 

§ahitlik ederler OjigJj 



iSj^i 



> * 



j^i 



y^i 



Ijj^sk) 



1^4-^ 



Ona isabet etmesi Lg-U^ 

Desteklenirler, sahip gikihrlar 



.» 



Ahkoymasi 1^ 

Ahkoyar, engeller jj£> 



634 



Qikar ^JL^; 

Qekip gitmesi 'j^A 

Boluk boluk aynhrlar hy^-1^4 

Baslan agntihr hy>1^4 

Doner, yuz gevirir d>jL^ 

Yuz gevirirler Oy-UsJ 

Dogru olur, dogru soyler ji^ 

Tasadduk eder, sadaka verir jl^J 



Beni tasdik eder 
Sadaka vermeleri 
Tasdik ederler 






Dogrular, tasdik eder 6^4 



'- > 



1 -r— 

(J aid_y2j 



Sizi gevirmeleri xtl&i 

Mutlaka seni gevirirler dJujL^ 

Mutlaka sizi gevirirler ; C\\ .y : 

Qevirmeleri ^^4 

Ahkoyarlar, gevirirler, engellerler Oj^uk? 

Yaygara yaparlar Ojl^> 

Onlan geviriler, dondururler i^'jl^ 

Israreder, direnir j.vf 

Qevirir, dondurur ^^> 

Qevrilir, saptinhr ^>^> 

635 



Qevrilmesi, &}^4 

Onu gevirir, dondurur *ij^4 

Qevrilirler, saptinhrlar bjiy^4 



Devsirirler 



Bagislar, hos gorur 
Vasfederler, nitelerler 



U^J^i 



Onu devsirirler L^^> 

Israr etmeleri 



& * 



jjj-s^J 



Israr ederler 

Feryat ederler dy-jk^4 

SeQer iU.y 

Yukselir \*.y : 

Tirmanir, gikar, yukselir \Z!u' : 

Yukseltir j^J 

Bayihrlar, garpihrlar "jy^4 
Vasfeder, tarif eder, atfeder 



ilX^> 



TV B </?J 

j ° -^i 



Ulasir ^j 

Ona (atese) girer liSl^ 

Asihr <i-U4 

Asihr ^JUai 

Asilmalan I^^Usi 

Dogru hareket eder iL^J 

636 



Islah eder 
Islah etmesi 



Salat eder, destekler, namaz kilar, bagislanma 
diler 






Islah ederler (ikil) l^Uai 

Islah ederler O^AL^j 

Atese girmeleri J^ 

Ulasmalan l^L^; 

Namaz kilmalan I^L^j 

Ulasirlar Oji^J 

Salat ederler, destekler, namaz kilarlar hj^4 

Ona (atese) girerler l^ji^ 






> »l -" * 



Atese girer L^ 

Yapar, imal eder i • ,%■ 

Yaparlar o^Ai^ 

Eritilir 

§ekil verir 

Sizi sekillendirir li'jj^sj 

isabet eder, basina gelir 

Size isabet 

Bize isabet v ".„~\ 

Onlara isabet etmesi 

Onlara isabet eder 



'„ ■ ■ -^ ) 









637 



Zarara ugratilmasi jUk[ 

Katlanir, iki kat arttinhr ^apIJsj 

Katlanmasi, iki kat arttinlmasi tiipUkf 

Katlar, kat kat oder ^j^l^4 

Onu katlar aI^I^j 

Onu katlamasi aI^i^j 

Onu katlamasi \^l^l^4 

Benzerler Oji»Uk[ 



Zarar vermesi 

Zarar verir 

Vurmasi, gezmesi, misal vermesi 

Vurur, gezer, misal verir 

Vururlar (ds, gg), vursunlar 

Vururlar 

Yalvanrlar, tazarru ederler 



Size zarar verir 



Onlara zarar verir 



* i . o 



Giiler dU^k? 

j, 

Gulerler jj£^4 



- * s 









Cjij^i 






dy-y^-i 



Sana zarar verir 3^ 



y^i 






Bize zarar verir u j^ 

Ona zarar verir 



> > •» ,. 



*. <** *— . 



638 



Zarar vermeleri 



Size zarar vermeleri 
Zarar verirler 



Koyar, yerlestirir 
Dogururlar (ds, gg) 



] J>*i 



Sana zarar vermeleri ^jy^4 






f *. 



Oj>^> 



Sana zarar verirler Ik/^ 

Mecbur eder ^UJ*; 






Hata eder, yanihr, sapar, sasar H^S 

Saptirmasi, sasirtmasi ^L^i 

Hatada birakir, saptinr, sasirtir h^j 

Seni saptinr dLUaj 

Seni saptirmasi, sasirtmasi diUsi 
Saptirmasi J^~ [\^4 

Onu saptirmasi lli.v? 

Bizi saptinr iri.y 



Onu saptirmasi ^L^ 



> 



Onu saptinr aJl^ 

Onlan saptirmasi ^4U4 



.» 



Saptirmalan I^L^j 

Seni saptirmalan ^jL^> 



^ 



Saptinrlar, sasirtirlar jjJuii 



639 



Sizi saptinrlar »<ry.>-r 

Onlan saptinrlar ^j^4 



Isikverir 

Zayi eder, kaybeder 



Muhurler 



Itaat etmesi 
Yer, beslenir 



Yedirir, besler 
Beni besler 






£ ■ & ? £ 



Misafir eder &&M 
ikisini misafir etmeleri \^y>i^4 

Darahr c ^ 2 ; 

Qignerler, zapt ederler Oj jk> 

itaat edilir, sozu dinlenir i \^j 

Dolasihr, dolastinlir ^^4 

Adim atarlar Ojiy 






Atar, firlatir rj&i 

Uzaklastirmasi Sjjaj 






Yedirilir, beslenilir f jjJ 2 j 






Onu yer <i*k 

Onu yemesi ^OjAj 



Onu yer l^iijsj 

640 



Beni beslemeleri 



l)j-«-*J2j 



Beslerler, yedirirler djiA4 

Azar, azginhk yapar ijaj 

Sondururler IjjiM 

ister, arar ^Jkj 

Onu ister, talep eder ^j 

Qikar, yukselir iijaj 

Agiklar, bildirir ilSsJ 

Size agiklar ^^4 

Mutmain olur . ;U 

Mutmain olur q-^K: 

Dokunur, temas eder i-Jaj 
Onlara dokunmasi 



Silmesi, yok etmesi tV«-k> 

Omit etmesi, tamah etmesi »jj^ 

Omit eder, tamah eder i^ij 

Omit ederler dj^4 

Temizlemeleri 

Temizler 

Sizi temizlemesi 

Temizlenirler (ds, gg) 0' 

Dolanir, tavaf eder &jki 

641 



rO«^ 



Tavaf etmesi Cs> p4 

Tavaf eder &Q4 

Dolanirlar, tavaf ederler hjij^4 

Katlar, yuvarlar (Sjkt 

Ugar ^j 

Ugursuz sayarlar hj&i 



itaat eder 
Size itaat eder 



Zulmeder 

Zulmetmesi 

Zulmedilir 






itaat ederler ^y^, 

Zorlanir J^y 

Zorlanirlar ^yW?l 

Onda zorlanirlar *^yX^i 

Zihar yapar, arka gikar y^A. 

Ziharyapmalan !j>U^ 

Zihar yaparlar Oj>lii 

Durakahrlar (d§, eg) ^iiSaj 






Zulmederler Ojiife 

Zulmedilirler OjiSaj 

Du§unur, zanneder, inanir u^; 

642 



it 



Zannederler, inanirlar djM 

Qikar, yukselir 



Ustun gelmeleri 



Ozur dilerler 



Yapismasi, kuvvetle tutmasi 



Agiga gikarmasi -glvf 

Ustunluk saglar, agiga gikanr 



Onu ustun kilmasi *&y$4 



'J 



Ustun gelirler Oj ji^ 

Ona ustun gelmeleri 



>y 



Kiymet verir, ilgilenir \jju - \J6 

Tapar, ibadet eder jj&£ 

Tapihr, ibadet edilir j^tf 
Tapmalan 



Ijli 



Taparlar Ojli£> 

Tapihrlar Oji^i 

Bana taparlar ^Jj.ai£j 

Ona tapmalan, onlara tapmalan Laj^£> 

Haddi asar Ji£A; 

Asm giderler, haddi asarlar OjliA; 



(J «j JJL*j 



Ellerini geker £j 



>~ 



j> •* 



Sizden ellerini gekmeleri is ^jj£^ 



J*-S^JO 



643 



Hosa gider <Lj*Ju 

Hosunagider &$*J4 



Aciz birakir 
Onu aciz birakmasi 
Aciz birakirlar 
Acele verir 






V*t*J 









Vaad eder j^j 

Sayar J& 






Hazirlar jjj 

Size vaad etmesi °J>*A 

Adalet yaparlar, esit tutarlar, saparlar OjJjl^ 

Onlara vaad eder %j^A 

Haddi asarlar, asm giderler OjJ& 

Azap etmesi 4»ij 

Azap eder ^ij 






Size azap eder Xjj 

Size azap etmesi (J^*i 



Bize azap eder ujii? 

Ona azap eder ZjJ4 

Ona azap etmesi ZjJu 

Onlara azap etmesi .j;.l;j 

Onlara azap eder ,j;'i;j 

644 



Onlara azap etmesi {|'.i;j 



Yukanya gikar, yukselir 



Yukseltirler, dikerler 
Sunulur, arzedilir 
Yuz gevirir 
Yuz gevirmesi 
Yuz gevirmeleri 



Tanimalan 
Tanirlar 
Onu tanirlar 



Onlan tanirlar 



Saklar 

Qekmesi, gormezden gelmesi 

isyan etmesi 



Z* 



Yukanya gikarlar, yukselirler O^i^ 












\y^>j3U 



Sunulurlar, arz edilirler dj«*'Jo 



Bilir, tanir & 






Bilinir, taninir &'j£ 

Tanmirlar(ds,gg) ^£ 



I • ay 



4j a5 JO 

Onu (ds) tanirlar ^'j^ 






Qiplak ^ 






^ 



U^*i 



Suyunu sikarlar Oj>^ 



645 



Korur ^% 

Seni korur dJuL^ 



Sizi korur 

Beni korur 

isyan ederler, karsi gelirler Oj-n^ 



isyan ederler (ds, eg) 



Lj\ O «|f?«j 






t>^M 



Sana isyan ederler (ds, gg) dXL^u 

Isinr s^; 

Engel olur ^J.^:: 

Verilmesi \^sJd 

Verirler i^jajj 

Verir JU« 

Sana verir dXJ^4 

Ogut verir ibj 



-«^-« 



Size ogut verir <SkA 

Saygi gostermesi, yuceltmesi °U:f 

Buyutmesi ° k:j 

Ona ogut verir aJLj 






Affetmesi 

Affeder 

Affetmesi 

Affederler, vazgegerler 0^£? 

646 



* s 



Geri donmesi, arkasma bakmasi 
Akleder, anlar 



Bilmesi 

Bilir 

Bilmesi 



Bilinir 






Onu akleder L^; 

Aklederler bji^ 






Yakup (AS) 

itikafa girerler, saygi gosterirler hy&Ju 



/j>, 






Ogretir >£j 



pM 



Ogretirler (ikil) juij 

Sana ogretir diiij 

Size ogretir jJ^i 

Onu bilmesi idij 

Onu bilir uLo 

Onu bilmesi ^oi; 

Ona ogretir ULo 

Onu (ds) bilir Lgji; 

Onlan bilir o>> ' ' 
Onlara ogretir 

Bilmeleri i^Ui; 

647 



///!-/ 



Bilirler Ojii; 

Ogretirler Ojiio 

ilan eder v& 

ilan ederler byJJ4 

imareder **% 



Putadi 



Sizi dondurur 












Omur verilmesi 

Omur verilir, omur surer 

imar etmeleri 

Qahsir, yapar yj6 

Qahsmasi, yapmasi °yji, 

Qahsirlar, yaparlar O^U-^ 

Basibosdolasir \sJ6 

Bocalarlar, saskinhk iginde gezinirler hj^Ju 



Donmeleri 

Donerler 

Siginir 

Siginirlar djlyu 









<Jj*i 



Adaletsizlik yapar £j ^ 

Yorulur -jy 

Geri getirir, geri gonderir JLj 



(^^^ 



648 



'— 3. 



Sizi dondurmesi p^4 

Bizi dondurur if JLu 



Sizi dondurmeleri 
Geri dondururler 



Aldatir, saptinr 
Aldatmasi 



Mutlaka sizi aldatmasi 



Kaplar, sarar, orter, burur 
Kaplanir, sanlir, ortulur 



Onu dondurur j^J 



i- > 






3 



Sulanir oUJ 



^ 



Sulanmalan I^JUJ 

Birakip gider j^Uj 

Giybet etmesi ^Jm 






^- ' 



Seni aldatmasi ^j>^ 

Bogar j^ 

Sizi bogmasi t&M 



Mutlaka seni aldatmasi l£$k 



is* /* 

o C * ^ ' 



y°- 



Sarar, orter, burur Idjj 

Onu sarar £uJj 



Onu (ds) sarar UliJJ 



Onlan sarar liLsi; 



lt*^ 






649 



Orter, burur 

Sizi orter, burur 

indirir 

indirirler (ds, eg), indirsinler 

indirmeleri 

indirirler 

Bagislamasi 

Bagislar 

Bagislamasi 

Bagislanmasi 

Bagislamalan 






Gozunu kapar 
Zenginlestirir 
Onlan zenginlestirir 



> , 

1 « ,/)ti 

o 






Bagislarlar hj$£j 

Asin gider -MJJ 

Emanete hiyanet etmesi *jjj 

Galip gelmesi cJk 

Galip gelmeleri i^jiju 

Yenilirler dj&4 

Emanete hiyanet etmesi "JJUj 

Kaynar ljj 






650 



Sizi azdirmasi 
Degi§tirir 



Degi§tirmeleri 



Son verir 
Agar, zafer verir 
Agmasi 



i ^-*j 









Ya§amalan, oturmalan 

Fayda vermeleri 

Zenginle§tirir, kurtanr, fayda verir 

Fayda vermeleri (ikil) IxJu 

Sizi zenginle§tirir 4-N^y 

Bize fayda verir \Lj]u 






Onu zenginle§tirir, ona yeter 

Onlan zenginle§tirir 

Putadi 

Suya dalar 

Dalgighk yaparlar dj^Ju 












pS?>' 



J*~- 



Mutlaka degi§tirirler hy^4 



] yj**i 



Ofkelenir JljJ 



^ 



Ofkelendirir U.^ 



o 

J- 
Fidye verir <s-&u 

651 



Fidye vermeleri i , 111' 



Ara verirler, bikarlar 



Onu uydururlar 

Kotiiliik yapar 

Size kotuliik yapar, fitne yapar 

Sizi aldatmasi, fitne yapmasi 

Onlara kotuliik yapar, fitne yapar 



Kagar, firar eder 
Sevinir 
Sevinmeleri 
Sevinirler 






Gev§etilir, azaltihr 

iftira ederler, uydururlar dj^k 



*£.- 



Jj^Iaj 



Uydurulur isy^. 

iftira eder, uydurur iSj^H 



As s .s 

4jj JLaj 



Crf- 



A I 



A^s o 



1-frLlaj 



Sana kotuliik yapmalan, fitne yapmalan ^>y^k 

imtihan edilirler, fitneye tabi tutulurlar hySJd 



Sana kotuliik yaparlar, fitne yaparlar ^Ju ysJ6 

Fetva verir 
Size fetva verir 



Jf* 



A^ a 

A 



, A •' 



Yalanlamasi 

Fi§kirtip akitir dj^Ju 

Onu fi§kirtip akitir \^j^Jd 



A ., 



J?- 








dy>-yaj 



652 



Asm davranmasi i*]; 

ihmal ederler hj?y4 



Ayirmalan 
Korkarlar 



Yer agar 
Geni§lik verir 



Gunah isler, fasikhk eder 






Ayinr j^ii 

Ayirt edilir j^ii 



S * 






Ayinrlar Ojv£> 



* Mi " 



Fesat gikanr, bozgunculuk yapar JLJj 

Bozgunculuk yapmalan IjJLJj 

Bozgunculuk yaparlar OjJLJi 



cj~^ 



> o 



Gunah islerler, fasikhk ederler dyJJu 

Ayinr fU^ij 

Agiklar y^£ 
Rezil eder 






Yapmasi Jii? 

Yapar ^1; 

Yapilmasi -Jjiii 

Yapihr y& 

Onu yapmasi aLJ; 

653 



Yapmalan \Jj^ 

Yaparlar bj^ 

Kaybeder jii; 
Anlar 



Ba§anr 






Anlamalan !>^! 

Anlarlar bj^lk 

Onu anlamalan **y$fii 

Kurtulu§a erer, ba§anr 4jjj 

Kurtulu§a ererler, ba§anrlar 0^4^ 



jy* 



Gorevlendirir u^yi 

Sava§masi Jjlii 

Sava§ir *\& 






Sava§malan IjIjUj 

Sizinle sava§malan itfiUi 



Sava§ihrlar Ojfitii 

Sava§irlar Oj£>li> 

Sizinle sava§irlar i^Sj}j\Ju 

Denir, soylenir ^jlii 



C/ 2 -^. 



Cr^^i 



Kisar, tutar 

Kapatirlar (d§, gg) 

Kapatirlar, siki tutarlar OjJ^ 

654 



Kabul eder *[^z 



Kabul edilmesi 



Cimrilik eder 
Elde etmesi 



Cimrilik etmeleri 



Oldurur 



Katledilir 



Oldurulur 







Kabul edilir yj£ 

Sava§irlar, dovu§urler (ikil) dS^£> 







Elde eder, kazanir &pk 

Elde ederler, kazanirlar djiJJu 



'J^. 



Oldurulmesi Jil; 



ipi 



Oldurmesi Mil; 






Oldurur, katleder ^Jiij 







Oldurulmesi H£Sj 

Oldururler (d§, eg) ^iii? 

Katledilmeleri l^iiii 

Seni oldurmeleri ^^l 

Oldururler Ojl£i> 

Beni oldururler ^J^i 

Gug yetirmesi \ jj6 



655 



Karar verir, kadir olur, kisar ^jju 

Takdir eder, olger ^jii 



Kadir olurlar 



Atihrlar 

Okurlar 

Okur 

Yaklasir 

Yakla§tinr 

Yaklasmalan 



Kisaltir 
Birakirlar 



jjjjJL; 



Onde gider ill; 

ileri gonderir ijii 

Koyar, atar d>Jii» 

Koyarlar, atarlar jiAi> 






I 



4>>- 



l^>. 






Bizi yaklastirmalan L; 

Borg verir {/>Ji 

Yemin eder, kasem eder *ji 

Yemin eder, kasem eder (ikil) OU— Jj 

Bolustururler, taksim ederler hjL^6 
Titrer 
Anlatir 



> is 

S 



656 



Anlatirlar Ojii 

Hukum vermesi, yapmasi j±£ 



Yerine getirilir 

Karar verir, icra eder, hukum verir 

Kesmesi 

Keser 



Demesi 






Hukum vermeleri, yapmalan 

Hukum verirler, icra ederler bj^' r : 



<Je£ 






Keserler dj<kk 

Asma kabagi ok° r - 

Vaki olur £i> 

Oturur, geride kahr iii' 



* 

y* 



Dondurur, dolastmr ^Jil 

Azaltir, az gosterir *(& 






Sizi azaltir, az gosterir °S^h 

Gonulden inanmasi JLil; 

Omit keser U-% 

Omit keserler hjW\ 

Demesi J^i 

Der, soyler £)^i 

Derler (ikil) S/^i> 

657 



-* * 



Mutlaka derler ^jZ 

Demeleri I^J^i 

Derler O^ji 

Ayaga kalkar i^i; 

Dururlar, dikilirler (ikil) OU^l 

Kalkarlar 

Korur, kurtanr 

Kaldinr, dosdogru kilar, yapar, duzeltir 

Kaldirmalan, dosdogru kilmalan, yapmalan (ikil) U^ii 

Kaldirmalan, kilmalan 

Dosdogru kilarlar, ayaga kaldinrlar Oj^r4 

Kesin, kesinlik [i „*l - j ," n l 

Olur, olmasi jjj 

Yakin olur, ola yazar ^i£j 

Neredeyse yaparlar Oj^^\> 

Perisan etmesi o-3m 

Onlan perisan etmesi 



> _, > 






Buyur ji^j 

Buyumeleri bJ^ 



Yazmasi ^i^i 

Yazar ^d§J 

Yazarlar Oji& 

658 



Saklar, gizler *& 

Saklarlar (d§, gg) 



Onu saklamasi L^& 

Saklarlar dyJ^3 

Neredeyse olur, olayazar j& 

Yalan soyler 4>4^ 

Yalanlar 4>j& 

Seni yalanlar dJujfc 

Seni yalanlamalan '&$& 
Yalan soylerler 



•. •» ', c * 



•. -» ; c * 



• * \c * 



Yalanlarlar 
Beni yalanlamalan 
Seni yalanlarlar 

Ho§lanmaz a^j 

Zorlar £^fe 

Onlan (d§, gg) zorlamasi cA*j>i 

Ho§lanmazlar "oy^^n 

Kazan i r d-J^ 

Kazanmasi c~J*S 

Onu kazanir 4i~ fc 

Kazanirlar djL~& 

Agihr, giderilir ^xk^j 

659 



Agar, giderir, kaldinr lii-sis 

Yetmesi, kafi gelmesi <jj^ 

j, 

Qekmesi, def etmesi <£aSJ 

inanmaz, nankorluk eder, orter ji£j 

Nankorluk etmesi, kafir olmasi jj^J 

Ortmesi y& 

Orter >&J 

Ortmesi ^j 

inkaredilir ^j 

inkar etmeleri °\j*y&i 



Sizi korur 



inkar ederler, kafir olurlar hj$&t 

Onu inkar etmeleri oj ji& 

Kefil olur ^jj£j 

Ona kefil olur a\& 

Ona kefil olurlar ajjII^J 



Onlara yetmesi 

Qekmeleri iy£j 

Qekerler, atarlar, def ederler oy^ 

Yeter j£j 



Size yeter 

Korur jiSJ 



^jifc 



660 



Teklif eder, yukler && 

Konusur *& 

Bizimle konusur UilSo 

Onunla konusur ^JsCj 

Onlarla konusur ^^, 

Olmalan (ds, eg) ^S 

j, j, 

Olmasi jNj-jS\j 

Hazine biriktirir Jjl^J 

Hazine biriktirirler Ojj-& 

Durer ^jSCi 

Olmasi jjSJ 

Olur 5j& 

Olurlar (ikil) ij^fc 

Mutlaka olurlar <vj^ 

Olmalan \J>£i 

Olurlar hJJZj 

Tuzak kurar AjsJ 

Tuzak kurmalan Ij-^J 

Tuzak kurarlar Ojl^o 

Kavusur j^ 

Kavusmalan i^S^ 

Kahr, durur £j£ 



661 



Kahrlar, dururlar Ojii 

Kalmalan O^ii 

Orter, katar, kanstinr >k 

Sizi kanstinr tS^~h 

Karistirmalan Ij-iJi 

Giyerler OyLd; 

Kanstinrlar Oj-^Jj 

Azaltmasi oJ; 

Arkasma donup bakmasi <!>-£& 

Ahr, gikanr Jaii 

Onuahr 4kii 

Birbirine kavusur (ikil) jl 
Sizi eksiltmesi, azaltmasi 
Girmesi 
Girer 






Egrilige sapar, sapitir l^Ji 

Sapitirlar OjJ^Ji 

Kavusur, ulasir J^J; 

Kavusmalan \j*^<k 

Dogurur JUb 

Dogurmasi jj; 

Dogurmalan I ,lL' 



662 



Zorlar, yapi§ir *jj 

Oynar ^ui 

Oynamasi ^j£ 

Oynamalan i^J; 

Oynarlar 0>rf> 

Lanet eder ^& 

Lanet etmesi t ^& 



Onlara lanet eder 



Yakar 



Atihr 



(J-f^i 



Dondurur ^uaL' 



ft-aJu 



Soyler JiiJu 

Kar§ila§masi jfc 

Kavu§turulur ill? 

Onunla Kar§ila§ir oiii; 

Ona kavu§turulur LaUIj 

Atmalan ijit 

Kavu§urlar O^ii; 

Kar§ilanirlar Ojiii 

Atarlar O^lii 

Ona kavu§urlar ajJj£ 



** 



Atar, yerle§tirir sjtf 



663 



May eder, geki§tirir jjk 

Senine alay eder 2J jjk 

May ederler Oj>i> 

Oyalar Ji 

Dili di§anda solur j^i 
Onlan oyalar 



Siler 
Anndinr 
Mahvetmesi 
Mahveder 



Donup bakar, dondurur ji; 

Yakm olurlar Ojfc 

Egip bukerler o jfc 

Size yakin olurlar <&£ 

Egip bukerler Ojjt 
Nehir, deniz 



^ ' ^ - 



Tarti§irlar OjjUi 

Olmesi ^jj 

§uphe ederler Ojj^4 



aJL^-j 



o i* ,. jl 



Faydalandinr 

Sizi faydalandirmasi 

Faydalandinhrlar hy&J 



7t-»J 






t^* 6 -^ 
i- =- 

c^-*^ 



664 



Size imdat etmesi 



Dokunur 
Dokunmasi 
Sana dokunmasi 
Size dokunmasi 
Bana dokunmasi 
Onlara dokunmasi 



Mutlaka dokunur 



> -" 



Mahveder, yok eder, siler 

Yayar, muddet verir, yardim eder katilir jlSJ 

imdat eder, yardim eder lj 

imdat etmesi ^jlij 

Size imdat etmesi (J"*dlj 



a-J ^-o-J 



,4 



Ona eklenir jjj 

Onlara muhlet verir ^^4 



Onlan gekerler ° g ; j-^: 

Gegerler ^j5-^> 






**\-C*W<fcJ 



A, 

C o *- o 



o -* -- o 



Tutmasi dl^4 

Sana dokunur dLi^J 

Tutar iLyjJ 

5 > r o •» 



Onlan (ds, eg) tutar 

Simsiki sanhrlar d^i^J 



Cr~~*i 



665 



Bize dokunur 
Ona dokunur 
Onlara dokunur 
Yururler 
Yiiriir 



Mani olur 
Mani olurlar 



Kuruntu verir 
Onlara kuruntu verir 



> i 






Kahr, durur i^> 

j, 

Tuzak kurar, plan yapar jSuJ 

Tuzak kurmalan lj jSuJ 

Tuzak kurarlar, plan yaparlar o j jSuJ 

Muhakkak kuracak, saglamlastiracak <S^-^ 

Yazdirmasi *LJ 

Malik olur, gucu yeter JJlUJ 

Malik olurlar j^slUJ 

Yazdirmasi °LUJ 
ihsan eder, lutfeder 






Basa kakarlar O^lij 

Atihr, dokulur 






* S A 



# s } 



Hazirhk yapar Ojifo 



666 



Oliir 

Olmeleri 

Olurler 

Dalgalanir 

Qalkalamr, sallanir 

Oldurur 

Sizi oldurur 

Beni oldurur 

Ayirt etmesi, segmesi 



I - * - 















V^-*J 



Meyleder ^j 

Meylederler, hucum ederler djl^ 






Sag, yemin 

Sag elin, sag tarafin dl^-J - diL-J 

Sag eli, sag tarafi 

Uzaga gider 

Uzak kahrlar 



*0* 



Kaynaklara ulastirmasi i^li; 

Nida etmesi, bagirmasi &£ 

Seslenilirler OjSlIj 

Seslenirler Ojali? 

Sana seslenirler dlJ jallf 

Onlara seslenirler ■< g'j' 1 -? 

667 



Qaginr, nida eder <j^i 

Onlara seslenir (S-&oLi> 

Qeki§irler <S^J^ 

Seninle geki§irler dllpjllf 

ikiyuzlu olur JiLLf 

Ula§masi, eri§mesi Jli; 

Ula§ir, eri§ir £ju; 

Ona eri§ir 4J11; 

Onlara eri§ir ^^ 

Eri§meleri I^JU; 

Ula§irlar O^Jli; 

Uzak kahrlar jU; 

Haberverir i^JJ 

Haber verir *-£( 

Haberverilir ijili 

Sana haber verir dliilf 

Size haber verir <S£~i 

Onlara haberverir ?4&4 

Haberverilir f " 



Buyutur J^JJ 

Atilir SdJ 

Mutlaka atilir 5A4j 

668 



of 



Yakisir, yara§ir 

Akan, pmardan akan 

Kendilerine yardim ederler 

Bekler, bakar 

Beklerler, bakarlar 

intikam ahr 

Vazgegmesi 

Vazgegmeleri 

Vazgegerler 

Kagmir, son verir 

Kurtanr 

Kurtanr 

Sizi kurtanr 

Onu kurtanr 

Yontarlar 

ikaz etmesi, uyarmasi 

ikaz eder, uyanr 

Sizi uyarmasi 

Uyanlirlar 

Sizi uyanrlar 

Elinden ahr, giderir 

Kiskirtir 






(J Aj',^*' 



°\ • * 



^3 



1 1 „ 



4JL1j 












LT^- 






(J aJ^>t-Lj 



Ali 



J 









669 



Mutlaka unutturur 

Mutlaka sana unutturur 

in§a eder, yapar, yaratir, buyutur 



Kaldinr, diriltir 






Mutlaka durter 

Mutlaka seni durter 

Sarhos edilir diyJ 

Sarhos olur djyj 

Sarhos edilirler hjiyJ 



Sarhos olurlar dj*y4 

her $£ 

Devamh indirilmesi jjif 



Devamh indirilir £j 



#,), 

& 



si 



Devamh indirir £j 

Devamh indirilmesi l}jj 

indirilir, agiklanir l}Jj 

Siler, giderir i^jJ 

Toz eder, savurur dX^A 

Onu savurur l^jL~ IS 

Akin ederler Oji^J 
Unutur 



iS^i 






Yetistirilir I |Xl' - ljLl' 






670 



Kaldirmasi, diriltmesi 



Banayardim eder 
Onayardim etmesi 



Yardim edilirler 



Onlarayardim ederler 



— ww^O 



Kaldinrlar, diriltirler ^JJ4^ 

Bir araya getirir \£jj 



r^-i 






Yardim eder, kurtanr 

Yardim edilir 

Sana yardim etmesi ^>^> 

Size yardim etmesi Jt'y&i 

Size yardim eder ^>^ 



Bize yardim eder \j* 






Mutlaka ona yardim eder ^j-^'-l 






> °- 



Onayardim eder o>*-m 

Yardim ederler Ojj-^l; 



* a ^ ° J* 



Size yardim ederler iSjjj^kJ 



Onayardim ederler aj ** 



p-f'J^ 2 -^ 



Konusur jU'i 

Konusurlar hyUll 

Gider, agilir Jijai; 

Bakmasi, beklemesi jU't 

671 



Bakar, bekler jjLj 

Bakihr, firsat verilir jjkli 

Bakmalan, beklemeleri [ jj^°-l 

Bakarlar, beklerler Ojj^Sj 



Bakihrlar, firsat verilirler jjjj^ 

& 



Olgunlasir 

Baginr 

Nimetverir 

Olgunlasmasi 

Sallar 

Ufler 

Uflenir 

Biter, tukenir Xls 



Dagilmalan 
Fayda verir 



-J ' > 



-? > 



Otesine geger Jiii; 



Savasa gider 

Savasa gitmeleri 

Dagihr A^> 



J/^- 



3j& 



y~ 



AfiJJ 



*jjj_) 



Sana fayda verir dlAli> 

Size fayda verir (*-£iilj 

Size fayda vermesi 4-^^j 

672 



Bize fayda vermesi \lkhj 

Bize fayda verir IXiij 



Ona fayda verir 
Onlara fayda verir 



Harcar, infak eder 
infak etmeleri 
Harcarlar, infak ederler 



Surgune gonderilmeleri 



Kurtanrlar 



Bozar, sozunden doner 

Yikilir 

Bozarlar 






p4*^ 



J, s 

Size fayda verirler &y^ 



q-*-2-0 



o * 

(J yULJ 

Onu infak ederler \4ljh4 



1 •;-» 



f 



Kurtanr lili 

Kurtanlir JuLi 



Kurtanlirlar .JuLi 



(J j*^-fi-L; 






Eksiklik yapar <V^j 

Eksiltilir 






.»- . •» 



Size eksiklik yapmalan °c J .^-; 






(J j -^ fl '■ J 



Doner, geri doner liillj 

Geri donmesi ciii» 



673 



Geri donmesi cilo 

Donmeleri 



Kar^ihksiz verir 



Donerler, geri donerler 



■\ * 



* >> 



Bozar, sozunden doner oi^ 

Bozarlar, sozunden donerler dJ^S 






Nikahlar 

Nikahlamasi 

Nikah ederler (ds, eg) 

Onu nikahlar L^^4 

inkar eder £jj 

Onu inkar ederler LgJ jjSoi 

Yasaklar l^i; 

Sizi yasaklar ^^ 



Onlan yasaklar ^L^ 






Yasaklarlar 

Yasaklar 

Agirgelir 

Yonelir, doner i j^jJ 

Gog eder >^ 

Gog etmesi >-^i 

Gog etmeleri ^jj*- 1 -^ 



4^ 



674 



Asagi iner |? : fc 

Hidayete ermeleri IjjlI^j 

Hidayete ererler OjAi$j 

Dogru yolu bulur c£^> 



Uyur 



Onlan dogru yola iletir 



Yaprak silker 



£**&. 



Uyurlar ^y^Ak 

Hidayet etmesi j^ 

Bana hidayet etmesi (V^ 

Dogru yola gotururler Oj1$j 

Bizi dogru yola gotururler &£%>. 

Yol gosterilir, hidayet edilir ^l^j 

Yol gosterir ^j^ 

Dogru yolu bulur Cs±&-<S±& 

Seni dogru yola iletir dX.^. 
Sizi dogru yola iletir ^Sh^h - fSi^. 

Beni dogru yola iletir ji^. 

Beni dogru yola iletir Ji-^k ~ Ji^k 

Onu dogru yola iletir <u jl^ - ^j^; 



." 



Acele eder, kosar <> -j£ 

Kosarlar tij*£i 



JHi 



675 



Helak olur jjd^; 

Helak edilir Jii^j 

Helak etmesi ^Jd^f 

Helak eder iny 

Bizi helak eder HSCi^i 

Helak ederler 



A§agilatir, zelil kilar 
Yahudi 



Hazirlar 

Kurur 

§a§kinhk iginde dola§ir 



Severler 



Onlan helake surukler 
Baglar, bag vurur 



Ona yoneltir 
Vahyolunmasi 



> 



of 
Arzu eder, bo§ olur, yok olur ^^ 



Yahudi tf- * 



fen 

f4* 



§a§kmhk iginde dola§irlar b /->>{; 






Oj^ji 



Orter, gomer <Jjy. 

Yol agar jj^i jj 



s > - > 



C^Ji 



Gonderir, yoneltir 4^- ji 






676 



ilham verirler, fisildarlar hy~y. 



Vahyolunur 
Vahyeder, ilham eder 
Vahyeder, ilham eder 



Isterler 

Mirasina konulur 
Mirasgi kilar 



Kapsar, anlar 



Vasiyet edilir 
Vasiyet eder 



Vasiyet ederler (ds, gg) 
Vaad olunurlar 









Sever, ister l£ 



> 












Ona mirasgi kilar \&jj. 

Sevk olunurlar 






£*Jt 



Yusuf &u»J. 






Vesvese verir 

Birlestirilir ^,jj 

Birlestirilmesi "\^£ 






Size vasiyet eder P^^J. 



> 









Ogut verilir -k^ji 

Ogut verilirler dj^J. 



677 



Saklarlar 
Tamamen odenir 
Akin akin gider 



Birle§tirmesi, uyumla§tirmasi 



Mutlaka onlara tamamen oder 
Onlara tamamen oder 
Korunur 



Du§urmesi 
Kesin inanirlar 
Sokar 









Akin akin giderler dj^J. 



&.y- 



> 



Vefa ederler, yerine getirirler djij. 

Tamamen odenir 
icra eder 






Tutu§turulur jij 

Tutu§tururlar Oj-aSjj 



gy- 






&y 



Dogurulur jlJJj 

Dogurulmasi jj^j 



X. 



Mutlaka arkalanni donerler ?jjj 

Onlan dondurur 
Sizi dondururler 



■ j 



y 
r* 'y"y 

Donerler o^Jji 



678 



Doner Jjj 

Bu gun y^\ 

Gun ^j; 

gun Juuj; 

Gun, bir gun U 



Gununuz 
Onlarin gunu 

iki gun 
Yunus (AS) 



y 

p-^y. ~ fr^*y 
rf.y ~ ^y 

u^y 

, • * 
u^y 



Umitsizlige du§er, yeise du§er *^\£ 



679